سوالات درس اصول و روش تحقیق ۲ – ۱۲۱۲۰۹۱-۱۲۱۲۱۳۲ با جواب به صورت کتابچه

سوالات درس اصول و روش تحقیق ۲ – ۱۲۱۲۰۹۱-۱۲۱۲۱۳۲ با جواب به صورت کتابچه دانلود کتابچه سوالات درس اصول و روش تحقیق ۲ – ۱۲۱۲۰۹۱-۱۲۱۲۱۳۲ با جواب (پاسخنامه تستی- تشریحی – تستی تشریحی) به صورت کتابچه جزئیات کتابچه به شرح زیر می باشد: ( آخرین به روز رسانی: ۹۶/۱۰/۵ ) Read more…

سوالات درس ترجمه شفاهی ۳ – ۱۲۱۲۰۹۸ با جواب به صورت کتابچه

سوالات درس ترجمه شفاهی ۳ – ۱۲۱۲۰۹۸ با جواب به صورت کتابچه دانلود کتابچه سوالات درس ترجمه شفاهی ۳ – ۱۲۱۲۰۹۸ با جواب (پاسخنامه تستی- تشریحی – تستی تشریحی) به صورت کتابچه جزئیات کتابچه به شرح زیر می باشد: ( آخرین به روز رسانی: ۹۶/۱۰/۵ ) کد درس ۱۲۱۲۰۹۸ تعداد Read more…

سوالات درس ترجمه متون سیاسی ۱۲۱۲۰۸۹ با جواب به صورت کتابچه

سوالات درس ترجمه متون سیاسی ۱۲۱۲۰۸۹ با جواب به صورت کتابچه دانلود کتابچه سوالات درس ترجمه متون سیاسی ۱۲۱۲۰۸۹ با جواب (پاسخنامه تستی- تشریحی – تستی تشریحی) به صورت کتابچه جزئیات کتابچه به شرح زیر می باشد: ( آخرین به روز رسانی: ۹۶/۱۰/۵ ) کد درس ۱۲۱۲۰۸۹ تعداد صفحات ۱۱۳ Read more…

سوالات درس ترجمه انفرادی ۲ – ۱۲۱۲۰۹۰ با جواب به صورت کتابچه

سوالات درس ترجمه انفرادی ۲ – ۱۲۱۲۰۹۰ با جواب به صورت کتابچه دانلود کتابچه سوالات درس ترجمه انفرادی ۲ – ۱۲۱۲۰۹۰ با جواب (پاسخنامه تستی- تشریحی – تستی تشریحی) به صورت کتابچه جزئیات کتابچه به شرح زیر می باشد: ( آخرین به روز رسانی: ۹۶/۱۰/۵ ) کد درس ۱۲۱۲۰۹۰ تعداد Read more…

سوالات درس ترجمه متون مطبوعاتی ۲ – ۱۲۱۲۰۸۵ با جواب به صورت کتابچه

سوالات درس ترجمه متون مطبوعاتی ۲ – ۱۲۱۲۰۸۵ با جواب به صورت کتابچه دانلود کتابچه سوالات درس ترجمه متون مطبوعاتی ۲ – ۱۲۱۲۰۸۵ با جواب (پاسخنامه تستی- تشریحی – تستی تشریحی) به صورت کتابچه جزئیات کتابچه به شرح زیر می باشد: ( آخرین به روز رسانی: ۹۶/۱۰/۵ ) کد درس Read more…

سوالات درس ترجمه شفاهی ۲ – ۱۲۱۲۰۹۷ با جواب به صورت کتابچه

سوالات درس ترجمه شفاهی ۲ – ۱۲۱۲۰۹۷ با جواب به صورت کتابچه دانلود کتابچه سوالات درس ترجمه شفاهی ۲ – ۱۲۱۲۰۹۷ با جواب (پاسخنامه تستی- تشریحی – تستی تشریحی) به صورت کتابچه جزئیات کتابچه به شرح زیر می باشد: ( آخرین به روز رسانی: ۹۶/۱۰/۵ ) کد درس ۱۲۱۲۰۹۷ تعداد Read more…

سوالات درس ترجمه انفرادی ۱ – ۱۲۱۲۰۸۷ با جواب به صورت کتابچه

سوالات درس ترجمه انفرادی ۱ – ۱۲۱۲۰۸۷ با جواب به صورت کتابچه دانلود کتابچه سوالات درس ترجمه انفرادی ۱ – ۱۲۱۲۰۸۷ با جواب (پاسخنامه تستی- تشریحی – تستی تشریحی) به صورت کتابچه جزئیات کتابچه به شرح زیر می باشد: ( آخرین به روز رسانی: ۹۶/۱۰/۵ ) کد درس ۱۲۱۲۰۸۷ تعداد Read more…

سوالات درس اصول و روش تحقیق ۱ – ۱۲۱۲۰۸۳-۱۲۱۲۱۲۶ با جواب به صورت کتابچه

سوالات درس اصول و روش تحقیق ۱ – ۱۲۱۲۰۸۳-۱۲۱۲۱۲۶ با جواب به صورت کتابچه دانلود کتابچه سوالات درس اصول و روش تحقیق ۱ – ۱۲۱۲۰۸۳-۱۲۱۲۱۲۶ با جواب (پاسخنامه تستی- تشریحی – تستی تشریحی) به صورت کتابچه جزئیات کتابچه به شرح زیر می باشد: ( آخرین به روز رسانی: ۹۶/۱۰/۵ ) Read more…

سوالات درس ترجمه پیشرفته ۲ – ۱۲۱۲۰۸۰ با جواب به صورت کتابچه

سوالات درس ترجمه پیشرفته ۲ – ۱۲۱۲۰۸۰ با جواب به صورت کتابچه دانلود کتابچه سوالات درس ترجمه پیشرفته ۲ – ۱۲۱۲۰۸۰ با جواب (پاسخنامه تستی- تشریحی – تستی تشریحی) به صورت کتابچه جزئیات کتابچه به شرح زیر می باشد: ( آخرین به روز رسانی: ۹۶/۱۰/۵ ) کد درس ۱۲۱۲۰۸۰ تعداد Read more…

سوالات درس اصول و مبانی نظری ترجمه ۱۲۱۲۰۷۹ با جواب به صورت کتابچه

سوالات درس اصول و مبانی نظری ترجمه ۱۲۱۲۰۷۹ با جواب به صورت کتابچه دانلود کتابچه سوالات درس اصول و مبانی نظری ترجمه ۱۲۱۲۰۷۹ با جواب (پاسخنامه تستی- تشریحی – تستی تشریحی) به صورت کتابچه جزئیات کتابچه به شرح زیر می باشد: ( آخرین به روز رسانی: ۹۶/۱۰/۵ ) کد درس Read more…

سوالات درس ترجمه متون ادبی ۱۲۱۲۰۷۱ با جواب به صورت کتابچه

سوالات درس ترجمه متون ادبی ۱۲۱۲۰۷۱ با جواب به صورت کتابچه دانلود کتابچه سوالات درس ترجمه متون ادبی ۱۲۱۲۰۷۱ با جواب (پاسخنامه تستی- تشریحی – تستی تشریحی) به صورت کتابچه جزئیات کتابچه به شرح زیر می باشد: ( آخرین به روز رسانی: ۹۶/۱۰/۵ ) کد درس ۱۲۱۲۰۷۱ تعداد صفحات ۴۰ Read more…

سوالات درس ترجمه شفاهی ۱ – ۱۲۱۲۰۹۶ با جواب به صورت کتابچه

سوالات درس ترجمه شفاهی ۱ – ۱۲۱۲۰۹۶ با جواب به صورت کتابچه دانلود کتابچه سوالات درس ترجمه شفاهی ۱ – ۱۲۱۲۰۹۶ با جواب (پاسخنامه تستی- تشریحی – تستی تشریحی) به صورت کتابچه جزئیات کتابچه به شرح زیر می باشد: دانشجوی گرامی: به زودی کتابچه سوالات این درس در این برگه Read more…

سوالات درس ترجمه مکاتبات و اسناد ۱ – ۱۲۱۲۰۷۷ با جواب به صورت کتابچه

سوالات درس ترجمه مکاتبات و اسناد ۱ – ۱۲۱۲۰۷۷ با جواب به صورت کتابچه دانلود کتابچه سوالات درس ترجمه مکاتبات و اسناد ۱ – ۱۲۱۲۰۷۷ با جواب (پاسخنامه تستی- تشریحی – تستی تشریحی) به صورت کتابچه جزئیات کتابچه به شرح زیر می باشد: ( آخرین به روز رسانی: ۹۶/۱۰/۵ ) Read more…

سوالات درس ترجمه متون مطبوعاتی ۱ – ۱۲۱۲۰۷۶ با جواب به صورت کتابچه

سوالات درس ترجمه متون مطبوعاتی ۱ – ۱۲۱۲۰۷۶ با جواب به صورت کتابچه دانلود کتابچه سوالات درس ترجمه متون مطبوعاتی ۱ – ۱۲۱۲۰۷۶ با جواب (پاسخنامه تستی- تشریحی – تستی تشریحی) به صورت کتابچه جزئیات کتابچه به شرح زیر می باشد: ( آخرین به روز رسانی: ۹۶/۱۰/۵ )   کد Read more…

سوالات درس ترجمه پیشرفته ۱ – ۱۲۱۲۰۷۲ با جواب به صورت کتابچه

سوالات درس ترجمه پیشرفته ۱ – ۱۲۱۲۰۷۲ با جواب به صورت کتابچه دانلود کتابچه سوالات درس ترجمه پیشرفته ۱ – ۱۲۱۲۰۷۲ با جواب (پاسخنامه تستی- تشریحی – تستی تشریحی) به صورت کتابچه جزئیات کتابچه به شرح زیر می باشد: ( آخرین به روز رسانی: ۹۶/۱۰/۵ ) کد درس ۱۲۱۲۰۷۲ تعداد Read more…

سوالات درس ترجمه نوار و فیلم ۱۲۱۲۱۰۳ با جواب به صورت کتابچه

سوالات درس ترجمه نوار و فیلم ۱۲۱۲۱۰۳ با جواب به صورت کتابچه دانلود کتابچه سوالات درس ترجمه نوار و فیلم ۱۲۱۲۱۰۳ با جواب (پاسخنامه تستی- تشریحی – تستی تشریحی) به صورت کتابچه جزئیات کتابچه به شرح زیر می باشد: دانشجوی گرامی: به زودی کتابچه سوالات این درس در این برگه Read more…

سوالات درس بررسی مقابله ای ساخت جمله ۱۲۱۲۰۷۸-۱۲۲۵۰۹۱با جواب به صورت کتابچه

سوالات درس بررسی مقابله ای ساخت جمله ۱۲۱۲۰۷۸-۱۲۲۵۰۹۱با جواب به صورت کتابچه دانلود کتابچه سوالات درس بررسی مقابله ای ساخت جمله ۱۲۱۲۰۷۸-۱۲۲۵۰۹۱با جواب (پاسخنامه تستی- تشریحی – تستی تشریحی) به صورت کتابچه جزئیات کتابچه به شرح زیر می باشد: ( آخرین به روز رسانی: ۹۶/۱۰/۵ ) کد درس ۱۲۱۲۰۷۸-۱۲۲۵۰۹۱ تعداد Read more…

سوالات درس واژه شناسی ۱۲۱۲۰۶۸ با جواب به صورت کتابچه

سوالات درس واژه شناسی ۱۲۱۲۰۶۸ با جواب به صورت کتابچه دانلود کتابچه سوالات درس واژه شناسی ۱۲۱۲۰۶۸ با جواب (پاسخنامه تستی- تشریحی – تستی تشریحی) به صورت کتابچه جزئیات کتابچه به شرح زیر می باشد: ( آخرین به روز رسانی: ۹۶/۱۰/۵ ) کد درس ۱۲۱۲۰۶۸ تعداد صفحات ۶۱ تعداد دوره Read more…

سوالات درس بیان شفاهی داستان ۱ – ۱۲۱۲۰۹۹ با جواب به صورت کتابچه

سوالات درس بیان شفاهی داستان ۱ – ۱۲۱۲۰۹۹ با جواب به صورت کتابچه دانلود کتابچه سوالات درس بیان شفاهی داستان ۱ – ۱۲۱۲۰۹۹ با جواب (پاسخنامه تستی- تشریحی – تستی تشریحی) به صورت کتابچه جزئیات کتابچه به شرح زیر می باشد: ( آخرین به روز رسانی: ۹۶/۱۰/۵ ) کد درس Read more…

سوالات درس خواندن و درک مفاهیم ۳ – ۱۲۱۲۰۵۱-۱۲۱۲۱۰۸ با جواب به صورت کتابچه

سوالات درس خواندن و درک مفاهیم ۳ – ۱۲۱۲۰۵۱-۱۲۱۲۱۰۸ با جواب به صورت کتابچه دانلود کتابچه سوالات درس خواندن و درک مفاهیم ۳ – ۱۲۱۲۰۵۱-۱۲۱۲۱۰۸ با جواب (پاسخنامه تستی- تشریحی – تستی تشریحی) به صورت کتابچه جزئیات کتابچه به شرح زیر می باشد: ( آخرین به روز رسانی: ۹۶/۱۰/۵ ) Read more…

سوالات درس نگارش فارسی ۱۲۱۲۰۵۴ با جواب به صورت کتابچه

سوالات درس نگارش فارسی ۱۲۱۲۰۵۴ با جواب به صورت کتابچه دانلود کتابچه سوالات درس نگارش فارسی ۱۲۱۲۰۵۴ با جواب (پاسخنامه تستی- تشریحی – تستی تشریحی) به صورت کتابچه جزئیات کتابچه به شرح زیر می باشد: دانشجوی گرامی: به زودی کتابچه سوالات این درس در این برگه قرار داده می شود. Read more…

سوالات ساخت زبان فارسی ۱۲۱۲۰۵۳ با جواب به صورت کتابچه

سوالات ساخت زبان فارسی ۱۲۱۲۰۵۳ با جواب به صورت کتابچه دانلود کتابچه سوالات ساخت زبان فارسی ۱۲۱۲۰۵۳ با جواب (پاسخنامه تستی- تشریحی – تستی تشریحی) به صورت کتابچه جزئیات کتابچه به شرح زیر می باشد: دانشجوی گرامی: به زودی کتابچه سوالات این درس در این برگه قرار داده می شود. Read more…

سوالات درس ترجمه متون ادبی ۲ – ۱۲۱۲۱۳۷ با جواب به صورت کتابچه

سوالات درس ترجمه متون ادبی ۲ – ۱۲۱۲۱۳۷ با جواب به صورت کتابچه دانلود کتابچه سوالات درس ترجمه متون ادبی ۲ – ۱۲۱۲۱۳۷ با جواب (پاسخنامه تستی- تشریحی – تستی تشریحی) به صورت کتابچه جزئیات کتابچه به شرح زیر می باشد: دانشجوی گرامی: به زودی کتابچه سوالات این درس در Read more…

سوالات درس بیان شفاهی داستان با جواب به صورت کتابچه

سوالات درس بیان شفاهی داستان با جواب به صورت کتابچه دانلود کتابچه سوالات درس بیان شفاهی داستان با جواب (پاسخنامه تستی- تشریحی – تستی تشریحی) به صورت کتابچه جزئیات کتابچه به شرح زیر می باشد: ( آخرین به روز رسانی: ۹۵/۱۰/۵ ) کد درس ۱۲۱۲۱۰۰-۱۲۱۲۱۵۱-۱۲۲۵۰۸۶-۱۲۲۵۱۲۶ تعداد صفحات ۳۱ تعداد دوره Read more…

سوالات درس متون نظم (۵) قسمت اول : اشعار سعدی ۱۲۱۳۳۰۳ با جواب به صورت کتابچه

سوالات درس متون نظم (۵) قسمت اول : اشعار سعدی ۱۲۱۳۳۰۳ با جواب به صورت کتابچه دانلود کتابچه سوالات درس متون نظم (۵) قسمت اول : اشعار سعدی ۱۲۱۳۳۰۳ با جواب (پاسخنامه تستی- تشریحی – تستی تشریحی) به صورت کتابچه جزئیات کتابچه به شرح زیر می باشد: ( آخرین به Read more…

سوالات درس متون نظم عرفانی ۱۲۱۳۳۰۲ با جواب به صورت کتابچه

سوالات درس متون نظم عرفانی ۱۲۱۳۳۰۲ با جواب به صورت کتابچه دانلود کتابچه سوالات درس متون نظم عرفانی ۱۲۱۳۳۰۲ با جواب (پاسخنامه تستی- تشریحی – تستی تشریحی) به صورت کتابچه جزئیات کتابچه به شرح زیر می باشد: دانشجوی گرامی: به زودی کتابچه سوالات این درس در این برگه قرار داده Read more…

سوالات درس متون نظم (۵) قسمت دوم : اشعار حافظ ۱۲۱۳۳۰۶-۱۲۱۳۰۵۷ با جواب به صورت کتابچه

سوالات درس متون نظم (۵) قسمت دوم : اشعار حافظ ۱۲۱۳۳۰۶-۱۲۱۳۰۵۷ با جواب به صورت کتابچه دانلود کتابچه سوالات درس متون نظم (۵) قسمت دوم : اشعار حافظ ۱۲۱۳۳۰۶-۱۲۱۳۰۵۷ با جواب (پاسخنامه تستی- تشریحی – تستی تشریحی) به صورت کتابچه جزئیات کتابچه به شرح زیر می باشد: ( آخرین به Read more…

سوالات درس متون نظم (۵) قسمت سوم : صائب و شاعران سبک هندی ۱۲۱۳۳۰۷-۱۲۱۳۰۵۸ با جواب به صورت کتابچه

سوالات درس متون نظم (۵) قسمت سوم : صائب و شاعران سبک هندی ۱۲۱۳۳۰۷-۱۲۱۳۰۵۸ با جواب به صورت کتابچه دانلود کتابچه سوالات درس متون نظم (۵) قسمت سوم : صائب و شاعران سبک هندی با جواب (پاسخنامه تستی- تشریحی – تستی تشریحی) به صورت کتابچه جزئیات کتابچه به شرح زیر Read more…

سوالات درس جریان شناسی نثر معاصر ایران – آشنایی با ادبیات معاصر ایران با جواب به صورت کتابچه

سوالات درس جریان شناسی نثر معاصر ایران – آشنایی با ادبیات معاصر ایران با جواب به صورت کتابچه دانلود کتابچه سوالات درس جریان شناسی نثر معاصر ایران – آشنایی با ادبیات معاصر ایران با جواب (پاسخنامه تستی- تشریحی – تستی تشریحی) به صورت کتابچه جزئیات کتابچه به شرح زیر می Read more…

سوالات درس کلیات ادبیات تطبیقی ۱۲۱۳۳۰۱ با جواب به صورت کتابچه

سوالات درس کلیات ادبیات تطبیقی ۱۲۱۳۳۰۱ با جواب به صورت کتابچه دانلود کتابچه سوالات درس کلیات ادبیات تطبیقی ۱۲۱۳۳۰۱ با جواب (پاسخنامه تستی- تشریحی – تستی تشریحی) به صورت کتابچه جزئیات کتابچه به شرح زیر می باشد: ( آخرین به روز رسانی: ۹۶/۱۰/۵ ) کد درس ۱۲۱۳۳۰۱ تعداد صفحات ۲۰ Read more…

سوالات درس ادبیات کودک و نوجوان با جواب به صورت کتابچه

سوالات درس ادبیات کودک و نوجوان با جواب به صورت کتابچه دانلود کتابچه سوالات درس ادبیات کودک و نوجوان با جواب (پاسخنامه تستی- تشریحی – تستی تشریحی) به صورت کتابچه جزئیات کتابچه به شرح زیر می باشد: ( آخرین به روز رسانی: ۹۶/۱۰/۵ ) کد درس ۱۲۱۱۰۸۸-۱۲۱۱۶۴۲-۱۲۱۳۱۱۲-۱۲۱۳۲۹۸-۱۲۱۳۳۶۳ تعداد صفحات ۸۴ Read more…

سوالات درس کارگاه فرهنگ نویسی ۱۲۱۳۳۱۱ با جواب به صورت کتابچه

سوالات درس  کارگاه فرهنگ نویسی ۱۲۱۳۳۱۱ با جواب به صورت کتابچه دانلود کتابچه سوالات درس  کارگاه فرهنگ نویسی ۱۲۱۳۳۱۱ با جواب (پاسخنامه تستی- تشریحی – تستی تشریحی) به صورت کتابچه جزئیات کتابچه به شرح زیر می باشد: کد درس ۱۲۱۳۳۱۱ تعداد صفحات تعداد دوره پاسخنامه تستی پاسخنامه تشریحی کتابچه های Read more…

سوالات درس تاریخ ادبیات فارسی ۳ (از دوره مغول تا دوره صفویه) ۱۲۱۳۲۹۰ با جواب به صورت کتابچه

سوالات درس تاریخ ادبیات فارسی ۳ (از دوره مغول تا دوره صفویه) ۱۲۱۳۲۹۰ با جواب به صورت کتابچه دانلود کتابچه سوالات درس تاریخ ادبیات فارسی ۳ (از دوره مغول تا دوره صفویه) ۱۲۱۳۲۹۰ با جواب (پاسخنامه تستی- تشریحی – تستی تشریحی) به صورت کتابچه جزئیات کتابچه به شرح زیر می Read more…

سوالات درس عربی ۵ قسمت پنجم: ( قواعد و متون) ۱۲۱۳۲۸۴ با جواب به صورت کتابچه

سوالات درس عربی ۵ قسمت پنجم: ( قواعد و متون) ۱۲۱۳۲۸۴ با جواب به صورت کتابچه دانلود کتابچه سوالات درس عربی ۵ قسمت پنجم: ( قواعد و متون) ۱۲۱۳۲۸۴ با جواب (پاسخنامه تستی- تشریحی – تستی تشریحی) به صورت کتابچه جزئیات کتابچه به شرح زیر می باشد: ( آخرین به Read more…

سوالات درس مدیریت عملکرد در سازمان صنعتی ۱۲۱۸۴۸۳ با جواب به صورت کتابچه

سوالات درس مدیریت عملکرد در سازمان صنعتی ۱۲۱۸۴۸۳ با جواب به صورت کتابچه دانلود کتابچه سوالات درس مدیریت عملکرد در سازمان صنعتی ۱۲۱۸۴۸۳ با جواب (پاسخنامه تستی- تشریحی – تستی تشریحی) به صورت کتابچه جزئیات کتابچه به شرح زیر می باشد: کد درس ۱۲۱۸۴۸۳ تعداد صفحات تعداد دوره پاسخنامه تستی Read more…

سوالات درس مدیریت پروژه ۱۲۱۸۵۰۲ با جواب به صورت کتابچه

سوالات درس مدیریت پروژه ۱۲۱۸۵۰۲ با جواب به صورت کتابچه دانلود کتابچه سوالات درس مدیریت پروژه ۱۲۱۸۵۰۲ با جواب (پاسخنامه تستی- تشریحی – تستی تشریحی) به صورت کتابچه جزئیات کتابچه به شرح زیر می باشد: کدهای دیگر این درس: ۱۲۱۸۰۸۷-۱۲۱۸۱۰۴-۱۲۱۸۱۱۴-۱۲۳۸۰۱۵-۱۳۱۴۰۴۴-۱۳۲۰۰۴۳-۱۳۱۴۰۵۴ کد درس ۱۲۱۸۵۰۲ تعداد صفحات ۱۵۸ تعداد دوره ۲۱ پاسخنامه Read more…

سوالات درس مدیریت کارخانه ۱۲۱۸۰۸۳ با جواب به صورت کتابچه

سوالات درس مدیریت کارخانه ۱۲۱۸۰۸۳ با جواب به صورت کتابچه دانلود کتابچه سوالات درس مدیریت کارخانه ۱۲۱۸۰۸۳ با جواب (پاسخنامه تستی- تشریحی – تستی تشریحی) به صورت کتابچه جزئیات کتابچه به شرح زیر می باشد: ( آخرین به روز رسانی: ۹۶/۱۰/۵ ) کد درس ۱۲۱۸۰۸۳ تعداد صفحات ۴۳ تعداد دوره Read more…

سوالات درس بررسی اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی طرحهای صنعتی ۱۲۱۸۴۹۳ با جواب به صورت کتابچه

سوالات درس بررسی اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی طرحهای صنعتی ۱۲۱۸۴۹۳ با جواب به صورت کتابچه دانلود کتابچه سوالات درس بررسی اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی طرحهای صنعتی ۱۲۱۸۴۹۳ با جواب (پاسخنامه تستی- تشریحی – تستی تشریحی) به صورت کتابچه جزئیات کتابچه به شرح زیر می باشد: کد درس ۱۲۱۸۴۹۳ Read more…

سوالات درس تحقیق در عملیات ۳ – ۱۲۱۸۰۸۱ با جواب به صورت کتابچه

سوالات درس تحقیق در عملیات ۳ – ۱۲۱۸۰۸۱ با جواب به صورت کتابچه دانلود کتابچه سوالات درس تحقیق در عملیات ۳ – ۱۲۱۸۰۸۱ با جواب (پاسخنامه تستی- تشریحی – تستی تشریحی) به صورت کتابچه جزئیات کتابچه به شرح زیر می باشد: ( آخرین به روز رسانی: ۹۶/۱۰/۵ ) کد درس Read more…

سوالات درس مدیریت عملیات خدمات ۱۲۱۸۵۰۸ با جواب به صورت کتابچه

سوالات درس مدیریت عملیات خدمات ۱۲۱۸۵۰۸ با جواب به صورت کتابچه دانلود کتابچه سوالات درس مدیریت عملیات خدمات ۱۲۱۸۵۰۸ با جواب (پاسخنامه تستی- تشریحی – تستی تشریحی) به صورت کتابچه جزئیات کتابچه به شرح زیر می باشد: دانشجوی گرامی: به زودی کتابچه سوالات این درس در این برگه قرار داده Read more…

سوالات درس سمینار در مسایل بازاریابی وبازاریابی اسلامی ۱۲۱۸۴۵۵ با جواب به صورت کتابچه

سوالات درس سمینار در مسایل بازاریابی وبازاریابی اسلامی ۱۲۱۸۴۵۵ با جواب به صورت کتابچه دانلود کتابچه سوالات درس سمینار در مسایل بازاریابی وبازاریابی اسلامی ۱۲۱۸۴۵۵ با جواب (پاسخنامه تستی- تشریحی – تستی تشریحی) به صورت کتابچه جزئیات کتابچه به شرح زیر می باشد: دانشجوی گرامی: به زودی کتابچه سوالات این Read more…

سوالات درس تجارت الکترونیک ۱۲۱۸۴۵۳ با جواب به صورت کتابچه

سوالات درس تجارت الکترونیک ۱۲۱۸۴۵۳ با جواب به صورت کتابچه دانلود کتابچه سوالات درس تجارت الکترونیک ۱۲۱۸۴۵۳ با جواب (پاسخنامه تستی- تشریحی – تستی تشریحی) به صورت کتابچه جزئیات کتابچه به شرح زیر می باشد: دانشجوی گرامی: به زودی کتابچه سوالات این درس در این برگه قرار داده می شود. Read more…

سوالات درس مبانی بانکداری ومدیریت بانک ۱۲۱۸۴۵۷ با جواب به صورت کتابچه

سوالات درس مبانی بانکداری ومدیریت بانک ۱۲۱۸۴۵۷ با جواب به صورت کتابچه دانلود کتابچه سوالات درس مبانی بانکداری ومدیریت بانک ۱۲۱۸۴۵۷ با جواب (پاسخنامه تستی- تشریحی – تستی تشریحی) به صورت کتابچه جزئیات کتابچه به شرح زیر می باشد: دانشجوی گرامی: به زودی کتابچه سوالات این درس در این برگه Read more…

سوالات درس سازمانهای پولی ومالی اسلامی وبین المللی ۱۲۱۸۴۵۴ با جواب به صورت کتابچه

سوالات درس سازمانهای پولی ومالی اسلامی وبین المللی ۱۲۱۸۴۵۴ با جواب به صورت کتابچه دانلود کتابچه سوالات درس سازمانهای پولی ومالی اسلامی وبین المللی ۱۲۱۸۴۵۴ با جواب (پاسخنامه تستی- تشریحی – تستی تشریحی) به صورت کتابچه جزئیات کتابچه به شرح زیر می باشد: دانشجوی گرامی: به زودی کتابچه سوالات این Read more…

سوالات درس مبانی برنامه ریزی پیشرفت وعدالت ۱۲۱۸۴۴۷ با جواب به صورت کتابچه

سوالات درس مبانی برنامه ریزی پیشرفت وعدالت ۱۲۱۸۴۴۷ با جواب به صورت کتابچه دانلود کتابچه سوالات درس مبانی برنامه ریزی پیشرفت وعدالت ۱۲۱۸۴۴۷ با جواب (پاسخنامه تستی- تشریحی – تستی تشریحی) به صورت کتابچه جزئیات این کتابچه آخرین به روز رسانی خرداد ماه ۹۷   کد درس ۱۲۱۸۴۴۷ تعداد صفحات Read more…

سوالات درس تجزیه و تحلیل قانون مدیریت خدمات کشوری ۱۲۱۸۴۶۶ با جواب به صورت کتابچه

سوالات درس تجزیه و تحلیل قانون مدیریت خدمات کشوری ۱۲۱۸۴۶۶ با جواب به صورت کتابچه دانلود کتابچه سوالات درس تجزیه و تحلیل قانون مدیریت خدمات کشوری ۱۲۱۸۴۶۶ با جواب (پاسخنامه تستی- تشریحی – تستی تشریحی) به صورت کتابچه آخرین به روز رسانی خرداد ماه ۹۷   کد درس ۱۲۱۸۴۶۶ تعداد Read more…

سوالات درس مباحث و چالشهای مدیریت دولتی ۱۲۱۸۴۶۵ – ۱۲۱۸۱۹۷ با جواب به صورت کتابچه

سوالات درس مباحث و چالشهای مدیریت دولتی ۱۲۱۸۴۶۵ – ۱۲۱۸۱۹۷ با جواب به صورت کتابچه دانلود کتابچه سوالات درس مباحث و چالشهای مدیریت دولتی ۱۲۱۸۴۶۵ – ۱۲۱۸۱۹۷ با جواب (پاسخنامه تستی- تشریحی – تستی تشریحی) به صورت کتابچه آخرین به روز رسانی خرداد ماه ۹۷   کد درس ۱۲۱۸۴۶۵ – Read more…

سوالات درس مدیریت تحول سازمانی ۱۲۱۸۰۴۲ با جواب به صورت کتابچه

سوالات درس مدیریت تحول سازمانی ۱۲۱۸۰۴۲ با جواب به صورت کتابچه دانلود کتابچه سوالات درس مدیریت تحول سازمانی ۱۲۱۸۰۴۲ با جواب (پاسخنامه تستی- تشریحی – تستی تشریحی) به صورت کتابچه جزئیات کتابچه به شرح زیر می باشد: جزئیات این کتابچه آخرین به روز رسانی خرداد ماه ۹۷ تعداد صفحات ۱۳۲ Read more…

سوالات درس آموزش مهارت های حرفه ای ۱۲۱۸۴۴۹-۱۲۱۸۵۵۱ با جواب به صورت کتابچه

سوالات درس آموزش مهارت های حرفه ای ۱۲۱۸۴۴۹-۱۲۱۸۵۵۱ با جواب به صورت کتابچه دانلود کتابچه سوالات درس آموزش مهارت های حرفه ای ۱۲۱۸۴۴۹-۱۲۱۸۵۵۱ با جواب (پاسخنامه تستی- تشریحی – تستی تشریحی) به صورت کتابچه جزئیات این کتابچه آخرین به روز رسانی خرداد ۹۷ تعداد صفحات ۵ تعداد دوره سوالات ۱ Read more…

سوالات درس سازماندهی و اصلاح تشکیلات و روشها ۱۲۱۸۰۴۱ با جواب به صورت کتابچه

سوالات درس سازماندهی و اصلاح تشکیلات و روشها ۱۲۱۸۰۴۱ با جواب به صورت کتابچه دانلود کتابچه سوالات درس سازماندهی و اصلاح تشکیلات و روشها ۱۲۱۸۰۴۱ با جواب (پاسخنامه تستی- تشریحی – تستی تشریحی) به صورت کتابچه جزئیات کتابچه به شرح زیر می باشد: آخرین به روز رسانی خرداد ماه ۹۷ Read more…

سوالات درس مدیریت تطبیقی ۱۲۱۸۰۴۴ با جواب به صورت کتابچه

سوالات درس مدیریت تطبیقی ۱۲۱۸۰۴۴ با جواب به صورت کتابچه دانلود کتابچه سوالات درس مدیریت تطبیقی ۱۲۱۸۰۴۴ با جواب (پاسخنامه تستی- تشریحی – تستی تشریحی) به صورت کتابچه جزئیات کتابچه به شرح زیر می باشد: آخرین به روز رسانی خرداد ماه ۹۷ کد درس ۱۲۱۸۰۴۴ تعداد صفحات ۱۲۲ تعداد دوره Read more…

سوالات درس مدیریت توسعه ۱۲۱۸۰۳۸ – ۱۲۱۸۱۷۶ با جواب به صورت کتابچه

سوالات درس مدیریت توسعه ۱۲۱۸۰۳۸ – ۱۲۱۸۱۷۶ با جواب به صورت کتابچه دانلود کتابچه سوالات درس مدیریت توسعه ۱۲۱۸۰۳۸ – ۱۲۱۸۱۷۶ با جواب (پاسخنامه تستی- تشریحی – تستی تشریحی) به صورت کتابچه جزئیات کتابچه به شرح زیر می باشد: آخرین به روز رسانی خرداد ماه ۹۷   کد درس ۱۲۱۸۰۳۸ Read more…

سوالات درس مدیریت سازمانهای محلی و شهرداریها ۱۲۱۸۰۳۷ – ۱۲۳۴۰۰۴ با جواب به صورت کتابچه

سوالات درس مدیریت سازمانهای محلی و شهرداریها ۱۲۱۸۰۳۷ – ۱۲۳۴۰۰۴ با جواب به صورت کتابچه دانلود کتابچه سوالات درس مدیریت سازمانهای محلی و شهرداریها ۱۲۱۸۰۳۷ – ۱۲۳۴۰۰۴ با جواب (پاسخنامه تستی- تشریحی – تستی تشریحی) به صورت کتابچه جزئیات کتابچه به شرح زیر می باشد: آخرین به روز رسانی خرداد Read more…

سوالات درس مساله یابی و حل مساله ۱۲۱۸۴۶۷ با جواب به صورت کتابچه

سوالات درس مساله یابی و حل مساله ۱۲۱۸۴۶۷ با جواب به صورت کتابچه دانلود کتابچه سوالات درس مساله یابی و حل مساله ۱۲۱۸۴۶۷ با جواب (پاسخنامه تستی- تشریحی – تستی تشریحی) به صورت کتابچه جزئیات کتابچه به شرح زیر می باشد: آخرین به روز رسانی خرداد ماه ۹۷ کد درس Read more…

سوالات درس سیر اندیشه های سیاسی و تحول نهادهای اداری ۱۲۱۸۰۳۶ – ۱۲۳۴۰۰۸ با جواب به صورت کتابچه

سوالات درس سیر اندیشه های سیاسی و تحول نهادهای اداری ۱۲۱۸۰۳۶ – ۱۲۳۴۰۰۸ با جواب به صورت کتابچه دانلود کتابچه سوالات درس سیر اندیشه های سیاسی و تحول نهادهای اداری ۱۲۱۸۰۳۶ – ۱۲۳۴۰۰۸ با جواب (پاسخنامه تستی- تشریحی – تستی تشریحی) به صورت کتابچه جزئیات کتابچه به شرح زیر می Read more…

سوالات درس مدیریت تعاونیها ۱۲۲۲۰۶۵ با جواب به صورت کتابچه

سوالات درس مدیریت تعاونیها ۱۲۲۲۰۶۵ با جواب به صورت کتابچه دانلود کتابچه سوالات درس مدیریت تعاونیها ۱۲۲۲۰۶۵ با جواب (پاسخنامه تستی- تشریحی – تستی تشریحی) به صورت کتابچه جزئیات کتابچه به شرح زیر می باشد: آخرین به روز رسانی خرداد ماه ۹۷ کد درس ۱۲۲۲۰۶۵ تعداد صفحات ۱۰۵ تعداد دوره Read more…

سوالات درس فراگرد تنظیم و کنترل بودجه ۱۲۱۴۰۰۶ با جواب به صورت کتابچه

سوالات درس فراگرد تنظیم و کنترل بودجه ۱۲۱۴۰۰۶ با جواب به صورت کتابچه دانلود کتابچه سوالات درس فراگرد تنظیم و کنترل بودجه ۱۲۱۴۰۰۶ با جواب (پاسخنامه تستی- تشریحی – تستی تشریحی) به صورت کتابچه جزئیات کتابچه به شرح زیر می باشد: آخرین به روز رسانی خرداد ماه ۹۷ کد درس Read more…

سوالات درس سیستم های اطلاعاتی در مدیریت با جواب به صورت کتابچه

سوالات درس سیستم های اطلاعاتی در مدیریت با جواب به صورت کتابچه دانلود کتابچه سوالات درس سیستم های اطلاعاتی در مدیریت با جواب (پاسخنامه تستی- تشریحی – تستی تشریحی) به صورت کتابچه جزئیات کتابچه به شرح زیر می باشد: آخرین به روز رسانی خرداد ماه ۹۷ کد درس ۱۲۱۸۰۳۵-۱۲۱۸۵۶۶-۱۲۳۴۰۰۳ تعداد Read more…

سوالات درس حقوق اداری ۱۲۲۳۰۰۶ با جواب به صورت کتابچه

سوالات درس حقوق اداری ۱۲۲۳۰۰۶ با جواب به صورت کتابچه دانلود کتابچه سوالات درس حقوق اداری ۱۲۲۳۰۰۶ با جواب (پاسخنامه تستی- تشریحی – تستی تشریحی) به صورت کتابچه آخرین به روز رسانی خرداد ماه ۹۷   کد درس ۱۲۲۳۰۰۶ تعداد صفحات ۸۵ تعداد دوره ۱۵ پاسخنامه تستی ۱۴ پاسخنامه تشریحی Read more…

سوالات درس فنون تجزیه و تحلیل و طراحی سیستم ها با جواب به صورت کتابچه

سوالات درس فنون تجزیه و تحلیل و طراحی سیستم ها با جواب به صورت کتابچه دانلود کتابچه سوالات درس فنون تجزیه و تحلیل و طراحی سیستم ها با جواب (پاسخنامه تستی- تشریحی – تستی تشریحی) به صورت کتابچه آخرین به روز رسانی خرداد ماه ۹۷   کد درس ۱۲۱۸۰۳۳-۱۲۱۸۲۵۷-۱۲۱۸۳۵۸-۱۲۱۸۵۵۰ تعداد Read more…