سوالات درس مدیریت سازمانی و منابع انسانی- اصول مدیریت آموزش و ترویج 1411557-1411340 با جواب به صورت کتابچه

سوالات درس مدیریت سازمانی و منابع انسانی- اصول مدیریت آموزش و ترویج 1411557-1411340 با جواب به صورت کتابچه دانلود کتابچه سوالات درس مدیریت سازمانی و منابع انسانی- اصول مدیریت آموزش و ترویج 1411557-1411340 با جواب به صورت کتابچه (پاسخنامه تستی- تشریحی – تستی تشریحی) جزئیات کتابچه به شرح زیر می […]

سوالات درس مدیریت عملکرد در سازمان صنعتی 1218483 با جواب به صورت کتابچه

سوالات درس مدیریت عملکرد در سازمان صنعتی 1218483 با جواب به صورت کتابچه دانلود کتابچه سوالات درس مدیریت عملکرد در سازمان صنعتی 1218483 با جواب (پاسخنامه تستی- تشریحی – تستی تشریحی) به صورت کتابچه جزئیات کتابچه به شرح زیر می باشد: کد درس 1218483 تعداد صفحات تعداد دوره پاسخنامه تستی […]

سوالات درس سازمانهای پولی ومالی اسلامی وبین المللی 1218454 با جواب به صورت کتابچه

سوالات درس سازمانهای پولی ومالی اسلامی وبین المللی 1218454 با جواب به صورت کتابچه دانلود کتابچه سوالات درس سازمانهای پولی ومالی اسلامی وبین المللی 1218454 با جواب (پاسخنامه تستی- تشریحی – تستی تشریحی) به صورت کتابچه جزئیات کتابچه به شرح زیر می باشد: دانشجوی گرامی: به زودی کتابچه سوالات این […]

سوالات درس مدیریت تحول سازمانی 1218042 با جواب به صورت کتابچه

سوالات درس مدیریت تحول سازمانی 1218042 با جواب به صورت کتابچه دانلود کتابچه سوالات درس مدیریت تحول سازمانی 1218042 با جواب (پاسخنامه تستی- تشریحی – تستی تشریحی) به صورت کتابچه جزئیات کتابچه به شرح زیر می باشد: جزئیات این کتابچه آخرین به روز رسانی خرداد ماه 97 تعداد صفحات 132 […]

سوالات درس سازماندهی و اصلاح تشکیلات و روشها 1218041 با جواب به صورت کتابچه

سوالات درس سازماندهی و اصلاح تشکیلات و روشها 1218041 با جواب به صورت کتابچه دانلود کتابچه سوالات درس سازماندهی و اصلاح تشکیلات و روشها 1218041 با جواب (پاسخنامه تستی- تشریحی – تستی تشریحی) به صورت کتابچه جزئیات کتابچه به شرح زیر می باشد: آخرین به روز رسانی خرداد ماه 97 […]

سوالات درس مدیریت سازمانهای محلی و شهرداریها 1218037 – 1234004 با جواب به صورت کتابچه

سوالات درس مدیریت سازمانهای محلی و شهرداریها 1218037 – 1234004 با جواب به صورت کتابچه دانلود کتابچه سوالات درس مدیریت سازمانهای محلی و شهرداریها 1218037 – 1234004 با جواب (پاسخنامه تستی- تشریحی – تستی تشریحی) به صورت کتابچه جزئیات کتابچه به شرح زیر می باشد: آخرین به روز رسانی خرداد […]

سوالات درس روانشناسی سازمانی 1218552 با جواب به صورت کتابچه

سوالات درس روانشناسی سازمانی 1218552 با جواب به صورت کتابچه دانلود کتابچه سوالات درس روانشناسی سازمانی 1218552 با جواب(پاسخنامه تستی- تشریحی – تستی تشریحی) به صورت کتابچه آخرین به روز رسانی خرداد ماه 97   کد درس 1218552 تعداد صفحات 5 تعداد دوره 1 پاسخنامه تستی 1 پاسخنامه تشریحی 0 […]

سوالات درس جامعه شناسی سازمانی 1222064-1222224 با جواب به صورت کتابچه

سوالات درس جامعه شناسی سازمانی 1222064-1222224 با جواب به صورت کتابچه دانلود کتابچه سوالات درس جامعه شناسی سازمانی 1222064-1222224 با جواب (پاسخنامه تستی- تشریحی – تستی تشریحی) به صورت کتابچه آخرین به روز رسانی خرداد ماه 97 کد درس 1222064-1222224 تعداد صفحات 43 تعداد دوره 8 پاسخنامه تستی 6 پاسخنامه […]

سوالات درس سازمان های پولی و مالی بین المللی 1218744 با جواب به صورت کتابچه

سوالات درس سازمان های پولی و مالی بین المللی 1218744 با جواب به صورت کتابچه دانلود کتابچه سوالات درس سازمان های پولی و مالی بین المللی 1218744 با جواب (پاسخنامه تستی- تشریحی – تستی تشریحی) به صورت کتابچه جزئیات کتابچه به شرح زیر می باشد: دانشجوی گرامی: به زودی کتابچه […]

سوالات درس مدیریت رفتار سازمانی 1218734 با جواب به صورت کتابچه

سوالات درس مدیریت رفتار سازمانی 1218734 با جواب به صورت کتابچه دانلود کتابچه سوالات درس مدیریت رفتار سازمانی 1218734 با جواب (پاسخنامه تستی- تشریحی – تستی تشریحی) به صورت کتابچه جزئیات کتابچه به شرح زیر می باشد: کدهای دیگر این درس: ۱۲۱۸۰۱۰-۱۲۱۸۰۳۲-۱۲۱۸۰۶۷-۱۲۱۸۱۲۳-۱۲۱۸۳۵۷ کد درس 1218734 تعداد صفحات 110 تعداد دوره […]

سوالات درس سازمانها و کنوانسیونهای بین المللی گمرکی 1218805 با جواب به صورت کتابچه

سوالات درس سازمانها و کنوانسیونهای بین المللی گمرکی 1218805 با جواب به صورت کتابچه دانلود کتابچه سوالات درس سازمانها و کنوانسیونهای بین المللی گمرکی 1218805 با جواب (پاسخنامه تستی- تشریحی – تستی تشریحی) به صورت کتابچه جزئیات کتابچه به شرح زیر می باشد: دانشجوی گرامی: به زودی کتابچه سوالات این […]

سوالات درس تاثیر فناوری اطلاعات در سازمان 1218803 با جواب به صورت کتابچه

سوالات درس  تاثیر فناوری اطلاعات در سازمان 1218803 با جواب به صورت کتابچه دانلود کتابچه سوالات درس  تاثیر فناوری اطلاعات در سازمان 1218803 با جواب (پاسخنامه تستی- تشریحی – تستی تشریحی) به صورت کتابچه جزئیات کتابچه به شرح زیر می باشد: نام دیگر این درس: سیستم های اطلاعاتی مدیریت با […]

سوالات درس مبانی رفتار سازمانی 1218797 با جواب به صورت کتابچه

سوالات درس  مبانی رفتار سازمانی 1218797 با جواب به صورت کتابچه دانلود کتابچه سوالات درس  مبانی رفتار سازمانی 1218797 با جواب (پاسخنامه تستی- تشریحی – تستی تشریحی) به صورت کتابچه جزئیات کتابچه به شرح زیر می باشد: کد درس: ۱۲۱۸۰۱۰-۱۲۱۸۰۳۲-۱۲۱۸۰۶۷-۱۲۱۸۱۲۳-۱۲۱۸۳۵۷ کد درس 1218797 تعداد صفحات 110 تعداد دوره 19 پاسخنامه […]

سوالات درس سازمان و وظایف گمرک ایران 1218794 با جواب به صورت کتابچه

سوالات درس  سازمان و وظایف گمرک ایران 1218794 با جواب به صورت کتابچه دانلود کتابچه سوالات درس  سازمان و وظایف گمرک ایران 1218794 با جواب (پاسخنامه تستی- تشریحی – تستی تشریحی) به صورت کتابچه جزئیات کتابچه به شرح زیر می باشد: دانشجوی گرامی: به زودی کتابچه سوالات این درس در […]

سوالات درس مبانی سازمان و مدیریت 1218788 با جواب به صورت کتابچه

سوالات درس  مبانی سازمان و مدیریت 1218788 با جواب به صورت کتابچه دانلود کتابچه سوالات درس  مبانی سازمان و مدیریت 1218788 با جواب (پاسخنامه تستی- تشریحی – تستی تشریحی) به صورت کتابچه جزئیات کتابچه به شرح زیر می باشد: نام دیگر این درس: اصول و مبانی مدیریت – اصول مدیریت […]

سوالات درس مبانی سازمان و مدیریت 1218723 با جواب به صورت کتابچه

سوالات درس  مبانی سازمان و مدیریت 1218723 با جواب به صورت کتابچه دانلود کتابچه سوالات درس  مبانی سازمان و مدیریت 1218723 با جواب (پاسخنامه تستی- تشریحی – تستی تشریحی) به صورت کتابچه جزئیات کتابچه به شرح زیر می باشد: نام دیگر این درس: اصول و مبانی مدیریت – اصول مدیریت […]