سوالات درس اصول و روش تحقیق ۲ – 1212091-1212132 با جواب به صورت کتابچه

سوالات درس اصول و روش تحقیق ۲ – 1212091-1212132 با جواب به صورت کتابچه دانلود کتابچه سوالات درس اصول و روش تحقیق ۲ – 1212091-1212132 با جواب (پاسخنامه تستی- تشریحی – تستی تشریحی) به صورت کتابچه جزئیات کتابچه به شرح زیر می باشد: ( آخرین به روز رسانی: 96/10/5 ) ادامه مطلب…

سوالات درس ترجمه شفاهی ۳ – 1212098 با جواب به صورت کتابچه

سوالات درس ترجمه شفاهی ۳ – 1212098 با جواب به صورت کتابچه دانلود کتابچه سوالات درس ترجمه شفاهی ۳ – 1212098 با جواب (پاسخنامه تستی- تشریحی – تستی تشریحی) به صورت کتابچه جزئیات کتابچه به شرح زیر می باشد: ( آخرین به روز رسانی: 96/10/5 ) کد درس 1212098 تعداد ادامه مطلب…

سوالات درس ترجمه متون سیاسی 1212089 با جواب به صورت کتابچه

سوالات درس ترجمه متون سیاسی 1212089 با جواب به صورت کتابچه دانلود کتابچه سوالات درس ترجمه متون سیاسی 1212089 با جواب (پاسخنامه تستی- تشریحی – تستی تشریحی) به صورت کتابچه جزئیات کتابچه به شرح زیر می باشد: ( آخرین به روز رسانی: 96/10/5 ) کد درس 1212089 تعداد صفحات 113 ادامه مطلب…

سوالات درس ترجمه انفرادی ۲ – 1212090 با جواب به صورت کتابچه

سوالات درس ترجمه انفرادی ۲ – 1212090 با جواب به صورت کتابچه دانلود کتابچه سوالات درس ترجمه انفرادی ۲ – 1212090 با جواب (پاسخنامه تستی- تشریحی – تستی تشریحی) به صورت کتابچه جزئیات کتابچه به شرح زیر می باشد: ( آخرین به روز رسانی: 96/10/5 ) کد درس 1212090 تعداد ادامه مطلب…

سوالات درس ترجمه متون مطبوعاتی ۲ – 1212085 با جواب به صورت کتابچه

سوالات درس ترجمه متون مطبوعاتی ۲ – 1212085 با جواب به صورت کتابچه دانلود کتابچه سوالات درس ترجمه متون مطبوعاتی ۲ – 1212085 با جواب (پاسخنامه تستی- تشریحی – تستی تشریحی) به صورت کتابچه جزئیات کتابچه به شرح زیر می باشد: ( آخرین به روز رسانی: 96/10/5 ) کد درس ادامه مطلب…

سوالات درس ترجمه شفاهی ۲ – 1212097 با جواب به صورت کتابچه

سوالات درس ترجمه شفاهی ۲ – 1212097 با جواب به صورت کتابچه دانلود کتابچه سوالات درس ترجمه شفاهی ۲ – 1212097 با جواب (پاسخنامه تستی- تشریحی – تستی تشریحی) به صورت کتابچه جزئیات کتابچه به شرح زیر می باشد: ( آخرین به روز رسانی: 96/10/5 ) کد درس 1212097 تعداد ادامه مطلب…

سوالات درس ترجمه انفرادی ۱ – 1212087 با جواب به صورت کتابچه

سوالات درس ترجمه انفرادی ۱ – 1212087 با جواب به صورت کتابچه دانلود کتابچه سوالات درس ترجمه انفرادی ۱ – 1212087 با جواب (پاسخنامه تستی- تشریحی – تستی تشریحی) به صورت کتابچه جزئیات کتابچه به شرح زیر می باشد: ( آخرین به روز رسانی: 96/10/5 ) کد درس 1212087 تعداد ادامه مطلب…

سوالات درس اصول و روش تحقیق ۱ – 1212083-1212126 با جواب به صورت کتابچه

سوالات درس اصول و روش تحقیق ۱ – 1212083-1212126 با جواب به صورت کتابچه دانلود کتابچه سوالات درس اصول و روش تحقیق ۱ – 1212083-1212126 با جواب (پاسخنامه تستی- تشریحی – تستی تشریحی) به صورت کتابچه جزئیات کتابچه به شرح زیر می باشد: ( آخرین به روز رسانی: 96/10/5 ) ادامه مطلب…

سوالات درس ترجمه پیشرفته ۲ – 1212080 با جواب به صورت کتابچه

سوالات درس ترجمه پیشرفته ۲ – 1212080 با جواب به صورت کتابچه دانلود کتابچه سوالات درس ترجمه پیشرفته ۲ – 1212080 با جواب (پاسخنامه تستی- تشریحی – تستی تشریحی) به صورت کتابچه جزئیات کتابچه به شرح زیر می باشد: ( آخرین به روز رسانی: 96/10/5 ) کد درس 1212080 تعداد ادامه مطلب…

سوالات درس اصول و مبانی نظری ترجمه 1212079 با جواب به صورت کتابچه

سوالات درس اصول و مبانی نظری ترجمه 1212079 با جواب به صورت کتابچه دانلود کتابچه سوالات درس اصول و مبانی نظری ترجمه 1212079 با جواب (پاسخنامه تستی- تشریحی – تستی تشریحی) به صورت کتابچه جزئیات کتابچه به شرح زیر می باشد: ( آخرین به روز رسانی: 96/10/5 ) کد درس ادامه مطلب…

سوالات درس ترجمه متون ادبی 1212071 با جواب به صورت کتابچه

سوالات درس ترجمه متون ادبی 1212071 با جواب به صورت کتابچه دانلود کتابچه سوالات درس ترجمه متون ادبی 1212071 با جواب (پاسخنامه تستی- تشریحی – تستی تشریحی) به صورت کتابچه جزئیات کتابچه به شرح زیر می باشد: ( آخرین به روز رسانی: 96/10/5 ) کد درس 1212071 تعداد صفحات 40 ادامه مطلب…

سوالات درس ترجمه شفاهی ۱ – 1212096 با جواب به صورت کتابچه

سوالات درس ترجمه شفاهی ۱ – 1212096 با جواب به صورت کتابچه دانلود کتابچه سوالات درس ترجمه شفاهی ۱ – 1212096 با جواب (پاسخنامه تستی- تشریحی – تستی تشریحی) به صورت کتابچه جزئیات کتابچه به شرح زیر می باشد: دانشجوی گرامی: به زودی کتابچه سوالات این درس در این برگه ادامه مطلب…

سوالات درس ترجمه مکاتبات و اسناد ۱ – 1212077 با جواب به صورت کتابچه

سوالات درس ترجمه مکاتبات و اسناد ۱ – 1212077 با جواب به صورت کتابچه دانلود کتابچه سوالات درس ترجمه مکاتبات و اسناد ۱ – 1212077 با جواب (پاسخنامه تستی- تشریحی – تستی تشریحی) به صورت کتابچه جزئیات کتابچه به شرح زیر می باشد: ( آخرین به روز رسانی: 96/10/5 ) ادامه مطلب…

سوالات درس ترجمه متون مطبوعاتی ۱ – 1212076 با جواب به صورت کتابچه

سوالات درس ترجمه متون مطبوعاتی ۱ – 1212076 با جواب به صورت کتابچه دانلود کتابچه سوالات درس ترجمه متون مطبوعاتی ۱ – 1212076 با جواب (پاسخنامه تستی- تشریحی – تستی تشریحی) به صورت کتابچه جزئیات کتابچه به شرح زیر می باشد: ( آخرین به روز رسانی: 96/10/5 )   کد ادامه مطلب…

سوالات درس ترجمه پیشرفته ۱ – 1212072 با جواب به صورت کتابچه

سوالات درس ترجمه پیشرفته ۱ – 1212072 با جواب به صورت کتابچه دانلود کتابچه سوالات درس ترجمه پیشرفته ۱ – 1212072 با جواب (پاسخنامه تستی- تشریحی – تستی تشریحی) به صورت کتابچه جزئیات کتابچه به شرح زیر می باشد: ( آخرین به روز رسانی: 96/10/5 ) کد درس 1212072 تعداد ادامه مطلب…

سوالات درس ترجمه نوار و فیلم 1212103 با جواب به صورت کتابچه

سوالات درس ترجمه نوار و فیلم 1212103 با جواب به صورت کتابچه دانلود کتابچه سوالات درس ترجمه نوار و فیلم 1212103 با جواب (پاسخنامه تستی- تشریحی – تستی تشریحی) به صورت کتابچه جزئیات کتابچه به شرح زیر می باشد: دانشجوی گرامی: به زودی کتابچه سوالات این درس در این برگه ادامه مطلب…

سوالات درس بررسی مقابله ای ساخت جمله 1212078-1225091با جواب به صورت کتابچه

سوالات درس بررسی مقابله ای ساخت جمله 1212078-1225091با جواب به صورت کتابچه دانلود کتابچه سوالات درس بررسی مقابله ای ساخت جمله 1212078-1225091با جواب (پاسخنامه تستی- تشریحی – تستی تشریحی) به صورت کتابچه جزئیات کتابچه به شرح زیر می باشد: ( آخرین به روز رسانی: 96/10/5 ) کد درس 1212078-1225091 تعداد ادامه مطلب…

سوالات درس واژه شناسی 1212068 با جواب به صورت کتابچه

سوالات درس واژه شناسی 1212068 با جواب به صورت کتابچه دانلود کتابچه سوالات درس واژه شناسی 1212068 با جواب (پاسخنامه تستی- تشریحی – تستی تشریحی) به صورت کتابچه جزئیات کتابچه به شرح زیر می باشد: ( آخرین به روز رسانی: 96/10/5 ) کد درس 1212068 تعداد صفحات 61 تعداد دوره ادامه مطلب…

سوالات درس بیان شفاهی داستان ۱ – 1212099 با جواب به صورت کتابچه

سوالات درس بیان شفاهی داستان ۱ – 1212099 با جواب به صورت کتابچه دانلود کتابچه سوالات درس بیان شفاهی داستان ۱ – 1212099 با جواب (پاسخنامه تستی- تشریحی – تستی تشریحی) به صورت کتابچه جزئیات کتابچه به شرح زیر می باشد: ( آخرین به روز رسانی: 96/10/5 ) کد درس ادامه مطلب…

سوالات درس خواندن و درک مفاهیم ۳ – 1212051-1212108 با جواب به صورت کتابچه

سوالات درس خواندن و درک مفاهیم ۳ – 1212051-1212108 با جواب به صورت کتابچه دانلود کتابچه سوالات درس خواندن و درک مفاهیم ۳ – 1212051-1212108 با جواب (پاسخنامه تستی- تشریحی – تستی تشریحی) به صورت کتابچه جزئیات کتابچه به شرح زیر می باشد: ( آخرین به روز رسانی: 96/10/5 ) ادامه مطلب…

سوالات درس نگارش فارسی 1212054 با جواب به صورت کتابچه

سوالات درس نگارش فارسی 1212054 با جواب به صورت کتابچه دانلود کتابچه سوالات درس نگارش فارسی 1212054 با جواب (پاسخنامه تستی- تشریحی – تستی تشریحی) به صورت کتابچه جزئیات کتابچه به شرح زیر می باشد: دانشجوی گرامی: به زودی کتابچه سوالات این درس در این برگه قرار داده می شود. ادامه مطلب…

سوالات ساخت زبان فارسی 1212053 با جواب به صورت کتابچه

سوالات ساخت زبان فارسی 1212053 با جواب به صورت کتابچه دانلود کتابچه سوالات ساخت زبان فارسی 1212053 با جواب (پاسخنامه تستی- تشریحی – تستی تشریحی) به صورت کتابچه جزئیات کتابچه به شرح زیر می باشد: دانشجوی گرامی: به زودی کتابچه سوالات این درس در این برگه قرار داده می شود. ادامه مطلب…

سوالات درس ترجمه متون ادبی ۲ – 1212137 با جواب به صورت کتابچه

سوالات درس ترجمه متون ادبی ۲ – 1212137 با جواب به صورت کتابچه دانلود کتابچه سوالات درس ترجمه متون ادبی ۲ – 1212137 با جواب (پاسخنامه تستی- تشریحی – تستی تشریحی) به صورت کتابچه جزئیات کتابچه به شرح زیر می باشد: دانشجوی گرامی: به زودی کتابچه سوالات این درس در ادامه مطلب…

سوالات درس بیان شفاهی داستان با جواب به صورت کتابچه

سوالات درس بیان شفاهی داستان با جواب به صورت کتابچه دانلود کتابچه سوالات درس بیان شفاهی داستان با جواب (پاسخنامه تستی- تشریحی – تستی تشریحی) به صورت کتابچه جزئیات کتابچه به شرح زیر می باشد: ( آخرین به روز رسانی: 95/10/5 ) کد درس 1212100-1212151-1225086-1225126 تعداد صفحات 31 تعداد دوره ادامه مطلب…

سوالات درس متون نظم (5) قسمت اول : اشعار سعدی 1213303 با جواب به صورت کتابچه

سوالات درس متون نظم (5) قسمت اول : اشعار سعدی 1213303 با جواب به صورت کتابچه دانلود کتابچه سوالات درس متون نظم (5) قسمت اول : اشعار سعدی 1213303 با جواب (پاسخنامه تستی- تشریحی – تستی تشریحی) به صورت کتابچه جزئیات کتابچه به شرح زیر می باشد: ( آخرین به ادامه مطلب…

سوالات درس متون نظم عرفانی 1213302 با جواب به صورت کتابچه

سوالات درس متون نظم عرفانی 1213302 با جواب به صورت کتابچه دانلود کتابچه سوالات درس متون نظم عرفانی 1213302 با جواب (پاسخنامه تستی- تشریحی – تستی تشریحی) به صورت کتابچه جزئیات کتابچه به شرح زیر می باشد: دانشجوی گرامی: به زودی کتابچه سوالات این درس در این برگه قرار داده ادامه مطلب…

سوالات درس متون نظم (5) قسمت دوم : اشعار حافظ 1213306-1213057 با جواب به صورت کتابچه

سوالات درس متون نظم (5) قسمت دوم : اشعار حافظ 1213306-1213057 با جواب به صورت کتابچه دانلود کتابچه سوالات درس متون نظم (5) قسمت دوم : اشعار حافظ 1213306-1213057 با جواب (پاسخنامه تستی- تشریحی – تستی تشریحی) به صورت کتابچه جزئیات کتابچه به شرح زیر می باشد: ( آخرین به ادامه مطلب…

سوالات درس متون نظم (5) قسمت سوم : صائب و شاعران سبک هندی 1213307-1213058 با جواب به صورت کتابچه

سوالات درس متون نظم (5) قسمت سوم : صائب و شاعران سبک هندی 1213307-1213058 با جواب به صورت کتابچه دانلود کتابچه سوالات درس متون نظم (5) قسمت سوم : صائب و شاعران سبک هندی با جواب (پاسخنامه تستی- تشریحی – تستی تشریحی) به صورت کتابچه جزئیات کتابچه به شرح زیر ادامه مطلب…

سوالات درس جریان شناسی نثر معاصر ایران – آشنایی با ادبیات معاصر ایران با جواب به صورت کتابچه

سوالات درس جریان شناسی نثر معاصر ایران – آشنایی با ادبیات معاصر ایران با جواب به صورت کتابچه دانلود کتابچه سوالات درس جریان شناسی نثر معاصر ایران – آشنایی با ادبیات معاصر ایران با جواب (پاسخنامه تستی- تشریحی – تستی تشریحی) به صورت کتابچه جزئیات کتابچه به شرح زیر می ادامه مطلب…

سوالات درس کلیات ادبیات تطبیقی 1213301 با جواب به صورت کتابچه

سوالات درس کلیات ادبیات تطبیقی 1213301 با جواب به صورت کتابچه دانلود کتابچه سوالات درس کلیات ادبیات تطبیقی 1213301 با جواب (پاسخنامه تستی- تشریحی – تستی تشریحی) به صورت کتابچه جزئیات کتابچه به شرح زیر می باشد: ( آخرین به روز رسانی: 96/10/5 ) کد درس 1213301 تعداد صفحات 20 ادامه مطلب…

سوالات درس ادبیات کودک و نوجوان با جواب به صورت کتابچه

سوالات درس ادبیات کودک و نوجوان با جواب به صورت کتابچه دانلود کتابچه سوالات درس ادبیات کودک و نوجوان با جواب (پاسخنامه تستی- تشریحی – تستی تشریحی) به صورت کتابچه جزئیات کتابچه به شرح زیر می باشد: ( آخرین به روز رسانی: 96/10/5 ) کد درس 1211088-1211642-1213112-1213298-1213363 تعداد صفحات 84 ادامه مطلب…

سوالات درس کارگاه فرهنگ نویسی 1213311 با جواب به صورت کتابچه

سوالات درس  کارگاه فرهنگ نویسی 1213311 با جواب به صورت کتابچه دانلود کتابچه سوالات درس  کارگاه فرهنگ نویسی 1213311 با جواب (پاسخنامه تستی- تشریحی – تستی تشریحی) به صورت کتابچه جزئیات کتابچه به شرح زیر می باشد: کد درس 1213311 تعداد صفحات تعداد دوره پاسخنامه تستی پاسخنامه تشریحی کتابچه های ادامه مطلب…

سوالات درس تاریخ ادبیات فارسی 3 (از دوره مغول تا دوره صفویه) 1213290 با جواب به صورت کتابچه

سوالات درس تاریخ ادبیات فارسی 3 (از دوره مغول تا دوره صفویه) 1213290 با جواب به صورت کتابچه دانلود کتابچه سوالات درس تاریخ ادبیات فارسی 3 (از دوره مغول تا دوره صفویه) 1213290 با جواب (پاسخنامه تستی- تشریحی – تستی تشریحی) به صورت کتابچه جزئیات کتابچه به شرح زیر می ادامه مطلب…

سوالات درس عربی 5 قسمت پنجم: ( قواعد و متون) 1213284 با جواب به صورت کتابچه

سوالات درس عربی 5 قسمت پنجم: ( قواعد و متون) 1213284 با جواب به صورت کتابچه دانلود کتابچه سوالات درس عربی 5 قسمت پنجم: ( قواعد و متون) 1213284 با جواب (پاسخنامه تستی- تشریحی – تستی تشریحی) به صورت کتابچه جزئیات کتابچه به شرح زیر می باشد: ( آخرین به ادامه مطلب…

سوالات درس مدیریت عملکرد در سازمان صنعتی 1218483 با جواب به صورت کتابچه

سوالات درس مدیریت عملکرد در سازمان صنعتی 1218483 با جواب به صورت کتابچه دانلود کتابچه سوالات درس مدیریت عملکرد در سازمان صنعتی 1218483 با جواب (پاسخنامه تستی- تشریحی – تستی تشریحی) به صورت کتابچه جزئیات کتابچه به شرح زیر می باشد: کد درس 1218483 تعداد صفحات تعداد دوره پاسخنامه تستی ادامه مطلب…

سوالات درس مدیریت پروژه 1218502 با جواب به صورت کتابچه

سوالات درس مدیریت پروژه 1218502 با جواب به صورت کتابچه دانلود کتابچه سوالات درس مدیریت پروژه 1218502 با جواب (پاسخنامه تستی- تشریحی – تستی تشریحی) به صورت کتابچه جزئیات کتابچه به شرح زیر می باشد: کدهای دیگر این درس: ۱۲۱۸۰۸۷-۱۲۱۸۱۰۴-۱۲۱۸۱۱۴-۱۲۳۸۰۱۵-۱۳۱۴۰۴۴-۱۳۲۰۰۴۳-۱۳۱۴۰۵۴ کد درس 1218502 تعداد صفحات 158 تعداد دوره 21 پاسخنامه ادامه مطلب…

سوالات درس مدیریت کارخانه 1218083 با جواب به صورت کتابچه

سوالات درس مدیریت کارخانه 1218083 با جواب به صورت کتابچه دانلود کتابچه سوالات درس مدیریت کارخانه 1218083 با جواب (پاسخنامه تستی- تشریحی – تستی تشریحی) به صورت کتابچه جزئیات کتابچه به شرح زیر می باشد: ( آخرین به روز رسانی: 96/10/5 ) کد درس 1218083 تعداد صفحات 43 تعداد دوره ادامه مطلب…

سوالات درس بررسی اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی طرحهای صنعتی 1218493 با جواب به صورت کتابچه

سوالات درس بررسی اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی طرحهای صنعتی 1218493 با جواب به صورت کتابچه دانلود کتابچه سوالات درس بررسی اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی طرحهای صنعتی 1218493 با جواب (پاسخنامه تستی- تشریحی – تستی تشریحی) به صورت کتابچه جزئیات کتابچه به شرح زیر می باشد: کد درس 1218493 ادامه مطلب…

سوالات درس تحقیق در عملیات ۳ – 1218081 با جواب به صورت کتابچه

سوالات درس تحقیق در عملیات ۳ – 1218081 با جواب به صورت کتابچه دانلود کتابچه سوالات درس تحقیق در عملیات ۳ – 1218081 با جواب (پاسخنامه تستی- تشریحی – تستی تشریحی) به صورت کتابچه جزئیات کتابچه به شرح زیر می باشد: ( آخرین به روز رسانی: 96/10/5 ) کد درس ادامه مطلب…

سوالات درس مدیریت عملیات خدمات 1218508 با جواب به صورت کتابچه

سوالات درس مدیریت عملیات خدمات 1218508 با جواب به صورت کتابچه دانلود کتابچه سوالات درس مدیریت عملیات خدمات 1218508 با جواب (پاسخنامه تستی- تشریحی – تستی تشریحی) به صورت کتابچه جزئیات کتابچه به شرح زیر می باشد: دانشجوی گرامی: به زودی کتابچه سوالات این درس در این برگه قرار داده ادامه مطلب…

سوالات درس سمینار در مسایل بازاریابی وبازاریابی اسلامی 1218455 با جواب به صورت کتابچه

سوالات درس سمینار در مسایل بازاریابی وبازاریابی اسلامی 1218455 با جواب به صورت کتابچه دانلود کتابچه سوالات درس سمینار در مسایل بازاریابی وبازاریابی اسلامی 1218455 با جواب (پاسخنامه تستی- تشریحی – تستی تشریحی) به صورت کتابچه جزئیات کتابچه به شرح زیر می باشد: دانشجوی گرامی: به زودی کتابچه سوالات این ادامه مطلب…

سوالات درس تجارت الکترونیک 1218453 با جواب به صورت کتابچه

سوالات درس تجارت الکترونیک 1218453 با جواب به صورت کتابچه دانلود کتابچه سوالات درس تجارت الکترونیک 1218453 با جواب (پاسخنامه تستی- تشریحی – تستی تشریحی) به صورت کتابچه جزئیات کتابچه به شرح زیر می باشد: دانشجوی گرامی: به زودی کتابچه سوالات این درس در این برگه قرار داده می شود. ادامه مطلب…

سوالات درس مبانی بانکداری ومدیریت بانک 1218457 با جواب به صورت کتابچه

سوالات درس مبانی بانکداری ومدیریت بانک 1218457 با جواب به صورت کتابچه دانلود کتابچه سوالات درس مبانی بانکداری ومدیریت بانک 1218457 با جواب (پاسخنامه تستی- تشریحی – تستی تشریحی) به صورت کتابچه جزئیات کتابچه به شرح زیر می باشد: دانشجوی گرامی: به زودی کتابچه سوالات این درس در این برگه ادامه مطلب…

سوالات درس سازمانهای پولی ومالی اسلامی وبین المللی 1218454 با جواب به صورت کتابچه

سوالات درس سازمانهای پولی ومالی اسلامی وبین المللی 1218454 با جواب به صورت کتابچه دانلود کتابچه سوالات درس سازمانهای پولی ومالی اسلامی وبین المللی 1218454 با جواب (پاسخنامه تستی- تشریحی – تستی تشریحی) به صورت کتابچه جزئیات کتابچه به شرح زیر می باشد: دانشجوی گرامی: به زودی کتابچه سوالات این ادامه مطلب…

سوالات درس مبانی برنامه ریزی پیشرفت وعدالت 1218447 با جواب به صورت کتابچه

سوالات درس مبانی برنامه ریزی پیشرفت وعدالت 1218447 با جواب به صورت کتابچه دانلود کتابچه سوالات درس مبانی برنامه ریزی پیشرفت وعدالت 1218447 با جواب (پاسخنامه تستی- تشریحی – تستی تشریحی) به صورت کتابچه جزئیات این کتابچه آخرین به روز رسانی خرداد ماه 97   کد درس 1218447 تعداد صفحات ادامه مطلب…

سوالات درس تجزیه و تحلیل قانون مدیریت خدمات کشوری 1218466 با جواب به صورت کتابچه

سوالات درس تجزیه و تحلیل قانون مدیریت خدمات کشوری 1218466 با جواب به صورت کتابچه دانلود کتابچه سوالات درس تجزیه و تحلیل قانون مدیریت خدمات کشوری 1218466 با جواب (پاسخنامه تستی- تشریحی – تستی تشریحی) به صورت کتابچه آخرین به روز رسانی خرداد ماه 97   کد درس 1218466 تعداد ادامه مطلب…

سوالات درس مباحث و چالشهای مدیریت دولتی 1218465 – 1218197 با جواب به صورت کتابچه

سوالات درس مباحث و چالشهای مدیریت دولتی 1218465 – 1218197 با جواب به صورت کتابچه دانلود کتابچه سوالات درس مباحث و چالشهای مدیریت دولتی 1218465 – 1218197 با جواب (پاسخنامه تستی- تشریحی – تستی تشریحی) به صورت کتابچه آخرین به روز رسانی خرداد ماه 97   کد درس 1218465 – ادامه مطلب…

سوالات درس مدیریت تحول سازمانی 1218042 با جواب به صورت کتابچه

سوالات درس مدیریت تحول سازمانی 1218042 با جواب به صورت کتابچه دانلود کتابچه سوالات درس مدیریت تحول سازمانی 1218042 با جواب (پاسخنامه تستی- تشریحی – تستی تشریحی) به صورت کتابچه جزئیات کتابچه به شرح زیر می باشد: جزئیات این کتابچه آخرین به روز رسانی خرداد ماه 97 تعداد صفحات 132 ادامه مطلب…

سوالات درس آموزش مهارت های حرفه ای 1218449-1218551 با جواب به صورت کتابچه

سوالات درس آموزش مهارت های حرفه ای 1218449-1218551 با جواب به صورت کتابچه دانلود کتابچه سوالات درس آموزش مهارت های حرفه ای 1218449-1218551 با جواب (پاسخنامه تستی- تشریحی – تستی تشریحی) به صورت کتابچه جزئیات این کتابچه آخرین به روز رسانی خرداد 97 تعداد صفحات 5 تعداد دوره سوالات 1 ادامه مطلب…

سوالات درس سازماندهی و اصلاح تشکیلات و روشها 1218041 با جواب به صورت کتابچه

سوالات درس سازماندهی و اصلاح تشکیلات و روشها 1218041 با جواب به صورت کتابچه دانلود کتابچه سوالات درس سازماندهی و اصلاح تشکیلات و روشها 1218041 با جواب (پاسخنامه تستی- تشریحی – تستی تشریحی) به صورت کتابچه جزئیات کتابچه به شرح زیر می باشد: آخرین به روز رسانی خرداد ماه 97 ادامه مطلب…

سوالات درس مدیریت تطبیقی 1218044 با جواب به صورت کتابچه

سوالات درس مدیریت تطبیقی 1218044 با جواب به صورت کتابچه دانلود کتابچه سوالات درس مدیریت تطبیقی 1218044 با جواب (پاسخنامه تستی- تشریحی – تستی تشریحی) به صورت کتابچه جزئیات کتابچه به شرح زیر می باشد: آخرین به روز رسانی خرداد ماه 97 کد درس 1218044 تعداد صفحات 122 تعداد دوره ادامه مطلب…

سوالات درس مدیریت توسعه 1218038 – 1218176 با جواب به صورت کتابچه

سوالات درس مدیریت توسعه 1218038 – 1218176 با جواب به صورت کتابچه دانلود کتابچه سوالات درس مدیریت توسعه 1218038 – 1218176 با جواب (پاسخنامه تستی- تشریحی – تستی تشریحی) به صورت کتابچه جزئیات کتابچه به شرح زیر می باشد: آخرین به روز رسانی خرداد ماه 97   کد درس 1218038 ادامه مطلب…

سوالات درس مدیریت سازمانهای محلی و شهرداریها 1218037 – 1234004 با جواب به صورت کتابچه

سوالات درس مدیریت سازمانهای محلی و شهرداریها 1218037 – 1234004 با جواب به صورت کتابچه دانلود کتابچه سوالات درس مدیریت سازمانهای محلی و شهرداریها 1218037 – 1234004 با جواب (پاسخنامه تستی- تشریحی – تستی تشریحی) به صورت کتابچه جزئیات کتابچه به شرح زیر می باشد: آخرین به روز رسانی خرداد ادامه مطلب…

سوالات درس مساله یابی و حل مساله 1218467 با جواب به صورت کتابچه

سوالات درس مساله یابی و حل مساله 1218467 با جواب به صورت کتابچه دانلود کتابچه سوالات درس مساله یابی و حل مساله 1218467 با جواب (پاسخنامه تستی- تشریحی – تستی تشریحی) به صورت کتابچه جزئیات کتابچه به شرح زیر می باشد: آخرین به روز رسانی خرداد ماه 97 کد درس ادامه مطلب…

سوالات درس سیر اندیشه های سیاسی و تحول نهادهای اداری 1218036 – 1234008 با جواب به صورت کتابچه

سوالات درس سیر اندیشه های سیاسی و تحول نهادهای اداری 1218036 – 1234008 با جواب به صورت کتابچه دانلود کتابچه سوالات درس سیر اندیشه های سیاسی و تحول نهادهای اداری 1218036 – 1234008 با جواب (پاسخنامه تستی- تشریحی – تستی تشریحی) به صورت کتابچه جزئیات کتابچه به شرح زیر می ادامه مطلب…

سوالات درس مدیریت تعاونیها 1222065 با جواب به صورت کتابچه

سوالات درس مدیریت تعاونیها 1222065 با جواب به صورت کتابچه دانلود کتابچه سوالات درس مدیریت تعاونیها 1222065 با جواب (پاسخنامه تستی- تشریحی – تستی تشریحی) به صورت کتابچه جزئیات کتابچه به شرح زیر می باشد: آخرین به روز رسانی خرداد ماه 97 کد درس 1222065 تعداد صفحات 105 تعداد دوره ادامه مطلب…

سوالات درس فراگرد تنظیم و کنترل بودجه 1214006 با جواب به صورت کتابچه

سوالات درس فراگرد تنظیم و کنترل بودجه 1214006 با جواب به صورت کتابچه دانلود کتابچه سوالات درس فراگرد تنظیم و کنترل بودجه 1214006 با جواب (پاسخنامه تستی- تشریحی – تستی تشریحی) به صورت کتابچه جزئیات کتابچه به شرح زیر می باشد: آخرین به روز رسانی خرداد ماه 97 کد درس ادامه مطلب…

سوالات درس سیستم های اطلاعاتی در مدیریت با جواب به صورت کتابچه

سوالات درس سیستم های اطلاعاتی در مدیریت با جواب به صورت کتابچه دانلود کتابچه سوالات درس سیستم های اطلاعاتی در مدیریت با جواب (پاسخنامه تستی- تشریحی – تستی تشریحی) به صورت کتابچه جزئیات کتابچه به شرح زیر می باشد: آخرین به روز رسانی خرداد ماه 97 کد درس 1218035-1218566-1234003 تعداد ادامه مطلب…

سوالات درس حقوق اداری 1223006 با جواب به صورت کتابچه

سوالات درس حقوق اداری 1223006 با جواب به صورت کتابچه دانلود کتابچه سوالات درس حقوق اداری 1223006 با جواب (پاسخنامه تستی- تشریحی – تستی تشریحی) به صورت کتابچه آخرین به روز رسانی خرداد ماه 97   کد درس 1223006 تعداد صفحات 85 تعداد دوره 15 پاسخنامه تستی 14 پاسخنامه تشریحی ادامه مطلب…

سوالات درس فنون تجزیه و تحلیل و طراحی سیستم ها با جواب به صورت کتابچه

سوالات درس فنون تجزیه و تحلیل و طراحی سیستم ها با جواب به صورت کتابچه دانلود کتابچه سوالات درس فنون تجزیه و تحلیل و طراحی سیستم ها با جواب (پاسخنامه تستی- تشریحی – تستی تشریحی) به صورت کتابچه آخرین به روز رسانی خرداد ماه 97   کد درس 1218033-1218257-1218358-1218550 تعداد ادامه مطلب…

سوالات درس مبانی برنامه ریزی پیشرفت و عدالت 1218546 با جواب به صورت کتابچه

سوالات درس مبانی برنامه ریزی پیشرفت و عدالت 1218546 با جواب به صورت کتابچه دانلود کتابچه سوالات درس مبانی برنامه ریزی پیشرفت و عدالت 1218546 با جواب(پاسخنامه تستی- تشریحی – تستی تشریحی) به صورت کتابچه آخرین به روز رسانی خرداد ماه 97   کد درس 1218546 تعداد صفحات 7 تعداد ادامه مطلب…

سوالات درس روانشناسی سازمانی 1218552 با جواب به صورت کتابچه

سوالات درس روانشناسی سازمانی 1218552 با جواب به صورت کتابچه دانلود کتابچه سوالات درس روانشناسی سازمانی 1218552 با جواب(پاسخنامه تستی- تشریحی – تستی تشریحی) به صورت کتابچه آخرین به روز رسانی خرداد ماه 97   کد درس 1218552 تعداد صفحات 5 تعداد دوره 1 پاسخنامه تستی 1 پاسخنامه تشریحی 0 ادامه مطلب…

سوالات درس اخلاق حرفه ای در مدیریت با رویکرد اسلامی 1218549 با جواب به صورت کتابچه

سوالات درس اخلاق حرفه ای در مدیریت با رویکرد اسلامی 1218549 با جواب به صورت کتابچه دانلود کتابچه سوالات درس اخلاق حرفه ای در مدیریت با رویکرد اسلامی 1218549 با جواب به صورت کتابچه آخرین به روز رسانی خرداد ماه 97 کد درس 1218549 تعداد صفحات 5 تعداد دوره 1 ادامه مطلب…

سوالات درس اصول و مبانی کارآفرینی با جواب به صورت کتابچه

سوالات درس اصول و مبانی کارآفرینی با جواب به صورت کتابچه دانلود کتابچه سوالات درس اصول و مبانی کارآفرینی با جواب (پاسخنامه تستی- تشریحی – تستی تشریحی) به صورت کتابچه جزئیات کتابچه به شرح زیر می باشد: آخرین به روز رسانی خرداد ماه 97 کد درس 1218464-1218531-1222176-1222188-1235046 تعداد صفحات 118 ادامه مطلب…

سوالات درس اصول و مبانی مدیریت از دیدگاه اسلام 1218548 با جواب به صورت کتابچه

سوالات درس اصول و مبانی مدیریت از دیدگاه اسلام 1218548 با جواب به صورت کتابچه کتابچه های بانک نمونه سوال و فایلهای آموزشی شامل مجموعه ای از نمونه سوالات پایان ترم دانشگاه پیام نور می باشد که از نیمسالهای مختلف جمع آوری شده جزئیات این کتابچه آخرین به روز رسانی ادامه مطلب…

سوالات درس مبانی مدیریت دولتی 1218463-1218027-1218588 با جواب به صورت کتابچه

سوالات درس مبانی مدیریت دولتی 1218463-1218027-1218588 با جواب به صورت کتابچه دانلود کتابچه سوالات درس مبانی مدیریت دولتی 1218463-1218027-1218588 با جواب (پاسخنامه تستی- تشریحی – تستی تشریحی) به صورت کتابچه آخرین به روز رسانی خرداد ماه 97 کد درس 1218463-1218027-1218588 تعداد صفحات 104 تعداد دوره 20 پاسخنامه تستی 17 پاسخنامه ادامه مطلب…

سوالات درس جامعه شناسی سازمانی 1222064-1222224 با جواب به صورت کتابچه

سوالات درس جامعه شناسی سازمانی 1222064-1222224 با جواب به صورت کتابچه دانلود کتابچه سوالات درس جامعه شناسی سازمانی 1222064-1222224 با جواب (پاسخنامه تستی- تشریحی – تستی تشریحی) به صورت کتابچه آخرین به روز رسانی خرداد ماه 97 کد درس 1222064-1222224 تعداد صفحات 43 تعداد دوره 8 پاسخنامه تستی 6 پاسخنامه ادامه مطلب…

سوالات درس پژوهش عملیاتی 2 – 1218732 با جواب به صورت کتابچه

سوالات درس پژوهش عملیاتی 2 – 1218732 با جواب به صورت کتابچه دانلود کتابچه سوالات درس پژوهش عملیاتی 2 – 1218732 با جواب (پاسخنامه تستی- تشریحی – تستی تشریحی) به صورت کتابچه جزئیات کتابچه به شرح زیر می باشد: دانشجوی گرامی: به زودی کتابچه سوالات این درس در این برگه ادامه مطلب…

سوالات درس سازمان های پولی و مالی بین المللی 1218744 با جواب به صورت کتابچه

سوالات درس سازمان های پولی و مالی بین المللی 1218744 با جواب به صورت کتابچه دانلود کتابچه سوالات درس سازمان های پولی و مالی بین المللی 1218744 با جواب (پاسخنامه تستی- تشریحی – تستی تشریحی) به صورت کتابچه جزئیات کتابچه به شرح زیر می باشد: دانشجوی گرامی: به زودی کتابچه ادامه مطلب…

سوالات درس بانکداری خارجی 2 – 1218740 با جواب به صورت کتابچه

سوالات درس بانکداری خارجی 2 – 1218740 با جواب به صورت کتابچه دانلود کتابچه سوالات درس بانکداری خارجی 2 – 1218740 با جواب (پاسخنامه تستی- تشریحی – تستی تشریحی) به صورت کتابچه جزئیات کتابچه به شرح زیر می باشد: دانشجوی گرامی: به زودی کتابچه سوالات این درس در این برگه ادامه مطلب…

سوالات درس فراگرد تنظیم کنترل بودجه دولتی 1218722 با جواب به صورت کتابچه

سوالات درس فراگرد تنظیم کنترل بودجه دولتی 1218722 با جواب به صورت کتابچه دانلود کتابچه سوالات درس فراگرد تنظیم کنترل بودجه دولتی 1218722 با جواب (پاسخنامه تستی- تشریحی – تستی تشریحی) به صورت کتابچه جزئیات کتابچه به شرح زیر می باشد: دانشجوی گرامی: به زودی کتابچه سوالات این درس در ادامه مطلب…

سوالات درس حسابداری مالیاتی 1218733 با جواب به صورت کتابچه

سوالات درس حسابداری مالیاتی 1218733 با جواب به صورت کتابچه دانلود کتابچه سوالات درس حسابداری مالیاتی 1218733 با جواب (پاسخنامه تستی- تشریحی – تستی تشریحی) به صورت کتابچه جزئیات کتابچه به شرح زیر می باشد: دانشجوی گرامی: به زودی کتابچه سوالات این درس در این برگه قرار داده می شود. ادامه مطلب…

سوالات درس مدیریت منابع انسانی 1218735 با جواب به صورت کتابچه

سوالات درس مدیریت منابع انسانی 1218735 با جواب به صورت کتابچه دانلود کتابچه سوالات درس مدیریت منابع انسانی 1218735 با جواب (پاسخنامه تستی- تشریحی – تستی تشریحی) به صورت کتابچه جزئیات کتابچه به شرح زیر می باشد: کدهای دیگر این درس: ۱۲۱۸۰۷۵-۱۲۱۸۰۳۴-۱۲۱۸۱۰۸-۱۲۱۸۱۳۴-۱۲۱۸۲۶۵-۱۲۱۸۳۸۷-۱۲۳۵۰۰۲ کد درس 1218735 تعداد صفحات 168 تعداد دوره ادامه مطلب…

سوالات درس امور مالی بین الملل 1218743 با جواب به صورت کتابچه

سوالات درس امور مالی بین الملل 1218743 با جواب به صورت کتابچه دانلود کتابچه سوالات درس امور مالی بین الملل 1218743 با جواب (پاسخنامه تستی- تشریحی – تستی تشریحی) به صورت کتابچه جزئیات کتابچه به شرح زیر می باشد: دانشجوی گرامی: به زودی کتابچه سوالات این درس در این برگه ادامه مطلب…

سوالات درس حسابرسی داخلی بانکها 1218746 با جواب به صورت کتابچه

سوالات درس حسابرسی داخلی بانکها 1218746 با جواب به صورت کتابچه دانلود کتابچه سوالات درس حسابرسی داخلی بانکها 1218746 با جواب (پاسخنامه تستی- تشریحی – تستی تشریحی) به صورت کتابچه جزئیات کتابچه به شرح زیر می باشد: دانشجوی گرامی: به زودی کتابچه سوالات این درس در این برگه قرار داده ادامه مطلب…

سوالات درس زبان تخصصی بانکداری 2 – 1218749 با جواب به صورت کتابچه

سوالات درس زبان تخصصی بانکداری 2 – 1218749 با جواب به صورت کتابچه دانلود کتابچه سوالات درس زبان تخصصی بانکداری 2 – 1218749 با جواب (پاسخنامه تستی- تشریحی – تستی تشریحی) به صورت کتابچه جزئیات کتابچه به شرح زیر می باشد: دانشجوی گرامی: به زودی کتابچه سوالات این درس در ادامه مطلب…

سوالات درس بانکداری خارجی 1 – 1218739 با جواب به صورت کتابچه

سوالات درس بانکداری خارجی 1 – 1218739 با جواب به صورت کتابچه دانلود کتابچه سوالات درس بانکداری خارجی 1 – 1218739 با جواب (پاسخنامه تستی- تشریحی – تستی تشریحی) به صورت کتابچه جزئیات کتابچه به شرح زیر می باشد: دانشجوی گرامی: به زودی کتابچه سوالات این درس در این برگه ادامه مطلب…

سوالات درس حقوق تجارت 1218718 با جواب به صورت کتابچه

سوالات درس حقوق تجارت 1218718 با جواب به صورت کتابچه دانلود کتابچه سوالات درس حقوق تجارت 1218718 با جواب (پاسخنامه تستی- تشریحی – تستی تشریحی) به صورت کتابچه جزئیات کتابچه به شرح زیر می باشد: کدهای دیگر این درس: 1223029-1218718-1222223 کد درس 1218718 تعداد صفحات 90 تعداد دوره 20 پاسخنامه ادامه مطلب…

سوالات درس پژوهش عملیاتی 1 – 1218731 با جواب به صورت کتابچه

سوالات درس پژوهش عملیاتی 1 – 1218731 با جواب به صورت کتابچه دانلود کتابچه سوالات درس پژوهش عملیاتی 1 – 1218731 با جواب (پاسخنامه تستی- تشریحی – تستی تشریحی) به صورت کتابچه جزئیات کتابچه به شرح زیر می باشد: نام دیگر این درس: تحقیق در عملیات کدهای دیگر این درس: ادامه مطلب…

سوالات درس حسابرسی 1 – 1218726 با جواب به صورت کتابچه

سوالات درس حسابرسی 1 – 1218726 با جواب به صورت کتابچه دانلود کتابچه سوالات درس حسابرسی 1 – 1218726 با جواب (پاسخنامه تستی- تشریحی – تستی تشریحی) به صورت کتابچه جزئیات کتابچه به شرح زیر می باشد: نام دیگر این درس : اصول حسابرسی کد دیگر این درس: ۱۲۱۴۰۲۷-۱۲۱۴۰۷۳-۱۲۱۴۰۷۷ کد ادامه مطلب…

سوالات درس ارزیابی طرح های اقتصادی 1218745 با جواب به صورت کتابچه

سوالات درس ارزیابی طرح های اقتصادی 1218745 با جواب به صورت کتابچه دانلود کتابچه سوالات درس ارزیابی طرح های اقتصادی 1218745 با جواب (پاسخنامه تستی- تشریحی – تستی تشریحی) به صورت کتابچه جزئیات کتابچه به شرح زیر می باشد: نام دیگر این درس : ارزیابی اقتصادی طرح ها کد دیگر ادامه مطلب…

سوالات درس نظریه های پول 1218742 با جواب به صورت کتابچه

سوالات درس نظریه های پول 1218742 با جواب به صورت کتابچه دانلود کتابچه سوالات درس نظریه های پول 1218742 با جواب (پاسخنامه تستی- تشریحی – تستی تشریحی) به صورت کتابچه جزئیات کتابچه به شرح زیر می باشد: دانشجوی گرامی: به زودی کتابچه سوالات این درس در این برگه قرار داده ادامه مطلب…

سوالات درس بانکداری داخلی 2 – 1218738 با جواب به صورت کتابچه

سوالات درس بانکداری داخلی 2 – 1218738 با جواب به صورت کتابچه دانلود کتابچه سوالات درس بانکداری داخلی 2 – 1218738 با جواب (پاسخنامه تستی- تشریحی – تستی تشریحی) به صورت کتابچه جزئیات کتابچه به شرح زیر می باشد: دانشجوی گرامی: به زودی کتابچه سوالات این درس در این برگه ادامه مطلب…

سوالات درس مدیریت مالی 2 – 1218730 با جواب به صورت کتابچه

سوالات درس مدیریت مالی 2 – 1218730 با جواب به صورت کتابچه دانلود کتابچه سوالات درس مدیریت مالی 2 – 1218730 با جواب (پاسخنامه تستی- تشریحی – تستی تشریحی) به صورت کتابچه جزئیات کتابچه به شرح زیر می باشد: نام دیکر این درس: مالی ۲ کد دیگر این درس: ۱۲۱۴۰۳۵-۱۲۱۴۰۷۲ ادامه مطلب…

سوالات درس پول و بانک 1218741 با جواب به صورت کتابچه

سوالات درس پول و بانک 1218741 با جواب به صورت کتابچه دانلود کتابچه سوالات درس پول و بانک 1218741 با جواب (پاسخنامه تستی- تشریحی – تستی تشریحی) به صورت کتابچه جزئیات کتابچه به شرح زیر می باشد: کدهای دیگر این درس:۱۱۲۱۰۳۹_۱۲۱۴۰۷۱_۱۲۲۱۰۲۰_۱۲۲۱۰۹۳ کد درس 1218741 تعداد صفحات 160 تعداد دوره 22 ادامه مطلب…

سوالات درس بانکداری داخلی 1218737 با جواب به صورت کتابچه

سوالات درس بانکداری داخلی 1218737 با جواب به صورت کتابچه دانلود کتابچه سوالات درس بانکداری داخلی 1218737 با جواب (پاسخنامه تستی- تشریحی – تستی تشریحی) به صورت کتابچه جزئیات کتابچه به شرح زیر می باشد: دانشجوی گرامی: به زودی کتابچه سوالات این درس در این برگه قرار داده می شود. ادامه مطلب…

سوالات درس مالیه عمومی و خط مشی دولت ها 1218721 با جواب به صورت کتابچه

سوالات درس مالیه عمومی و خط مشی دولت ها 1218721 با جواب به صورت کتابچه دانلود کتابچه سوالات درس مالیه عمومی و خط مشی دولت ها 1218721 با جواب (پاسخنامه تستی- تشریحی – تستی تشریحی) به صورت کتابچه جزئیات کتابچه به شرح زیر می باشد: نام دیگر این درس: مالیه ادامه مطلب…

سوالات درس مدیریت مالی 1 – 1218729 با جواب به صورت کتابچه

سوالات درس مدیریت مالی 1 – 1218729 با جواب به صورت کتابچه دانلود کتابچه سوالات درس مدیریت مالی 1 – 1218729 با جواب (پاسخنامه تستی- تشریحی – تستی تشریحی) به صورت کتابچه جزئیات کتابچه به شرح زیر می باشد: کدهای دیگر این درس: ۱۲۱۴۰۳۰-۱۲۱۴۰۷۰-۱۲۳۵۰۰۴-۱۲۳۸۰۰۹-۱۲۱۸۴۴۳ کد درس 1218729 تعداد صفحات 201 ادامه مطلب…

سوالات درس توسعه اقتصادی و برنامه ریزی 1218747 با جواب به صورت کتابچه

سوالات درس توسعه اقتصادی و برنامه ریزی 1218747 با جواب به صورت کتابچه دانلود کتابچه سوالات درس توسعه اقتصادی و برنامه ریزی 1218747 با جواب (پاسخنامه تستی- تشریحی – تستی تشریحی) به صورت کتابچه جزئیات کتابچه به شرح زیر می باشد: کدهای دیگر این درس: ۱۲۱۶۰۱۶-۱۲۲۱۰۰۷ ۱۲۲۱۰۲۱-۱۲۲۱۰۲۸-۱۲۲۱۰۹۹-۱۲۲۲۲۲۱ نام دیگر این ادامه مطلب…

سوالات درس زبان تخصصی بانکداری 1 – 1218748 با جواب به صورت کتابچه

سوالات درس زبان تخصصی بانکداری 1 – 1218748 با جواب به صورت کتابچه دانلود کتابچه سوالات درس زبان تخصصی بانکداری 1 – 1218748 با جواب (پاسخنامه تستی- تشریحی – تستی تشریحی) به صورت کتابچه جزئیات کتابچه به شرح زیر می باشد: دانشجوی گرامی: به زودی کتابچه سوالات این درس در ادامه مطلب…

سوالات درس روش های تحقیق و ماخذ شناسی 1218728 با جواب به صورت کتابچه

سوالات درس روش های تحقیق و ماخذ شناسی 1218728 با جواب به صورت کتابچه دانلود کتابچه سوالات درس روش های تحقیق و ماخذ شناسی 1218728 با جواب (پاسخنامه تستی- تشریحی – تستی تشریحی) به صورت کتابچه جزئیات کتابچه به شرح زیر می باشد: کدهای دیگر این درس: ۱۲۲۱۱۱۳-۱۲۲۱۱۰۵ کد درس ادامه مطلب…

سوالات درس حسابداری صنعتی 1218725 با جواب به صورت کتابچه

سوالات درس حسابداری صنعتی 1218725 با جواب به صورت کتابچه دانلود کتابچه سوالات درس حسابداری صنعتی 1218725 با جواب (پاسخنامه تستی- تشریحی – تستی تشریحی) به صورت کتابچه جزئیات کتابچه به شرح زیر می باشد: نام دیگر این درس: حسابداری صنعتی ۲ – بها یابی کد دیگر این درس: ۱۲۱۴۰۲۶-۱۲۱۴۰۱۳ ادامه مطلب…

سوالات درس اصول بانکداری 1218736 با جواب به صورت کتابچه

سوالات درس اصول بانکداری 1218736 با جواب به صورت کتابچه دانلود کتابچه سوالات درس اصول بانکداری 1218736 با جواب (پاسخنامه تستی- تشریحی – تستی تشریحی) به صورت کتابچه جزئیات کتابچه به شرح زیر می باشد: دانشجوی گرامی: به زودی کتابچه سوالات این درس در این برگه قرار داده می شود. ادامه مطلب…

سوالات درس مدیریت رفتار سازمانی 1218734 با جواب به صورت کتابچه

سوالات درس مدیریت رفتار سازمانی 1218734 با جواب به صورت کتابچه دانلود کتابچه سوالات درس مدیریت رفتار سازمانی 1218734 با جواب (پاسخنامه تستی- تشریحی – تستی تشریحی) به صورت کتابچه جزئیات کتابچه به شرح زیر می باشد: کدهای دیگر این درس: ۱۲۱۸۰۱۰-۱۲۱۸۰۳۲-۱۲۱۸۰۶۷-۱۲۱۸۱۲۳-۱۲۱۸۳۵۷ کد درس 1218734 تعداد صفحات 110 تعداد دوره ادامه مطلب…

سوالات درس حسابداری صنعتی 1 – 1218724 با جواب به صورت کتابچه

سوالات درس حسابداری صنعتی 1 – 1218724 با جواب به صورت کتابچه دانلود کتابچه سوالات درس حسابداری صنعتی 1 – 1218724 با جواب (پاسخنامه تستی- تشریحی – تستی تشریحی) به صورت کتابچه جزئیات کتابچه به شرح زیر می باشد: نام دیگر این درس: حسابداری صنعتی ۱ کد دیگر این درس: ادامه مطلب…

سوالات درس آمار و کاربرد آن درمدیریت 1218715 با جواب به صورت کتابچه

سوالات درس آمار و کاربرد آن درمدیریت 1218715 با جواب به صورت کتابچه دانلود کتابچه سوالات درس آمار و کاربرد آن درمدیریت 1218715 با جواب (پاسخنامه تستی- تشریحی – تستی تشریحی) به صورت کتابچه جزئیات کتابچه به شرح زیر می باشد: کد دیگر این درس: 1117117 دانشجوی گرامی : این ادامه مطلب…

سوالات درس اقتصاد کلان 1218712 با جواب به صورت کتابچه

سوالات درس اقتصاد کلان 1218712 با جواب به صورت کتابچه دانلود کتابچه سوالات درس اقتصاد کلان 1218712 با جواب (پاسخنامه تستی- تشریحی – تستی تشریحی) به صورت کتابچه جزئیات کتابچه به شرح زیر می باشد: کدهای دیگر این درس: ۱۲۲۱۰۳۲-۱۲۲۱۰۱۹-۱۲۲۱۰۰۶-۱۲۲۱۰۰۳-۱۲۲۱۰۲۷-۱۲۲۱۰۱۲ کد درس 1218712 تعداد صفحات 124 تعداد دوره 18 پاسخنامه ادامه مطلب…

سوالات درس حقوق و مقررات مدنی 1218717 با جواب به صورت کتابچه

سوالات درس حقوق و مقررات مدنی 1218717 با جواب به صورت کتابچه دانلود کتابچه سوالات درس حقوق و مقررات مدنی 1218717 با جواب(پاسخنامه تستی- تشریحی – تستی تشریحی) به صورت کتابچه جزئیات کتابچه به شرح زیر می باشد: دانشجوی گرامی: به زودی کتابچه سوالات این درس در این برگه قرار ادامه مطلب…

سوالات درس جغرافیای اقتصادی ایران 1218710 با جواب به صورت کتابچه

سوالات درس جغرافیای اقتصادی ایران 1218710 با جواب به صورت کتابچه دانلود کتابچه سوالات درس جغرافیای اقتصادی ایران 1218710 با جواب (پاسخنامه تستی- تشریحی – تستی تشریحی) به صورت کتابچه جزئیات کتابچه به شرح زیر می باشد: دانشجوی گرامی: به زودی کتابچه سوالات این درس در این برگه قرار داده ادامه مطلب…

سوالات درس ریاضیات و کاربرد آن در مدیریت 2 – 1218714 با جواب به صورت کتابچه

سوالات درس ریاضیات و کاربرد آن در مدیریت 2 – 1218714 با جواب به صورت کتابچه دانلود کتابچه سوالات درس ریاضیات و کاربرد آن در مدیریت 2 – 1218714 با جواب (پاسخنامه تستی- تشریحی – تستی تشریحی) به صورت کتابچه جزئیات کتابچه به شرح زیر می باشد: دانشجوی گرامی: به ادامه مطلب…