کتابچه نمونه سوال انحرافات و سیاست اجتماعی-آسیب شناسی اجتماعی ۱۲۱۱۳۶۰-۱۲۲۲۰۶۳-۱۲۱۷۲۵۰-۱۲۲۲۰۱۴-۱۲۲۲۱۴۱-۱۲۲۲۲۱۰ پیام نور با جواب تستی و پاسخنامه تشریحی!

کتابچه نمونه سوال انحرافات و سیاست اجتماعی-آسیب شناسی اجتماعی ۱۲۱۱۳۶۰-۱۲۲۲۰۶۳-۱۲۱۷۲۵۰-۱۲۲۲۰۱۴-۱۲۲۲۱۴۱-۱۲۲۲۲۱۰ پیام نور با جواب تستی و پاسخنامه تشریحی! کتابچه نمونه سوال انحرافات و سیاست اجتماعی-آسیب شناسی اجتماعی ۱۲۱۱۳۶۰-۱۲۲۲۰۶۳-۱۲۱۷۲۵۰ ۱۲۲۲۰۱۴-۱۲۲۲۱۴۱-۱۲۲۲۲۱۰ پیام نور با جواب تستی و پاسخنامه تشریحی! کتابچه های بانک نمونه سوال و فایلهای آموزشی شامل مجموعه ای از نمونه ادامه مطلب…

کتابچه نمونه سوال مبانی ژئومورفولوژی ۲ – دینامیک ۱۲۱۶۰۶۰ پیام نور با جواب تستی و پاسخنامه تشریحی!

کتابچه نمونه سوال مبانی ژئومورفولوژی ۲ – دینامیک ۱۲۱۶۰۶۰ پیام نور با جواب تستی و پاسخنامه تشریحی! آخرین به روز رسانی:  بهمن ماه ۹۶ کتابچه نمونه سوال مبانی ژئومورفولوژی ۲ – دینامیک ۱۲۱۶۰۶۰ پیام نور با جواب تستی و پاسخنامه تشریحی! کتابچه های بانک نمونه سوال و فایلهای آموزشی شامل ادامه مطلب…

کتابچه نمونه سوال مبانی جغرافیای فرهنگی ۱۲۱۶۳۸۸ پیام نور با جواب تستی و پاسخنامه تشریحی!

کتابچه نمونه سوال مبانی جغرافیای فرهنگی ۱۲۱۶۳۸۸ پیام نور با جواب تستی و پاسخنامه تشریحی! کتابچه نمونه سوال مبانی جغرافیای فرهنگی ۱۲۱۶۳۸۸ پیام نور با جواب تستی و پاسخنامه تشریحی! کتابچه های بانک نمونه سوال و فایلهای آموزشی شامل مجموعه ای از نمونه سوالات پایان ترم دانشگاه پیام نور می ادامه مطلب…

کتابچه نمونه سوال حقوق تطبیقی ۱۲۲۳۰۶۲ پیام نور با جواب تستی و پاسخنامه تشریحی!

کتابچه نمونه سوال حقوق تطبیقی ۱۲۲۳۰۶۲ پیام نور با جواب تستی و پاسخنامه تشریحی! کتابچه نمونه سوال حقوق تطبیقی ۱۲۲۳۰۶۲ پیام نور با جواب تستی و پاسخنامه تشریحی! کتابچه های بانک نمونه سوال پیام نور شامل مجموعه ای از نمونه سوالات پایان ترم دانشگاه پیام نور می باشد که از ادامه مطلب…

کتابچه نمونه سوال حقوق اساسی ۱ – ۱۲۲۳۰۲۲-۱۲۲۳۰۱۰ پیام نور با جواب تستی و پاسخنامه تشریحی!

کتابچه نمونه سوال حقوق اساسی ۱ – ۱۲۲۳۰۲۲-۱۲۲۳۰۱۰ پیام نور با جواب تستی و پاسخنامه تشریحی! کتابچه نمونه سوال حقوق اساسی ۱ – ۱۲۲۳۰۲۲-۱۲۲۳۰۱۰ پیام نور با جواب تستی و پاسخنامه تشریحی! کتابچه های بانک نمونه سوال پیام نور شامل مجموعه ای از نمونه سوالات پایان ترم دانشگاه پیام نور ادامه مطلب…

کتابچه نمونه سوال حکمت اشراق ۲ – ۱۲۲۰۲۲۲ پیام نور با جواب تستی و پاسخنامه تشریحی!

کتابچه نمونه سوال حکمت اشراق ۲ – ۱۲۲۰۲۲۲ پیام نور با جواب تستی و پاسخنامه تشریحی! کتابچه نمونه سوال حکمت اشراق ۲ – ۱۲۲۰۲۲۲ پیام نور با جواب تستی و پاسخنامه تشریحی! کتابچه های بانک نمونه سوال پیام نور شامل مجموعه ای از نمونه سوالات پایان ترم دانشگاه پیام نور ادامه مطلب…

کتابچه نمونه سوال کلیات علم رجال ۱۲۲۰۱۸۷ پیام نور با جواب تستی و پاسخنامه تشریحی!

کتابچه نمونه سوال کلیات علم رجال ۱۲۲۰۱۸۷ پیام نور با جواب تستی و پاسخنامه تشریحی! کتابچه نمونه سوال کلیات علم رجال ۱۲۲۰۱۸۷ پیام نور با جواب تستی و پاسخنامه تشریحی! کتابچه های بانک نمونه سوال پیام نور شامل مجموعه ای از نمونه سوالات پایان ترم دانشگاه پیام نور می باشد ادامه مطلب…

کتابچه نمونه سوال تاریخ فرق اسلامی ۱ – ۱۲۲۰۱۶۲ پیام نور با جواب تستی و پاسخنامه تشریحی!

کتابچه نمونه سوال تاریخ فرق اسلامی ۱ – ۱۲۲۰۱۶۲ پیام نور با جواب تستی و پاسخنامه تشریحی! کتابچه نمونه سوال تاریخ فرق اسلامی ۱ – ۱۲۲۰۱۶۲ پیام نور با جواب تستی و پاسخنامه تشریحی! کتابچه های بانک نمونه سوال پیام نور شامل مجموعه ای از نمونه سوالات پایان ترم دانشگاه ادامه مطلب…

کتابچه نمونه سوال سیری در نهج البلاغه ۱۲۲۰۱۴۳ پیام نور با جواب تستی و پاسخنامه تشریحی!

کتابچه نمونه سوال سیری در نهج البلاغه ۱۲۲۰۱۴۳ پیام نور با جواب تستی و پاسخنامه تشریحی! کتابچه نمونه سوال سیری در نهج البلاغه ۱۲۲۰۱۴۳ پیام نور با جواب تستی و پاسخنامه تشریحی! کتابچه های بانک نمونه سوال پیام نور شامل مجموعه ای از نمونه سوالات پایان ترم دانشگاه پیام نور ادامه مطلب…

کتابچه نمونه سوال آشنایی با تاریخ و روشهای تفسیر قرآن ۱۲۲۰۱۴۵ پیام نور با جواب تستی و پاسخنامه تشریحی!

کتابچه نمونه سوال آشنایی با تاریخ و روشهای تفسیر قرآن ۱۲۲۰۱۴۵ پیام نور با جواب تستی و پاسخنامه تشریحی! کتابچه نمونه سوال آشنایی با تاریخ و روشهای تفسیر قرآن ۱۲۲۰۱۴۵ پیام نور با جواب تستی و پاسخنامه تشریحی! کتابچه های بانک نمونه سوال پیام نور شامل مجموعه ای از نمونه ادامه مطلب…

نمونه سوال مباحث نو درفناوری اطلاعات ۱۵۱۱۰۰۸ پیام نور به صورت کتابچه با جواب تستی و پاسخنامه تشریحی!

نمونه سوال مباحث نو درفناوری اطلاعات ۱۵۱۱۰۰۸ پیام نور به صورت کتابچه با جواب تستی و پاسخنامه تشریحی! نمونه سوال مباحث نو درفناوری اطلاعات ۱۵۱۱۰۰۸ پیام نور به صورت کتابچه با جواب تستی و پاسخنامه تشریحی! کتابچه های بانک نمونه سوال پیام نور شامل مجموعه ای از نمونه سوالات پایان ادامه مطلب…

نمونه سوال مهندسی اینترنت – مهندسی فناوری اطلاعات ۱۱۱۵۱۱۹-۱۵۱۱۰۰۱-۱۱۱۵۱۸۵ پیام نور با جواب تستی و پاسخنامه تشریحی به صورت کتابچه !

نمونه سوال مهندسی اینترنت – مهندسی فناوری اطلاعات ۱۱۱۵۱۱۹-۱۵۱۱۰۰۱-۱۱۱۵۱۸۵ پیام نور با جواب تستی و پاسخنامه تشریحی به صورت کتابچه ! نمونه سوال مهندسی اینترنت – مهندسی فناوری اطلاعات ۱۱۱۵۱۱۹-۱۵۱۱۰۰۱-۱۱۱۵۱۸۵ پیام نور با جواب تستی و پاسخنامه تشریحی به صورت کتابچه ! کتابچه های بانک نمونه سوال پیام نور شامل ادامه مطلب…

کتابچه نمونه سوال دستور زبان فارسی ۱ – ۱۲۱۳۰۱۵ پیام نور با جواب تستی و پاسخنامه تشریحی!

کتابچه نمونه سوال دستور زبان فارسی ۱ – ۱۲۱۳۰۱۵ پیام نور با جواب کتابچه نمونه سوال دستور زبان فارسی ۱ – ۱۲۱۳۰۱۵ پیام نور با جواب تستی و پاسخنامه تشریحی! کتابچه های بانک نمونه سوال و فایلهای آموزشی شامل مجموعه ای از نمونه سوالات پایان ترم دانشگاه پیام نور می ادامه مطلب…

سوالات درس طرح ریزی و تعمیرات و نگهداری ۱۲۱۸۰۷۷ – ۱۲۱۸۲۷۲ با جواب به صورت کتابچه

سوالات درس طرح ریزی و تعمیرات و نگهداری ۱۲۱۸۰۷۷ – ۱۲۱۸۲۷۲ با جواب به صورت کتابچه دانلود کتابچه سوالات درس طرح ریزی و تعمیرات و نگهداری ۱۲۱۸۰۷۷ – ۱۲۱۸۲۷۲ با جواب (پاسخنامه تستی- تشریحی – تستی تشریحی) به صورت کتابچه جزئیات کتابچه به شرح زیر می باشد: آخرین به روز ادامه مطلب…

سوالات درس تشریح و فیزیولوژی دام ۱۴۱۱۰۶۰-۱۴۱۱۱۹۴ با جواب به صورت کتابچه

سوالات درس تشریح و فیزیولوژی دام ۱۴۱۱۰۶۰-۱۴۱۱۱۹۴ با جواب به صورت کتابچه دانلود کتابچه سوالات درس تشریح و فیزیولوژی دام ۱۴۱۱۰۶۰-۱۴۱۱۱۹۴ با جواب به صورت کتابچه جزئیات کتابچه به شرح زیر می باشد: ( آخرین به روز رسانی : ۹۶/۱۰/۲ ) کد درس ۱۴۱۱۰۶۰-۱۴۱۱۱۹۴ تعداد صفحات ۴۸ تعداد دوره ۱۱ ادامه مطلب…

سوالات درس پرورش گاوهای شیری ۱۴۱۱۰۶۲-۱۴۱۱۲۰۶ با جواب به صورت کتابچه

سوالات درس پرورش گاوهای شیری ۱۴۱۱۰۶۲-۱۴۱۱۲۰۶ با جواب به صورت کتابچه دانلود کتابچه سوالات درس پرورش گاوهای شیری ۱۴۱۱۰۶۲-۱۴۱۱۲۰۶ با جواب به صورت کتابچه جزئیات کتابچه به شرح زیر می باشد: ( آخرین به روز رسانی : ۹۶/۱۰/۲ ) کد درس ۱۴۱۱۰۶۲-۱۴۱۱۲۰۶ تعداد صفحات ۳۶ تعداد دوره ۸ پاسخنامه تستی ادامه مطلب…

سوالات درس رفتار شناسی حیوانات اهلی ۱۴۱۱۰۶۴ با جواب به صورت کتابچه

سوالات درس رفتار شناسی حیوانات اهلی ۱۴۱۱۰۶۴ با جواب به صورت کتابچه دانلود کتابچه سوالات درس رفتار شناسی حیوانات اهلی ۱۴۱۱۰۶۴ با جواب به صورت کتابچه جزئیات کتابچه به شرح زیر می باشد: ( آخرین به روز رسانی : ۹۶/۱۰/۲ ) کد درس ۱۴۱۱۰۶۴ تعداد صفحات ۳۹ تعداد دوره ۹ ادامه مطلب…

سوالات درس پرورش طیور ۱۴۱۱۰۶۵-۱۴۱۱۲۱۲ با جواب به صورت کتابچه

سوالات درس پرورش طیور ۱۴۱۱۰۶۵-۱۴۱۱۲۱۲ با جواب به صورت کتابچه دانلود کتابچه سوالات درس پرورش طیور ۱۴۱۱۰۶۵-۱۴۱۱۲۱۲ با جواب به صورت کتابچه جزئیات کتابچه به شرح زیر می باشد: ( آخرین به روز رسانی : ۹۶/۱۰/۲ ) کد درس ۱۴۱۱۰۶۵-۱۴۱۱۲۱۲ تعداد صفحات ۴۶ تعداد دوره ۱۲ پاسخنامه تستی ۸ پاسخنامه ادامه مطلب…

سوالات درس پرورش گوسفند و بز ۱۴۱۱۰۶۷ با جواب به صورت کتابچه

سوالات درس پرورش گوسفند و بز ۱۴۱۱۰۶۷ با جواب به صورت کتابچه دانلود کتابچه سوالات درس پرورش گوسفند و بز ۱۴۱۱۰۶۷ با جواب به صورت کتابچه جزئیات کتابچه به شرح زیر می باشد: ( آخرین به روز رسانی : ۹۶/۱۰/۲ ) کد درس ۱۴۱۱۰۶۷ تعداد صفحات ۴۱ تعداد دوره ۹ ادامه مطلب…

سوالات درس فیزیولوژی تولید مثل ۱۴۱۱۰۶۹ با جواب به صورت کتابچه

سوالات درس فیزیولوژی تولید مثل ۱۴۱۱۰۶۹ با جواب به صورت کتابچه دانلود کتابچه سوالات درس فیزیولوژی تولید مثل ۱۴۱۱۰۶۹ با جواب به صورت کتابچه جزئیات کتابچه به شرح زیر می باشد: ( آخرین به روز رسانی : ۹۶/۱۰/۲ ) کد درس ۱۴۱۱۰۶۹ تعداد صفحات ۴۰ تعداد دوره ۱۰ پاسخنامه تستی ادامه مطلب…

سوالات درس خوراکها و جیره نویسی ۱۴۱۱۰۷۲ با جواب به صورت کتابچه

سوالات درس خوراکها و جیره نویسی ۱۴۱۱۰۷۲ با جواب به صورت کتابچه دانلود کتابچه سوالات درس خوراکها و جیره نویسی ۱۴۱۱۰۷۲ با جواب به صورت کتابچه جزئیات کتابچه به شرح زیر می باشد: ( آخرین به روز رسانی : ۹۶/۱۰/۲ ) کد درس ۱۴۱۱۰۷۲ تعداد صفحات ۵۱ تعداد دوره ۱۱ ادامه مطلب…

سوالات درس تغذیه طیور ۱۴۱۱۰۷۹ با جواب به صورت کتابچه

سوالات درس تغذیه طیور ۱۴۱۱۰۷۹ با جواب به صورت کتابچه دانلود کتابچه سوالات درس تغذیه طیور ۱۴۱۱۰۷۹ با جواب به صورت کتابچه جزئیات کتابچه به شرح زیر می باشد: ( آخرین به روز رسانی : ۹۶/۱۰/۲ ) کد درس ۱۴۱۱۰۷۹ تعداد صفحات ۴۸ تعداد دوره ۱۲ پاسخنامه تستی ۷ پاسخنامه ادامه مطلب…

سوالات درس آشنایی با دامپروری ایران ۱۴۱۱۲۳۴ با جواب به صورت کتابچه

سوالات درس آشنایی با دامپروری ایران ۱۴۱۱۲۳۴ با جواب به صورت کتابچه دانلود کتابچه سوالات درس آشنایی با دامپروری ایران ۱۴۱۱۲۳۴ با جواب به صورت کتابچه جزئیات کتابچه به شرح زیر می باشد: ( آخرین به روز رسانی : ۹۶/۱۰/۲ ) کد درس ۱۴۱۱۲۳۴ تعداد صفحات ۴۶ تعداد دوره ۱۲ ادامه مطلب…

سوالات درس بهداشت و بیماریهای دام و طیور ۱۴۱۱۰۷۴ با جواب به صورت کتابچه

سوالات درس بهداشت و بیماریهای دام و طیور ۱۴۱۱۰۷۴ با جواب به صورت کتابچه دانلود کتابچه سوالات درس بهداشت و بیماریهای دام و طیور ۱۴۱۱۰۷۴ با جواب به صورت کتابچه جزئیات کتابچه به شرح زیر می باشد: ( آخرین به روز رسانی : ۹۶/۱۰/۲ ) کد درس ۱۴۱۱۰۷۴ تعداد صفحات ادامه مطلب…

سوالات درس فرآوری تولیدات دام و طیور ۱۴۱۱۰۷۶-۱۴۱۱۲۱۸ با جواب به صورت کتابچه

سوالات درس فرآوری تولیدات دام و طیور ۱۴۱۱۰۷۶-۱۴۱۱۲۱۸ با جواب به صورت کتابچه دانلود کتابچه سوالات درس فرآوری تولیدات دام و طیور ۱۴۱۱۰۷۶-۱۴۱۱۲۱۸ با جواب به صورت کتابچه جزئیات کتابچه به شرح زیر می باشد: ( آخرین به روز رسانی : ۹۶/۱۰/۲ ) کد درس ۱۴۱۱۰۷۶-۱۴۱۱۲۱۸ تعداد صفحات ۴۵ تعداد ادامه مطلب…

سوالات درس طراحی ساختمانها و تاسیسات دام و طیور ۱۴۱۱۲۳۵ با جواب به صورت کتابچه

سوالات درس طراحی ساختمانها و تاسیسات دام و طیور ۱۴۱۱۲۳۵ با جواب به صورت کتابچه دانلود کتابچه سوالات درس طراحی ساختمانها و تاسیسات دام و طیور ۱۴۱۱۲۳۵ با جواب به صورت کتابچه جزئیات کتابچه به شرح زیر می باشد: ( آخرین به روز رسانی : ۹۶/۱۰/۲ ) کد درس ۱۴۱۱۲۳۵ ادامه مطلب…

سوالات درس پرورش آبزیان (ماهی و میگو) ۱۴۱۱۰۷۷ با جواب به صورت کتابچه

سوالات درس پرورش آبزیان (ماهی و میگو) ۱۴۱۱۰۷۷ با جواب به صورت کتابچه دانلود کتابچه سوالات درس پرورش آبزیان (ماهی و میگو) ۱۴۱۱۰۷۷ با جواب به صورت کتابچه جزئیات کتابچه به شرح زیر می باشد: ( آخرین به روز رسانی : ۹۶/۱۰/۲ ) کد درس ۱۴۱۱۱۰۰ تعداد صفحات ۴۴ تعداد ادامه مطلب…

سوالات درس پرورش زنبور عسل ۱۴۱۱۰۸۰ با جواب به صورت کتابچه

سوالات درس پرورش زنبور عسل ۱۴۱۱۰۸۰ با جواب به صورت کتابچه دانلود کتابچه سوالات درس پرورش زنبور عسل ۱۴۱۱۰۸۰ با جواب به صورت کتابچه جزئیات کتابچه به شرح زیر می باشد: ( آخرین به روز رسانی : ۹۶/۱۰/۲ ) کد درس ۱۴۱۱۰۸۰ تعداد صفحات ۴۷ تعداد دوره ۱۴ پاسخنامه تستی ادامه مطلب…

سوالات درس زراعت گیاهان علوفه ای و صنعتی ۱۴۱۱۰۹۸ با جواب به صورت کتابچه

سوالات درس زراعت گیاهان علوفه ای و صنعتی ۱۴۱۱۰۹۸ با جواب به صورت کتابچه دانلود کتابچه سوالات درس زراعت گیاهان علوفه ای و صنعتی ۱۴۱۱۰۹۸ با جواب به صورت کتابچه جزئیات کتابچه به شرح زیر می باشد: ( آخرین به روز رسانی : ۹۶/۱۰/۲ ) کد درس ۱۴۱۱۰۹۸ تعداد صفحات ادامه مطلب…

سوالات درس ازدیاد نباتات ۱۴۱۱۱۰۰ با جواب به صورت کتابچه

سوالات درس ازدیاد نباتات ۱۴۱۱۱۰۰ با جواب به صورت کتابچه دانلود کتابچه سوالات درس ازدیاد نباتات ۱۴۱۱۱۰۰ با جواب به صورت کتابچه جزئیات کتابچه به شرح زیر می باشد: ( آخرین به روز رسانی : ۹۶/۱۰/۲ ) کد درس ۱۴۱۱۱۰۰ تعداد صفحات ۴۰ تعداد دوره ۱۳ پاسخنامه تستی ۸ پاسخنامه ادامه مطلب…

سوالات درس بیماریهای مهم گیاهی و کنترل آنها ۱۴۱۱۰۹۶ با جواب به صورت کتابچه

سوالات درس بیماریهای مهم گیاهی و کنترل آنها ۱۴۱۱۰۹۶ با جواب به صورت کتابچه دانلود کتابچه سوالات درس بیماریهای مهم گیاهی و کنترل آنها ۱۴۱۱۰۹۶ با جواب به صورت کتابچه جزئیات کتابچه به شرح زیر می باشد: ( آخرین به روز رسانی : ۹۶/۱۰/۲ ) کد درس ۱۴۱۱۰۹۶ تعداد صفحات ادامه مطلب…

سوالات درس میوه های مناطق معتدله و میوه های ریز ۱۴۱۱۲۳۸ با جواب به صورت کتابچه

سوالات درس میوه های مناطق معتدله و میوه های ریز ۱۴۱۱۲۳۸ با جواب به صورت کتابچه دانلود کتابچه سوالات درس میوه های مناطق معتدله و میوه های ریز ۱۴۱۱۲۳۸ با جواب به صورت کتابچه جزئیات کتابچه به شرح زیر می باشد: ( آخرین به روز رسانی : ۹۶/۱۰/۲ ) کد ادامه مطلب…

سوالات درس سم شناسی ۱۴۱۱۰۹۴ با جواب به صورت کتابچه

سوالات درس سم شناسی ۱۴۱۱۰۹۴ با جواب به صورت کتابچه دانلود کتابچه سوالات درس سم شناسی ۱۴۱۱۰۹۴ با جواب به صورت کتابچه جزئیات کتابچه به شرح زیر می باشد: ( آخرین به روز رسانی : ۹۶/۱۰/۲ ) کد درس ۱۴۱۱۰۹۴ تعداد صفحات ۵۳ تعداد دوره ۱۳ پاسخنامه تستی ۸ پاسخنامه ادامه مطلب…

سوالات درس آفات مهم گیاهی و کنترل آنها ۱۴۱۱۱۰۳ با جواب به صورت کتابچه

سوالات درس آفات مهم گیاهی و کنترل آنها ۱۴۱۱۱۰۳ با جواب به صورت کتابچه دانلود کتابچه سوالات درس آفات مهم گیاهی و کنترل آنها ۱۴۱۱۱۰۳ با جواب به صورت کتابچه جزئیات کتابچه به شرح زیر می باشد: ( آخرین به روز رسانی : ۹۶/۱۰/۲ ) کد درس ۱۴۱۱۱۰۳ تعداد صفحات ادامه مطلب…

سوالات درس میوه مناطق گرمسیری و نیمه گرمسیری ۱۴۱۱۲۴۰ با جواب به صورت کتابچه

سوالات درس میوه مناطق گرمسیری و نیمه گرمسیری ۱۴۱۱۲۴۰ با جواب به صورت کتابچه دانلود کتابچه سوالات درس میوه مناطق گرمسیری و نیمه گرمسیری ۱۴۱۱۲۴۰ با جواب به صورت کتابچه جزئیات کتابچه به شرح زیر می باشد: ( آخرین به روز رسانی : ۹۶/۱۰/۲ ) کد درس ۱۴۱۱۲۴۰ تعداد صفحات ادامه مطلب…

سوالات درس مبانی کشت بافت گیاهی و بیوتکنولوژی ۱۴۱۱۱۰۷ با جواب به صورت کتابچه

سوالات درس مبانی کشت بافت گیاهی و بیوتکنولوژی ۱۴۱۱۱۰۷ با جواب به صورت کتابچه دانلود کتابچه سوالات درس مبانی کشت بافت گیاهی و بیوتکنولوژی ۱۴۱۱۱۰۷ با جواب به صورت کتابچه جزئیات کتابچه به شرح زیر می باشد: ( آخرین به روز رسانی : ۹۶/۱۰/۲ ) کد درس ۱۴۱۱۱۰۷ تعداد صفحات ادامه مطلب…

سوالات درس سبزیکاری و گلکاری ۱۴۱۱۱۰۵ با جواب به صورت کتابچه

سوالات درس سبزیکاری و گلکاری ۱۴۱۱۱۰۵ با جواب به صورت کتابچه دانلود کتابچه سوالات درس سبزیکاری و گلکاری ۱۴۱۱۱۰۵ با جواب به صورت کتابچه جزئیات کتابچه به شرح زیر می باشد: ( آخرین به روز رسانی : ۹۶/۱۰/۲ ) کد درس ۱۴۱۱۱۰۵ تعداد صفحات ۳۶ تعداد دوره ۹ پاسخنامه تستی ادامه مطلب…

سوالات درس قارچ، ویروس، نماتد و پروکاریوتهای بیماری زا ۱۴۱۱۱۰۸-۱۴۱۱۴۷۶ با جواب به صورت کتابچه

سوالات درس قارچ، ویروس، نماتد و پروکاریوتهای بیماری زا ۱۴۱۱۱۰۸-۱۴۱۱۴۷۶ با جواب به صورت کتابچه دانلود کتابچه سوالات درس قارچ، ویروس، نماتد و پروکاریوتهای بیماری زا ۱۴۱۱۱۰۸-۱۴۱۱۴۷۶ با جواب به صورت کتابچه جزئیات کتابچه به شرح زیر می باشد: ( آخرین به روز رسانی : ۹۶/۱۰/۲ ) کد درس ۱۴۱۱۱۰۸-۱۴۱۱۴۷۶ ادامه مطلب…

سوالات درس آفات انباری ۱۴۱۱۰۸۲ با جواب به صورت کتابچه

سوالات درس آفات انباری ۱۴۱۱۰۸۲ با جواب به صورت کتابچه دانلود کتابچه سوالات درس آفات انباری ۱۴۱۱۰۸۲ با جواب به صورت کتابچه جزئیات کتابچه به شرح زیر می باشد: ( آخرین به روز رسانی : ۹۶/۱۰/۲ ) کد درس ۱۴۱۱۰۸۲ تعداد صفحات ۵۰ تعداد دوره ۱۱ پاسخنامه تستی ۵ پاسخنامه ادامه مطلب…

سوالات درس فیزیولوژی گیاهان زراعی ۱۴۱۱۰۸۳_۱۴۱۱۱۸۸_۱۴۱۱۴۹۹ با جواب به صورت کتابچه

سوالات درس فیزیولوژی گیاهان زراعی ۱۴۱۱۰۸۳_۱۴۱۱۱۸۸_۱۴۱۱۴۹۹ با جواب به صورت کتابچه دانلود کتابچه سوالات درس فیزیولوژی گیاهان زراعی ۱۴۱۱۰۸۳_۱۴۱۱۱۸۸_۱۴۱۱۴۹۹ با جواب به صورت کتابچه جزئیات کتابچه به شرح زیر می باشد: ( آخرین به روز رسانی : ۹۶/۱۰/۲ ) کد درس ۱۴۱۱۰۸۳_۱۴۱۱۱۸۸_۱۴۱۱۴۹۹ تعداد صفحات ۴۸ تعداد دوره ۱۱ پاسخنامه تستی ۷ پاسخنامه ادامه مطلب…

سوالات درس دیمکاری ۱۴۱۱۰۹۳-۱۴۱۱۳۶۰ با جواب به صورت کتابچه

سوالات درس دیمکاری ۱۴۱۱۰۹۳-۱۴۱۱۳۶۰ با جواب به صورت کتابچه دانلود کتابچه سوالات درس دیمکاری ۱۴۱۱۰۹۳-۱۴۱۱۳۶۰ با جواب به صورت کتابچه جزئیات کتابچه به شرح زیر می باشد: ( آخرین به روز رسانی : ۹۶/۱۰/۲ ) کد درس ۱۴۱۱۰۹۳-۱۴۱۱۳۶۰ تعداد صفحات ۷۶ تعداد دوره ۱۶ پاسخنامه تستی ۱۳ پاسخنامه تشریحی ۰ ادامه مطلب…

سوالات درس اصول اصلاح نباتات ۱۴۱۱۰۸۴-۱۴۱۱۱۸۶-۱۴۱۱۵۰۹ با جواب به صورت کتابچه

سوالات درس اصول اصلاح نباتات ۱۴۱۱۰۸۴-۱۴۱۱۱۸۶-۱۴۱۱۵۰۹ با جواب به صورت کتابچه دانلود کتابچه سوالات درس اصول اصلاح نباتات ۱۴۱۱۰۸۴-۱۴۱۱۱۸۶-۱۴۱۱۵۰۹ با جواب به صورت کتابچه جزئیات کتابچه به شرح زیر می باشد: ( آخرین به روز رسانی : ۹۶/۱۰/۲ ) کد درس ۱۴۱۱۰۸۴-۱۴۱۱۱۸۶-۱۴۱۱۵۰۹ تعداد صفحات ۵۳ تعداد دوره ۱۲ پاسخنامه تستی ادامه مطلب…

سوالات درس علفهای هرز و کنترل آنها ۱۴۱۱۰۸۸-۱۴۱۱۳۵۸ با جواب به صورت کتابچه

سوالات درس علفهای هرز و کنترل آنها ۱۴۱۱۰۸۸-۱۴۱۱۳۵۸ با جواب به صورت کتابچه دانلود کتابچه سوالات درس علفهای هرز و کنترل آنها ۱۴۱۱۰۸۸-۱۴۱۱۳۵۸ با جواب به صورت کتابچه جزئیات کتابچه به شرح زیر می باشد: ( آخرین به روز رسانی : ۹۶/۱۰/۲ ) کد درس ۱۴۱۱۰۸۸-۱۴۱۱۳۵۸ تعداد صفحات ۳۸ تعداد ادامه مطلب…

سوالات درس زراعت گیاهان صنعتی ۱۴۱۱۳۵۶-۱۴۱۱۵۳۷ با جواب به صورت کتابچه

سوالات درس زراعت گیاهان صنعتی ۱۴۱۱۳۵۶-۱۴۱۱۵۳۷ با جواب به صورت کتابچه دانلود کتابچه سوالات درس زراعت گیاهان صنعتی ۱۴۱۱۳۵۶-۱۴۱۱۵۳۷ با جواب به صورت کتابچه جزئیات کتابچه به شرح زیر می باشد: ( آخرین به روز رسانی : ۹۶/۱۰/۲ ) کد درس ۱۴۱۱۳۵۶-۱۴۱۱۵۳۷ تعداد صفحات ۲۷ تعداد دوره ۶ پاسخنامه تستی ادامه مطلب…

سوالات درس زراعت غلات ۱۴۱۱۰۸۷-۱۴۱۱۳۵۹ با جواب به صورت کتابچه

سوالات درس زراعت غلات ۱۴۱۱۰۸۷-۱۴۱۱۳۵۹ با جواب به صورت کتابچه دانلود کتابچه سوالات درس زراعت غلات ۱۴۱۱۰۸۷-۱۴۱۱۳۵۹ با جواب به صورت کتابچه جزئیات کتابچه به شرح زیر می باشد: ( آخرین به روز رسانی : ۹۶/۱۰/۲ ) کد درس ۱۴۱۱۰۸۷-۱۴۱۱۳۵۹ تعداد صفحات ۵۳ تعداد دوره ۱۲ پاسخنامه تستی ۹ پاسخنامه ادامه مطلب…

سوالات درس بیوشیمی عمومی ۱۱۱۴۲۰۴-۱۴۱۱۱۹۷ با جواب به صورت کتابچه

سوالات درس بیوشیمی عمومی ۱۱۱۴۲۰۴-۱۴۱۱۱۹۷ با جواب به صورت کتابچه دانلود کتابچه سوالات درس بیوشیمی عمومی ۱۱۱۴۲۰۴-۱۴۱۱۱۹۷ با جواب به صورت کتابچه جزئیات کتابچه به شرح زیر می باشد: ( آخرین به روز رسانی : ۹۶/۱۰/۲ ) کد درس ۱۱۱۴۲۰۴-۱۴۱۱۱۹۷ تعداد صفحات ۵۶ تعداد دوره ۱۴ پاسخنامه تستی ۷ پاسخنامه ادامه مطلب…

سوالات درس کنترل و گواهی بذر ۱۴۱۱۱۰۲-۱۴۱۱۵۰۲ با جواب به صورت کتابچه

سوالات درس کنترل و گواهی بذر ۱۴۱۱۱۰۲-۱۴۱۱۵۰۲ با جواب به صورت کتابچه دانلود کتابچه سوالات درس کنترل و گواهی بذر ۱۴۱۱۱۰۲-۱۴۱۱۵۰۲ با جواب به صورت کتابچه جزئیات کتابچه به شرح زیر می باشد: ( آخرین به روز رسانی : ۹۶/۱۰/۲ ) کد درس ۱۴۱۱۱۰۲-۱۴۱۱۵۰۲ تعداد صفحات ۸۳ تعداد دوره ۱۸ ادامه مطلب…

سوالات درس مبانی کشاورزی پایدار با جواب به صورت کتابچه

سوالات درس مبانی کشاورزی پایدار با جواب به صورت کتابچه دانلود کتابچه سوالات درس مبانی کشاورزی پایدار با جواب به صورت کتابچه جزئیات کتابچه به شرح زیر می باشد: ( آخرین به روز رسانی : ۹۶/۱۰/۲ )   کد درس ۱۱۲۱۰۱۲-۱۴۱۱۰۵۸-۱۴۱۱۳۴۷-۱۴۱۵۰۰۲-۱۴۱۱۶۲۰ تعداد صفحات ۷۶ تعداد دوره ۱۶ پاسخنامه تستی ۱۲ ادامه مطلب…

سوالات درس زراعت گیاهان دارویی و ادویه ای ۱۴۱۱۰۹۲-۱۴۱۱۵۰۷ با جواب به صورت کتابچه

سوالات درس زراعت گیاهان دارویی و ادویه ای ۱۴۱۱۰۹۲-۱۴۱۱۵۰۷ با جواب به صورت کتابچه دانلود کتابچه سوالات درس زراعت گیاهان دارویی و ادویه ای ۱۴۱۱۰۹۲-۱۴۱۱۵۰۷ با جواب به صورت کتابچه (و تشریحی) جزئیات کتابچه به شرح زیر می باشد: ( آخرین به روز رسانی : ۹۶/۱۰/۲ ) کد درس ۱۴۱۱۰۹۲-۱۴۱۱۵۰۷ ادامه مطلب…

سوالات درس اصول تکثیر و پرورش ماهی ۱۴۱۱۲۶۲ با جواب به صورت کتابچه

سوالات درس اصول تکثیر و پرورش ماهی ۱۴۱۱۲۶۲ با جواب به صورت کتابچه نامهای دیگر این درس: تکثیر – پرورش و صید آبزیان دانلود کتابچه سوالات درس اصول تکثیر و پرورش ماهی ۱۴۱۱۲۶۲ با جواب به صورت کتابچه (پاسخنامه تستی- تشریحی – تستی تشریحی) جزئیات کتابچه به شرح زیر می ادامه مطلب…

سوالات درس هیدروتکنیک و طراحی استخرها ۱۴۱۱۲۶۳ با جواب به صورت کتابچه

سوالات درس هیدروتکنیک و طراحی استخرها ۱۴۱۱۲۶۳ با جواب به صورت کتابچه دانلود کتابچه سوالات درس هیدروتکنیک و طراحی استخرها ۱۴۱۱۲۶۳ با جواب به صورت کتابچه (پاسخنامه تستی- تشریحی – تستی تشریحی) جزئیات کتابچه به شرح زیر می باشد: ( آخرین به روز رسانی : ۹۶/۱۰/۲ ) کد درس ۱۴۱۱۲۶۳ ادامه مطلب…

سوالات درس آمار حیاتی ۱۴۱۱۲۶۴ با جواب به صورت کتابچه

سوالات درس آمار حیاتی ۱۴۱۱۲۶۴ با جواب به صورت کتابچه دانلود کتابچه سوالات درس آمار حیاتی ۱۴۱۱۲۶۴ با جواب به صورت کتابچه (پاسخنامه تستی- تشریحی – تستی تشریحی) جزئیات کتابچه به شرح زیر می باشد: ( آخرین به روز رسانی : ۹۶/۱۰/۲ ) کد درس ۱۴۱۱۲۶۴ تعداد صفحات ۲۲ تعداد ادامه مطلب…

سوالات درس ارزیابی محیط زیست ۱۴۱۱۱۴۸-۱۴۱۱۳۲۷ با جواب به صورت کتابچه

سوالات درس ارزیابی محیط زیست ۱۴۱۱۱۴۸-۱۴۱۱۳۲۷ با جواب به صورت کتابچه دانلود کتابچه سوالات درس ارزیابی محیط زیست ۱۴۱۱۱۴۸-۱۴۱۱۳۲۷ با جواب به صورت کتابچه (پاسخنامه تستی- تشریحی – تستی تشریحی) جزئیات کتابچه به شرح زیر می باشد: ( آخرین به روز رسانی : ۹۶/۱۰/۲ ) کد درس ۱۴۱۱۱۴۸-۱۴۱۱۳۲۷ تعداد صفحات ادامه مطلب…

سوالات درس اکولوژی دریاها ۱۴۱۱۲۶۶ با جواب به صورت کتابچه

سوالات درس اکولوژی دریاها ۱۴۱۱۲۶۶ با جواب به صورت کتابچه دانلود کتابچه سوالات درس اکولوژی دریاها ۱۴۱۱۲۶۶ با جواب به صورت کتابچه (پاسخنامه تستی- تشریحی – تستی تشریحی) جزئیات کتابچه به شرح زیر می باشد: ( آخرین به روز رسانی: ۹۶/۱۰/۲ ) کد درس ۱۴۱۱۲۶۶ تعداد صفحات ۲۶ تعداد دوره ادامه مطلب…

سوالات درس اقتصاد شیلاتی ۱۴۱۱۲۷۱ با جواب به صورت کتابچه

سوالات درس اقتصاد شیلاتی ۱۴۱۱۲۷۱ با جواب به صورت کتابچه دانلود کتابچه سوالات درس اقتصاد شیلاتی ۱۴۱۱۲۷۱ با جواب به صورت کتابچه (پاسخنامه تستی- تشریحی – تستی تشریحی) جزئیات کتابچه به شرح زیر می باشد: ( آخرین به روز رسانی: ۹۶/۱۰/۲ ) کد درس ۱۴۱۱۲۷۱ تعداد صفحات ۱۶ تعداد دوره ادامه مطلب…

سوالات درس ماهی شناسی سیستماتیک ۱۴۱۱۲۷۲ با جواب به صورت کتابچه

سوالات درس ماهی شناسی سیستماتیک ۱۴۱۱۲۷۲ با جواب به صورت کتابچه دانلود کتابچه سوالات درس ماهی شناسی سیستماتیک ۱۴۱۱۲۷۲ با جواب به صورت کتابچه (پاسخنامه تستی- تشریحی – تستی تشریحی) جزئیات کتابچه به شرح زیر می باشد: ( آخرین به روز رسانی: ۹۶/۱۰/۲ ) کد درس ۱۴۱۱۲۷۲ تعداد صفحات ۱۶ ادامه مطلب…

سوالات درس اصول روشهای صید آبزیان ۱۴۱۱۲۷۰ با جواب به صورت کتابچه

سوالات درس اصول روشهای صید آبزیان ۱۴۱۱۲۷۰ با جواب به صورت کتابچه دانلود کتابچه سوالات درس اصول روشهای صید آبزیان ۱۴۱۱۲۷۰ با جواب به صورت کتابچه (پاسخنامه تستی- تشریحی – تستی تشریحی) جزئیات کتابچه به شرح زیر می باشد: ( آخرین به روز رسانی: ۹۶/۱۰/۲ ) کد درس ۱۴۱۱۲۷۰ تعداد ادامه مطلب…

سوالات درس تکثیر و پرورش ماهیان سردآبی ۱۴۱۱۲۸۵ با جواب به صورت کتابچه

سوالات درس تکثیر و پرورش ماهیان سردآبی ۱۴۱۱۲۸۵ با جواب به صورت کتابچه دانلود کتابچه سوالات درس تکثیر و پرورش ماهیان سردآبی ۱۴۱۱۲۸۵ با جواب به صورت کتابچه (پاسخنامه تستی- تشریحی – تستی تشریحی) جزئیات کتابچه به شرح زیر می باشد: ( آخرین به روز رسانی: ۹۶/۱۰/۲ ) کد درس ادامه مطلب…

سوالات درس تکثیر و پرورش آبزیان ۱۴۱۱۲۷۵ با جواب به صورت کتابچه

سوالات درس تکثیر و پرورش آبزیان ۱۴۱۱۲۷۵ با جواب به صورت کتابچه دانلود کتابچه سوالات درس تکثیر و پرورش آبزیان ۱۴۱۱۲۷۵ با جواب به صورت کتابچه (پاسخنامه تستی- تشریحی – تستی تشریحی) جزئیات کتابچه به شرح زیر می باشد: ( آخرین به روز رسانی: ۹۶/۱۰/۲ ) کد درس ۱۴۱۱۲۷۵ تعداد ادامه مطلب…

سوالات درس گیاهان آبزی ۱۴۱۱۱۳۹-۱۴۱۱۲۷۷ با جواب به صورت کتابچه

سوالات درس گیاهان آبزی ۱۴۱۱۱۳۹-۱۴۱۱۲۷۷ با جواب به صورت کتابچه دانلود کتابچه سوالات درس گیاهان آبزی ۱۴۱۱۱۳۹-۱۴۱۱۲۷۷ با جواب به صورت کتابچه (پاسخنامه تستی- تشریحی – تستی تشریحی) جزئیات کتابچه به شرح زیر می باشد: ( آخرین به روز رسانی: ۹۶/۱۰/۲ ) کد درس ۱۴۱۱۱۳۹-۱۴۱۱۲۷۷ تعداد صفحات ۳۸ تعداد دوره ادامه مطلب…

سوالات درس هیدروبیولوژی عمومی ۱۴۱۱۲۸۰ با جواب به صورت کتابچه

سوالات درس هیدروبیولوژی عمومی ۱۴۱۱۲۸۰ با جواب به صورت کتابچه دانلود کتابچه سوالات درس هیدروبیولوژی عمومی ۱۴۱۱۲۸۰ با جواب به صورت کتابچه (پاسخنامه تستی- تشریحی – تستی تشریحی) جزئیات کتابچه به شرح زیر می باشد: ( آخرین به روز رسانی: ۹۶/۱۰/۲ ) کد درس ۱۴۱۱۲۸۰ تعداد صفحات ۴ تعداد دوره ادامه مطلب…

سوالات درس تکثیر و پرورش ماهیان گرم آبی ۱۴۱۱۲۸۴ با جواب به صورت کتابچه

سوالات درس تکثیر و پرورش ماهیان گرم آبی ۱۴۱۱۲۸۴ با جواب به صورت کتابچه دانلود کتابچه سوالات درس تکثیر و پرورش ماهیان گرم آبی ۱۴۱۱۲۸۴ با جواب به صورت کتابچه (پاسخنامه تستی- تشریحی – تستی تشریحی) جزئیات کتابچه به شرح زیر می باشد: ( آخرین به روز رسانی: ۹۶/۱۰/۲ ) ادامه مطلب…

سوالات درس اصول فرآوری محصولات شیلاتی ۱۴۱۱۲۸۱ با جواب به صورت کتابچه

سوالات درس اصول فرآوری محصولات شیلاتی ۱۴۱۱۲۸۱ با جواب به صورت کتابچه دانلود کتابچه سوالات درس اصول فرآوری محصولات شیلاتی ۱۴۱۱۲۸۱ با جواب به صورت کتابچه (پاسخنامه تستی- تشریحی – تستی تشریحی) جزئیات کتابچه به شرح زیر می باشد: ( آخرین به روز رسانی: ۹۶/۱۰/۲ ) کد درس ۱۴۱۱۲۸۱ تعداد ادامه مطلب…

سوالات درس تکثیر و پرورش ماهیان تزئینی ۱۴۱۱۲۸۶ با جواب به صورت کتابچه

سوالات درس تکثیر و پرورش ماهیان تزئینی ۱۴۱۱۲۸۶ با جواب به صورت کتابچه دانلود کتابچه سوالات درس تکثیر و پرورش ماهیان تزئینی ۱۴۱۱۲۸۶ با جواب به صورت کتابچه (پاسخنامه تستی- تشریحی – تستی تشریحی) جزئیات کتابچه به شرح زیر می باشد: ( آخرین به روز رسانی: ۹۶/۱۰/۲ ) کد درس ادامه مطلب…

سوالات درس جیره نویسی تغذیه آبزیان ۱۴۱۱۲۸۷ با جواب به صورت کتابچه

سوالات درس جیره نویسی تغذیه آبزیان ۱۴۱۱۲۸۷ با جواب به صورت کتابچه دانلود کتابچه سوالات درس جیره نویسی تغذیه آبزیان ۱۴۱۱۲۸۷ با جواب به صورت کتابچه (پاسخنامه تستی- تشریحی – تستی تشریحی) جزئیات کتابچه به شرح زیر می باشد: ( آخرین به روز رسانی: ۹۶/۱۰/۲ ) کد درس ۱۴۱۱۲۸۷ تعداد ادامه مطلب…

سوالات درس ترمودینامیک و انتقال حرارت ۱۴۱۱۱۲۳-۱۴۱۵۰۶۲ با جواب به صورت کتابچه

سوالات درس ترمودینامیک و انتقال حرارت ۱۴۱۱۱۲۳-۱۴۱۵۰۶۲ با جواب به صورت کتابچه دانلود کتابچه سوالات درس ترمودینامیک و انتقال حرارت ۱۴۱۱۱۲۳-۱۴۱۵۰۶۲ با جواب به صورت کتابچه (پاسخنامه تستی- تشریحی – تستی تشریحی) جزئیات کتابچه به شرح زیر می باشد: ( آخرین به روز رسانی: ۹۶/۱۰/۲ ) کد درس ۱۴۱۱۱۲۳-۱۴۱۵۰۶۲ تعداد ادامه مطلب…

سوالات درس مقاومت مصالح ۱۴۱۴۰۱۲-۱۴۱۱۱۲۲ با جواب به صورت کتابچه

سوالات درس مقاومت مصالح ۱۴۱۴۰۱۲-۱۴۱۱۱۲۲ با جواب به صورت کتابچه دانلود کتابچه سوالات درس مقاومت مصالح ۱۴۱۴۰۱۲-۱۴۱۱۱۲۲ با جواب به صورت کتابچه (پاسخنامه تستی- تشریحی – تستی تشریحی) جزئیات کتابچه به شرح زیر می باشد: ( آخرین به روز رسانی: ۹۶/۱۰/۲ ) کد درس ۱۴۱۴۰۱۲-۱۴۱۱۱۲۲ تعداد صفحات ۴۳ تعداد دوره ادامه مطلب…

سوالات درس استاتیک ۱۴۱۱۱۱۷-۱۴۱۱۱۷۱ با جواب به صورت کتابچه

سوالات درس استاتیک ۱۴۱۱۱۱۷-۱۴۱۱۱۷۱ با جواب به صورت کتابچه دانلود کتابچه سوالات درس استاتیک ۱۴۱۱۱۱۷-۱۴۱۱۱۷۱ با جواب به صورت کتابچه (پاسخنامه تستی- تشریحی – تستی تشریحی) جزئیات کتابچه به شرح زیر می باشد: ( آخرین به روز رسانی: ۹۶/۱۰/۲ ) کد درس ۱۴۱۱۱۱۷-۱۴۱۱۱۷۱ تعداد صفحات ۷۲ تعداد دوره ۷ پاسخنامه ادامه مطلب…

سوالات درس طراحی سیستمهای آبیاری ۱۴۱۱۰۵۱ با جواب به صورت کتابچه

سوالات درس طراحی سیستمهای آبیاری ۱۴۱۱۰۵۱ با جواب به صورت کتابچه دانلود کتابچه سوالات درس طراحی سیستمهای آبیاری ۱۴۱۱۰۵۱ با جواب به صورت کتابچه (پاسخنامه تستی- تشریحی – تستی تشریحی) جزئیات کتابچه به شرح زیر می باشد: ( آخرین به روز رسانی: ۹۶/۱۰/۲ ) کد درس ۱۴۱۱۰۵۱ تعداد صفحات ۶۳ ادامه مطلب…

سوالات درس بیولوژی خاک ۱۴۱۱۰۴۹ با جواب به صورت کتابچه

سوالات درس بیولوژی خاک ۱۴۱۱۰۴۹ با جواب به صورت کتابچه دانلود کتابچه سوالات درس بیولوژی خاک ۱۴۱۱۰۴۹ با جواب به صورت کتابچه (پاسخنامه تستی- تشریحی – تستی تشریحی) جزئیات کتابچه به شرح زیر می باشد: ( آخرین به روز رسانی: ۹۶/۱۰/۲ ) کد درس ۱۴۱۱۰۴۹ تعداد صفحات ۴۳ تعداد دوره ادامه مطلب…

سوالات درس طراحی سازه های آبی ۱۴۱۱۰۴۶-۱۴۱۴۰۲۹-۱۴۱۴۰۵۲ با جواب به صورت کتابچه

سوالات درس طراحی سازه های آبی ۱۴۱۱۰۴۶-۱۴۱۴۰۲۹-۱۴۱۴۰۵۲ با جواب به صورت کتابچه دانلود کتابچه سوالات درس طراحی سازه های آبی ۱۴۱۱۰۴۶-۱۴۱۴۰۲۹-۱۴۱۴۰۵۲ با جواب به صورت کتابچه (پاسخنامه تستی- تشریحی – تستی تشریحی) جزئیات کتابچه به شرح زیر می باشد: ( آخرین به روز رسانی: ۹۶/۱۰/۲ ) کد درس ۱۴۱۱۰۴۶-۱۴۱۴۰۲۹-۱۴۱۴۰۵۲ تعداد ادامه مطلب…

سوالات درس حفاظت خاک و آب تکمیلی ۱۴۱۱۰۴۵_۱۴۱۴۰۲۴_۱۴۱۵۰۳۳ با جواب به صورت کتابچه

سوالات درس حفاظت خاک و آب تکمیلی ۱۴۱۱۰۴۵_۱۴۱۴۰۲۴_۱۴۱۵۰۳۳ با جواب به صورت کتابچه دانلود کتابچه سوالات درس حفاظت خاک و آب تکمیلی ۱۴۱۱۰۴۵_۱۴۱۴۰۲۴_۱۴۱۵۰۳۳ با جواب به صورت کتابچه (پاسخنامه تستی- تشریحی – تستی تشریحی) جزئیات کتابچه به شرح زیر می باشد: ( آخرین به روز رسانی: ۹۶/۱۰/۲ ) کد درس ادامه مطلب…

سوالات درس رابطه آب و خاک و گیاه ۱۴۱۱۰۳۳-۱۴۱۱۰۸۶-۱۴۱۱۵۰۵-۱۴۱۴۰۳۱ با جواب به صورت کتابچه

سوالات درس رابطه آب و خاک و گیاه ۱۴۱۱۰۳۳-۱۴۱۱۰۸۶-۱۴۱۱۵۰۵-۱۴۱۴۰۳۱ با جواب به صورت کتابچه دانلود کتابچه سوالات درس رابطه آب و خاک و گیاه ۱۴۱۱۰۳۳-۱۴۱۱۰۸۶-۱۴۱۱۵۰۵-۱۴۱۴۰۳۱ با جواب به صورت کتابچه (پاسخنامه تستی- تشریحی – تستی تشریحی) جزئیات کتابچه به شرح زیر می باشد: ( آخرین به روز رسانی: ۹۶/۱۰/۲ ) ادامه مطلب…

سوالات درس ارزیابی اراضی ۱۴۱۱۰۴۲ با جواب به صورت کتابچه

سوالات درس ارزیابی اراضی ۱۴۱۱۰۴۲ با جواب به صورت کتابچه دانلود کتابچه سوالات درس ارزیابی اراضی ۱۴۱۱۰۴۲ با جواب به صورت کتابچه (پاسخنامه تستی- تشریحی – تستی تشریحی) جزئیات کتابچه به شرح زیر می باشد: ( آخرین به روز رسانی: ۹۶/۱۰/۲ ) کد درس ۱۴۱۱۰۴۲ تعداد صفحات ۵۲ تعداد دوره ادامه مطلب…

سوالات درس اصول مهندسی زهکشی ۱۴۱۱۰۴۰_۱۴۱۴۰۱۷_۱۴۱۴۰۴۳ با جواب به صورت کتابچه

سوالات درس اصول مهندسی زهکشی ۱۴۱۱۰۴۰_۱۴۱۴۰۱۷_۱۴۱۴۰۴۳ با جواب به صورت کتابچه نامهای دیگر این درس: اصول زهکشی – مبانی زهکشی دانلود کتابچه سوالات درس اصول مهندسی زهکشی ۱۴۱۱۰۴۰_۱۴۱۴۰۱۷_۱۴۱۴۰۴۳ با جواب به صورت کتابچه (پاسخنامه تستی- تشریحی – تستی تشریحی) جزئیات کتابچه به شرح زیر می باشد: ( آخرین به روز ادامه مطلب…

سوالات درس هیدرولیک انهار ۱۴۱۱۰۳۹-۱۴۱۴۰۱۸-۱۴۱۴۰۴۵ با جواب به صورت کتابچه

سوالات درس هیدرولیک انهار ۱۴۱۱۰۳۹-۱۴۱۴۰۱۸-۱۴۱۴۰۴۵ با جواب به صورت کتابچه نام دیگر این درس : هیدرولیک مجاری روباز دانلود کتابچه سوالات درس هیدرولیک انهار ۱۴۱۱۰۳۹-۱۴۱۴۰۱۸-۱۴۱۴۰۴۵ با جواب به صورت کتابچه (پاسخنامه تستی- تشریحی – تستی تشریحی) جزئیات کتابچه به شرح زیر می باشد: ( آخرین به روز رسانی: ۹۶/۱۰/۲ ) ادامه مطلب…

سوالات درس مرتعداری ۱۱۲۱۰۶۳-۱۴۱۱۵۰۱ با جواب به صورت کتابچه

سوالات درس مرتعداری ۱۱۲۱۰۶۳-۱۴۱۱۵۰۱ با جواب به صورت کتابچه دانلود کتابچه سوالات درس مرتعداری ۱۱۲۱۰۶۳-۱۴۱۱۵۰۱ با جواب به صورت کتابچه (پاسخنامه تستی- تشریحی – تستی تشریحی) جزئیات کتابچه به شرح زیر می باشد: ( آخرین به روز رسانی: ۹۶/۱۰/۲ ) کد درس ۱۱۲۱۰۶۳-۱۴۱۱۵۰۱ تعداد صفحات ۸۲ تعداد دوره ۱۷ پاسخنامه ادامه مطلب…

سوالات درس خاکهای شور سدیمی ۱۴۱۱۲۳۲ با جواب به صورت کتابچه

سوالات درس خاکهای شور سدیمی ۱۴۱۱۲۳۲ با جواب به صورت کتابچه دانلود کتابچه سوالات درس خاکهای شور سدیمی ۱۴۱۱۲۳۲ با جواب به صورت کتابچه (پاسخنامه تستی- تشریحی – تستی تشریحی) جزئیات کتابچه به شرح زیر می باشد: ( آخرین به روز رسانی: ۹۶/۱۰/۲ ) کد درس ۱۴۱۱۲۳۲ تعداد صفحات ۹ ادامه مطلب…

سوالات درس مکانیک سیالات ۱۴۱۱۰۳۸-۱۴۱۴۰۱۴ با جواب به صورت کتابچه

سوالات درس مکانیک سیالات ۱۴۱۱۰۳۸-۱۴۱۴۰۱۴ با جواب به صورت کتابچه دانلود کتابچه سوالات درس مکانیک سیالات ۱۴۱۱۰۳۸-۱۴۱۴۰۱۴ با جواب به صورت کتابچه نام دیگر این درس: مکانیک سیالات و هیدرولیک جزئیات کتابچه به شرح زیر می باشد: ( آخرین به روز رسانی: ۹۶/۱۰/۲ ) کد درس ۱۴۱۱۰۳۸-۱۴۱۴۰۱۴ تعداد صفحات ۵۲ ادامه مطلب…

سوالات درس پیدایش و رده بندی خاکها ۱۴۱۱۰۳۴ با جواب به صورت کتابچه

سوالات درس پیدایش و رده بندی خاکها ۱۴۱۱۰۳۴ با جواب به صورت کتابچه دانلود کتابچه سوالات درس پیدایش و رده بندی خاکها ۱۴۱۱۰۳۴ با جواب به صورت کتابچه (پاسخنامه تستی- تشریحی – تستی تشریحی) جزئیات کتابچه به شرح زیر می باشد: ( آخرین به روز رسانی: ۹۶/۱۰/۲ ) کد درس ادامه مطلب…

سوالات درس هیدرولوژی ۱۴۱۱۰۳۶ با جواب به صورت کتابچه

سوالات درس هیدرولوژی ۱۴۱۱۰۳۶ با جواب به صورت کتابچه دانلود کتابچه سوالات درس هیدرولوژی ۱۴۱۱۰۳۶ با جواب به صورت کتابچه (پاسخنامه تستی- تشریحی – تستی تشریحی) جزئیات کتابچه به شرح زیر می باشد: ( آخرین به روز رسانی: ۹۶/۱۰/۲ ) کد درس ۱۴۱۱۰۳۶ تعداد صفحات ۴۵ تعداد دوره ۱۱ پاسخنامه ادامه مطلب…

سوالات درس شناخت محیط زیست ۱۱۲۱۰۵۰-۱۴۱۱۲۶۹-۱۴۱۴۰۵۸ با جواب به صورت کتابچه

سوالات درس شناخت محیط زیست ۱۱۲۱۰۵۰-۱۴۱۱۲۶۹-۱۴۱۴۰۵۸ با جواب به صورت کتابچه نامهای دیگر این درس: شناخت و حمایت محیط زیست – مبانی علوم محیط زیست – مبانی محیط زیست دانلود کتابچه سوالات درس شناخت محیط زیست ۱۱۲۱۰۵۰-۱۴۱۱۲۶۹-۱۴۱۴۰۵۸ با جواب به صورت کتابچه (پاسخنامه تستی- تشریحی – تستی تشریحی) جزئیات کتابچه ادامه مطلب…

سوالات درس شیمی و حاصلخیزی خاک ۱۴۱۱۰۳۱ با جواب به صورت کتابچه

سوالات درس شیمی و حاصلخیزی خاک ۱۴۱۱۰۳۱ با جواب به صورت کتابچه دانلود کتابچه سوالات درس شیمی و حاصلخیزی خاک ۱۴۱۱۰۳۱ با جواب به صورت کتابچه (پاسخنامه تستی- تشریحی – تستی تشریحی) جزئیات کتابچه به شرح زیر می باشد: ( آخرین به روز رسانی: ۹۶/۱۰/۲ ) کد درس ۱۴۱۱۰۳۱ تعداد ادامه مطلب…

سوالات درس مکانیک خاک ۱۴۱۱۰۲۹-۱۴۱۱۱۳۵-۱۴۱۴۰۱۹-۱۴۱۴۰۴۸ با جواب به صورت کتابچه

سوالات درس مکانیک خاک ۱۴۱۱۰۲۹-۱۴۱۱۱۳۵-۱۴۱۴۰۱۹-۱۴۱۴۰۴۸ با جواب به صورت کتابچه دانلود کتابچه سوالات درس مکانیک خاک ۱۴۱۱۰۲۹-۱۴۱۱۱۳۵-۱۴۱۴۰۱۹-۱۴۱۴۰۴۸ با جواب به صورت کتابچه (پاسخنامه تستی- تشریحی – تستی تشریحی) نام دیگر این درس : فیزیک و مکانیک خاک های کشاورزی جزئیات کتابچه به شرح زیر می باشد: ( آخرین به روز ادامه مطلب…

سوالات درس فیزیک خاک ۱۴۱۱۰۲۷ با جواب به صورت کتابچه

سوالات درس فیزیک خاک ۱۴۱۱۰۲۷ با جواب به صورت کتابچه دانلود کتابچه سوالات درس فیزیک خاک ۱۴۱۱۰۲۷ با جواب به صورت کتابچه (پاسخنامه تستی- تشریحی – تستی تشریحی) جزئیات کتابچه به شرح زیر می باشد: ( آخرین به روز رسانی: ۹۶/۱۰/۳ ) کد درس ۱۴۱۱۰۲۷ تعداد صفحات ۲۰ تعداد دوره ادامه مطلب…

سوالات درس زمین شناسی ۱۱۱۶۱۰۷-۱۱۱۶۳۷۹-۱۱۱۶۴۳۶ با جواب به صورت کتابچه

سوالات درس زمین شناسی ۱۱۱۶۱۰۷-۱۱۱۶۳۷۹-۱۱۱۶۴۳۶ با جواب به صورت کتابچه دانلود کتابچه سوالات درس زمین شناسی ۱۱۱۶۱۰۷-۱۱۱۶۳۷۹-۱۱۱۶۴۳۶ با جواب به صورت کتابچه (پاسخنامه تستی- تشریحی – تستی تشریحی) جزئیات کتابچه به شرح زیر می باشد: ( آخرین به روز رسانی: ۹۶/۱۰/۳ ) کد درس ۱۱۱۶۱۰۷-۱۱۱۶۳۷۹-۱۱۱۶۴۳۶ تعداد صفحات ۳۵ تعداد دوره ادامه مطلب…

سوالات درس زبان تخصصی ۱۲۲۵۰۰۹-۱۲۱۲۱۶۵ با جواب به صورت کتابچه

سوالات درس زبان تخصصی ۱۲۲۵۰۰۹-۱۲۱۲۱۶۵ با جواب به صورت کتابچه دانلود کتابچه سوالات درس زبان تخصصی ۱۲۲۵۰۰۹-۱۲۱۲۱۶۵ با جواب به صورت کتابچه (پاسخنامه تستی- تشریحی – تستی تشریحی) نام دیگر این درس: متون زبان خارجی در اقتصاد کشاورزی جزئیات کتابچه به شرح زیر می باشد: ( آخرین به روز رسانی: ادامه مطلب…

سوالات درس اصول آموزش و ترویج کشاورزی ومنابع طبیعی با جواب به صورت کتابچه

سوالات درس اصول آموزش و ترویج کشاورزی ومنابع طبیعی با جواب به صورت کتابچه دانلود کتابچه سوالات درس اصول آموزش و ترویج کشاورزی ومنابع طبیعی با جواب به صورت کتابچه (پاسخنامه تستی- تشریحی – تستی تشریحی) جزئیات کتابچه به شرح زیر می باشد: ( آخرین به روز رسانی: ۹۶/۱۰/۳ ) ادامه مطلب…

سوالات درس آفات و بیماریهای گیاهی ۱۱۲۱۰۰۳-۱۱۲۱۰۶۴-۱۴۱۱۱۸۷-۱۴۱۵۰۰۹ با جواب به صورت کتابچه

سوالات درس آفات و بیماریهای گیاهی ۱۱۲۱۰۰۳-۱۱۲۱۰۶۴-۱۴۱۱۱۸۷-۱۴۱۵۰۰۹ با جواب به صورت کتابچه دانلود کتابچه سوالات درس آفات و بیماریهای گیاهی ۱۱۲۱۰۰۳-۱۱۲۱۰۶۴-۱۴۱۱۱۸۷-۱۴۱۵۰۰۹ با جواب به صورت کتابچه (پاسخنامه تستی- تشریحی – تستی تشریحی) نام دیگر این درس: آفات و بیماریهای محصولات کشاورزی جزئیات کتابچه به شرح زیر می باشد: ( آخرین ادامه مطلب…

سوالات درس جنگلداری ۱۱۲۱۰۵۵ با جواب به صورت کتابچه

سوالات درس جنگلداری ۱۱۲۱۰۵۵ با جواب به صورت کتابچه دانلود کتابچه سوالات درس جنگلداری ۱۱۲۱۰۵۵ با جواب به صورت کتابچه (پاسخنامه تستی- تشریحی – تستی تشریحی) جزئیات کتابچه به شرح زیر می باشد: ( آخرین به روز رسانی: ۹۶/۱۰/۳ ) کد درس ۱۱۲۱۰۵۵ تعداد صفحات ۶۶ تعداد دوره ۱۴ پاسخنامه ادامه مطلب…

سوالات درس صنایع تخمیری ۱۴۱۱۳۱۴ با جواب به صورت کتابچه

سوالات درس صنایع تخمیری ۱۴۱۱۳۱۴ با جواب به صورت کتابچه دانلود کتابچه سوالات درس صنایع تخمیری ۱۴۱۱۳۱۴ با جواب به صورت کتابچه (پاسخنامه تستی- تشریحی – تستی تشریحی) جزئیات کتابچه به شرح زیر می باشد: ( آخرین به روز رسانی: ۹۶/۱۰/۳ ) کد درس ۱۴۱۱۳۱۴ تعداد صفحات ۲۱ تعداد دوره ادامه مطلب…

سوالات درس تکنولوژی قند ۱۴۱۱۵۳۵-۱۴۱۱۳۱۵ با جواب به صورت کتابچه

سوالات درس تکنولوژی قند ۱۴۱۱۵۳۵-۱۴۱۱۳۱۵ با جواب به صورت کتابچه دانلود کتابچه سوالات درس تکنولوژی قند ۱۴۱۱۵۳۵-۱۴۱۱۳۱۵ با جواب به صورت کتابچه (پاسخنامه تستی- تشریحی – تستی تشریحی) جزئیات کتابچه به شرح زیر می باشد: ( آخرین به روز رسانی: ۹۶/۱۰/۳ ) کد درس ۱۴۱۱۵۳۵-۱۴۱۱۳۱۵ تعداد صفحات ۱۸ تعداد دوره ادامه مطلب…

سوالات درس اصول طراحی کارخانجات صنایع غذایی ۱۴۱۱۳۰۹ با جواب به صورت کتابچه

سوالات درس اصول طراحی کارخانجات صنایع غذایی ۱۴۱۱۳۰۹ با جواب به صورت کتابچه دانلود کتابچه سوالات درس اصول طراحی کارخانجات صنایع غذایی ۱۴۱۱۳۰۹ با جواب به صورت کتابچه (پاسخنامه تستی- تشریحی – تستی تشریحی) جزئیات کتابچه به شرح زیر می باشد: ( آخرین به روز رسانی: ۹۶/۱۰/۳ ) کد درس ادامه مطلب…

سوالات درس اصول بسته بندی مواد غذایی ۱۴۱۱۳۰۰ با جواب به صورت کتابچه

سوالات درس اصول بسته بندی مواد غذایی ۱۴۱۱۳۰۰ با جواب به صورت کتابچه دانلود کتابچه سوالات درس اصول بسته بندی مواد غذایی ۱۴۱۱۳۰۰ با جواب به صورت کتابچه (پاسخنامه تستی- تشریحی – تستی تشریحی) جزئیات کتابچه به شرح زیر می باشد: ( آخرین به روز رسانی: ۹۶/۱۰/۳ ) کد درس ادامه مطلب…

سوالات درس تکنولوژی غلات ۱۴۱۱۵۳۲-۱۴۱۱۳۰۴ با جواب به صورت کتابچه

سوالات درس تکنولوژی غلات ۱۴۱۱۵۳۲-۱۴۱۱۳۰۴ با جواب به صورت کتابچه دانلود کتابچه سوالات درس تکنولوژی غلات ۱۴۱۱۵۳۲-۱۴۱۱۳۰۴ با جواب به صورت کتابچه (پاسخنامه تستی- تشریحی – تستی تشریحی) جزئیات کتابچه به شرح زیر می باشد: ( آخرین به روز رسانی: ۹۶/۱۰/۳ ) کد درس ۱۴۱۱۵۳۲-۱۴۱۱۳۰۴ تعداد صفحات ۱۸ تعداد دوره ادامه مطلب…

سوالات درس تکنولوژی گوشت و شیلات ۱۴۱۱۵۳۱-۱۴۱۱۳۱۶ با جواب به صورت کتابچه

سوالات درس تکنولوژی گوشت و شیلات ۱۴۱۱۵۳۱-۱۴۱۱۳۱۶ با جواب به صورت کتابچه دانلود کتابچه سوالات درس تکنولوژی گوشت و شیلات ۱۴۱۱۵۳۱-۱۴۱۱۳۱۶ با جواب به صورت کتابچه (پاسخنامه تستی- تشریحی – تستی تشریحی) نام دیگر این درس: صنایع گوشت و شیلات جزئیات کتابچه به شرح زیر می باشد: ( آخرین به ادامه مطلب…

سوالات درس تغذیه ۱۴۱۱۲۹۶-۱۴۱۱۵۲۹ با جواب به صورت کتابچه

سوالات درس تغذیه ۱۴۱۱۲۹۶-۱۴۱۱۵۲۹ با جواب به صورت کتابچه دانلود کتابچه سوالات درس تغذیه ۱۴۱۱۲۹۶-۱۴۱۱۵۲۹ با جواب به صورت کتابچه (پاسخنامه تستی- تشریحی – تستی تشریحی) جزئیات کتابچه به شرح زیر می باشد: ( آخرین به روز رسانی: ۹۶/۱۰/۳ ) کد درس ۱۴۱۱۲۹۶-۱۴۱۱۵۲۹ تعداد صفحات ۲۰ تعداد دوره ۳ پاسخنامه ادامه مطلب…

سوالات درس اصول مهندسی صنایع غذایی ۲ – ۱۴۱۱۳۰۸-۱۳۱۷۱۷۰ با جواب به صورت کتابچه

سوالات درس اصول مهندسی صنایع غذایی ۲ – ۱۴۱۱۳۰۸-۱۳۱۷۱۷۰ با جواب به صورت کتابچه دانلود کتابچه سوالات درس اصول مهندسی صنایع غذایی ۲ – ۱۴۱۱۳۰۸-۱۳۱۷۱۷۰ با جواب به صورت کتابچه جزئیات کتابچه به شرح زیر می باشد: ( آخرین به روز رسانی: ۹۶/۱۰/۳ ) کد درس ۱۴۱۱۳۰۸-۱۳۱۷۱۷۰ تعداد صفحات ۳۷ ادامه مطلب…

سوالات درس کنترل کیفیت مواد غذایی با جواب به صورت کتابچه

سوالات درس کنترل کیفیت مواد غذایی با جواب به صورت کتابچه دانلود کتابچه سوالات درس کنترل کیفیت مواد غذایی با جواب به صورت کتابچه (پاسخنامه تستی- تشریحی – تستی تشریحی) جزئیات کتابچه به شرح زیر می باشد: ( آخرین به روز رسانی: ۹۶/۱۰/۳ ) کد درس ۱۴۱۱۳۰۳-۱۴۱۱۵۲۷-۱۳۱۷۱۷۴ تعداد صفحات ۲۲ ادامه مطلب…

سوالات درس کنسرو سازی ۱۴۱۱۳۰۱-۱۴۱۱۵۲۶ با جواب به صورت کتابچه

سوالات درس کنسرو سازی ۱۴۱۱۳۰۱-۱۴۱۱۵۲۶ با جواب به صورت کتابچه دانلود کتابچه سوالات درس کنسرو سازی ۱۴۱۱۳۰۱-۱۴۱۱۵۲۶ با جواب به صورت کتابچه (پاسخنامه تستی- تشریحی – تستی تشریحی) جزئیات کتابچه به شرح زیر می باشد: ( آخرین به روز رسانی: ۹۶/۱۰/۳ ) کد درس ۱۴۱۱۳۰۱-۱۴۱۱۵۲۶ تعداد صفحات ۲۰ تعداد دوره ادامه مطلب…