سوالات درس طراحی برنامه آموزشی و ترویجی در کشاورزی 1411553-1411349 با جواب به صورت کتابچه

سوالات درس طراحی برنامه آموزشی و ترویجی در کشاورزی 1411553-1411349 با جواب به صورت کتابچه دانلود کتابچه سوالات درس طراحی برنامه آموزشی و ترویجی در کشاورزی 1411553-1411349 با جواب به صورت کتابچه(پاسخنامه تستی- تشریحی – تستی تشریحی) اصول برنامه ریزی ترویجی جزئیات کتابچه به شرح زیر می باشد: ( آخرین ادامه مطلب…

سوالات درس بیماریهای گیاهی 1411339-1411475 با جواب به صورت کتابچه

سوالات درس بیماریهای گیاهی 1411339-1411475 با جواب به صورت کتابچه دانلود کتابچه سوالات درس بیماریهای گیاهی 1411339-1411475 با جواب به صورت کتابچه(پاسخنامه تستی- تشریحی – تستی تشریحی) جزئیات کتابچه به شرح زیر می باشد: ( آخرین به روز رسانی: 96/10/3 ) کد درس 1411339-1411475 تعداد صفحات 33 تعداد دوره 7 ادامه مطلب…

سوالات درس حشره شناسی کشاورزی 1411338-1411551 با جواب به صورت کتابچه

سوالات درس حشره شناسی کشاورزی 1411338-1411551 با جواب به صورت کتابچه دانلود کتابچه سوالات درس حشره شناسی کشاورزی 1411338-1411551 با جواب به صورت کتابچه به همراه پاسخنامه تستی (و تشریحی) حشره شناسی و دفع آفات جزئیات کتابچه به شرح زیر می باشد: ( آخرین به روز رسانی: 96/10/3 ) کد ادامه مطلب…

سوالات درس جامعه شناسی روستایی و عشایری 1121013-1411336-1411548 با جواب به صورت کتابچه

سوالات درس جامعه شناسی روستایی و عشایری 1121013-1411336-1411548 با جواب به صورت کتابچه دانلود کتابچه سوالات درس جامعه شناسی روستایی و عشایری 1121013-1411336-1411548 با جواب به صورت کتابچه به همراه پاسخنامه تستی (و تشریحی) جزئیات کتابچه به شرح زیر می باشد: ( آخرین به روز رسانی: 96/10/3 ) کد درس ادامه مطلب…

سوالات درس مبانی ترویج کشاورزی و منابع طبیعی 1411549-1411337 با جواب به صورت کتابچه

سوالات درس مبانی ترویج کشاورزی و منابع طبیعی 1411549-1411337 با جواب به صورت کتابچه دانلود کتابچه سوالات درس مبانی ترویج کشاورزی و منابع طبیعی 1411549-1411337 با جواب به صورت کتابچه به همراه پاسخنامه تستی (و تشریحی) جزئیات کتابچه به شرح زیر می باشد: ( آخرین به روز رسانی: 96/10/3 ) ادامه مطلب…

سوالات درس آبیاری عمومی با جواب به صورت کتابچه

سوالات درس آبیاری عمومی با جواب به صورت کتابچه دانلود کتابچه سوالات درس آبیاری عمومی با جواب به صورت کتابچه به همراه پاسخنامه تستی (و تشریحی) جزئیات کتابچه به شرح زیر می باشد: ( آخرین به روز رسانی: 96/10/3 ) کد درس 1121058-1411491-1411334-1413038-1414006-1414039 تعداد صفحات 86 تعداد دوره 16 پاسخنامه ادامه مطلب…

سوالات درس مدیریت مالی 1214090 با جواب به صورت کتابچه

سوالات درس مدیریت مالی 1214090 با جواب به صورت کتابچه دانلود کتابچه سوالات درس مدیریت مالی 1214090 با جواب به صورت کتابچه به همراه پاسخنامه تستی (و تشریحی) جزئیات کتابچه به شرح زیر می باشد: ( آخرین به روز رسانی: 96/10/3 ) کد درس 1214090 تعداد صفحات 79 تعداد دوره ادامه مطلب…

سوالات درس دامپروری عمومی با جواب به صورت کتابچه

سوالات درس دامپروری عمومی با جواب به صورت کتابچه دانلود کتابچه سوالات درس دامپروری عمومی با جواب به صورت کتابچه به همراه پاسخنامه تستی (و تشریحی) جزئیات کتابچه به شرح زیر می باشد: ( آخرین به روز رسانی: 96/10/3 ) کد درس 1121031-1121053-1411282-1411511-1415023 تعداد صفحات 76 تعداد دوره 15 پاسخنامه ادامه مطلب…

سوالات درس خاک شناسی عمومی با جواب به صورت کتابچه

سوالات درس خاک شناسی عمومی با جواب به صورت کتابچه دانلود کتابچه سوالات درس خاک شناسی عمومی با جواب به صورت کتابچه به همراه پاسخنامه تستی (و تشریحی) جزئیات کتابچه به شرح زیر می باشد: ( آخرین به روز رسانی: 96/10/3 ) کد درس 1121004-1121047-1411545-1411600-1414003 تعداد صفحات 96 تعداد دوره ادامه مطلب…

سوالات درس ریاضیات ۲ به همراه پاسخنامه به صورت کتابچه

سوالات درس ریاضیات ۲ به همراه پاسخنامه به صورت کتابچه دانلود کتابچه سوالات درس ریاضیات ۲ به همراه پاسخنامه به صورت کتابچه (تستی و تشریحی) جزئیات کتابچه به شرح زیر می باشد: ( آخرین به روز رسانی: 96/10/3 ) کد درس 1111116-1111464-1111500 تعداد صفحات 72 تعداد دوره 16 پاسخنامه تستی ادامه مطلب…

سوالات فعالیت بدنی و تندرستی 1215226 پیام نور به صورت کتابچه

سوالات فعالیت بدنی و تندرستی 1215226 پیام نور به صورت کتابچه همراه با پاسخنامه دانلود فایل پی دی اف سوالات فعالیت بدنی و تندرستی 1215226 پیام نور به صورت کتابچه همراه با پاسخنامه منبع این درس (نام کتاب): آمادگی جسمانی و تندرستی مزایای سایت ما نسبت به سایر سایت های ادامه مطلب…

سوالات اصول فلسفه و تاریخ تربیت بدنی 1215221 پیام نور به صورت کتابچه

سوالات اصول فلسفه و تاریخ تربیت بدنی 1215221 پیام نور به صورت کتابچه همراه با پاسخنامه دانلود فایل پی دی اف سوالات اصول فلسفه و تاریخ تربیت بدنی 1215221 پیام نور به صورت کتابچه همراه با پاسخنامه منبع این درس (نام کتاب): تاریخ تربیت بدنی مزایای سایت ما نسبت به ادامه مطلب…

سوالات آمار توصیفی 1215220 پیام نور به صورت کتابچه همراه با پاسخنامه

سوالات آمار توصیفی 1215220 پیام نور به صورت کتابچه همراه با پاسخنامه دانلود فایل پی دی اف سوالات آمار توصیفی 1215220 پیام نور به صورت کتابچه همراه با پاسخنامه منبع این درس (نام کتاب): آمار توصیفی در علوم ورزشی مزایای سایت ما نسبت به سایر سایت های مشابه: قیمت ارزان ادامه مطلب…

سوالات درس سیاست خارجی قدرت های بزرک 1231022 با جواب به صورت کتابچه

سوالات درس سیاست خارجی قدرت های بزرک 1231022 با جواب به صورت کتابچه دانلود کتابچه سوالات درس سیاست خارجی قدرت های بزرک 1231022 با جواب (پاسخنامه تستی- تشریحی – تستی تشریحی) به صورت کتابچه جزئیات کتابچه به شرح زیر می باشد: ( آخرین به روز رسانی: 96/10/3 ) کد درس ادامه مطلب…

سوالات درس سیاست و حکومت در خاور میانه 1231024 با جواب به صورت کتابچه

سوالات درس سیاست و حکومت در خاور میانه 1231024 با جواب به صورت کتابچه دانلود کتابچه سوالات درس سیاست و حکومت در خاور میانه 1231024 با جواب (پاسخنامه تستی- تشریحی – تستی تشریحی) به صورت کتابچه جزئیات کتابچه به شرح زیر می باشد: ( آخرین به روز رسانی: 96/10/3 ) ادامه مطلب…

سوالات درس انقلاب اسلامی ایران 1231023 با جواب به صورت کتابچه

سوالات درس انقلاب اسلامی ایران 1231023 با جواب به صورت کتابچه دانلود کتابچه سوالات درس انقلاب اسلامی ایران 1231023 با جواب (پاسخنامه تستی- تشریحی – تستی تشریحی) به صورت کتابچه جزئیات کتابچه به شرح زیر می باشد: ( آخرین به روز رسانی: 96/10/3 ) کد درس 1231023 تعداد صفحات 51 ادامه مطلب…

سوالات درس نوسازی و دگرگونی سیاسی 1231021 با جواب به صورت کتابچه

سوالات درس نوسازی و دگرگونی سیاسی 1231021 با جواب به صورت کتابچه دانلود کتابچه سوالات درس نوسازی و دگرگونی سیاسی 1231021 با جواب (پاسخنامه تستی- تشریحی – تستی تشریحی) به صورت کتابچه جزئیات کتابچه به شرح زیر می باشد: ( آخرین به روز رسانی: 96/10/3 ) کد درس 1231021 تعداد ادامه مطلب…

سوالات درس حقوق بین الملل خصوصی 1223015 با جواب به صورت کتابچه

سوالات درس حقوق بین الملل خصوصی 1223015 با جواب به صورت کتابچه دانلود کتابچه سوالات درس حقوق بین الملل خصوصی 1223015 با جواب (پاسخنامه تستی- تشریحی – تستی تشریحی) به صورت کتابچه جزئیات کتابچه به شرح زیر می باشد: ( آخرین به روز رسانی: 96/10/3 ) کد درس 1223015 تعداد ادامه مطلب…

سوالات درس شناخت ماهیت و عملکرد امپریالیسم 1231020 با جواب به صورت کتابچه

سوالات درس شناخت ماهیت و عملکرد امپریالیسم 1231020 با جواب به صورت کتابچه دانلود کتابچه سوالات درس شناخت ماهیت و عملکرد امپریالیسم 1231020 با جواب (پاسخنامه تستی- تشریحی – تستی تشریحی) به صورت کتابچه جزئیات کتابچه به شرح زیر می باشد: ( آخرین به روز رسانی: 96/10/3 ) کد درس ادامه مطلب…

سوالات درس دیپلماسی و رفتار سیاسی در اسلام 1231026با جواب به صورت کتابچه

سوالات درس دیپلماسی و رفتار سیاسی در اسلام 1231026با جواب به صورت کتابچه دانلود کتابچه سوالات درس دیپلماسی و رفتار سیاسی در اسلام 1231026با جواب (پاسخنامه تستی- تشریحی – تستی تشریحی) به صورت کتابچه جزئیات کتابچه به شرح زیر می باشد: ( آخرین به روز رسانی: 96/10/3 ) کد درس ادامه مطلب…

سوالات درس مسائل سیاسی و اقتصادی جهان سوم 1231019 با جواب به صورت کتابچه

سوالات درس مسائل سیاسی و اقتصادی جهان سوم 1231019 با جواب به صورت کتابچه دانلود کتابچه سوالات درس مسائل سیاسی و اقتصادی جهان سوم 1231019 با جواب (پاسخنامه تستی- تشریحی – تستی تشریحی) به صورت کتابچه جزئیات کتابچه به شرح زیر می باشد: ( آخرین به روز رسانی: 96/10/3 ) ادامه مطلب…

سوالات درس سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران 1231018 با جواب به صورت کتابچه

سوالات درس سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران 1231018 با جواب به صورت کتابچه دانلود کتابچه سوالات درس سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران 1231018 با جواب (پاسخنامه تستی- تشریحی – تستی تشریحی) به صورت کتابچه جزئیات کتابچه به شرح زیر می باشد: ( آخرین به روز رسانی: 96/10/3 ) کد درس ادامه مطلب…

سوالات درس اصول روابط بین الملل 2 – 1231015 با جواب به صورت کتابچه

سوالات درس اصول روابط بین الملل 2 – 1231015 با جواب به صورت کتابچه دانلود کتابچه سوالات درس اصول روابط بین الملل 2 – 1231015 با جواب (پاسخنامه تستی- تشریحی – تستی تشریحی) به صورت کتابچه جزئیات کتابچه به شرح زیر می باشد: ( آخرین به روز رسانی: 96/10/3 ) ادامه مطلب…

سوالات درس فن دیپلماسی و آداب کنسولی 1231017 با جواب به صورت کتابچه

سوالات درس فن دیپلماسی و آداب کنسولی 1231017 با جواب به صورت کتابچه دانلود کتابچه سوالات درس فن دیپلماسی و آداب کنسولی 1231017 با جواب (پاسخنامه تستی- تشریحی – تستی تشریحی) به صورت کتابچه جزئیات کتابچه به شرح زیر می باشد: ( آخرین به روز رسانی: 96/10/3 ) کد درس ادامه مطلب…

سوالات درس تاریخ روابط خارجی ایران از 1320 تا 1357 – 1229006 با جواب به صورت کتابچه

سوالات درس تاریخ روابط خارجی ایران از 1320 تا 1357 – 1229006 با جواب به صورت کتابچه دانلود کتابچه سوالات درس تاریخ روابط خارجی ایران از 1320 تا 1357 – 1229006 با جواب (پاسخنامه تستی- تشریحی – تستی تشریحی) به صورت کتابچه جزئیات کتابچه به شرح زیر می باشد: ( ادامه مطلب…

سوالات درس تاریخ تحول دولت در اسلام 1229008 با جواب به صورت کتابچه

سوالات درس تاریخ تحول دولت در اسلام 1229008 با جواب به صورت کتابچه دانلود کتابچه سوالات درس تاریخ تحول دولت در اسلام 1229008 با جواب (پاسخنامه تستی- تشریحی – تستی تشریحی) به صورت کتابچه جزئیات کتابچه به شرح زیر می باشد: ( آخرین به روز رسانی: 96/10/3 ) کد درس ادامه مطلب…

سوالات درس اصول روابط بین الملل 1 – 1231014 با جواب به صورت کتابچه

سوالات درس اصول روابط بین الملل 1 – 1231014 با جواب به صورت کتابچه دانلود کتابچه سوالات درس اصول روابط بین الملل 1 – 1231014 با جواب (پاسخنامه تستی- تشریحی – تستی تشریحی) به صورت کتابچه جزئیات کتابچه به شرح زیر می باشد: ( آخرین به روز رسانی: 96/10/3 ) ادامه مطلب…

سوالات درس جامعه شناسی سیاسی 1227003 با جواب به صورت کتابچه

سوالات درس جامعه شناسی سیاسی 1227003 با جواب به صورت کتابچه دانلود کتابچه سوالات درس جامعه شناسی سیاسی 1227003 با جواب (پاسخنامه تستی- تشریحی – تستی تشریحی) به صورت کتابچه جزئیات کتابچه به شرح زیر می باشد: ( آخرین به روز رسانی: 96/10/3 ) کد درس 1227003 تعداد صفحات 95 ادامه مطلب…

سوالات درس تئوری های انقلاب 1231013 با جواب به صورت کتابچه

سوالات درس تئوری های انقلاب 1231013 با جواب به صورت کتابچه دانلود کتابچه سوالات درس تئوری های انقلاب 1231013 با جواب (پاسخنامه تستی- تشریحی – تستی تشریحی) به صورت کتابچه جزئیات کتابچه به شرح زیر می باشد: ( آخرین به روز رسانی: 96/10/3 ) کد درس 1231013 تعداد صفحات 72 ادامه مطلب…

سوالات درس روش تحقیق در علوم سیاسی (ب) 1231016 با جواب به صورت کتابچه

سوالات درس روش تحقیق در علوم سیاسی (ب) 1231016 با جواب به صورت کتابچه دانلود کتابچه سوالات درس روش تحقیق در علوم سیاسی (ب) 1231016 با جواب (پاسخنامه تستی- تشریحی – تستی تشریحی) به صورت کتابچه جزئیات کتابچه به شرح زیر می باشد: ( آخرین به روز رسانی: 96/10/3 ) ادامه مطلب…

سوالات درس تاریخ روابط خارجی ایران از قاجاریه تا 1320 – 1229005 با جواب به صورت کتابچه

سوالات درس تاریخ روابط خارجی ایران از قاجاریه تا 1320 – 1229005 با جواب به صورت کتابچه دانلود کتابچه سوالات درس تاریخ روابط خارجی ایران از قاجاریه تا 1320 – 1229005 با جواب (پاسخنامه تستی- تشریحی – تستی تشریحی) به صورت کتابچه جزئیات کتابچه به شرح زیر می باشد: ( ادامه مطلب…

سوالات درس تاریخ روابط بین الملل از 1871 تا 1945 – 1229007 با جواب به صورت کتابچه

سوالات درس تاریخ روابط بین الملل از 1871 تا 1945 – 1229007 با جواب به صورت کتابچه دانلود کتابچه سوالات درس تاریخ روابط بین الملل از 1871 تا 1945 – 1229007 با جواب (پاسخنامه تستی- تشریحی – تستی تشریحی) به صورت کتابچه جزئیات کتابچه به شرح زیر می باشد: ( ادامه مطلب…

سوالات درس مبانی اندیشه های سیاسی در اسلام (مستند به متون اسلامی) 1231009 با جواب به صورت کتابچه

سوالات درس مبانی اندیشه های سیاسی در اسلام (مستند به متون اسلامی) 1231009 با جواب به صورت کتابچه دانلود کتابچه سوالات درس مبانی اندیشه های سیاسی در اسلام (مستند به متون اسلامی) 1231009 با جواب (پاسخنامه تستی- تشریحی – تستی تشریحی) به صورت کتابچه جزئیات کتابچه به شرح زیر می ادامه مطلب…

سوالات درس متون سیاسی به زبان خارجه 2 – 1212039 با جواب به صورت کتابچه

سوالات درس متون سیاسی به زبان خارجه 2 – 1212039 با جواب به صورت کتابچه دانلود کتابچه سوالات درس متون سیاسی به زبان خارجه 2 – 1212039 با جواب (پاسخنامه تستی- تشریحی – تستی تشریحی) به صورت کتابچه جزئیات کتابچه به شرح زیر می باشد: ( آخرین به روز رسانی: ادامه مطلب…

سوالات درس مسائل اقتصادی و سیاسی نفت در ایران 1231008 با جواب به صورت کتابچه

سوالات درس مسائل اقتصادی و سیاسی نفت در ایران 1231008 با جواب به صورت کتابچه دانلود کتابچه سوالات درس مسائل اقتصادی و سیاسی نفت در ایران 1231008 با جواب (پاسخنامه تستی- تشریحی – تستی تشریحی) به صورت کتابچه جزئیات کتابچه به شرح زیر می باشد: ( آخرین به روز رسانی: ادامه مطلب…

سوالات درس تاریخ اندیشه های سیاسی در غرب قبل از افلاطون تا قرن بیستم 2 – (از ماکیاول تا مارکس) 1231007 با جواب به صورت کتابچه

سوالات درس تاریخ اندیشه های سیاسی در غرب قبل از افلاطون تا قرن بیستم 2 – (از ماکیاول تا مارکس) 1231007 با جواب به صورت کتابچه دانلود کتابچه سوالات درس تاریخ اندیشه های سیاسی در غرب قبل از افلاطون تا قرن بیستم 2 – (از ماکیاول تا مارکس) 1231007 با ادامه مطلب…

سوالات درس حقوق بین الملل عمومی 2 – 1223012 با جواب به صورت کتابچه

سوالات درس حقوق بین الملل عمومی 2 – 1223012 با جواب به صورت کتابچه دانلود کتابچه سوالات درس حقوق بین الملل عمومی 2 – 1223012 با جواب (پاسخنامه تستی- تشریحی – تستی تشریحی) به صورت کتابچه جزئیات کتابچه به شرح زیر می باشد: ( آخرین به روز رسانی: 96/10/4 ) ادامه مطلب…

سوالات تحولات سیاسی و اجتماعی ایران از 1320 تا 1357 – 1231004 با جواب به صورت کتابچه

سوالات تحولات سیاسی و اجتماعی ایران از 1320 تا 1357 – 1231004 با جواب به صورت کتابچه دانلود کتابچه سوالات تحولات سیاسی و اجتماعی ایران از 1320 تا 1357 – 1231004 با جواب (پاسخنامه تستی- تشریحی – تستی تشریحی) به صورت کتابچه جزئیات کتابچه به شرح زیر می باشد: ( ادامه مطلب…

سوالات درس خلیج فارس و مسائل آن 1231028 با جواب به صورت کتابچه

سوالات درس خلیج فارس و مسائل آن 1231028 با جواب به صورت کتابچه دانلود کتابچه سوالات درس خلیج فارس و مسائل آن 1231028 با جواب (پاسخنامه تستی- تشریحی – تستی تشریحی) به صورت کتابچه جزئیات کتابچه به شرح زیر می باشد: ( آخرین به روز رسانی: 96/10/4 ) کد درس ادامه مطلب…

سوالات درس ارتش و سیاست 1231027 با جواب به صورت کتابچه

سوالات درس ارتش و سیاست 1231027 با جواب به صورت کتابچه دانلود کتابچه سوالات درس ارتش و سیاست 1231027 با جواب (پاسخنامه تستی- تشریحی – تستی تشریحی) به صورت کتابچه جزئیات کتابچه به شرح زیر می باشد: ( آخرین به روز رسانی: 96/10/4 ) کد درس 1231027 تعداد صفحات 73 ادامه مطلب…

سوالات درس متون سیاسی به زبان خارجه 1 – 1212038 با جواب به صورت کتابچه

سوالات درس متون سیاسی به زبان خارجه 1 – 1212038 با جواب به صورت کتابچه دانلود کتابچه سوالات درس متون سیاسی به زبان خارجه 1 – 1212038 با جواب (پاسخنامه تستی- تشریحی – تستی تشریحی) به صورت کتابچه جزئیات کتابچه به شرح زیر می باشد: ( آخرین به روز رسانی: ادامه مطلب…

سوالات درس تاریخ اندیشه های سیاسی در غرب قبل از افلاطون تا قرن بیستم 1 – (از سقراط تا ماکیاول) 1231006 با جواب به صورت کتابچه

سوالات درس تاریخ اندیشه های سیاسی در غرب قبل از افلاطون تا قرن بیستم 1 – (از سقراط تا ماکیاول) 1231006 با جواب به صورت کتابچه دانلود کتابچه سوالات درس تاریخ اندیشه های سیاسی در غرب قبل از افلاطون تا قرن بیستم 1 – (از سقراط تا ماکیاول) 1231006 با ادامه مطلب…

سوالات درس حقوق بین الملل عمومی 1 – 1223011 با جواب به صورت کتابچه

سوالات درس حقوق بین الملل عمومی 1 – 1223011 با جواب به صورت کتابچه دانلود کتابچه سوالات درس حقوق بین الملل عمومی 1 – 1223011 با جواب (پاسخنامه تستی- تشریحی – تستی تشریحی) به صورت کتابچه جزئیات کتابچه به شرح زیر می باشد: ( آخرین به روز رسانی: 96/10/4 ) ادامه مطلب…

سوالات درس تحولات سیاسی و اجتماعی ایران از 1220 تا 1320 – 1229004 با جواب به صورت کتابچه

سوالات درس تحولات سیاسی و اجتماعی ایران از 1220 تا 1320 – 1229004 با جواب به صورت کتابچه دانلود کتابچه سوالات درس تحولات سیاسی و اجتماعی ایران از 1220 تا 1320 – 1229004 با جواب (پاسخنامه تستی- تشریحی – تستی تشریحی) به صورت کتابچه جزئیات کتابچه به شرح زیر می ادامه مطلب…

سوالات درس روش تحقیق در علوم سیاسی (الف) 1231005 با جواب به صورت کتابچه

سوالات درس روش تحقیق در علوم سیاسی (الف) 1231005 با جواب به صورت کتابچه دانلود کتابچه سوالات درس روش تحقیق در علوم سیاسی (الف) 1231005 با جواب (پاسخنامه تستی- تشریحی – تستی تشریحی) به صورت کتابچه جزئیات کتابچه به شرح زیر می باشد: ( آخرین به روز رسانی: 96/10/4 ) ادامه مطلب…

سوالات درس مسائل نظامی و استراتژیک معاصر 1231025 با جواب به صورت کتابچه

سوالات درس مسائل نظامی و استراتژیک معاصر 1231025 با جواب به صورت کتابچه دانلود کتابچه سوالات درس مسائل نظامی و استراتژیک معاصر 1231025 با جواب (پاسخنامه تستی- تشریحی – تستی تشریحی) به صورت کتابچه جزئیات کتابچه به شرح زیر می باشد: ( آخرین به روز رسانی: 96/10/4 ) کد درس ادامه مطلب…

سوالات درس جنبشهای اسلامی معاصر 1231003 با جواب به صورت کتابچه

سوالات درس جنبشهای اسلامی معاصر 1231003 با جواب به صورت کتابچه دانلود کتابچه سوالات درس جنبشهای اسلامی معاصر 1231003 با جواب (پاسخنامه تستی- تشریحی – تستی تشریحی) به صورت کتابچه جزئیات کتابچه به شرح زیر می باشد: ( آخرین به روز رسانی: 96/10/4 ) کد درس 1231003 تعداد صفحات 58 ادامه مطلب…

سوالات درس نظام سیاسی و دولت در اسلام 1231002 با جواب به صورت کتابچه

سوالات درس نظام سیاسی و دولت در اسلام 1231002 با جواب به صورت کتابچه دانلود کتابچه سوالات درس نظام سیاسی و دولت در اسلام 1231002 با جواب (پاسخنامه تستی- تشریحی – تستی تشریحی) به صورت کتابچه جزئیات کتابچه به شرح زیر می باشد: ( آخرین به روز رسانی: 96/10/4 ) ادامه مطلب…

سوالات درس مبانی علم سیاست 1231001 با جواب به صورت کتابچه

سوالات درس مبانی علم سیاست 1231001 با جواب به صورت کتابچه دانلود کتابچه سوالات درس مبانی علم سیاست 1231001 با جواب (پاسخنامه تستی- تشریحی – تستی تشریحی) به صورت کتابچه جزئیات کتابچه به شرح زیر می باشد: ( آخرین به روز رسانی: 96/10/4 ) کد درس 1231001 تعداد صفحات 68 ادامه مطلب…

سوالات درس حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران 1223009 با جواب به صورت کتابچه

سوالات درس حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران 1223009 با جواب به صورت کتابچه دانلود کتابچه سوالات درس حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران 1223009 با جواب (پاسخنامه تستی- تشریحی – تستی تشریحی) به صورت کتابچه جزئیات کتابچه به شرح زیر می باشد: ( آخرین به روز رسانی: 96/10/4 ) کد درس 1223009 تعداد ادامه مطلب…

سوالات درس روزنامه نگاری تخصصی 1222344 با جواب به صورت کتابچه

سوالات درس روزنامه نگاری تخصصی 1222344 با جواب به صورت کتابچه دانلود کتابچه سوالات درس روزنامه نگاری تخصصی 1222344 با جواب (پاسخنامه تستی- تشریحی – تستی تشریحی) به صورت کتابچه جزئیات کتابچه به شرح زیر می باشد: ( آخرین به روز رسانی: 96/10/5 ) کد درس 1222344 تعداد صفحات 7 ادامه مطلب…

سوالات درس نقد و تفسیر مقاله نویسی 1222345 با جواب به صورت کتابچه

سوالات درس نقد و تفسیر مقاله نویسی 1222345 با جواب به صورت کتابچه دانلود کتابچه سوالات درس نقد و تفسیر مقاله نویسی 1222345 با جواب (پاسخنامه تستی- تشریحی – تستی تشریحی) به صورت کتابچه جزئیات کتابچه به شرح زیر می باشد: آخرین به روز رسانی خرداد ماه 97 کد درس ادامه مطلب…

سوالات درس روزنامه نگاری عملی 1 مصاحبه مطبوعاتی 1222335 با جواب به صورت کتابچه

سوالات درس روزنامه نگاری عملی 1 مصاحبه مطبوعاتی 1222335 با جواب به صورت کتابچه دانلود کتابچه سوالات درس روزنامه نگاری عملی 1 مصاحبه مطبوعاتی 1222335 با جواب (پاسخنامه تستی- تشریحی – تستی تشریحی) به صورت کتابچه جزئیات کتابچه به شرح زیر می باشد: ( آخرین به روز رسانی: 96/10/5 ) ادامه مطلب…

سوالات درس روابط عمومی الکترونیکی 1222443 با جواب به صورت کتابچه

سوالات درس روابط عمومی الکترونیکی 1222443 با جواب به صورت کتابچه دانلود کتابچه سوالات درس روابط عمومی الکترونیکی 1222443 با جواب (پاسخنامه تستی- تشریحی – تستی تشریحی) به صورت کتابچه جزئیات کتابچه به شرح زیر می باشد: ( آخرین به روز رسانی: 96/10/5 ) کد درس 1222443 تعداد صفحات 13 ادامه مطلب…

سوالات درس مدیریت روابط عمومی 1222412 با جواب به صورت کتابچه

سوالات درس مدیریت روابط عمومی 1222412 با جواب به صورت کتابچه دانلود کتابچه سوالات درس مدیریت روابط عمومی 1222412 با جواب (پاسخنامه تستی- تشریحی – تستی تشریحی) به صورت کتابچه جزئیات کتابچه به شرح زیر می باشد: ( آخرین به روز رسانی: 96/10/5 ) کد درس 1222412 تعداد صفحات 28 ادامه مطلب…

سوالات درس اصول اقناع و تبلیغ سیاسی 1222404 با جواب به صورت کتابچه

سوالات درس اصول اقناع و تبلیغ سیاسی 1222404 با جواب به صورت کتابچه دانلود کتابچه سوالات درس اصول اقناع و تبلیغ سیاسی 1222404 با جواب (پاسخنامه تستی- تشریحی – تستی تشریحی) به صورت کتابچه جزئیات کتابچه به شرح زیر می باشد: ( آخرین به روز رسانی: 96/10/4 ) کد درس ادامه مطلب…

سوالات درس طرح و برنامه ریزی در روابط عمومی 1222441 با جواب به صورت کتابچه

سوالات درس طرح و برنامه ریزی در روابط عمومی 1222441 با جواب به صورت کتابچه دانلود کتابچه سوالات درس طرح و برنامه ریزی در روابط عمومی 1222441 با جواب (پاسخنامه تستی- تشریحی – تستی تشریحی) به صورت کتابچه جزئیات کتابچه به شرح زیر می باشد: ( آخرین به روز رسانی: ادامه مطلب…

سوالات درس اصول تبلیغات بازرگانی 1222403 با جواب به صورت کتابچه

سوالات درس اصول تبلیغات بازرگانی 1222403 با جواب به صورت کتابچه دانلود کتابچه سوالات درس اصول تبلیغات بازرگانی 1222403 با جواب (پاسخنامه تستی- تشریحی – تستی تشریحی) به صورت کتابچه جزئیات کتابچه به شرح زیر می باشد: ( آخرین به روز رسانی: 96/10/5 ) کد درس 1222403 تعداد صفحات 22 ادامه مطلب…

سوالات درس تکنیک های روابط عمومی 1222442 با جواب به صورت کتابچه

سوالات درس تکنیک های روابط عمومی 1222442 با جواب به صورت کتابچه دانلود کتابچه سوالات درس تکنیک های روابط عمومی 1222442 با جواب (پاسخنامه تستی- تشریحی – تستی تشریحی) به صورت کتابچه جزئیات کتابچه به شرح زیر می باشد: ( آخرین به روز رسانی: 96/10/5 ) کد درس 1222442 تعداد ادامه مطلب…

سوالات درس روابط عمومی عملی 2 انتشارات 1222407 با جواب به صورت کتابچه

سوالات درس روابط عمومی عملی 2 انتشارات 1222407 با جواب به صورت کتابچه دانلود کتابچه سوالات درس روابط عمومی عملی 2 انتشارات 1222407 با جواب (پاسخنامه تستی- تشریحی – تستی تشریحی) به صورت کتابچه جزئیات کتابچه به شرح زیر می باشد: ( آخرین به روز رسانی: 96/10/5 ) کد درس ادامه مطلب…

سوالات درس مبانی آرشیو و اطلاع رسانی 1222444 با جواب به صورت کتابچه

سوالات درس مبانی آرشیو و اطلاع رسانی 1222444 با جواب به صورت کتابچه دانلود کتابچه سوالات درس مبانی آرشیو و اطلاع رسانی 1222444 با جواب (پاسخنامه تستی- تشریحی – تستی تشریحی) به صورت کتابچه جزئیات کتابچه به شرح زیر می باشد: ( آخرین به روز رسانی: 96/10/5 ) کد درس ادامه مطلب…

سوالات درس روابط عمومی عملی 1 گزارش و نگارش 1222406 با جواب به صورت کتابچه

سوالات درس روابط عمومی عملی 1 گزارش و نگارش 1222406 با جواب به صورت کتابچه دانلود کتابچه سوالات درس روابط عمومی عملی 1 گزارش و نگارش 1222406 با جواب (پاسخنامه تستی- تشریحی – تستی تشریحی) به صورت کتابچه جزئیات کتابچه به شرح زیر می باشد: ( آخرین به روز رسانی: ادامه مطلب…

سوالات درس اصول اقناع و تبلیغ سیاسی 1222404 با جواب به صورت کتابچه

سوالات درس اصول اقناع و تبلیغ سیاسی 1222404 با جواب به صورت کتابچه دانلود کتابچه سوالات درس اصول اقناع و تبلیغ سیاسی 1222404 با جواب (پاسخنامه تستی- تشریحی – تستی تشریحی) به صورت کتابچه جزئیات کتابچه به شرح زیر می باشد: ( آخرین به روز رسانی: 96/10/5 ) کد درس ادامه مطلب…

سوالات درس اصول روابط عمومی 1222402 با جواب به صورت کتابچه

سوالات درس اصول روابط عمومی 1222402 با جواب به صورت کتابچه دانلود کتابچه سوالات درس اصول روابط عمومی 1222402 با جواب (پاسخنامه تستی- تشریحی – تستی تشریحی) به صورت کتابچه جزئیات کتابچه به شرح زیر می باشد: ( آخرین به روز رسانی: 96/10/5 ) کد درس 1222402 تعداد صفحات 15 ادامه مطلب…

سوالات درس روزنامه نگاری الكترونيكی 1222348 با جواب به صورت کتابچه

سوالات درس روزنامه نگاری الكترونيكی 1222348 با جواب به صورت کتابچه دانلود کتابچه سوالات درس روزنامه نگاری الكترونيكی 1222348 با جواب (پاسخنامه تستی- تشریحی – تستی تشریحی) به صورت کتابچه جزئیات کتابچه به شرح زیر می باشد: ( آخرین به روز رسانی: 96/10/5 ) کد درس 1222348 تعداد صفحات 7 ادامه مطلب…

سوالات درس معنی شناسی در رسانه 1222327 با جواب به صورت کتابچه

سوالات درس معنی شناسی در رسانه 1222327 با جواب به صورت کتابچه دانلود کتابچه سوالات درس معنی شناسی در رسانه 1222327 با جواب (پاسخنامه تستی- تشریحی – تستی تشریحی) به صورت کتابچه جزئیات کتابچه به شرح زیر می باشد: ( آخرین به روز رسانی: 96/10/5 ) کد درس 1222327 تعداد ادامه مطلب…

سوالات درس حقوق و مسئوليتهای روزنامه نگاری 1222338 با جواب به صورت کتابچه

سوالات درس حقوق و مسئوليتهای روزنامه نگاری 1222338 با جواب به صورت کتابچه دانلود کتابچه سوالات درس حقوق و مسئوليتهای روزنامه نگاری 1222338 با جواب (پاسخنامه تستی- تشریحی – تستی تشریحی) به صورت کتابچه جزئیات کتابچه به شرح زیر می باشد: ( آخرین به روز رسانی: 96/10/5 ) کد درس ادامه مطلب…

سوالات درس تحليل محتوای پيامهای ارتباطی 1222330 با جواب به صورت کتابچه

سوالات درس تحليل محتوای پيامهای ارتباطی 1222330 با جواب به صورت کتابچه دانلود کتابچه سوالات درس تحليل محتوای پيامهای ارتباطی 1222330 با جواب (پاسخنامه تستی- تشریحی – تستی تشریحی) به صورت کتابچه جزئیات کتابچه به شرح زیر می باشد: ( آخرین به روز رسانی: 96/10/5 ) کد درس 1222330 تعداد ادامه مطلب…

سوالات درس افكار عمومي ووسايل ارتباط جمعی 1222333-1712212 با جواب به صورت کتابچه

سوالات درس افكار عمومي ووسايل ارتباط جمعی 1222333-1712212 با جواب به صورت کتابچه دانلود کتابچه سوالات درس افكار عمومي ووسايل ارتباط جمعی 1222333-1712212 با جواب (پاسخنامه تستی- تشریحی – تستی تشریحی) به صورت کتابچه جزئیات کتابچه به شرح زیر می باشد: ( آخرین به روز رسانی: 96/10/5 ) کد درس ادامه مطلب…

سوالات درس مبانی ارتباط و توسعه 1222321 با جواب به صورت کتابچه

سوالات درس مبانی ارتباط و توسعه 1222321 با جواب به صورت کتابچه دانلود کتابچه سوالات درس مبانی ارتباط و توسعه 1222321 با جواب (پاسخنامه تستی- تشریحی – تستی تشریحی) به صورت کتابچه جزئیات کتابچه به شرح زیر می باشد: ( آخرین به روز رسانی: 96/10/5 ) کد درس 1222321 تعداد ادامه مطلب…

سوالات درس مبانی جامعه اطلاعاتی 1222332 با جواب به صورت کتابچه

سوالات درس مبانی جامعه اطلاعاتی 1222332 با جواب به صورت کتابچه دانلود کتابچه سوالات درس مبانی جامعه اطلاعاتی 1222332 با جواب (پاسخنامه تستی- تشریحی – تستی تشریحی) به صورت کتابچه جزئیات کتابچه به شرح زیر می باشد: ( آخرین به روز رسانی: 96/10/5 ) کد درس 1222332 تعداد صفحات 24 ادامه مطلب…

سوالات درس ويراستاری و مديريت اخبار 1222343 با جواب به صورت کتابچه

سوالات درس   ويراستاری و مديريت اخبار 1222343 با جواب به صورت کتابچه دانلود کتابچه سوالات درس   ويراستاری و مديريت اخبار 1222343 با جواب (پاسخنامه تستی- تشریحی – تستی تشریحی) به صورت کتابچه جزئیات کتابچه به شرح زیر می باشد: ( آخرین به روز رسانی: 96/10/5 )\ کد درس ادامه مطلب…

سوالات درس روزنامه نگاری راديويی و تلويزيونی 1222323 با جواب به صورت کتابچه

سوالات درس   روزنامه نگاری راديويی و تلويزيونی 1222323 با جواب به صورت کتابچه دانلود کتابچه سوالات درس   روزنامه نگاری راديويی و تلويزيونی 1222323 با جواب (پاسخنامه تستی- تشریحی – تستی تشریحی) به صورت کتابچه جزئیات کتابچه به شرح زیر می باشد: ( آخرین به روز رسانی: 96/10/5 ) ادامه مطلب…

سوالات درس عكاسي خبری (فتوژورناليسم) 1222339 با جواب به صورت کتابچه

سوالات درس عكاسي خبری (فتوژورناليسم) 1222339 با جواب به صورت کتابچه دانلود کتابچه سوالات درس عكاسي خبری (فتوژورناليسم) 1222339 با جواب (پاسخنامه تستی- تشریحی – تستی تشریحی) به صورت کتابچه جزئیات کتابچه به شرح زیر می باشد: ( آخرین به روز رسانی: 96/10/5 )| کد درس 1222339 تعداد صفحات 5 ادامه مطلب…

سوالات درس روزنامه نگاری عملی 2 گزارش مطبوعاتی 1222342 با جواب به صورت کتابچه

سوالات درس   روزنامه نگاری عملی 2 گزارش مطبوعاتی 1222342 با جواب به صورت کتابچه دانلود کتابچه سوالات درس   روزنامه نگاری عملی 2 گزارش مطبوعاتی 1222342 با جواب (پاسخنامه تستی- تشریحی – تستی تشریحی) به صورت کتابچه جزئیات کتابچه به شرح زیر می باشد: ( آخرین به روز رسانی: ادامه مطلب…

سوالات درس ارتباطات بين المللی 1222334 با جواب به صورت کتابچه

سوالات درس   ارتباطات بين المللی 1222334 با جواب به صورت کتابچه دانلود کتابچه سوالات درس   ارتباطات بين المللی 1222334 با جواب (پاسخنامه تستی- تشریحی – تستی تشریحی) به صورت کتابچه جزئیات کتابچه به شرح زیر می باشد: ( آخرین به روز رسانی: 96/10/5 ) کد درس 1222334 تعداد ادامه مطلب…

سوالات درس گرافيك و صفحه آرايی در مطبوعات 1222324 با جواب به صورت کتابچه

سوالات درس   گرافيك و صفحه آرايی در مطبوعات 1222324 با جواب به صورت کتابچه دانلود کتابچه سوالات درس   گرافيك و صفحه آرايی در مطبوعات 1222324 با جواب (پاسخنامه تستی- تشریحی – تستی تشریحی) به صورت کتابچه جزئیات کتابچه به شرح زیر می باشد: ( آخرین به روز رسانی: ادامه مطلب…

سوالات درس تكنولوژی ارتباطی 1222325 با جواب به صورت کتابچه

سوالات درس تكنولوژی ارتباطی 1222325 با جواب به صورت کتابچه دانلود کتابچه سوالات درس تكنولوژی ارتباطی 1222325 با جواب (پاسخنامه تستی- تشریحی – تستی تشریحی) به صورت کتابچه جزئیات کتابچه به شرح زیر می باشد: ( آخرین به روز رسانی: 96/10/5 )\ کد درس 1222325 تعداد صفحات 29 تعداد دوره ادامه مطلب…

سوالات درس شیوه نگارش فارسی در مطبوعات 1222439 با جواب به صورت کتابچه

سوالات درس شیوه نگارش فارسی در مطبوعات 1222439 با جواب به صورت کتابچه دانلود کتابچه سوالات درس شیوه نگارش فارسی در مطبوعات 1222439 با جواب (پاسخنامه تستی- تشریحی – تستی تشریحی) به صورت کتابچه جزئیات کتابچه به شرح زیر می باشد: ( آخرین به روز رسانی: 96/10/5 )\ کد درس ادامه مطلب…

سوالات درس مددکاری اجتماعی با خانواده 1222166 با جواب به صورت کتابچه

سوالات درس مددکاری اجتماعی با خانواده 1222166 با جواب به صورت کتابچه دانلود کتابچه سوالات درس مددکاری اجتماعی با خانواده 1222166 با جواب (پاسخنامه تستی- تشریحی – تستی تشریحی) به صورت کتابچه جزئیات کتابچه به شرح زیر می باشد: ( آخرین به روز رسانی: 96/10/5 )| کد درس 1222166 تعداد ادامه مطلب…

سوالات درس نقشه ها و نمودارهای ژئومورفولوژی 1216116-1216466 با جواب به صورت کتابچه

سوالات درس نقشه ها و نمودارهای ژئومورفولوژی 1216116-1216466 با جواب به صورت کتابچه دانلود کتابچه سوالات درس نقشه ها و نمودارهای ژئومورفولوژی 1216116-1216466 با جواب (پاسخنامه تستی- تشریحی – تستی تشریحی) به صورت کتابچه جزئیات کتابچه به شرح زیر می باشد: ( آخرین به روز رسانی: 96/10/5 ) کد درس ادامه مطلب…

سوالات درس زمین شناسی ایران 1116002 با جواب به صورت کتابچه

سوالات درس زمین شناسی ایران 1116002 با جواب به صورت کتابچه دانلود کتابچه سوالات درس زمین شناسی ایران 1116002 با جواب (پاسخنامه تستی- تشریحی – تستی تشریحی) به صورت کتابچه جزئیات کتابچه به شرح زیر می باشد: ( آخرین به روز رسانی: 96/10/5 ) کد درس 1116002 تعداد صفحات 32 ادامه مطلب…

سوالات درس فلسفه جغرافیا و جغرافیای کاربردی با جواب به صورت کتابچه

سوالات درس فلسفه جغرافیا و جغرافیای کاربردی با جواب به صورت کتابچه دانلود کتابچه سوالات درس فلسفه جغرافیا و جغرافیای کاربردی  با جواب (پاسخنامه تستی- تشریحی – تستی تشریحی) به صورت کتابچه جزئیات کتابچه به شرح زیر می باشد: ( آخرین به روز رسانی: 96/10/5 ) کد درس 1216011-1216044-1216384 تعداد ادامه مطلب…

سوالات درس زمین شناسی برای جغرافیا با جواب به صورت کتابچه

سوالات درس زمین شناسی برای جغرافیا با جواب به صورت کتابچه دانلود کتابچه سوالات درس زمین شناسی برای جغرافیا با جواب (پاسخنامه تستی- تشریحی – تستی تشریحی) به صورت کتابچه جزئیات کتابچه به شرح زیر می باشد: ( آخرین به روز رسانی: 96/10/5 ) کد درس 1116001_1216379 تعداد صفحات 54 ادامه مطلب…

سوالات درس نقشه خوانی 1216004-1216042-1216385 با جواب به صورت کتابچه

سوالات درس نقشه خوانی 1216004-1216042-1216385 با جواب به صورت کتابچه دانلود کتابچه سوالات درس نقشه خوانی 1216004-1216042-1216385 با جواب (پاسخنامه تستی- تشریحی – تستی تشریحی) به صورت کتابچه جزئیات کتابچه به شرح زیر می باشد: ( آخرین به روز رسانی: 96/10/5 ) کد درس 1216004-1216042-1216385 تعداد صفحات 67 تعداد دوره ادامه مطلب…

سوالات درس زمین در فضا 1216041 با جواب به صورت کتابچه

سوالات درس زمین در فضا 1216041 با جواب به صورت کتابچه دانلود کتابچه سوالات درس زمین در فضا 1216041 با جواب (پاسخنامه تستی- تشریحی – تستی تشریحی) به صورت کتابچه جزئیات کتابچه به شرح زیر می باشد: ( آخرین به روز رسانی: 96/10/5 ) کد درس 1216041 تعداد صفحات 55 ادامه مطلب…

سوالات درس برنامه ریزی روستایی در نواحی مرزی و ویژه 1216433 با جواب به صورت کتابچه

سوالات درس برنامه ریزی روستایی در نواحی مرزی و ویژه 1216433 با جواب به صورت کتابچه دانلود کتابچه سوالات درس برنامه ریزی روستایی در نواحی مرزی و ویژه 1216433 با جواب (پاسخنامه تستی- تشریحی – تستی تشریحی) به صورت کتابچه جزئیات کتابچه به شرح زیر می باشد: ( آخرین به ادامه مطلب…

سوالات درس متون نظم دوره معاصر 2 – 1230119 با جواب به صورت کتابچه

سوالات درس متون نظم دوره معاصر 2 – 1230119 با جواب به صورت کتابچه دانلود کتابچه سوالات درس متون نظم دوره معاصر 2 – 1230119 با جواب (پاسخنامه تستی- تشریحی – تستی تشریحی) به صورت کتابچه جزئیات کتابچه به شرح زیر می باشد: ( آخرین به روز رسانی: 96/10/5 ) ادامه مطلب…

سوالات درس متون نثر دوره معاصر (2) 1230118 با جواب به صورت کتابچه

سوالات درس متون نثر دوره معاصر (2) 1230118 با جواب به صورت کتابچه دانلود کتابچه سوالات درس متون نثر دوره معاصر (2) 1230118 با جواب (پاسخنامه تستی- تشریحی – تستی تشریحی) به صورت کتابچه جزئیات کتابچه به شرح زیر می باشد: ( آخرین به روز رسانی: 96/10/5 ) کد درس ادامه مطلب…

سوالات درس علوم بلاغی 3 (بدیع) 1230117 با جواب به صورت کتابچه

سوالات درس علوم بلاغی 3 (بدیع) 1230117 با جواب به صورت کتابچه دانلود کتابچه سوالات درس علوم بلاغی 3 (بدیع) 1230117 با جواب (پاسخنامه تستی- تشریحی – تستی تشریحی) به صورت کتابچه جزئیات کتابچه به شرح زیر می باشد: ( آخرین به روز رسانی: 96/10/5 ) کد درس 1230117 تعداد ادامه مطلب…

سوالات درس متون نظم دوره معاصر (1) 1230113 با جواب به صورت کتابچه

سوالات درس متون نظم دوره معاصر (1) 1230113 با جواب به صورت کتابچه دانلود کتابچه سوالات درس متون نظم دوره معاصر (1) 1230113 با جواب (پاسخنامه تستی- تشریحی – تستی تشریحی) به صورت کتابچه جزئیات کتابچه به شرح زیر می باشد: ( آخرین به روز رسانی: 96/10/5 ) کد درس ادامه مطلب…

سوالات درس تاریخ ادبیات دوره مغولی، مملوکی و عثمانی 1230108 با جواب به صورت کتابچه

سوالات درس تاریخ ادبیات دوره مغولی، مملوکی و عثمانی 1230108 با جواب به صورت کتابچه دانلود کتابچه سوالات درس تاریخ ادبیات دوره مغولی، مملوکی و عثمانی 1230108 با جواب (پاسخنامه تستی- تشریحی – تستی تشریحی) به صورت کتابچه جزئیات کتابچه به شرح زیر می باشد: ( آخرین به روز رسانی: ادامه مطلب…

سوالات درس آوا شناسی زبان عربی 1230125 با جواب به صورت کتابچه

سوالات درس آوا شناسی زبان عربی 1230125 با جواب به صورت کتابچه دانلود کتابچه سوالات درس آوا شناسی زبان عربی 1230125 با جواب (پاسخنامه تستی- تشریحی – تستی تشریحی) به صورت کتابچه جزئیات کتابچه به شرح زیر می باشد: ( آخرین به روز رسانی: 96/10/5 ) کد درس 1230125 تعداد ادامه مطلب…

سوالات درس ترجمه قرآن کریم 1230104 با جواب به صورت کتابچه

سوالات درس ترجمه قرآن کریم 1230104 با جواب به صورت کتابچه دانلود کتابچه سوالات درس ترجمه قرآن کریم 1230104 با جواب (پاسخنامه تستی- تشریحی – تستی تشریحی) به صورت کتابچه جزئیات کتابچه به شرح زیر می باشد: ( آخرین به روز رسانی: 96/10/5 ) کد درس 1230104 تعداد صفحات 9 ادامه مطلب…

سوالات درس متون نظم دوره عباسی 2 – 1230097 با جواب به صورت کتابچه

سوالات درس متون نظم دوره عباسی 2 – 1230097 با جواب به صورت کتابچه دانلود کتابچه سوالات درس متون نظم دوره عباسی 2 – 1230097 با جواب (پاسخنامه تستی- تشریحی – تستی تشریحی) به صورت کتابچه جزئیات کتابچه به شرح زیر می باشد: ( آخرین به روز رسانی: 96/10/5 ) ادامه مطلب…

سوالات درس متون نثر دوره عباسی 2 – 1230094-1230035 با جواب به صورت کتابچه

سوالات درس متون نثر دوره عباسی 2 – 1230094-1230035 با جواب به صورت کتابچه دانلود کتابچه سوالات درس متون نثر دوره عباسی 2 – 1230094-1230035 با جواب (پاسخنامه تستی- تشریحی – تستی تشریحی) به صورت کتابچه جزئیات کتابچه به شرح زیر می باشد: ( آخرین به روز رسانی: 96/10/5 ) ادامه مطلب…

سوالات درس متون نثر از دوره جاهلی تا پایان اموی 1230087 با جواب به صورت کتابچه

سوالات درس متون نثر از دوره جاهلی تا پایان اموی 1230087 با جواب به صورت کتابچه دانلود کتابچه سوالات درس متون نثر از دوره جاهلی تا پایان اموی 1230087 با جواب (پاسخنامه تستی- تشریحی – تستی تشریحی) به صورت کتابچه جزئیات کتابچه به شرح زیر می باشد: ( آخرین به ادامه مطلب…

سوالات درس متون نثر دوره عباسی 1 – 1230091-1230038 با جواب به صورت کتابچه

سوالات درس متون نثر دوره عباسی 1 – 1230091-1230038 با جواب به صورت کتابچه دانلود کتابچه سوالات درس متون نثر دوره عباسی 1 – 1230091-1230038 با جواب (پاسخنامه تستی- تشریحی – تستی تشریحی) به صورت کتابچه جزئیات کتابچه به شرح زیر می باشد: ( آخرین به روز رسانی: 96/10/5 ) ادامه مطلب…

سوالات درس ترجمه مکاتبات و اسناد ۲ – 1212095 با جواب به صورت کتابچه

سوالات درس ترجمه مکاتبات و اسناد ۲ – 1212095 با جواب به صورت کتابچه دانلود کتابچه سوالات درس ترجمه مکاتبات و اسناد ۲ – 1212095 با جواب (پاسخنامه تستی- تشریحی – تستی تشریحی) به صورت کتابچه جزئیات کتابچه به شرح زیر می باشد: ( آخرین به روز رسانی: 96/10/5 ) ادامه مطلب…

سوالات درس ترجمه متون اقتصادی 1212094 با جواب به صورت کتابچه

سوالات درس ترجمه متون اقتصادی 1212094 با جواب به صورت کتابچه دانلود کتابچه سوالات درس ترجمه متون اقتصادی 1212094 با جواب (پاسخنامه تستی- تشریحی – تستی تشریحی) به صورت کتابچه جزئیات کتابچه به شرح زیر می باشد: ( آخرین به روز رسانی: 96/10/5 ) کد درس 1212094 تعداد صفحات 105 ادامه مطلب…