سوالات درس اصول حسابداری 2 – 1218720 با جواب به صورت کتابچه

سوالات درس اصول حسابداری 2 –  1218720 با جواب به صورت کتابچه دانلود کتابچه سوالات درس اصول حسابداری 2 –  1218720 با جواب (پاسخنامه تستی- تشریحی – تستی تشریحی) به صورت کتابچه جزئیات کتابچه به شرح زیر می باشد: کد های دیگر این درس: ۱۲۱۴۰۰۳-۱۲۱۴۰۰۵-۱۲۱۴۰۱۱-۱۲۱۴۰۱۸-۱۲۱۴۰۴۵-۱۲۱۴۰۶۸-۱۲۲۱۰۹۲ کد درس 1218720 تعداد صفحات ادامه مطلب…

سوالات درس اقتصاد خرد 1218711 با جواب به صورت کتابچه

سوالات درس اقتصاد خرد 1218711 با جواب به صورت کتابچه دانلود کتابچه سوالات درس اقتصاد خرد 1218711 با جواب (پاسخنامه تستی- تشریحی – تستی تشریحی) به صورت کتابچه جزئیات کتابچه به شرح زیر می باشد: دانشجوی گرامی: به زودی کتابچه سوالات این درس در این برگه قرار داده می شود. ادامه مطلب…

سوالات درس اصول حسابداری 1 – 1218719 با جواب به صورت کتابچه

سوالات درس اصول حسابداری 1 –  1218719 با جواب به صورت کتابچه دانلود کتابچه سوالات درس اصول حسابداری 1 –  1218719 با جواب (پاسخنامه تستی- تشریحی – تستی تشریحی) به صورت کتابچه جزئیات کتابچه به شرح زیر می باشد: کدهای دیگر این درس: 1214016-1214063-1214001-1214002-1214017-1214004-1214066 1214092-1218061-1218407-1218719-1314067-1320019-1211668 کد درس 1218719 تعداد صفحات ادامه مطلب…

سوالات درس حقوق اساسی 1218716 با جواب به صورت کتابچه

سوالات درس حقوق اساسی 1218716 با جواب به صورت کتابچه دانلود کتابچه سوالات درس حقوق اساسی 1218716 با جواب (پاسخنامه تستی- تشریحی – تستی تشریحی) به صورت کتابچه جزئیات کتابچه به شرح زیر می باشد: کد های دیگر این درس ۱۲۱۸۰۶۲-۱۲۱۸۲۷۳-۱۲۲۲۳۲۲-۱۲۲۳۰۰۴-۱۲۲۳۰۰۵-۱۲۲۳۰۱۸ کد درس 1218716 تعداد صفحات 82 تعداد دوره 13 ادامه مطلب…

سوالات درس ریاضیات و کاربرد آن در مدیریت 1 – 1218713 با جواب به صورت کتابچه

سوالات درس ریاضیات و کاربرد آن در مدیریت 1 –  1218713 با جواب به صورت کتابچه دانلود کتابچه سوالات درس ریاضیات و کاربرد آن در مدیریت 1 –  1218713 با جواب (پاسخنامه تستی- تشریحی – تستی تشریحی) به صورت کتابچه جزئیات کتابچه به شرح زیر می باشد: دانشجوی گرامی: به ادامه مطلب…

سوالات درس سیاست تجارت خارجی جمهوری اسلامی ایران 1218807 با جواب به صورت کتابچه

سوالات درس سیاست تجارت خارجی جمهوری اسلامی ایران 1218807 با جواب به صورت کتابچه دانلود کتابچه سوالات درس سیاست تجارت خارجی جمهوری اسلامی ایران 1218807 با جواب (پاسخنامه تستی- تشریحی – تستی تشریحی) به صورت کتابچه جزئیات کتابچه به شرح زیر می باشد: دانشجوی گرامی: به زودی کتابچه سوالات این ادامه مطلب…

سوالات درس حقوق تجارت 1218806 با جواب به صورت کتابچه

سوالات درس حقوق تجارت 1218806 با جواب به صورت کتابچه دانلود کتابچه سوالات درس حقوق تجارت 1218806 با جواب (پاسخنامه تستی- تشریحی – تستی تشریحی) به صورت کتابچه جزئیات کتابچه به شرح زیر می باشد: نام دیگر این درس: حقوق تجارت 3 اسناد تجاری کد های دیگر این درس: 1223056-1235008-1218830 ادامه مطلب…

سوالات درس سازمانها و کنوانسیونهای بین المللی گمرکی 1218805 با جواب به صورت کتابچه

سوالات درس سازمانها و کنوانسیونهای بین المللی گمرکی 1218805 با جواب به صورت کتابچه دانلود کتابچه سوالات درس سازمانها و کنوانسیونهای بین المللی گمرکی 1218805 با جواب (پاسخنامه تستی- تشریحی – تستی تشریحی) به صورت کتابچه جزئیات کتابچه به شرح زیر می باشد: دانشجوی گرامی: به زودی کتابچه سوالات این ادامه مطلب…

سوالات درس تصمیم گیری و تعیین خط مشی دولتی 1218804-1218040 با جواب به صورت کتابچه

سوالات درس  تصمیم گیری و تعیین خط مشی دولتی 1218804-1218040 با جواب به صورت کتابچه دانلود کتابچه سوالات درس  تصمیم گیری و تعیین خط مشی دولتی 1218804-1218040 با جواب (پاسخنامه تستی- تشریحی – تستی تشریحی) به صورت کتابچه جزئیات کتابچه به شرح زیر می باشد: کدهای دیکر درس 1218589-1238011 تعداد ادامه مطلب…

سوالات درس تاثیر فناوری اطلاعات در سازمان 1218803 با جواب به صورت کتابچه

سوالات درس  تاثیر فناوری اطلاعات در سازمان 1218803 با جواب به صورت کتابچه دانلود کتابچه سوالات درس  تاثیر فناوری اطلاعات در سازمان 1218803 با جواب (پاسخنامه تستی- تشریحی – تستی تشریحی) به صورت کتابچه جزئیات کتابچه به شرح زیر می باشد: نام دیگر این درس: سیستم های اطلاعاتی مدیریت با ادامه مطلب…

سوالات درس زبان انگلیسی (متون تخصصی گمرکی 1) 1218802 با جواب به صورت کتابچه

سوالات درس  زبان انگلیسی (متون تخصصی گمرکی 1) 1218802 با جواب به صورت کتابچه دانلود کتابچه سوالات درس  زبان انگلیسی (متون تخصصی گمرکی 1) 1218802 با جواب به صورت کتابچه جزئیات کتابچه به شرح زیر می باشد: کد: ۱۲۱۲۰۲۲-۱۲۱۲۰۳۳-۱۲۱۲۱۶۶-۱۲۱۲۳۴۳ کد درس 1218802 تعداد صفحات 37 تعداد دوره 13 پاسخنامه تستی ادامه مطلب…

سوالات درس آمار و کاربردهای آن در مدیریت 1218801 با جواب به صورت کتابچه

سوالات درس  آمار و کاربردهای آن در مدیریت 1218801 با جواب به صورت کتابچه دانلود کتابچه سوالات درس  آمار و کاربردهای آن در مدیریت 1218801 با جواب (پاسخنامه تستی- تشریحی – تستی تشریحی) به صورت کتابچه جزئیات کتابچه به شرح زیر می باشد: نام دیگر این درس: آمار و احتمالات ادامه مطلب…

سوالات درس تحلیل قوانین و حقوق گمرکی ایران 1218800 با جواب به صورت کتابچه

سوالات درس  تحلیل قوانین و حقوق گمرکی ایران 1218800 با جواب به صورت کتابچه دانلود کتابچه سوالات درس  تحلیل قوانین و حقوق گمرکی ایران 1218800 با جواب (پاسخنامه تستی- تشریحی – تستی تشریحی) به صورت کتابچه جزئیات کتابچه به شرح زیر می باشد: دانشجوی گرامی: به زودی کتابچه سوالات این ادامه مطلب…

سوالات درس مبانی مدیریت اسلامی و الگوهای آن 1218799 با جواب به صورت کتابچه

سوالات درس  مبانی مدیریت اسلامی و الگوهای آن 1218799 با جواب به صورت کتابچه دانلود کتابچه سوالات درس  مبانی مدیریت اسلامی و الگوهای آن 1218799 با جواب (پاسخنامه تستی- تشریحی – تستی تشریحی) به صورت کتابچه جزئیات کتابچه به شرح زیر می باشد: نام دیگر این درس: اصول ومبانی مدیریت ادامه مطلب…

سوالات درس مبانی رفتار سازمانی 1218797 با جواب به صورت کتابچه

سوالات درس  مبانی رفتار سازمانی 1218797 با جواب به صورت کتابچه دانلود کتابچه سوالات درس  مبانی رفتار سازمانی 1218797 با جواب (پاسخنامه تستی- تشریحی – تستی تشریحی) به صورت کتابچه جزئیات کتابچه به شرح زیر می باشد: کد درس: ۱۲۱۸۰۱۰-۱۲۱۸۰۳۲-۱۲۱۸۰۶۷-۱۲۱۸۱۲۳-۱۲۱۸۳۵۷ کد درس 1218797 تعداد صفحات 110 تعداد دوره 19 پاسخنامه ادامه مطلب…

سوالات درس اقتصاد کلان 1218796 با جواب به صورت کتابچه

سوالات درس  اقتصاد کلان 1218796 با جواب به صورت کتابچه دانلود کتابچه سوالات درس  اقتصاد کلان 1218796 با جواب (پاسخنامه تستی- تشریحی – تستی تشریحی) به صورت کتابچه جزئیات کتابچه به شرح زیر می باشد: کد درس: ۱۲۲۱۰۳۲-۱۲۲۱۰۱۹-۱۲۲۱۰۰۶-۱۲۲۱۰۰۳-۱۲۲۱۰۲۷-۱۲۲۱۰۱۲ کد درس 1218796 تعداد صفحات 124 تعداد دوره 18 پاسخنامه تستی 18 ادامه مطلب…

سوالات درس ریاضیات و کاربرد آن در مدیریت 2 – 1218795 با جواب به صورت کتابچه

سوالات درس  ریاضیات و کاربرد آن در مدیریت 2 – 1218795 با جواب به صورت کتابچه دانلود کتابچه سوالات درس  ریاضیات و کاربرد آن در مدیریت 2 – 1218795 با جواب (پاسخنامه تستی- تشریحی – تستی تشریحی) به صورت کتابچه جزئیات کتابچه به شرح زیر می باشد: نامهای دیگر این ادامه مطلب…

سوالات درس سازمان و وظایف گمرک ایران 1218794 با جواب به صورت کتابچه

سوالات درس  سازمان و وظایف گمرک ایران 1218794 با جواب به صورت کتابچه دانلود کتابچه سوالات درس  سازمان و وظایف گمرک ایران 1218794 با جواب (پاسخنامه تستی- تشریحی – تستی تشریحی) به صورت کتابچه جزئیات کتابچه به شرح زیر می باشد: دانشجوی گرامی: به زودی کتابچه سوالات این درس در ادامه مطلب…

سوالات درس مبانی و کاربرد کامپیوتر در مدیریت 1218793 با جواب به صورت کتابچه

سوالات درس  مبانی و کاربرد کامپیوتر در مدیریت 1218793 با جواب به صورت کتابچه دانلود کتابچه سوالات درس  مبانی و کاربرد کامپیوتر در مدیریت 1218793 با جواب (پاسخنامه تستی- تشریحی – تستی تشریحی) به صورت کتابچه جزئیات کتابچه به شرح زیر می باشد: نام های دیگر این درس: رایانه پیشرفته ادامه مطلب…

سوالات درس اقتصاد خرد 1218792 با جواب به صورت کتابچه

سوالات درس  اقتصاد خرد 1218792 با جواب به صورت کتابچه دانلود کتابچه سوالات درس  اصول بیمه 121879۱ با جواب (پاسخنامه تستی- تشریحی – تستی تشریحی) به صورت کتابچه جزئیات کتابچه به شرح زیر می باشد: نام دیگر این درس: اصول علم اقتصاد ۱ کدهای دیگر این درس: ۱۲۱۸۰۰۴-۱۲۲۱۰۰۵-۱۲۲۱۰۱۱-۱۲۲۱۰۱۸-۱۲۲۱۰۲۵-۱۲۲۱۰۲۶-۱۲۲۱۰۳۶ کد درس ادامه مطلب…

سوالات درس اصول بیمه 121879۱ با جواب به صورت کتابچه

سوالات درس  اصول بیمه 121879۱ با جواب به صورت کتابچه دانلود کتابچه سوالات درس  اصول بیمه 121879۱ با جواب (پاسخنامه تستی- تشریحی – تستی تشریحی) به صورت کتابچه جزئیات کتابچه به شرح زیر می باشد: دانشجوی گرامی: به زودی کتابچه سوالات این درس در این برگه قرار داده می شود. ادامه مطلب…

سوالات درس اصول حسابداری (2) 1218790 با جواب به صورت کتابچه

سوالات درس  اصول حسابداری (2) 1218790 با جواب به صورت کتابچه دانلود کتابچه سوالات درس  اصول حسابداری (2) 1218790 با جواب (پاسخنامه تستی- تشریحی – تستی تشریحی) به صورت کتابچه جزئیات کتابچه به شرح زیر می باشد: کدهای دیگر این درس: ۱۲۱۴۰۰۳-۱۲۱۴۰۰۵-۱۲۱۴۰۱۱-۱۲۱۴۰۱۸-۱۲۱۴۰۴۵-۱۲۱۴۰۶۸-۱۲۲۱۰۹۲ کد درس 1218790 تعداد صفحات 119 تعداد دوره ادامه مطلب…

سوالات درس کلیات حقوق 1218789 با جواب به صورت کتابچه

سوالات درس  کلیات حقوق 1218789 با جواب به صورت کتابچه دانلود کتابچه سوالات درس  کلیات حقوق 1218789 با جواب (پاسخنامه تستی- تشریحی – تستی تشریحی) به صورت کتابچه جزئیات کتابچه به شرح زیر می باشد: نام دیگر این درس: حقوق اساسی کد های دیگر این درس: ۱۲۱۸۰۶۲-۱۲۱۸۲۷۳-۱۲۲۲۳۲۲-۱۲۲۳۰۰۴-۱۲۲۳۰۰۵-۱۲۲۳۰۱۸ کد درس 1218789 ادامه مطلب…

سوالات درس مبانی سازمان و مدیریت 1218788 با جواب به صورت کتابچه

سوالات درس  مبانی سازمان و مدیریت 1218788 با جواب به صورت کتابچه دانلود کتابچه سوالات درس  مبانی سازمان و مدیریت 1218788 با جواب (پاسخنامه تستی- تشریحی – تستی تشریحی) به صورت کتابچه جزئیات کتابچه به شرح زیر می باشد: نام دیگر این درس: اصول و مبانی مدیریت – اصول مدیریت ادامه مطلب…

سوالات درس ریاضیات و کاربرد آن در مدیریت 1 – 1218787 با جواب به صورت کتابچه

سوالات درس  ریاضیات و کاربرد آن در مدیریت 1 – 1218787 با جواب به صورت کتابچه دانلود کتابچه سوالات درس  ریاضیات و کاربرد آن در مدیریت 1 – 1218787 با جواب (پاسخنامه تستی- تشریحی – تستی تشریحی) به صورت کتابچه جزئیات کتابچه به شرح زیر می باشد: این کتابچه از ادامه مطلب…

سوالات درس اصول حسابداری (1) 1218786 با جواب به صورت کتابچه

سوالات درس  اصول حسابداری (1) 1218786 با جواب به صورت کتابچه دانلود کتابچه سوالات درس  اصول حسابداری (1) 1218786 با جواب (پاسخنامه تستی- تشریحی – تستی تشریحی) به صورت کتابچه جزئیات کتابچه به شرح زیر می باشد: نام دیگر این درس : هزینه یابی کد های دیگر این درس: ۱۲۱۴۰۰۲-۱۲۱۴۰۱۷-۱۲۱۴۰۶۶-۱۲۱۴۰۹۲-۱۲۱۴۰۰۴ ادامه مطلب…

سوالات درس اصول بیمه 1218810 با جواب به صورت کتابچه

سوالات درس  اصول بیمه 1218810 با جواب به صورت کتابچه دانلود کتابچه سوالات درس  اصول بیمه 1218810 با جواب (پاسخنامه تستی- تشریحی – تستی تشریحی) به صورت کتابچه جزئیات کتابچه به شرح زیر می باشد: دانشجوی گرامی: به زودی کتابچه سوالات این درس در این برگه قرار داده می شود. ادامه مطلب…

سوالات درس مبانی و کاربرد کامپیوتر در مدیریت 1218727 با جواب به صورت کتابچه

سوالات درس  مبانی و کاربرد کامپیوتر در مدیریت 1218727 با جواب به صورت کتابچه دانلود کتابچه سوالات درس  مبانی و کاربرد کامپیوتر در مدیریت 1218727 با جواب (پاسخنامه تستی- تشریحی – تستی تشریحی) به صورت کتابچه جزئیات کتابچه به شرح زیر می باشد: نام های دیگر این درس: رایانه پیشرفته ادامه مطلب…

سوالات درس اقتصاد خرد 1221299 با جواب به صورت کتابچه

سوالات درس  اقتصاد خرد 1221299 با جواب به صورت کتابچه دانلود کتابچه سوالات درس  اقتصاد خرد 1221299 با جواب (پاسخنامه تستی- تشریحی – تستی تشریحی) به صورت کتابچه جزئیات کتابچه به شرح زیر می باشد: نام دیگر این درس: اصول علم اقتصاد 1 کدهای دیگر این درس: ۱۲۱۸۰۰۴-۱۲۲۱۰۰۵-۱۲۲۱۰۱۱-۱۲۲۱۰۱۸-۱۲۲۱۰۲۵-۱۲۲۱۰۲۶-۱۲۲۱۰۳۶ کد درس ادامه مطلب…

سوالات درس روان شناسی عمومی 1218709 با جواب به صورت کتابچه

سوالات درس  روان شناسی عمومی 1218709 با جواب به صورت کتابچه دانلود کتابچه سوالات درس  روان شناسی عمومی 1218709 با جواب (پاسخنامه تستی- تشریحی – تستی تشریحی) به صورت کتابچه جزئیات کتابچه به شرح زیر می باشد: نام دیگر این درس: مباحث اساسی در روانشناسی 1 – روانشناسی عمومی 2 ادامه مطلب…

سوالات درس مبانی سازمان و مدیریت 1218723 با جواب به صورت کتابچه

سوالات درس  مبانی سازمان و مدیریت 1218723 با جواب به صورت کتابچه دانلود کتابچه سوالات درس  مبانی سازمان و مدیریت 1218723 با جواب (پاسخنامه تستی- تشریحی – تستی تشریحی) به صورت کتابچه جزئیات کتابچه به شرح زیر می باشد: نام دیگر این درس: اصول و مبانی مدیریت – اصول مدیریت ادامه مطلب…

سوالات درس ریاضیات و کاربرد آن در مدیریت 1 – 1218787 با جواب به صورت کتابچه

سوالات درس  ریاضیات و کاربرد آن در مدیریت 1 – 1218787 با جواب به صورت کتابچه دانلود کتابچه سوالات درس  ریاضیات و کاربرد آن در مدیریت 1 – 1218787 با جواب (پاسخنامه تستی- تشریحی – تستی تشریحی) به صورت کتابچه جزئیات کتابچه به شرح زیر می باشد: نام دیگر این ادامه مطلب…

سوالات درس منطق (1) با جواب به صورت کتابچه

سوالات درس منطق (1) با جواب به صورت کتابچه دانلود کتابچه سوالات درس منطق (1) با جواب (پاسخنامه تستی- تشریحی – تستی تشریحی) به صورت کتابچه جزئیات کتابچه به شرح زیر می باشد: ( آخرین به روز رسانی: 96/10/6 )   جزئیات این کتابچه آخرین به روز رسانی دی ماه ادامه مطلب…

سوالات درس تاریخ صفویه 1220278 با جواب به صورت کتابچه

سوالات درس  تاریخ صفویه 1220278 با جواب به صورت کتابچه دانلود کتابچه سوالات درس  تاریخ صفویه 1220278 با جواب (پاسخنامه تستی- تشریحی – تستی تشریحی) به صورت کتابچه جزئیات کتابچه به شرح زیر می باشد: ( آخرین به روز رسانی: 96/10/6 ) کد درس 1220278 تعداد صفحات 72 تعداد دوره ادامه مطلب…

سوالات درس اندیشه سیاسی امام خمینی 1220128 با جواب به صورت کتابچه

سوالات درس  اندیشه سیاسی امام خمینی 1220128 با جواب به صورت کتابچه دانلود کتابچه سوالات درس  اندیشه سیاسی امام خمینی 1220128 با جواب (پاسخنامه تستی- تشریحی – تستی تشریحی) به صورت کتابچه جزئیات کتابچه به شرح زیر می باشد: دانشجوی گرامی: به زودی کتابچه سوالات این درس در این برگه ادامه مطلب…

سوالات درس حقوق بیمه 1220063 با جواب به صورت کتابچه

سوالات درس  حقوق بیمه 1220063 با جواب به صورت کتابچه دانلود کتابچه سوالات درس  حقوق بیمه 1220063 با جواب (پاسخنامه تستی- تشریحی – تستی تشریحی) به صورت کتابچه جزئیات کتابچه به شرح زیر می باشد: دانشجوی گرامی: به زودی کتابچه سوالات این درس در این برگه قرار داده می شود. ادامه مطلب…

سوالات درس حقوق اساسی (3) 1223244 با جواب به صورت کتابچه

سوالات درس  حقوق اساسی (3) 1223244 با جواب به صورت کتابچه دانلود کتابچه سوالات درس  حقوق اساسی (3) 1223244 با جواب (پاسخنامه تستی- تشریحی – تستی تشریحی) به صورت کتابچه جزئیات کتابچه به شرح زیر می باشد: جزئیات این کتابچه آخرین به روز رسانی خرداد 97 تعداد صفحات 5 تعداد ادامه مطلب…

سوالات درس گیاهان آبزی 1411655 با جواب به صورت کتابچه

سوالات درس گیاهان آبزی 1411655 با جواب به صورت کتابچه دانلود کتابچه سوالات درس گیاهان آبزی 1411655 با جواب (پاسخنامه تستی- تشریحی – تستی تشریحی) به صورت کتابچه جزئیات کتابچه به شرح زیر می باشد: دانشجوی گرامی: به زودی کتابچه سوالات این درس در این برگه قرار داده می شود. ادامه مطلب…

سوالات درس آشنایی با تاسیسات برودتی شیلاتی 1411654 با جواب به صورت کتابچه

سوالات درس آشنایی با تاسیسات برودتی شیلاتی 1411654 با جواب به صورت کتابچه دانلود کتابچه سوالات درس آشنایی با تاسیسات برودتی شیلاتی 1411654 با جواب (پاسخنامه تستی- تشریحی – تستی تشریحی) به صورت کتابچه جزئیات کتابچه به شرح زیر می باشد: دانشجوی گرامی: به زودی کتابچه سوالات این درس در ادامه مطلب…

سوالات درس کنترل کیفیت فرآورده های شیلاتی 1411653 با جواب به صورت کتابچه

سوالات درس کنترل کیفیت فرآورده های شیلاتی 1411653 با جواب به صورت کتابچه دانلود کتابچه سوالات درس کنترل کیفیت فرآورده های شیلاتی 1411653 با جواب (پاسخنامه تستی- تشریحی – تستی تشریحی) به صورت کتابچه جزئیات کتابچه به شرح زیر می باشد: دانشجوی گرامی: به زودی کتابچه سوالات این درس در ادامه مطلب…

سوالات درس مبانی اصلاح نژاد آبزیان 1411288 با جواب به صورت کتابچه

سوالات درس مبانی اصلاح نژاد آبزیان 1411288 با جواب به صورت کتابچه دانلود کتابچه سوالات درس مبانی اصلاح نژاد آبزیان 1411288 با جواب (پاسخنامه تستی- تشریحی – تستی تشریحی) به صورت کتابچه جزئیات کتابچه به شرح زیر می باشد: دانشجوی گرامی: به زودی کتابچه سوالات این درس در این برگه ادامه مطلب…

سوالات درس تکثیر ماهیان تزئینی 1411692 با جواب به صورت کتابچه

سوالات درس تکثیر ماهیان تزئینی 1411692 با جواب به صورت کتابچه دانلود کتابچه سوالات درس تکثیر ماهیان تزئینی 1411692 با جواب (پاسخنامه تستی- تشریحی – تستی تشریحی) به صورت کتابچه جزئیات کتابچه به شرح زیر می باشد: دانشجوی گرامی: به زودی کتابچه سوالات این درس در این برگه قرار داده ادامه مطلب…

سوالات درس هیدروتکنیک و طراحی استخرهای پرورش آبزیان 1411695 با جواب به صورت کتابچه

سوالات درس هیدروتکنیک و طراحی استخرهای پرورش آبزیان 1411695 با جواب به صورت کتابچه دانلود کتابچه سوالات درس هیدروتکنیک و طراحی استخرهای پرورش آبزیان 1411695 با جواب (پاسخنامه تستی- تشریحی – تستی تشریحی) به صورت کتابچه جزئیات کتابچه به شرح زیر می باشد: دانشجوی گرامی: به زودی کتابچه سوالات این ادامه مطلب…

سوالات درس اقیانوس شناسی 1411651 با جواب به صورت کتابچه

سوالات درس اقیانوس شناسی 1411651 با جواب به صورت کتابچه دانلود کتابچه سوالات درس اقیانوس شناسی 1411651 با جواب (پاسخنامه تستی- تشریحی – تستی تشریحی) به صورت کتابچه جزئیات کتابچه به شرح زیر می باشد: دانشجوی گرامی: به زودی کتابچه سوالات این درس در این برگه قرار داده می شود. ادامه مطلب…

سوالات درس بهداشت و بیماری های آبزیان 1411382 با جواب به صورت کتابچه

سوالات درس بهداشت و بیماری های آبزیان 1411382 با جواب به صورت کتابچه دانلود کتابچه سوالات درس بهداشت و بیماری های آبزیان 1411382 با جواب (پاسخنامه تستی- تشریحی – تستی تشریحی) به صورت کتابچه جزئیات کتابچه به شرح زیر می باشد: دانشجوی گرامی: به زودی کتابچه سوالات این درس در ادامه مطلب…

سوالات درس پویایی شناسی جمعیت و ارزیابی ذخایر آبزیان 1411652 با جواب به صورت کتابچه

سوالات درس پویایی شناسی جمعیت و ارزیابی ذخایر آبزیان 1411652 با جواب به صورت کتابچه دانلود کتابچه سوالات درس پویایی شناسی جمعیت و ارزیابی ذخایر آبزیان 1411652 با جواب (پاسخنامه تستی- تشریحی – تستی تشریحی) به صورت کتابچه جزئیات کتابچه به شرح زیر می باشد: دانشجوی گرامی: به زودی کتابچه ادامه مطلب…

سوالات درس تکثیر و پرورش آبزیان دریایی 1411689 با جواب به صورت کتابچه

سوالات درس تکثیر و پرورش آبزیان دریایی 1411689 با جواب به صورت کتابچه دانلود کتابچه سوالات درس تکثیر و پرورش آبزیان دریایی 1411689 با جواب (پاسخنامه تستی- تشریحی – تستی تشریحی) به صورت کتابچه جزئیات کتابچه به شرح زیر می باشد: دانشجوی گرامی: به زودی کتابچه سوالات این درس در ادامه مطلب…

سوالات درس جیره نویسی غذای آبزیان 1411694 با جواب به صورت کتابچه

سوالات درس جیره نویسی غذای آبزیان 1411694 با جواب به صورت کتابچه دانلود کتابچه سوالات درس جیره نویسی غذای آبزیان 1411694 با جواب (پاسخنامه تستی- تشریحی – تستی تشریحی) به صورت کتابچه جزئیات کتابچه به شرح زیر می باشد: دانشجوی گرامی: به زودی کتابچه سوالات این درس در این برگه ادامه مطلب…

سوالات درس سامانه اطلاعات جغرافیایی 1411604 با جواب به صورت کتابچه

سوالات درس سامانه اطلاعات جغرافیایی 1411604 با جواب به صورت کتابچه دانلود کتابچه سوالات درس سامانه اطلاعات جغرافیایی 1411604 با جواب (پاسخنامه تستی- تشریحی – تستی تشریحی) به صورت کتابچه جزئیات کتابچه به شرح زیر می باشد: دانشجوی گرامی: به زودی کتابچه سوالات این درس در این برگه قرار داده ادامه مطلب…

سوالات درس آزمایش های منابع طبیعی 1411693 با جواب به صورت کتابچه

سوالات درس آزمایش های منابع طبیعی 1411693 با جواب به صورت کتابچه دانلود کتابچه سوالات درس آزمایش های منابع طبیعی 1411693 با جواب (پاسخنامه تستی- تشریحی – تستی تشریحی) به صورت کتابچه جزئیات کتابچه به شرح زیر می باشد: دانشجوی گرامی: به زودی کتابچه سوالات این درس در این برگه ادامه مطلب…

سوالات درس لیمنولوژی 1411273 با جواب به صورت کتابچه

سوالات درس لیمنولوژی 1411273 با جواب به صورت کتابچه دانلود کتابچه سوالات درس لیمنولوژی 1411273 با جواب (پاسخنامه تستی- تشریحی – تستی تشریحی) به صورت کتابچه جزئیات کتابچه به شرح زیر می باشد: دانشجوی گرامی: به زودی کتابچه سوالات این درس در این برگه قرار داده می شود. با ما ادامه مطلب…

سوالات درس اصول روشهای صید آبزیان 1411649 با جواب به صورت کتابچه

سوالات درس اصول روشهای صید آبزیان 1411649 با جواب به صورت کتابچه دانلود کتابچه سوالات درس اصول روشهای صید آبزیان 1411649 با جواب (پاسخنامه تستی- تشریحی – تستی تشریحی) به صورت کتابچه جزئیات کتابچه به شرح زیر می باشد: دانشجوی گرامی: به زودی کتابچه سوالات این درس در این برگه ادامه مطلب…

سوالات درس تکثیر و پرورش آبزیان آب شیرین 1411650 با جواب به صورت کتابچه

سوالات درس تکثیر و پرورش آبزیان آب شیرین 1411650 با جواب به صورت کتابچه دانلود کتابچه سوالات درس تکثیر و پرورش آبزیان آب شیرین 1411650 با جواب (پاسخنامه تستی- تشریحی – تستی تشریحی) به صورت کتابچه جزئیات کتابچه به شرح زیر می باشد: دانشجوی گرامی: به زودی کتابچه سوالات این ادامه مطلب…

سوالات درس مبانی سنجش از دور 1411648 با جواب به صورت کتابچه

سوالات درس مبانی سنجش از دور 1411648 با جواب به صورت کتابچه دانلود کتابچه سوالات درس مبانی سنجش از دور 1411648 با جواب (پاسخنامه تستی- تشریحی – تستی تشریحی) به صورت کتابچه جزئیات کتابچه به شرح زیر می باشد: دانشجوی گرامی: به زودی کتابچه سوالات این درس در این برگه ادامه مطلب…

سوالات درس حقوق و قوانین منابع طبیعی 1411647 با جواب به صورت کتابچه

سوالات درس حقوق و قوانین منابع طبیعی 1411647 با جواب به صورت کتابچه دانلود کتابچه سوالات درس حقوق و قوانین منابع طبیعی 1411647 با جواب (پاسخنامه تستی- تشریحی – تستی تشریحی) به صورت کتابچه جزئیات کتابچه به شرح زیر می باشد: دانشجوی گرامی: به زودی کتابچه سوالات این درس در ادامه مطلب…

سوالات درس اصول فرآوری محصولات شیلاتی 1411646 با جواب به صورت کتابچه

سوالات درس اصول فرآوری محصولات شیلاتی 1411646 با جواب به صورت کتابچه دانلود کتابچه سوالات درس اصول فرآوری محصولات شیلاتی 1411646 با جواب (پاسخنامه تستی- تشریحی – تستی تشریحی) به صورت کتابچه جزئیات کتابچه به شرح زیر می باشد: دانشجوی گرامی: به زودی کتابچه سوالات این درس در این برگه ادامه مطلب…

سوالات درس اصول تکثیر و پرورش آبزیان 1411645 با جواب به صورت کتابچه

سوالات درس اصول تکثیر و پرورش آبزیان 1411645 با جواب به صورت کتابچه دانلود کتابچه سوالات درس اصول تکثیر و پرورش آبزیان 1411645 با جواب (پاسخنامه تستی- تشریحی – تستی تشریحی) به صورت کتابچه جزئیات کتابچه به شرح زیر می باشد: دانشجوی گرامی: به زودی کتابچه سوالات این درس در ادامه مطلب…

سوالات درس زبان تخصصی 1411380 با جواب به صورت کتابچه

سوالات درس زبان تخصصی 1411380 با جواب به صورت کتابچه دانلود کتابچه سوالات درس زبان تخصصی 1411380 با جواب (پاسخنامه تستی- تشریحی – تستی تشریحی) به صورت کتابچه جزئیات کتابچه به شرح زیر می باشد: دانشجوی گرامی: به زودی کتابچه سوالات این درس در این برگه قرار داده می شود. ادامه مطلب…

سوالات درس شناسایی ابزار و ادوات صید 1411643 با جواب به صورت کتابچه

سوالات درس شناسایی ابزار و ادوات صید 1411643 با جواب به صورت کتابچه دانلود کتابچه سوالات درس شناسایی ابزار و ادوات صید 1411643 با جواب (پاسخنامه تستی- تشریحی – تستی تشریحی) به صورت کتابچه جزئیات کتابچه به شرح زیر می باشد: دانشجوی گرامی: به زودی کتابچه سوالات این درس در ادامه مطلب…

سوالات درس اصول تغذیه آبزیان 1411283 با جواب به صورت کتابچه

سوالات درس اصول تغذیه آبزیان 1411283 با جواب به صورت کتابچه دانلود کتابچه سوالات درس اصول تغذیه آبزیان 1411283 با جواب (پاسخنامه تستی- تشریحی – تستی تشریحی) به صورت کتابچه جزئیات کتابچه به شرح زیر می باشد: دانشجوی گرامی: به زودی کتابچه سوالات این درس در این برگه قرار داده ادامه مطلب…

سوالات درس بوم شناسی دریا 1411626 با جواب به صورت کتابچه

سوالات درس بوم شناسی دریا 1411626 با جواب به صورت کتابچه دانلود کتابچه سوالات درس بوم شناسی دریا 1411626 با جواب (پاسخنامه تستی- تشریحی – تستی تشریحی) به صورت کتابچه جزئیات کتابچه به شرح زیر می باشد: دانشجوی گرامی: به زودی کتابچه سوالات این درس در این برگه قرار داده ادامه مطلب…

سوالات درس مساحی و نقشه برداری 1414008 با جواب به صورت کتابچه

سوالات درس مساحی و نقشه برداری 1414008 با جواب به صورت کتابچه دانلود کتابچه سوالات درس مساحی و نقشه برداری 1414008 با جواب (پاسخنامه تستی- تشریحی – تستی تشریحی) به صورت کتابچه جزئیات کتابچه به شرح زیر می باشد: دانشجوی گرامی: به زودی کتابچه سوالات این درس در این برگه ادامه مطلب…

سوالات درس هیدروبیولوژی 1411642 با جواب به صورت کتابچه

سوالات درس هیدروبیولوژی 1411642 با جواب به صورت کتابچه دانلود کتابچه سوالات درس هیدروبیولوژی 1411642 با جواب (پاسخنامه تستی- تشریحی – تستی تشریحی) به صورت کتابچه جزئیات کتابچه به شرح زیر می باشد: دانشجوی گرامی: به زودی کتابچه سوالات این درس در این برگه قرار داده می شود. با ما ادامه مطلب…

سوالات درس هیدروشیمی 1411278 با جواب به صورت کتابچه

سوالات درس هیدروشیمی 1411278 با جواب به صورت کتابچه دانلود کتابچه سوالات درس هیدروشیمی 1411278 با جواب (پاسخنامه تستی- تشریحی – تستی تشریحی) به صورت کتابچه جزئیات کتابچه به شرح زیر می باشد: دانشجوی گرامی: به زودی کتابچه سوالات این درس در این برگه قرار داده می شود. با ما ادامه مطلب…

سوالات درس مبانی زیست شناسی سلولی و مولکولی 1411641 با جواب به صورت کتابچه

سوالات درس مبانی زیست شناسی سلولی و مولکولی 1411641 با جواب به صورت کتابچه دانلود کتابچه سوالات درس مبانی زیست شناسی سلولی و مولکولی 1411641 با جواب به صورت کتابچه جزئیات کتابچه به شرح زیر می باشد: دانشجوی گرامی: به زودی کتابچه سوالات این درس در این برگه قرار داده ادامه مطلب…

سوالات درس فناوری کاربردی رایانه 1411640 با جواب به صورت کتابچه

سوالات درس فناوری کاربردی رایانه 1411640 با جواب به صورت کتابچه دانلود کتابچه سوالات درس فناوری کاربردی رایانه 1411640 با جواب به صورت کتابچه جزئیات کتابچه به شرح زیر می باشد: دانشجوی گرامی: به زودی کتابچه سوالات این درس در این برگه قرار داده می شود. با ما همراه باشید! ادامه مطلب…

سوالات درس سیستماتیک ماهی و سایر آبزیان 1411639 با جواب به صورت کتابچه

سوالات درس سیستماتیک ماهی و سایر آبزیان 1411639 با جواب به صورت کتابچه دانلود کتابچه سوالات درس سیستماتیک ماهی و سایر آبزیان 1411639 با جواب به صورت کتابچه جزئیات کتابچه به شرح زیر می باشد: دانشجوی گرامی: به زودی کتابچه سوالات این درس در این برگه قرار داده می شود. ادامه مطلب…

سوالات درس فیزیولوژی جانوری 1411260 با جواب به صورت کتابچه

سوالات درس فیزیولوژی جانوری 1411260 با جواب به صورت کتابچه دانلود کتابچه سوالات درس فیزیولوژی جانوری 1411260 با جواب به صورت کتابچه جزئیات کتابچه به شرح زیر می باشد: دانشجوی گرامی: به زودی کتابچه سوالات این درس در این برگه قرار داده می شود. با ما همراه باشید! کد درس ادامه مطلب…

سوالات درس هوا و اقلیم شناسی 1411258 با جواب به صورت کتابچه

سوالات درس هوا و اقلیم شناسی 1411258 با جواب به صورت کتابچه دانلود کتابچه سوالات درس هوا و اقلیم شناسی 1411258 با جواب به صورت کتابچه جزئیات کتابچه به شرح زیر می باشد: دانشجوی گرامی: به زودی کتابچه سوالات این درس در این برگه قرار داده می شود. با ما ادامه مطلب…

سوالات درس بیوشیمی عمومی 1411367 با جواب به صورت کتابچه

سوالات درس بیوشیمی عمومی 1411367 با جواب به صورت کتابچه دانلود کتابچه سوالات درس بیوشیمی عمومی 1411367 با جواب به صورت کتابچه جزئیات کتابچه به شرح زیر می باشد: دانشجوی گرامی: به زودی کتابچه سوالات این درس در این برگه قرار داده می شود. با ما همراه باشید! کد درس ادامه مطلب…

سوالات درس ماهی شناسی عمومی 1411267 با جواب به صورت کتابچه

سوالات درس ماهی شناسی عمومی 1411267 با جواب به صورت کتابچه دانلود کتابچه سوالات درس ماهی شناسی عمومی 1411267 با جواب به صورت کتابچه جزئیات کتابچه به شرح زیر می باشد: دانشجوی گرامی: به زودی کتابچه سوالات این درس در این برگه قرار داده می شود. با ما همراه باشید! ادامه مطلب…

سوالات درس شناخت منابع طبیعی 1411637 با جواب به صورت کتابچه

سوالات درس شناخت منابع طبیعی 1411637 با جواب به صورت کتابچه دانلود کتابچه سوالات درس شناخت منابع طبیعی 1411637 با جواب به صورت کتابچه جزئیات کتابچه به شرح زیر می باشد: دانشجوی گرامی: به زودی کتابچه سوالات این درس در این برگه قرار داده می شود. با ما همراه باشید! ادامه مطلب…

سوالات درس خاک شناسی عمومی 1411636 با جواب به صورت کتابچه

سوالات درس خاک شناسی عمومی 1411636 با جواب به صورت کتابچه دانلود کتابچه سوالات درس خاک شناسی عمومی 1411636 با جواب به صورت کتابچه جزئیات کتابچه به شرح زیر می باشد: دانشجوی گرامی: به زودی کتابچه سوالات این درس در این برگه قرار داده می شود. با ما همراه باشید! ادامه مطلب…

سوالات درس میکروبیولوژی عمومی 1411259 با جواب به صورت کتابچه

سوالات درس میکروبیولوژی عمومی 1411259 با جواب به صورت کتابچه دانلود کتابچه سوالات درس میکروبیولوژی عمومی 1411259 با جواب به صورت کتابچه جزئیات کتابچه به شرح زیر می باشد: دانشجوی گرامی: به زودی کتابچه سوالات این درس در این برگه قرار داده می شود. با ما همراه باشید! کد درس ادامه مطلب…

سوالات درس شیمی آلی 1411329-1114203 با جواب به صورت کتابچه

سوالات درس شیمی آلی 1411329-1114203 با جواب به صورت کتابچه دانلود کتابچه سوالات درس شیمی آلی 1411329-1114203 با جواب به صورت کتابچه جزئیات کتابچه به شرح زیر می باشد: ( آخرین به روز رسانی: 96/10/6 ) کد درس 1411329-1114203 تعداد صفحات 79 تعداد دوره 14 پاسخنامه تستی 10 پاسخنامه تشریحی ادامه مطلب…

سوالات درس بوم شناسی عمومی 1411590 با جواب به صورت کتابچه

سوالات درس بوم شناسی عمومی 1411590 با جواب به صورت کتابچه دانلود کتابچه سوالات درس بوم شناسی عمومی 1411590 با جواب به صورت کتابچه جزئیات کتابچه به شرح زیر می باشد: دانشجوی گرامی: به زودی کتابچه سوالات این درس در این برگه قرار داده می شود. با ما همراه باشید! ادامه مطلب…

سوالات درس ژنتیک عمومی 1411690 با جواب به صورت کتابچه

سوالات درس ژنتیک عمومی 1411690 با جواب به صورت کتابچه دانلود کتابچه سوالات درس ژنتیک عمومی 1411690 با جواب به صورت کتابچه جزئیات کتابچه به شرح زیر می باشد: دانشجوی گرامی: به زودی کتابچه سوالات این درس در این برگه قرار داده می شود. با ما همراه باشید! کد درس ادامه مطلب…

سوالات درس جانور شناسی 1411328 با جواب به صورت کتابچه

سوالات درس جانور شناسی 1411328 با جواب به صورت کتابچه دانلود کتابچه سوالات درس جانور شناسی 1411328 با جواب به صورت کتابچه جزئیات کتابچه به شرح زیر می باشد: دانشجوی گرامی: به زودی کتابچه سوالات این درس در این برگه قرار داده می شود. با ما همراه باشید! کد درس ادامه مطلب…

سوالات درس ریخت شناسی و رده بندی گیاهی 1411586 با جواب به صورت کتابچه

سوالات درس ریخت شناسی و رده بندی گیاهی 1411586 با جواب به صورت کتابچه دانلود کتابچه سوالات درس ریخت شناسی و رده بندی گیاهی 1411586 با جواب به صورت کتابچه جزئیات کتابچه به شرح زیر می باشد: دانشجوی گرامی: به زودی کتابچه سوالات این درس در این برگه قرار داده ادامه مطلب…

سوالات درس فیزیک عمومی با جواب به صورت کتابچه

سوالات درس فیزیک عمومی با جواب به صورت کتابچه دانلود کتابچه سوالات درس فیزیک عمومی با جواب به صورت کتابچه جزئیات کتابچه به شرح زیر می باشد: ( آخرین به روز رسانی: 96/10/6 ) کد درس 1113111-1113112-1113312-1113315-1113316-1411539 تعداد صفحات 73 تعداد دوره 13 پاسخنامه تستی 12 پاسخنامه تشریحی 4 کتابچه ادامه مطلب…

سوالات درس ریاضیات عمومی 1411587 با جواب به صورت کتابچه

سوالات درس ریاضیات عمومی 1411587 با جواب به صورت کتابچه دانلود کتابچه سوالات درس ریاضیات عمومی 1411587 با جواب به صورت کتابچه جزئیات کتابچه به شرح زیر می باشد: دانشجوی گرامی: به زودی کتابچه سوالات این درس در این برگه قرار داده می شود. با ما همراه باشید! کد درس ادامه مطلب…

سوالات درس زراعت عمومی با جواب به صورت کتابچه

سوالات درس زراعت عمومی با جواب به صورت کتابچه دانلود کتابچه سوالات درس زراعت عمومی با جواب به صورت کتابچه نام های دیگر این درس: اصول زراعت – تولید محصولات کشاورزی و دامی – زراعت – علوم زراعی جزئیات کتابچه به شرح زیر می باشد: ( آخرین به روز رسانی: ادامه مطلب…

سوالات درس خاک شناسی عمومی 1411545 با جواب به صورت کتابچه

سوالات درس خاک شناسی عمومی 1411545 با جواب به صورت کتابچه دانلود کتابچه سوالات درس خاک شناسی عمومی 1411545 با جواب به صورت کتابچه جزئیات کتابچه به شرح زیر می باشد: ( آخرین به روز رسانی: 96/10/6 ) کد درس 1121004-1121047-1411545-1411600-1414003 تعداد صفحات 96 تعداد دوره 19 پاسخنامه تستی 18 ادامه مطلب…

سوالات درس آمار و احتمالات 1117084-1117196-1121049-1411199 با جواب

سوالات درس آمار و احتمالات 1117084-1117196-1121049-1411199 با جواب دانلود کتابچه سوالات درس آمار و احتمالات 1117084-1117196-1121049-1411199 با جواب جزئیات کتابچه به شرح زیر می باشد: ( آخرین به روز رسانی: 96/10/6 ) کد درس 1117084-1117196-1121049-1411199 تعداد صفحات 153 تعداد دوره 18 پاسخنامه تستی 15 پاسخنامه تشریحی 1 کتابچه های بانک ادامه مطلب…

سوالات درس مبانی آموزش کشاورزی و منابع طبیعی 1411547-1411333 با جواب به صورت کتابچه

سوالات درس مبانی آموزش کشاورزی و منابع طبیعی 1411547-1411333 با جواب به صورت کتابچه دانلود کتابچه سوالات درس مبانی آموزش کشاورزی و منابع طبیعی 1411547-1411333 با جواب به صورت کتابچه کتابچه های بانک نمونه سوال و فایلهای آموزشی شامل مجموعه ای از نمونه سوالات پایان ترم دانشگاه پیام نور می ادامه مطلب…

سوالات درس گیاه شناسی 1 با جواب به صورت کتابچه

سوالات درس گیاه شناسی 1 با جواب به صورت کتابچه دانلود کتابچه سوالات درس گیاه شناسی 1 با جواب به صورت کتابچه به همراه پاسخنامه تستی (و تشریحی) جزئیات کتابچه به شرح زیر می باشد: ( آخرین به روز رسانی: 96/10/6 ) کد درس 1121043-1411541-1414001-1414035-1415001 تعداد صفحات 76 تعداد دوره ادامه مطلب…

سوالات درس کاربرد ریاضیات در کشاورزی 1411540-111479 با جواب به صورت کتابچه

سوالات درس کاربرد ریاضیات در کشاورزی 1411540-111479 با جواب به صورت کتابچه دانلود کتابچه سوالات درس کاربرد ریاضیات در کشاورزی 1411540-111479 با جواب به صورت کتابچه جزئیات کتابچه به شرح زیر می باشد: ( آخرین به روز رسانی: 96/10/6 ) کد درس 1411540-111479 تعداد صفحات 7 تعداد دوره 1 پاسخنامه ادامه مطلب…

سوالات درس کاربرد فیزیک در کشاورزی 1411539 با جواب به صورت کتابچه

سوالات درس کاربرد فیزیک در کشاورزی 1411539 با جواب به صورت کتابچه دانلود کتابچه سوالات درس کاربرد فیزیک در کشاورزی 1411539 با جواب به صورت کتابچه جزئیات کتابچه به شرح زیر می باشد: ( آخرین به روز رسانی: 96/10/6 ) کد درس 1411539 تعداد صفحات 73 تعداد دوره 13 پاسخنامه ادامه مطلب…

سوالات روش تحقیق و مشاوره آماری 1117227 پیام نور به صورت کتابچه

سوالات روش تحقیق و مشاوره آماری 1117227 پیام نور به صورت کتابچه همراه با پاسخنامه دانلود فایل پی دی اف سوالات روش تحقیق و مشاوره آماری 1117227 پیام نور به صورت کتابچه همراه با پاسخنامه منبع این درس (نام کتاب): این درس فاقد منبع میباشد،اگر نمونه سوال یا مطلب آموزشی ادامه مطلب…

سوالات درس آشنایی با نظریه اطلاع 1117209 با جواب به صورت کتابچه

سوالات درس آشنایی با نظریه اطلاع 1117209 با جواب به صورت کتابچه دانلود کتابچه سوالات درس آشنایی با نظریه اطلاع 1117209 با جواب به صورت کتابچه جزئیات کتابچه به شرح زیر می باشد: دانشجوی گرامی: به زودی کتابچه سوالات این درس در این برگه قرار داده می شود. با ما ادامه مطلب…

سوالات درس احتمال و آمار فازی 1117225 با جواب به صورت کتابچه

سوالات درس احتمال و آمار فازی 1117225 با جواب به صورت کتابچه دانلود کتابچه سوالات درس احتمال و آمار فازی 1117225 با جواب به صورت کتابچه جزئیات کتابچه به شرح زیر می باشد: دانشجوی گرامی: به زودی کتابچه سوالات این درس در این برگه قرار داده می شود. با ما ادامه مطلب…

سوالات درس روشهای چند متغیره پیوسته 2 – 1117179 با جواب به صورت کتابچه

سوالات درس روشهای چند متغیره پیوسته 2 – 1117179 با جواب به صورت کتابچه دانلود کتابچه سوالات درس روشهای چند متغیره پیوسته 2 – 1117179 با جواب به صورت کتابچه جزئیات کتابچه به شرح زیر می باشد: دانشجوی گرامی: به زودی کتابچه سوالات این درس در این برگه قرار داده ادامه مطلب…

سوالات آشنایی با آمار رسمی 1117218 پیام نور به صورت کتابچه

سوالات آشنایی با آمار رسمی 1117218 پیام نور به صورت کتابچه همراه با پاسخنامه دانلود فایل پی دی اف سوالات آشنایی با آمار رسمی 1117218 پیام نور به صورت کتابچه همراه با پاسخنامه منبع این درس (نام کتاب): این درس فاقد منبع میباشد،اگر نمونه سوال یا مطلب آموزشی در مورد ادامه مطلب…

سوالات رگرسیون 2 – 1117180 پیام نور به صورت کتابچه

سوالات رگرسیون 2 – 1117180 پیام نور به صورت کتابچه همراه با پاسخنامه دانلود فایل پی دی اف سوالات رگرسیون 2 – 1117180 پیام نور به صورت کتابچه همراه با پاسخنامه منبع این درس (نام کتاب): مقدمه ای بر تحلیل رگرسیون خطی مزایای سایت ما نسبت به سایر سایت های ادامه مطلب…

سوالات درس روشهای چند متغیره گسسته 1117224 با جواب به صورت کتابچه

سوالات درس روشهای چند متغیره گسسته 1117224 با جواب به صورت کتابچه دانلود کتابچه سوالات درس روشهای چند متغیره گسسته 1117224 با جواب به صورت کتابچه جزئیات کتابچه به شرح زیر می باشد: دانشجوی گرامی: به زودی کتابچه سوالات این درس در این برگه قرار داده می شود. با ما ادامه مطلب…

سوالات درس روش های عددی و شبیه سازی 1117223 با جواب به صورت کتابچه

سوالات درس روش های عددی و شبیه سازی 1117223 با جواب به صورت کتابچه دانلود کتابچه سوالات درس روش های عددی و شبیه سازی 1117223 با جواب به صورت کتابچه جزئیات کتابچه به شرح زیر می باشد: دانشجوی گرامی: به زودی کتابچه سوالات این درس در این برگه قرار داده ادامه مطلب…

سوالات درس آمار ریاضی 2 – 1117222 با جواب به صورت کتابچه

سوالات درس آمار ریاضی 2 – 1117222 با جواب به صورت کتابچه دانلود کتابچه سوالات درس آمار ریاضی 2 – 1117222 با جواب به صورت کتابچه جزئیات کتابچه به شرح زیر می باشد: دانشجوی گرامی: به زودی کتابچه سوالات این درس در این برگه قرار داده می شود. با ما ادامه مطلب…

سوالات درس آمار ریاضی 1 – 1117221 با جواب به صورت کتابچه

سوالات درس آمار ریاضی 1 – 1117221 با جواب به صورت کتابچه دانلود کتابچه سوالات درس آمار ریاضی 1 – 1117221 با جواب به صورت کتابچه جزئیات کتابچه به شرح زیر می باشد: دانشجوی گرامی: به زودی کتابچه سوالات این درس در این برگه قرار داده می شود. با ما ادامه مطلب…

سوالات درس معادلات دیفرانسیل 1111503 با جواب به صورت کتابچه

سوالات درس معادلات دیفرانسیل 1111503 با جواب به صورت کتابچه دانلود کتابچه سوالات درس معادلات دیفرانسیل 1111503 با جواب به صورت کتابچه جزئیات کتابچه به شرح زیر می باشد: دانشجوی گرامی: به زودی کتابچه سوالات این درس در این برگه قرار داده می شود. با ما همراه باشید! کد درس ادامه مطلب…

سوالات برنامه نویسی پیشرفته 1115288 پیام نور به صورت کتابچه

سوالات برنامه نویسی پیشرفته 1115288 پیام نور به صورت کتابچه همراه با پاسخنامه دانلود فایل پی دی اف سوالات برنامه نویسی پیشرفته 1115288 پیام نور به صورت کتابچه همراه با پاسخنامه منبع این درس (نام کتاب): برنامه سازی پیشرفته C مزایای سایت ما نسبت به سایر سایت های مشابه: قیمت ادامه مطلب…