سوالات درس اصول حسابداری ۲ – ۱۲۱۸۷۲۰ با جواب به صورت کتابچه

سوالات درس اصول حسابداری ۲ –  ۱۲۱۸۷۲۰ با جواب به صورت کتابچه دانلود کتابچه سوالات درس اصول حسابداری ۲ –  ۱۲۱۸۷۲۰ با جواب (پاسخنامه تستی- تشریحی – تستی تشریحی) به صورت کتابچه جزئیات کتابچه به شرح زیر می باشد: کد های دیگر این درس: ۱۲۱۴۰۰۳-۱۲۱۴۰۰۵-۱۲۱۴۰۱۱-۱۲۱۴۰۱۸-۱۲۱۴۰۴۵-۱۲۱۴۰۶۸-۱۲۲۱۰۹۲ کد درس ۱۲۱۸۷۲۰ تعداد صفحات Read more…

سوالات درس اقتصاد خرد ۱۲۱۸۷۱۱ با جواب به صورت کتابچه

سوالات درس اقتصاد خرد ۱۲۱۸۷۱۱ با جواب به صورت کتابچه دانلود کتابچه سوالات درس اقتصاد خرد ۱۲۱۸۷۱۱ با جواب (پاسخنامه تستی- تشریحی – تستی تشریحی) به صورت کتابچه جزئیات کتابچه به شرح زیر می باشد: دانشجوی گرامی: به زودی کتابچه سوالات این درس در این برگه قرار داده می شود. Read more…

سوالات درس اصول حسابداری ۱ – ۱۲۱۸۷۱۹ با جواب به صورت کتابچه

سوالات درس اصول حسابداری ۱ –  ۱۲۱۸۷۱۹ با جواب به صورت کتابچه دانلود کتابچه سوالات درس اصول حسابداری ۱ –  ۱۲۱۸۷۱۹ با جواب (پاسخنامه تستی- تشریحی – تستی تشریحی) به صورت کتابچه جزئیات کتابچه به شرح زیر می باشد: کدهای دیگر این درس: ۱۲۱۴۰۱۶-۱۲۱۴۰۶۳-۱۲۱۴۰۰۱-۱۲۱۴۰۰۲-۱۲۱۴۰۱۷-۱۲۱۴۰۰۴-۱۲۱۴۰۶۶ ۱۲۱۴۰۹۲-۱۲۱۸۰۶۱-۱۲۱۸۴۰۷-۱۲۱۸۷۱۹-۱۳۱۴۰۶۷-۱۳۲۰۰۱۹-۱۲۱۱۶۶۸ کد درس ۱۲۱۸۷۱۹ تعداد صفحات Read more…

سوالات درس حقوق اساسی ۱۲۱۸۷۱۶ با جواب به صورت کتابچه

سوالات درس حقوق اساسی ۱۲۱۸۷۱۶ با جواب به صورت کتابچه دانلود کتابچه سوالات درس حقوق اساسی ۱۲۱۸۷۱۶ با جواب (پاسخنامه تستی- تشریحی – تستی تشریحی) به صورت کتابچه جزئیات کتابچه به شرح زیر می باشد: کد های دیگر این درس ۱۲۱۸۰۶۲-۱۲۱۸۲۷۳-۱۲۲۲۳۲۲-۱۲۲۳۰۰۴-۱۲۲۳۰۰۵-۱۲۲۳۰۱۸ کد درس ۱۲۱۸۷۱۶ تعداد صفحات ۸۲ تعداد دوره ۱۳ Read more…

سوالات درس ریاضیات و کاربرد آن در مدیریت ۱ – ۱۲۱۸۷۱۳ با جواب به صورت کتابچه

سوالات درس ریاضیات و کاربرد آن در مدیریت ۱ –  ۱۲۱۸۷۱۳ با جواب به صورت کتابچه دانلود کتابچه سوالات درس ریاضیات و کاربرد آن در مدیریت ۱ –  ۱۲۱۸۷۱۳ با جواب (پاسخنامه تستی- تشریحی – تستی تشریحی) به صورت کتابچه جزئیات کتابچه به شرح زیر می باشد: دانشجوی گرامی: به Read more…

سوالات درس سیاست تجارت خارجی جمهوری اسلامی ایران ۱۲۱۸۸۰۷ با جواب به صورت کتابچه

سوالات درس سیاست تجارت خارجی جمهوری اسلامی ایران ۱۲۱۸۸۰۷ با جواب به صورت کتابچه دانلود کتابچه سوالات درس سیاست تجارت خارجی جمهوری اسلامی ایران ۱۲۱۸۸۰۷ با جواب (پاسخنامه تستی- تشریحی – تستی تشریحی) به صورت کتابچه جزئیات کتابچه به شرح زیر می باشد: دانشجوی گرامی: به زودی کتابچه سوالات این Read more…

سوالات درس حقوق تجارت ۱۲۱۸۸۰۶ با جواب به صورت کتابچه

سوالات درس حقوق تجارت ۱۲۱۸۸۰۶ با جواب به صورت کتابچه دانلود کتابچه سوالات درس حقوق تجارت ۱۲۱۸۸۰۶ با جواب (پاسخنامه تستی- تشریحی – تستی تشریحی) به صورت کتابچه جزئیات کتابچه به شرح زیر می باشد: نام دیگر این درس: حقوق تجارت ۳ اسناد تجاری کد های دیگر این درس: ۱۲۲۳۰۵۶-۱۲۳۵۰۰۸-۱۲۱۸۸۳۰ Read more…

سوالات درس سازمانها و کنوانسیونهای بین المللی گمرکی ۱۲۱۸۸۰۵ با جواب به صورت کتابچه

سوالات درس سازمانها و کنوانسیونهای بین المللی گمرکی ۱۲۱۸۸۰۵ با جواب به صورت کتابچه دانلود کتابچه سوالات درس سازمانها و کنوانسیونهای بین المللی گمرکی ۱۲۱۸۸۰۵ با جواب (پاسخنامه تستی- تشریحی – تستی تشریحی) به صورت کتابچه جزئیات کتابچه به شرح زیر می باشد: دانشجوی گرامی: به زودی کتابچه سوالات این Read more…

سوالات درس تصمیم گیری و تعیین خط مشی دولتی ۱۲۱۸۸۰۴-۱۲۱۸۰۴۰ با جواب به صورت کتابچه

سوالات درس  تصمیم گیری و تعیین خط مشی دولتی ۱۲۱۸۸۰۴-۱۲۱۸۰۴۰ با جواب به صورت کتابچه دانلود کتابچه سوالات درس  تصمیم گیری و تعیین خط مشی دولتی ۱۲۱۸۸۰۴-۱۲۱۸۰۴۰ با جواب (پاسخنامه تستی- تشریحی – تستی تشریحی) به صورت کتابچه جزئیات کتابچه به شرح زیر می باشد: کدهای دیکر درس ۱۲۱۸۵۸۹-۱۲۳۸۰۱۱ تعداد Read more…

سوالات درس تاثیر فناوری اطلاعات در سازمان ۱۲۱۸۸۰۳ با جواب به صورت کتابچه

سوالات درس  تاثیر فناوری اطلاعات در سازمان ۱۲۱۸۸۰۳ با جواب به صورت کتابچه دانلود کتابچه سوالات درس  تاثیر فناوری اطلاعات در سازمان ۱۲۱۸۸۰۳ با جواب (پاسخنامه تستی- تشریحی – تستی تشریحی) به صورت کتابچه جزئیات کتابچه به شرح زیر می باشد: نام دیگر این درس: سیستم های اطلاعاتی مدیریت با Read more…

سوالات درس زبان انگلیسی (متون تخصصی گمرکی ۱) ۱۲۱۸۸۰۲ با جواب به صورت کتابچه

سوالات درس  زبان انگلیسی (متون تخصصی گمرکی ۱) ۱۲۱۸۸۰۲ با جواب به صورت کتابچه دانلود کتابچه سوالات درس  زبان انگلیسی (متون تخصصی گمرکی ۱) ۱۲۱۸۸۰۲ با جواب به صورت کتابچه جزئیات کتابچه به شرح زیر می باشد: کد: ۱۲۱۲۰۲۲-۱۲۱۲۰۳۳-۱۲۱۲۱۶۶-۱۲۱۲۳۴۳ کد درس ۱۲۱۸۸۰۲ تعداد صفحات ۳۷ تعداد دوره ۱۳ پاسخنامه تستی Read more…

سوالات درس آمار و کاربردهای آن در مدیریت ۱۲۱۸۸۰۱ با جواب به صورت کتابچه

سوالات درس  آمار و کاربردهای آن در مدیریت ۱۲۱۸۸۰۱ با جواب به صورت کتابچه دانلود کتابچه سوالات درس  آمار و کاربردهای آن در مدیریت ۱۲۱۸۸۰۱ با جواب (پاسخنامه تستی- تشریحی – تستی تشریحی) به صورت کتابچه جزئیات کتابچه به شرح زیر می باشد: نام دیگر این درس: آمار و احتمالات Read more…

سوالات درس تحلیل قوانین و حقوق گمرکی ایران ۱۲۱۸۸۰۰ با جواب به صورت کتابچه

سوالات درس  تحلیل قوانین و حقوق گمرکی ایران ۱۲۱۸۸۰۰ با جواب به صورت کتابچه دانلود کتابچه سوالات درس  تحلیل قوانین و حقوق گمرکی ایران ۱۲۱۸۸۰۰ با جواب (پاسخنامه تستی- تشریحی – تستی تشریحی) به صورت کتابچه جزئیات کتابچه به شرح زیر می باشد: دانشجوی گرامی: به زودی کتابچه سوالات این Read more…

سوالات درس مبانی مدیریت اسلامی و الگوهای آن ۱۲۱۸۷۹۹ با جواب به صورت کتابچه

سوالات درس  مبانی مدیریت اسلامی و الگوهای آن ۱۲۱۸۷۹۹ با جواب به صورت کتابچه دانلود کتابچه سوالات درس  مبانی مدیریت اسلامی و الگوهای آن ۱۲۱۸۷۹۹ با جواب (پاسخنامه تستی- تشریحی – تستی تشریحی) به صورت کتابچه جزئیات کتابچه به شرح زیر می باشد: نام دیگر این درس: اصول ومبانی مدیریت Read more…

سوالات درس مبانی رفتار سازمانی ۱۲۱۸۷۹۷ با جواب به صورت کتابچه

سوالات درس  مبانی رفتار سازمانی ۱۲۱۸۷۹۷ با جواب به صورت کتابچه دانلود کتابچه سوالات درس  مبانی رفتار سازمانی ۱۲۱۸۷۹۷ با جواب (پاسخنامه تستی- تشریحی – تستی تشریحی) به صورت کتابچه جزئیات کتابچه به شرح زیر می باشد: کد درس: ۱۲۱۸۰۱۰-۱۲۱۸۰۳۲-۱۲۱۸۰۶۷-۱۲۱۸۱۲۳-۱۲۱۸۳۵۷ کد درس ۱۲۱۸۷۹۷ تعداد صفحات ۱۱۰ تعداد دوره ۱۹ پاسخنامه Read more…

سوالات درس اقتصاد کلان ۱۲۱۸۷۹۶ با جواب به صورت کتابچه

سوالات درس  اقتصاد کلان ۱۲۱۸۷۹۶ با جواب به صورت کتابچه دانلود کتابچه سوالات درس  اقتصاد کلان ۱۲۱۸۷۹۶ با جواب (پاسخنامه تستی- تشریحی – تستی تشریحی) به صورت کتابچه جزئیات کتابچه به شرح زیر می باشد: کد درس: ۱۲۲۱۰۳۲-۱۲۲۱۰۱۹-۱۲۲۱۰۰۶-۱۲۲۱۰۰۳-۱۲۲۱۰۲۷-۱۲۲۱۰۱۲ کد درس ۱۲۱۸۷۹۶ تعداد صفحات ۱۲۴ تعداد دوره ۱۸ پاسخنامه تستی ۱۸ Read more…

سوالات درس ریاضیات و کاربرد آن در مدیریت ۲ – ۱۲۱۸۷۹۵ با جواب به صورت کتابچه

سوالات درس  ریاضیات و کاربرد آن در مدیریت ۲ – ۱۲۱۸۷۹۵ با جواب به صورت کتابچه دانلود کتابچه سوالات درس  ریاضیات و کاربرد آن در مدیریت ۲ – ۱۲۱۸۷۹۵ با جواب (پاسخنامه تستی- تشریحی – تستی تشریحی) به صورت کتابچه جزئیات کتابچه به شرح زیر می باشد: نامهای دیگر این Read more…

سوالات درس سازمان و وظایف گمرک ایران ۱۲۱۸۷۹۴ با جواب به صورت کتابچه

سوالات درس  سازمان و وظایف گمرک ایران ۱۲۱۸۷۹۴ با جواب به صورت کتابچه دانلود کتابچه سوالات درس  سازمان و وظایف گمرک ایران ۱۲۱۸۷۹۴ با جواب (پاسخنامه تستی- تشریحی – تستی تشریحی) به صورت کتابچه جزئیات کتابچه به شرح زیر می باشد: دانشجوی گرامی: به زودی کتابچه سوالات این درس در Read more…

سوالات درس مبانی و کاربرد کامپیوتر در مدیریت ۱۲۱۸۷۹۳ با جواب به صورت کتابچه

سوالات درس  مبانی و کاربرد کامپیوتر در مدیریت ۱۲۱۸۷۹۳ با جواب به صورت کتابچه دانلود کتابچه سوالات درس  مبانی و کاربرد کامپیوتر در مدیریت ۱۲۱۸۷۹۳ با جواب (پاسخنامه تستی- تشریحی – تستی تشریحی) به صورت کتابچه جزئیات کتابچه به شرح زیر می باشد: نام های دیگر این درس: رایانه پیشرفته Read more…

سوالات درس اقتصاد خرد ۱۲۱۸۷۹۲ با جواب به صورت کتابچه

سوالات درس  اقتصاد خرد ۱۲۱۸۷۹۲ با جواب به صورت کتابچه دانلود کتابچه سوالات درس  اصول بیمه ۱۲۱۸۷۹۱ با جواب (پاسخنامه تستی- تشریحی – تستی تشریحی) به صورت کتابچه جزئیات کتابچه به شرح زیر می باشد: نام دیگر این درس: اصول علم اقتصاد ۱ کدهای دیگر این درس: ۱۲۱۸۰۰۴-۱۲۲۱۰۰۵-۱۲۲۱۰۱۱-۱۲۲۱۰۱۸-۱۲۲۱۰۲۵-۱۲۲۱۰۲۶-۱۲۲۱۰۳۶ کد درس Read more…

سوالات درس اصول بیمه ۱۲۱۸۷۹۱ با جواب به صورت کتابچه

سوالات درس  اصول بیمه ۱۲۱۸۷۹۱ با جواب به صورت کتابچه دانلود کتابچه سوالات درس  اصول بیمه ۱۲۱۸۷۹۱ با جواب (پاسخنامه تستی- تشریحی – تستی تشریحی) به صورت کتابچه جزئیات کتابچه به شرح زیر می باشد: دانشجوی گرامی: به زودی کتابچه سوالات این درس در این برگه قرار داده می شود. Read more…

سوالات درس اصول حسابداری (۲) ۱۲۱۸۷۹۰ با جواب به صورت کتابچه

سوالات درس  اصول حسابداری (۲) ۱۲۱۸۷۹۰ با جواب به صورت کتابچه دانلود کتابچه سوالات درس  اصول حسابداری (۲) ۱۲۱۸۷۹۰ با جواب (پاسخنامه تستی- تشریحی – تستی تشریحی) به صورت کتابچه جزئیات کتابچه به شرح زیر می باشد: کدهای دیگر این درس: ۱۲۱۴۰۰۳-۱۲۱۴۰۰۵-۱۲۱۴۰۱۱-۱۲۱۴۰۱۸-۱۲۱۴۰۴۵-۱۲۱۴۰۶۸-۱۲۲۱۰۹۲ کد درس ۱۲۱۸۷۹۰ تعداد صفحات ۱۱۹ تعداد دوره Read more…

سوالات درس کلیات حقوق ۱۲۱۸۷۸۹ با جواب به صورت کتابچه

سوالات درس  کلیات حقوق ۱۲۱۸۷۸۹ با جواب به صورت کتابچه دانلود کتابچه سوالات درس  کلیات حقوق ۱۲۱۸۷۸۹ با جواب (پاسخنامه تستی- تشریحی – تستی تشریحی) به صورت کتابچه جزئیات کتابچه به شرح زیر می باشد: نام دیگر این درس: حقوق اساسی کد های دیگر این درس: ۱۲۱۸۰۶۲-۱۲۱۸۲۷۳-۱۲۲۲۳۲۲-۱۲۲۳۰۰۴-۱۲۲۳۰۰۵-۱۲۲۳۰۱۸ کد درس ۱۲۱۸۷۸۹ Read more…

سوالات درس مبانی سازمان و مدیریت ۱۲۱۸۷۸۸ با جواب به صورت کتابچه

سوالات درس  مبانی سازمان و مدیریت ۱۲۱۸۷۸۸ با جواب به صورت کتابچه دانلود کتابچه سوالات درس  مبانی سازمان و مدیریت ۱۲۱۸۷۸۸ با جواب (پاسخنامه تستی- تشریحی – تستی تشریحی) به صورت کتابچه جزئیات کتابچه به شرح زیر می باشد: نام دیگر این درس: اصول و مبانی مدیریت – اصول مدیریت Read more…

سوالات درس ریاضیات و کاربرد آن در مدیریت ۱ – ۱۲۱۸۷۸۷ با جواب به صورت کتابچه

سوالات درس  ریاضیات و کاربرد آن در مدیریت ۱ – ۱۲۱۸۷۸۷ با جواب به صورت کتابچه دانلود کتابچه سوالات درس  ریاضیات و کاربرد آن در مدیریت ۱ – ۱۲۱۸۷۸۷ با جواب (پاسخنامه تستی- تشریحی – تستی تشریحی) به صورت کتابچه جزئیات کتابچه به شرح زیر می باشد: این کتابچه از Read more…

سوالات درس اصول حسابداری (۱) ۱۲۱۸۷۸۶ با جواب به صورت کتابچه

سوالات درس  اصول حسابداری (۱) ۱۲۱۸۷۸۶ با جواب به صورت کتابچه دانلود کتابچه سوالات درس  اصول حسابداری (۱) ۱۲۱۸۷۸۶ با جواب (پاسخنامه تستی- تشریحی – تستی تشریحی) به صورت کتابچه جزئیات کتابچه به شرح زیر می باشد: نام دیگر این درس : هزینه یابی کد های دیگر این درس: ۱۲۱۴۰۰۲-۱۲۱۴۰۱۷-۱۲۱۴۰۶۶-۱۲۱۴۰۹۲-۱۲۱۴۰۰۴ Read more…

سوالات درس اصول بیمه ۱۲۱۸۸۱۰ با جواب به صورت کتابچه

سوالات درس  اصول بیمه ۱۲۱۸۸۱۰ با جواب به صورت کتابچه دانلود کتابچه سوالات درس  اصول بیمه ۱۲۱۸۸۱۰ با جواب (پاسخنامه تستی- تشریحی – تستی تشریحی) به صورت کتابچه جزئیات کتابچه به شرح زیر می باشد: دانشجوی گرامی: به زودی کتابچه سوالات این درس در این برگه قرار داده می شود. Read more…

سوالات درس مبانی و کاربرد کامپیوتر در مدیریت ۱۲۱۸۷۲۷ با جواب به صورت کتابچه

سوالات درس  مبانی و کاربرد کامپیوتر در مدیریت ۱۲۱۸۷۲۷ با جواب به صورت کتابچه دانلود کتابچه سوالات درس  مبانی و کاربرد کامپیوتر در مدیریت ۱۲۱۸۷۲۷ با جواب (پاسخنامه تستی- تشریحی – تستی تشریحی) به صورت کتابچه جزئیات کتابچه به شرح زیر می باشد: نام های دیگر این درس: رایانه پیشرفته Read more…

سوالات درس اقتصاد خرد ۱۲۲۱۲۹۹ با جواب به صورت کتابچه

سوالات درس  اقتصاد خرد ۱۲۲۱۲۹۹ با جواب به صورت کتابچه دانلود کتابچه سوالات درس  اقتصاد خرد ۱۲۲۱۲۹۹ با جواب (پاسخنامه تستی- تشریحی – تستی تشریحی) به صورت کتابچه جزئیات کتابچه به شرح زیر می باشد: نام دیگر این درس: اصول علم اقتصاد ۱ کدهای دیگر این درس: ۱۲۱۸۰۰۴-۱۲۲۱۰۰۵-۱۲۲۱۰۱۱-۱۲۲۱۰۱۸-۱۲۲۱۰۲۵-۱۲۲۱۰۲۶-۱۲۲۱۰۳۶ کد درس Read more…

سوالات درس روان شناسی عمومی ۱۲۱۸۷۰۹ با جواب به صورت کتابچه

سوالات درس  روان شناسی عمومی ۱۲۱۸۷۰۹ با جواب به صورت کتابچه دانلود کتابچه سوالات درس  روان شناسی عمومی ۱۲۱۸۷۰۹ با جواب (پاسخنامه تستی- تشریحی – تستی تشریحی) به صورت کتابچه جزئیات کتابچه به شرح زیر می باشد: نام دیگر این درس: مباحث اساسی در روانشناسی ۱ – روانشناسی عمومی ۲ Read more…

سوالات درس مبانی سازمان و مدیریت ۱۲۱۸۷۲۳ با جواب به صورت کتابچه

سوالات درس  مبانی سازمان و مدیریت ۱۲۱۸۷۲۳ با جواب به صورت کتابچه دانلود کتابچه سوالات درس  مبانی سازمان و مدیریت ۱۲۱۸۷۲۳ با جواب (پاسخنامه تستی- تشریحی – تستی تشریحی) به صورت کتابچه جزئیات کتابچه به شرح زیر می باشد: نام دیگر این درس: اصول و مبانی مدیریت – اصول مدیریت Read more…

سوالات درس ریاضیات و کاربرد آن در مدیریت ۱ – ۱۲۱۸۷۸۷ با جواب به صورت کتابچه

سوالات درس  ریاضیات و کاربرد آن در مدیریت ۱ – ۱۲۱۸۷۸۷ با جواب به صورت کتابچه دانلود کتابچه سوالات درس  ریاضیات و کاربرد آن در مدیریت ۱ – ۱۲۱۸۷۸۷ با جواب (پاسخنامه تستی- تشریحی – تستی تشریحی) به صورت کتابچه جزئیات کتابچه به شرح زیر می باشد: نام دیگر این Read more…

سوالات درس منطق (۱) با جواب به صورت کتابچه

سوالات درس منطق (۱) با جواب به صورت کتابچه دانلود کتابچه سوالات درس منطق (۱) با جواب (پاسخنامه تستی- تشریحی – تستی تشریحی) به صورت کتابچه جزئیات کتابچه به شرح زیر می باشد: ( آخرین به روز رسانی: ۹۶/۱۰/۶ )   جزئیات این کتابچه آخرین به روز رسانی دی ماه Read more…

سوالات درس تاریخ صفویه ۱۲۲۰۲۷۸ با جواب به صورت کتابچه

سوالات درس  تاریخ صفویه ۱۲۲۰۲۷۸ با جواب به صورت کتابچه دانلود کتابچه سوالات درس  تاریخ صفویه ۱۲۲۰۲۷۸ با جواب (پاسخنامه تستی- تشریحی – تستی تشریحی) به صورت کتابچه جزئیات کتابچه به شرح زیر می باشد: ( آخرین به روز رسانی: ۹۶/۱۰/۶ ) کد درس ۱۲۲۰۲۷۸ تعداد صفحات ۷۲ تعداد دوره Read more…

سوالات درس اندیشه سیاسی امام خمینی ۱۲۲۰۱۲۸ با جواب به صورت کتابچه

سوالات درس  اندیشه سیاسی امام خمینی ۱۲۲۰۱۲۸ با جواب به صورت کتابچه دانلود کتابچه سوالات درس  اندیشه سیاسی امام خمینی ۱۲۲۰۱۲۸ با جواب (پاسخنامه تستی- تشریحی – تستی تشریحی) به صورت کتابچه جزئیات کتابچه به شرح زیر می باشد: دانشجوی گرامی: به زودی کتابچه سوالات این درس در این برگه Read more…

سوالات درس حقوق بیمه ۱۲۲۰۰۶۳ با جواب به صورت کتابچه

سوالات درس  حقوق بیمه ۱۲۲۰۰۶۳ با جواب به صورت کتابچه دانلود کتابچه سوالات درس  حقوق بیمه ۱۲۲۰۰۶۳ با جواب (پاسخنامه تستی- تشریحی – تستی تشریحی) به صورت کتابچه جزئیات کتابچه به شرح زیر می باشد: دانشجوی گرامی: به زودی کتابچه سوالات این درس در این برگه قرار داده می شود. Read more…

سوالات درس حقوق اساسی (۳) ۱۲۲۳۲۴۴ با جواب به صورت کتابچه

سوالات درس  حقوق اساسی (۳) ۱۲۲۳۲۴۴ با جواب به صورت کتابچه دانلود کتابچه سوالات درس  حقوق اساسی (۳) ۱۲۲۳۲۴۴ با جواب (پاسخنامه تستی- تشریحی – تستی تشریحی) به صورت کتابچه جزئیات کتابچه به شرح زیر می باشد: جزئیات این کتابچه آخرین به روز رسانی خرداد ۹۷ تعداد صفحات ۵ تعداد Read more…

سوالات درس گیاهان آبزی ۱۴۱۱۶۵۵ با جواب به صورت کتابچه

سوالات درس گیاهان آبزی ۱۴۱۱۶۵۵ با جواب به صورت کتابچه دانلود کتابچه سوالات درس گیاهان آبزی ۱۴۱۱۶۵۵ با جواب (پاسخنامه تستی- تشریحی – تستی تشریحی) به صورت کتابچه جزئیات کتابچه به شرح زیر می باشد: دانشجوی گرامی: به زودی کتابچه سوالات این درس در این برگه قرار داده می شود. Read more…

سوالات درس آشنایی با تاسیسات برودتی شیلاتی ۱۴۱۱۶۵۴ با جواب به صورت کتابچه

سوالات درس آشنایی با تاسیسات برودتی شیلاتی ۱۴۱۱۶۵۴ با جواب به صورت کتابچه دانلود کتابچه سوالات درس آشنایی با تاسیسات برودتی شیلاتی ۱۴۱۱۶۵۴ با جواب (پاسخنامه تستی- تشریحی – تستی تشریحی) به صورت کتابچه جزئیات کتابچه به شرح زیر می باشد: دانشجوی گرامی: به زودی کتابچه سوالات این درس در Read more…

سوالات درس کنترل کیفیت فرآورده های شیلاتی ۱۴۱۱۶۵۳ با جواب به صورت کتابچه

سوالات درس کنترل کیفیت فرآورده های شیلاتی ۱۴۱۱۶۵۳ با جواب به صورت کتابچه دانلود کتابچه سوالات درس کنترل کیفیت فرآورده های شیلاتی ۱۴۱۱۶۵۳ با جواب (پاسخنامه تستی- تشریحی – تستی تشریحی) به صورت کتابچه جزئیات کتابچه به شرح زیر می باشد: دانشجوی گرامی: به زودی کتابچه سوالات این درس در Read more…

سوالات درس مبانی اصلاح نژاد آبزیان ۱۴۱۱۲۸۸ با جواب به صورت کتابچه

سوالات درس مبانی اصلاح نژاد آبزیان ۱۴۱۱۲۸۸ با جواب به صورت کتابچه دانلود کتابچه سوالات درس مبانی اصلاح نژاد آبزیان ۱۴۱۱۲۸۸ با جواب (پاسخنامه تستی- تشریحی – تستی تشریحی) به صورت کتابچه جزئیات کتابچه به شرح زیر می باشد: دانشجوی گرامی: به زودی کتابچه سوالات این درس در این برگه Read more…

سوالات درس تکثیر ماهیان تزئینی ۱۴۱۱۶۹۲ با جواب به صورت کتابچه

سوالات درس تکثیر ماهیان تزئینی ۱۴۱۱۶۹۲ با جواب به صورت کتابچه دانلود کتابچه سوالات درس تکثیر ماهیان تزئینی ۱۴۱۱۶۹۲ با جواب (پاسخنامه تستی- تشریحی – تستی تشریحی) به صورت کتابچه جزئیات کتابچه به شرح زیر می باشد: دانشجوی گرامی: به زودی کتابچه سوالات این درس در این برگه قرار داده Read more…

سوالات درس هیدروتکنیک و طراحی استخرهای پرورش آبزیان ۱۴۱۱۶۹۵ با جواب به صورت کتابچه

سوالات درس هیدروتکنیک و طراحی استخرهای پرورش آبزیان ۱۴۱۱۶۹۵ با جواب به صورت کتابچه دانلود کتابچه سوالات درس هیدروتکنیک و طراحی استخرهای پرورش آبزیان ۱۴۱۱۶۹۵ با جواب (پاسخنامه تستی- تشریحی – تستی تشریحی) به صورت کتابچه جزئیات کتابچه به شرح زیر می باشد: دانشجوی گرامی: به زودی کتابچه سوالات این Read more…

سوالات درس اقیانوس شناسی ۱۴۱۱۶۵۱ با جواب به صورت کتابچه

سوالات درس اقیانوس شناسی ۱۴۱۱۶۵۱ با جواب به صورت کتابچه دانلود کتابچه سوالات درس اقیانوس شناسی ۱۴۱۱۶۵۱ با جواب (پاسخنامه تستی- تشریحی – تستی تشریحی) به صورت کتابچه جزئیات کتابچه به شرح زیر می باشد: دانشجوی گرامی: به زودی کتابچه سوالات این درس در این برگه قرار داده می شود. Read more…

سوالات درس بهداشت و بیماری های آبزیان ۱۴۱۱۳۸۲ با جواب به صورت کتابچه

سوالات درس بهداشت و بیماری های آبزیان ۱۴۱۱۳۸۲ با جواب به صورت کتابچه دانلود کتابچه سوالات درس بهداشت و بیماری های آبزیان ۱۴۱۱۳۸۲ با جواب (پاسخنامه تستی- تشریحی – تستی تشریحی) به صورت کتابچه جزئیات کتابچه به شرح زیر می باشد: دانشجوی گرامی: به زودی کتابچه سوالات این درس در Read more…

سوالات درس پویایی شناسی جمعیت و ارزیابی ذخایر آبزیان ۱۴۱۱۶۵۲ با جواب به صورت کتابچه

سوالات درس پویایی شناسی جمعیت و ارزیابی ذخایر آبزیان ۱۴۱۱۶۵۲ با جواب به صورت کتابچه دانلود کتابچه سوالات درس پویایی شناسی جمعیت و ارزیابی ذخایر آبزیان ۱۴۱۱۶۵۲ با جواب (پاسخنامه تستی- تشریحی – تستی تشریحی) به صورت کتابچه جزئیات کتابچه به شرح زیر می باشد: دانشجوی گرامی: به زودی کتابچه Read more…

سوالات درس تکثیر و پرورش آبزیان دریایی ۱۴۱۱۶۸۹ با جواب به صورت کتابچه

سوالات درس تکثیر و پرورش آبزیان دریایی ۱۴۱۱۶۸۹ با جواب به صورت کتابچه دانلود کتابچه سوالات درس تکثیر و پرورش آبزیان دریایی ۱۴۱۱۶۸۹ با جواب (پاسخنامه تستی- تشریحی – تستی تشریحی) به صورت کتابچه جزئیات کتابچه به شرح زیر می باشد: دانشجوی گرامی: به زودی کتابچه سوالات این درس در Read more…

سوالات درس جیره نویسی غذای آبزیان ۱۴۱۱۶۹۴ با جواب به صورت کتابچه

سوالات درس جیره نویسی غذای آبزیان ۱۴۱۱۶۹۴ با جواب به صورت کتابچه دانلود کتابچه سوالات درس جیره نویسی غذای آبزیان ۱۴۱۱۶۹۴ با جواب (پاسخنامه تستی- تشریحی – تستی تشریحی) به صورت کتابچه جزئیات کتابچه به شرح زیر می باشد: دانشجوی گرامی: به زودی کتابچه سوالات این درس در این برگه Read more…

سوالات درس سامانه اطلاعات جغرافیایی ۱۴۱۱۶۰۴ با جواب به صورت کتابچه

سوالات درس سامانه اطلاعات جغرافیایی ۱۴۱۱۶۰۴ با جواب به صورت کتابچه دانلود کتابچه سوالات درس سامانه اطلاعات جغرافیایی ۱۴۱۱۶۰۴ با جواب (پاسخنامه تستی- تشریحی – تستی تشریحی) به صورت کتابچه جزئیات کتابچه به شرح زیر می باشد: دانشجوی گرامی: به زودی کتابچه سوالات این درس در این برگه قرار داده Read more…

سوالات درس آزمایش های منابع طبیعی ۱۴۱۱۶۹۳ با جواب به صورت کتابچه

سوالات درس آزمایش های منابع طبیعی ۱۴۱۱۶۹۳ با جواب به صورت کتابچه دانلود کتابچه سوالات درس آزمایش های منابع طبیعی ۱۴۱۱۶۹۳ با جواب (پاسخنامه تستی- تشریحی – تستی تشریحی) به صورت کتابچه جزئیات کتابچه به شرح زیر می باشد: دانشجوی گرامی: به زودی کتابچه سوالات این درس در این برگه Read more…

سوالات درس لیمنولوژی ۱۴۱۱۲۷۳ با جواب به صورت کتابچه

سوالات درس لیمنولوژی ۱۴۱۱۲۷۳ با جواب به صورت کتابچه دانلود کتابچه سوالات درس لیمنولوژی ۱۴۱۱۲۷۳ با جواب (پاسخنامه تستی- تشریحی – تستی تشریحی) به صورت کتابچه جزئیات کتابچه به شرح زیر می باشد: دانشجوی گرامی: به زودی کتابچه سوالات این درس در این برگه قرار داده می شود. با ما Read more…

سوالات درس اصول روشهای صید آبزیان ۱۴۱۱۶۴۹ با جواب به صورت کتابچه

سوالات درس اصول روشهای صید آبزیان ۱۴۱۱۶۴۹ با جواب به صورت کتابچه دانلود کتابچه سوالات درس اصول روشهای صید آبزیان ۱۴۱۱۶۴۹ با جواب (پاسخنامه تستی- تشریحی – تستی تشریحی) به صورت کتابچه جزئیات کتابچه به شرح زیر می باشد: دانشجوی گرامی: به زودی کتابچه سوالات این درس در این برگه Read more…

سوالات درس تکثیر و پرورش آبزیان آب شیرین ۱۴۱۱۶۵۰ با جواب به صورت کتابچه

سوالات درس تکثیر و پرورش آبزیان آب شیرین ۱۴۱۱۶۵۰ با جواب به صورت کتابچه دانلود کتابچه سوالات درس تکثیر و پرورش آبزیان آب شیرین ۱۴۱۱۶۵۰ با جواب (پاسخنامه تستی- تشریحی – تستی تشریحی) به صورت کتابچه جزئیات کتابچه به شرح زیر می باشد: دانشجوی گرامی: به زودی کتابچه سوالات این Read more…

سوالات درس مبانی سنجش از دور ۱۴۱۱۶۴۸ با جواب به صورت کتابچه

سوالات درس مبانی سنجش از دور ۱۴۱۱۶۴۸ با جواب به صورت کتابچه دانلود کتابچه سوالات درس مبانی سنجش از دور ۱۴۱۱۶۴۸ با جواب (پاسخنامه تستی- تشریحی – تستی تشریحی) به صورت کتابچه جزئیات کتابچه به شرح زیر می باشد: دانشجوی گرامی: به زودی کتابچه سوالات این درس در این برگه Read more…

سوالات درس حقوق و قوانین منابع طبیعی ۱۴۱۱۶۴۷ با جواب به صورت کتابچه

سوالات درس حقوق و قوانین منابع طبیعی ۱۴۱۱۶۴۷ با جواب به صورت کتابچه دانلود کتابچه سوالات درس حقوق و قوانین منابع طبیعی ۱۴۱۱۶۴۷ با جواب (پاسخنامه تستی- تشریحی – تستی تشریحی) به صورت کتابچه جزئیات کتابچه به شرح زیر می باشد: دانشجوی گرامی: به زودی کتابچه سوالات این درس در Read more…

سوالات درس اصول فرآوری محصولات شیلاتی ۱۴۱۱۶۴۶ با جواب به صورت کتابچه

سوالات درس اصول فرآوری محصولات شیلاتی ۱۴۱۱۶۴۶ با جواب به صورت کتابچه دانلود کتابچه سوالات درس اصول فرآوری محصولات شیلاتی ۱۴۱۱۶۴۶ با جواب (پاسخنامه تستی- تشریحی – تستی تشریحی) به صورت کتابچه جزئیات کتابچه به شرح زیر می باشد: دانشجوی گرامی: به زودی کتابچه سوالات این درس در این برگه Read more…

سوالات درس اصول تکثیر و پرورش آبزیان ۱۴۱۱۶۴۵ با جواب به صورت کتابچه

سوالات درس اصول تکثیر و پرورش آبزیان ۱۴۱۱۶۴۵ با جواب به صورت کتابچه دانلود کتابچه سوالات درس اصول تکثیر و پرورش آبزیان ۱۴۱۱۶۴۵ با جواب (پاسخنامه تستی- تشریحی – تستی تشریحی) به صورت کتابچه جزئیات کتابچه به شرح زیر می باشد: دانشجوی گرامی: به زودی کتابچه سوالات این درس در Read more…