سوالات درس بهداشت و بیماریهای دام و طیور 1411074 با جواب به صورت کتابچه

سوالات درس بهداشت و بیماریهای دام و طیور 1411074 با جواب به صورت کتابچه دانلود کتابچه سوالات درس بهداشت و بیماریهای دام و طیور 1411074 با جواب به صورت کتابچه جزئیات کتابچه به شرح زیر می باشد: ( آخرین به روز رسانی : 96/10/2 ) کد درس 1411074 تعداد صفحات ادامه مطلب…

سوالات درس فرآوری تولیدات دام و طیور 1411076-1411218 با جواب به صورت کتابچه

سوالات درس فرآوری تولیدات دام و طیور 1411076-1411218 با جواب به صورت کتابچه دانلود کتابچه سوالات درس فرآوری تولیدات دام و طیور 1411076-1411218 با جواب به صورت کتابچه جزئیات کتابچه به شرح زیر می باشد: ( آخرین به روز رسانی : 96/10/2 ) کد درس 1411076-1411218 تعداد صفحات 45 تعداد ادامه مطلب…

سوالات درس طراحی ساختمانها و تاسیسات دام و طیور ۱۴۱۱۲۳۵ با جواب به صورت کتابچه

سوالات درس طراحی ساختمانها و تاسیسات دام و طیور ۱۴۱۱۲۳۵ با جواب به صورت کتابچه دانلود کتابچه سوالات درس طراحی ساختمانها و تاسیسات دام و طیور ۱۴۱۱۲۳۵ با جواب به صورت کتابچه جزئیات کتابچه به شرح زیر می باشد: ( آخرین به روز رسانی : 96/10/2 ) کد درس ۱۴۱۱۲۳۵ ادامه مطلب…

سوالات درس پرورش آبزیان (ماهی و میگو) 1411077 با جواب به صورت کتابچه

سوالات درس پرورش آبزیان (ماهی و میگو) 1411077 با جواب به صورت کتابچه دانلود کتابچه سوالات درس پرورش آبزیان (ماهی و میگو) 1411077 با جواب به صورت کتابچه جزئیات کتابچه به شرح زیر می باشد: ( آخرین به روز رسانی : 96/10/2 ) کد درس 1411100 تعداد صفحات 44 تعداد ادامه مطلب…

سوالات درس پرورش زنبور عسل 1411080 با جواب به صورت کتابچه

سوالات درس پرورش زنبور عسل 1411080 با جواب به صورت کتابچه دانلود کتابچه سوالات درس پرورش زنبور عسل 1411080 با جواب به صورت کتابچه جزئیات کتابچه به شرح زیر می باشد: ( آخرین به روز رسانی : 96/10/2 ) کد درس 1411080 تعداد صفحات 47 تعداد دوره 14 پاسخنامه تستی ادامه مطلب…

سوالات درس زراعت گياهان علوفه ای و صنعتی 1411098 با جواب به صورت کتابچه

سوالات درس زراعت گياهان علوفه ای و صنعتی 1411098 با جواب به صورت کتابچه دانلود کتابچه سوالات درس زراعت گياهان علوفه ای و صنعتی 1411098 با جواب به صورت کتابچه جزئیات کتابچه به شرح زیر می باشد: ( آخرین به روز رسانی : 96/10/2 ) کد درس 1411098 تعداد صفحات ادامه مطلب…

سوالات درس ازدياد نباتات 1411100 با جواب به صورت کتابچه

سوالات درس ازدياد نباتات 1411100 با جواب به صورت کتابچه دانلود کتابچه سوالات درس ازدياد نباتات 1411100 با جواب به صورت کتابچه جزئیات کتابچه به شرح زیر می باشد: ( آخرین به روز رسانی : 96/10/2 ) کد درس 1411100 تعداد صفحات 40 تعداد دوره 13 پاسخنامه تستی 8 پاسخنامه ادامه مطلب…

سوالات درس بيماريهای مهم گياهی و كنترل آنها 1411096 با جواب به صورت کتابچه

سوالات درس بيماريهای مهم گياهی و كنترل آنها 1411096 با جواب به صورت کتابچه دانلود کتابچه سوالات درس بيماريهای مهم گياهی و كنترل آنها 1411096 با جواب به صورت کتابچه جزئیات کتابچه به شرح زیر می باشد: ( آخرین به روز رسانی : 96/10/2 ) کد درس 1411096 تعداد صفحات ادامه مطلب…

سوالات درس ميوه های مناطق معتدله و ميوه های ريز 1411238 با جواب به صورت کتابچه

سوالات درس ميوه های مناطق معتدله و ميوه های ريز 1411238 با جواب به صورت کتابچه دانلود کتابچه سوالات درس ميوه های مناطق معتدله و ميوه های ريز 1411238 با جواب به صورت کتابچه جزئیات کتابچه به شرح زیر می باشد: ( آخرین به روز رسانی : 96/10/2 ) کد ادامه مطلب…

سوالات درس سم شناسی 1411094 با جواب به صورت کتابچه

سوالات درس سم شناسی 1411094 با جواب به صورت کتابچه دانلود کتابچه سوالات درس سم شناسی 1411094 با جواب به صورت کتابچه جزئیات کتابچه به شرح زیر می باشد: ( آخرین به روز رسانی : 96/10/2 ) کد درس 1411094 تعداد صفحات 53 تعداد دوره 13 پاسخنامه تستی 8 پاسخنامه ادامه مطلب…

سوالات درس آفات مهم گياهی و كنترل آنها 1411103 با جواب به صورت کتابچه

سوالات درس آفات مهم گياهی و كنترل آنها 1411103 با جواب به صورت کتابچه دانلود کتابچه سوالات درس آفات مهم گياهی و كنترل آنها 1411103 با جواب به صورت کتابچه جزئیات کتابچه به شرح زیر می باشد: ( آخرین به روز رسانی : 96/10/2 ) کد درس 1411103 تعداد صفحات ادامه مطلب…

سوالات درس ميوه مناطق گرمسيری و نيمه گرمسيری 1411240 با جواب به صورت کتابچه

سوالات درس ميوه مناطق گرمسيری و نيمه گرمسيری 1411240 با جواب به صورت کتابچه دانلود کتابچه سوالات درس ميوه مناطق گرمسيری و نيمه گرمسيری 1411240 با جواب به صورت کتابچه جزئیات کتابچه به شرح زیر می باشد: ( آخرین به روز رسانی : 96/10/2 ) کد درس 1411240 تعداد صفحات ادامه مطلب…

سوالات درس مبانی كشت بافت گياهی و بيوتكنولوژی 1411107 با جواب به صورت کتابچه

سوالات درس مبانی كشت بافت گياهی و بيوتكنولوژی 1411107 با جواب به صورت کتابچه دانلود کتابچه سوالات درس مبانی كشت بافت گياهی و بيوتكنولوژی 1411107 با جواب به صورت کتابچه جزئیات کتابچه به شرح زیر می باشد: ( آخرین به روز رسانی : 96/10/2 ) کد درس 1411107 تعداد صفحات ادامه مطلب…

سوالات درس سبزيكاری و گلكاری 1411105 با جواب به صورت کتابچه

سوالات درس سبزيكاری و گلكاری 1411105 با جواب به صورت کتابچه دانلود کتابچه سوالات درس سبزيكاری و گلكاری 1411105 با جواب به صورت کتابچه جزئیات کتابچه به شرح زیر می باشد: ( آخرین به روز رسانی : 96/10/2 ) کد درس 1411105 تعداد صفحات 36 تعداد دوره 9 پاسخنامه تستی ادامه مطلب…

سوالات درس قارچ، ويروس، نماتد و پروكاريوتهای بيماری زا 1411108-1411476 با جواب به صورت کتابچه

سوالات درس قارچ، ويروس، نماتد و پروكاريوتهای بيماری زا 1411108-1411476 با جواب به صورت کتابچه دانلود کتابچه سوالات درس قارچ، ويروس، نماتد و پروكاريوتهای بيماری زا 1411108-1411476 با جواب به صورت کتابچه جزئیات کتابچه به شرح زیر می باشد: ( آخرین به روز رسانی : 96/10/2 ) کد درس 1411108-1411476 ادامه مطلب…

سوالات درس آفات انباری 1411082 با جواب به صورت کتابچه

سوالات درس آفات انباری 1411082 با جواب به صورت کتابچه دانلود کتابچه سوالات درس آفات انباری 1411082 با جواب به صورت کتابچه جزئیات کتابچه به شرح زیر می باشد: ( آخرین به روز رسانی : 96/10/2 ) کد درس 1411082 تعداد صفحات 50 تعداد دوره 11 پاسخنامه تستی 5 پاسخنامه ادامه مطلب…

سوالات درس فیزیولوژی گیاهان زراعی 1411083_1411188_1411499 با جواب به صورت کتابچه

سوالات درس فیزیولوژی گیاهان زراعی 1411083_1411188_1411499 با جواب به صورت کتابچه دانلود کتابچه سوالات درس فیزیولوژی گیاهان زراعی 1411083_1411188_1411499 با جواب به صورت کتابچه جزئیات کتابچه به شرح زیر می باشد: ( آخرین به روز رسانی : 96/10/2 ) کد درس 1411083_1411188_1411499 تعداد صفحات 48 تعداد دوره 11 پاسخنامه تستی 7 پاسخنامه ادامه مطلب…

سوالات درس دیمکاری 1411093-1411360 با جواب به صورت کتابچه

سوالات درس دیمکاری 1411093-1411360 با جواب به صورت کتابچه دانلود کتابچه سوالات درس دیمکاری 1411093-1411360 با جواب به صورت کتابچه جزئیات کتابچه به شرح زیر می باشد: ( آخرین به روز رسانی : 96/10/2 ) کد درس 1411093-1411360 تعداد صفحات 76 تعداد دوره 16 پاسخنامه تستی 13 پاسخنامه تشریحی 0 ادامه مطلب…

سوالات درس اصول اصلاح نباتات 1411084-1411186-1411509 با جواب به صورت کتابچه

سوالات درس اصول اصلاح نباتات 1411084-1411186-1411509 با جواب به صورت کتابچه دانلود کتابچه سوالات درس اصول اصلاح نباتات 1411084-1411186-1411509 با جواب به صورت کتابچه جزئیات کتابچه به شرح زیر می باشد: ( آخرین به روز رسانی : 96/10/2 ) کد درس 1411084-1411186-1411509 تعداد صفحات 53 تعداد دوره 12 پاسخنامه تستی ادامه مطلب…

سوالات درس علفهای هرز و کنترل آنها 1411088-1411358 با جواب به صورت کتابچه

سوالات درس علفهای هرز و کنترل آنها 1411088-1411358 با جواب به صورت کتابچه دانلود کتابچه سوالات درس علفهای هرز و کنترل آنها 1411088-1411358 با جواب به صورت کتابچه جزئیات کتابچه به شرح زیر می باشد: ( آخرین به روز رسانی : 96/10/2 ) کد درس 1411088-1411358 تعداد صفحات 38 تعداد ادامه مطلب…

سوالات درس زراعت گیاهان صنعتی 1411356-1411537 با جواب به صورت کتابچه

سوالات درس زراعت گیاهان صنعتی 1411356-1411537 با جواب به صورت کتابچه دانلود کتابچه سوالات درس زراعت گیاهان صنعتی 1411356-1411537 با جواب به صورت کتابچه جزئیات کتابچه به شرح زیر می باشد: ( آخرین به روز رسانی : 96/10/2 ) کد درس 1411356-1411537 تعداد صفحات 27 تعداد دوره 6 پاسخنامه تستی ادامه مطلب…

سوالات درس زراعت غلات 1411087-1411359 با جواب به صورت کتابچه

سوالات درس زراعت غلات 1411087-1411359 با جواب به صورت کتابچه دانلود کتابچه سوالات درس زراعت غلات 1411087-1411359 با جواب به صورت کتابچه جزئیات کتابچه به شرح زیر می باشد: ( آخرین به روز رسانی : 96/10/2 ) کد درس 1411087-1411359 تعداد صفحات 53 تعداد دوره 12 پاسخنامه تستی 9 پاسخنامه ادامه مطلب…

سوالات درس بیوشیمی عمومی 1114204-1411197 با جواب به صورت کتابچه

سوالات درس بیوشیمی عمومی 1114204-1411197 با جواب به صورت کتابچه دانلود کتابچه سوالات درس بیوشیمی عمومی 1114204-1411197 با جواب به صورت کتابچه جزئیات کتابچه به شرح زیر می باشد: ( آخرین به روز رسانی : 96/10/2 ) کد درس 1114204-1411197 تعداد صفحات 56 تعداد دوره 14 پاسخنامه تستی 7 پاسخنامه ادامه مطلب…

سوالات درس کنترل و گواهی بذر 1411102-1411502 با جواب به صورت کتابچه

سوالات درس کنترل و گواهی بذر 1411102-1411502 با جواب به صورت کتابچه دانلود کتابچه سوالات درس کنترل و گواهی بذر 1411102-1411502 با جواب به صورت کتابچه جزئیات کتابچه به شرح زیر می باشد: ( آخرین به روز رسانی : 96/10/2 ) کد درس 1411102-1411502 تعداد صفحات 83 تعداد دوره 18 ادامه مطلب…

سوالات درس مبانی کشاورزی پایدار با جواب به صورت کتابچه

سوالات درس مبانی کشاورزی پایدار با جواب به صورت کتابچه دانلود کتابچه سوالات درس مبانی کشاورزی پایدار با جواب به صورت کتابچه جزئیات کتابچه به شرح زیر می باشد: ( آخرین به روز رسانی : 96/10/2 )   کد درس 1121012-1411058-1411347-1415002-1411620 تعداد صفحات 76 تعداد دوره 16 پاسخنامه تستی 12 ادامه مطلب…

سوالات درس زراعت گیاهان دارویی و ادویه ای 1411092-1411507 با جواب به صورت کتابچه

سوالات درس زراعت گیاهان دارویی و ادویه ای 1411092-1411507 با جواب به صورت کتابچه دانلود کتابچه سوالات درس زراعت گیاهان دارویی و ادویه ای 1411092-1411507 با جواب به صورت کتابچه (و تشریحی) جزئیات کتابچه به شرح زیر می باشد: ( آخرین به روز رسانی : 96/10/2 ) کد درس 1411092-1411507 ادامه مطلب…

سوالات درس اصول تکثیر و پرورش ماهی 1411262 با جواب به صورت کتابچه

سوالات درس اصول تکثیر و پرورش ماهی 1411262 با جواب به صورت کتابچه نامهای دیگر این درس: تکثیر – پرورش و صید آبزیان دانلود کتابچه سوالات درس اصول تکثیر و پرورش ماهی 1411262 با جواب به صورت کتابچه (پاسخنامه تستی- تشریحی – تستی تشریحی) جزئیات کتابچه به شرح زیر می ادامه مطلب…

سوالات درس هیدروتکنیک و طراحی استخرها 1411263 با جواب به صورت کتابچه

سوالات درس هیدروتکنیک و طراحی استخرها 1411263 با جواب به صورت کتابچه دانلود کتابچه سوالات درس هیدروتکنیک و طراحی استخرها 1411263 با جواب به صورت کتابچه (پاسخنامه تستی- تشریحی – تستی تشریحی) جزئیات کتابچه به شرح زیر می باشد: ( آخرین به روز رسانی : 96/10/2 ) کد درس 1411263 ادامه مطلب…

سوالات درس آمار حیاتی 1411264 با جواب به صورت کتابچه

سوالات درس آمار حیاتی 1411264 با جواب به صورت کتابچه دانلود کتابچه سوالات درس آمار حیاتی 1411264 با جواب به صورت کتابچه (پاسخنامه تستی- تشریحی – تستی تشریحی) جزئیات کتابچه به شرح زیر می باشد: ( آخرین به روز رسانی : 96/10/2 ) کد درس 1411264 تعداد صفحات 22 تعداد ادامه مطلب…

سوالات درس ارزیابی محیط زیست 1411148-1411327 با جواب به صورت کتابچه

سوالات درس ارزیابی محیط زیست 1411148-1411327 با جواب به صورت کتابچه دانلود کتابچه سوالات درس ارزیابی محیط زیست 1411148-1411327 با جواب به صورت کتابچه (پاسخنامه تستی- تشریحی – تستی تشریحی) جزئیات کتابچه به شرح زیر می باشد: ( آخرین به روز رسانی : 96/10/2 ) کد درس 1411148-1411327 تعداد صفحات ادامه مطلب…

سوالات درس اکولوژی دریاها 1411266 با جواب به صورت کتابچه

سوالات درس اکولوژی دریاها 1411266 با جواب به صورت کتابچه دانلود کتابچه سوالات درس اکولوژی دریاها 1411266 با جواب به صورت کتابچه (پاسخنامه تستی- تشریحی – تستی تشریحی) جزئیات کتابچه به شرح زیر می باشد: ( آخرین به روز رسانی: 96/10/2 ) کد درس 1411266 تعداد صفحات 26 تعداد دوره ادامه مطلب…

سوالات درس اقتصاد شیلاتی 1411271 با جواب به صورت کتابچه

سوالات درس اقتصاد شیلاتی 1411271 با جواب به صورت کتابچه دانلود کتابچه سوالات درس اقتصاد شیلاتی 1411271 با جواب به صورت کتابچه (پاسخنامه تستی- تشریحی – تستی تشریحی) جزئیات کتابچه به شرح زیر می باشد: ( آخرین به روز رسانی: 96/10/2 ) کد درس 1411271 تعداد صفحات 16 تعداد دوره ادامه مطلب…

سوالات درس ماهی شناسی سیستماتیک 1411272 با جواب به صورت کتابچه

سوالات درس ماهی شناسی سیستماتیک 1411272 با جواب به صورت کتابچه دانلود کتابچه سوالات درس ماهی شناسی سیستماتیک 1411272 با جواب به صورت کتابچه (پاسخنامه تستی- تشریحی – تستی تشریحی) جزئیات کتابچه به شرح زیر می باشد: ( آخرین به روز رسانی: 96/10/2 ) کد درس 1411272 تعداد صفحات 16 ادامه مطلب…

سوالات درس اصول روشهای صید آبزیان 1411270 با جواب به صورت کتابچه

سوالات درس اصول روشهای صید آبزیان 1411270 با جواب به صورت کتابچه دانلود کتابچه سوالات درس اصول روشهای صید آبزیان 1411270 با جواب به صورت کتابچه (پاسخنامه تستی- تشریحی – تستی تشریحی) جزئیات کتابچه به شرح زیر می باشد: ( آخرین به روز رسانی: 96/10/2 ) کد درس 1411270 تعداد ادامه مطلب…

سوالات درس تکثیر و پرورش ماهیان سردآبی 1411285 با جواب به صورت کتابچه

سوالات درس تکثیر و پرورش ماهیان سردآبی 1411285 با جواب به صورت کتابچه دانلود کتابچه سوالات درس تکثیر و پرورش ماهیان سردآبی 1411285 با جواب به صورت کتابچه (پاسخنامه تستی- تشریحی – تستی تشریحی) جزئیات کتابچه به شرح زیر می باشد: ( آخرین به روز رسانی: 96/10/2 ) کد درس ادامه مطلب…

سوالات درس تکثیر و پرورش آبزیان 1411275 با جواب به صورت کتابچه

سوالات درس تکثیر و پرورش آبزیان 1411275 با جواب به صورت کتابچه دانلود کتابچه سوالات درس تکثیر و پرورش آبزیان 1411275 با جواب به صورت کتابچه (پاسخنامه تستی- تشریحی – تستی تشریحی) جزئیات کتابچه به شرح زیر می باشد: ( آخرین به روز رسانی: 96/10/2 ) کد درس 1411275 تعداد ادامه مطلب…

سوالات درس گیاهان آبزی 1411139-1411277 با جواب به صورت کتابچه

سوالات درس گیاهان آبزی 1411139-1411277 با جواب به صورت کتابچه دانلود کتابچه سوالات درس گیاهان آبزی 1411139-1411277 با جواب به صورت کتابچه (پاسخنامه تستی- تشریحی – تستی تشریحی) جزئیات کتابچه به شرح زیر می باشد: ( آخرین به روز رسانی: 96/10/2 ) کد درس 1411139-1411277 تعداد صفحات 38 تعداد دوره ادامه مطلب…

سوالات درس هیدروبیولوژی عمومی 1411280 با جواب به صورت کتابچه

سوالات درس هیدروبیولوژی عمومی 1411280 با جواب به صورت کتابچه دانلود کتابچه سوالات درس هیدروبیولوژی عمومی 1411280 با جواب به صورت کتابچه (پاسخنامه تستی- تشریحی – تستی تشریحی) جزئیات کتابچه به شرح زیر می باشد: ( آخرین به روز رسانی: 96/10/2 ) کد درس 1411280 تعداد صفحات 4 تعداد دوره ادامه مطلب…

سوالات درس تکثیر و پرورش ماهیان گرم آبی 1411284 با جواب به صورت کتابچه

سوالات درس تکثیر و پرورش ماهیان گرم آبی 1411284 با جواب به صورت کتابچه دانلود کتابچه سوالات درس تکثیر و پرورش ماهیان گرم آبی 1411284 با جواب به صورت کتابچه (پاسخنامه تستی- تشریحی – تستی تشریحی) جزئیات کتابچه به شرح زیر می باشد: ( آخرین به روز رسانی: 96/10/2 ) ادامه مطلب…

سوالات درس اصول فرآوری محصولات شیلاتی 1411281 با جواب به صورت کتابچه

سوالات درس اصول فرآوری محصولات شیلاتی 1411281 با جواب به صورت کتابچه دانلود کتابچه سوالات درس اصول فرآوری محصولات شیلاتی 1411281 با جواب به صورت کتابچه (پاسخنامه تستی- تشریحی – تستی تشریحی) جزئیات کتابچه به شرح زیر می باشد: ( آخرین به روز رسانی: 96/10/2 ) کد درس 1411281 تعداد ادامه مطلب…

سوالات درس تکثیر و پرورش ماهیان تزئینی 1411286 با جواب به صورت کتابچه

سوالات درس تکثیر و پرورش ماهیان تزئینی 1411286 با جواب به صورت کتابچه دانلود کتابچه سوالات درس تکثیر و پرورش ماهیان تزئینی 1411286 با جواب به صورت کتابچه (پاسخنامه تستی- تشریحی – تستی تشریحی) جزئیات کتابچه به شرح زیر می باشد: ( آخرین به روز رسانی: 96/10/2 ) کد درس ادامه مطلب…

سوالات درس جیره نویسی تغذیه آبزیان 1411287 با جواب به صورت کتابچه

سوالات درس جیره نویسی تغذیه آبزیان 1411287 با جواب به صورت کتابچه دانلود کتابچه سوالات درس جیره نویسی تغذیه آبزیان 1411287 با جواب به صورت کتابچه (پاسخنامه تستی- تشریحی – تستی تشریحی) جزئیات کتابچه به شرح زیر می باشد: ( آخرین به روز رسانی: 96/10/2 ) کد درس 1411287 تعداد ادامه مطلب…

سوالات درس ترمودینامیک و انتقال حرارت 1411123-1415062 با جواب به صورت کتابچه

سوالات درس ترمودینامیک و انتقال حرارت 1411123-1415062 با جواب به صورت کتابچه دانلود کتابچه سوالات درس ترمودینامیک و انتقال حرارت 1411123-1415062 با جواب به صورت کتابچه (پاسخنامه تستی- تشریحی – تستی تشریحی) جزئیات کتابچه به شرح زیر می باشد: ( آخرین به روز رسانی: 96/10/2 ) کد درس 1411123-1415062 تعداد ادامه مطلب…

سوالات درس مقاومت مصالح 1414012-1411122 با جواب به صورت کتابچه

سوالات درس مقاومت مصالح 1414012-1411122 با جواب به صورت کتابچه دانلود کتابچه سوالات درس مقاومت مصالح 1414012-1411122 با جواب به صورت کتابچه (پاسخنامه تستی- تشریحی – تستی تشریحی) جزئیات کتابچه به شرح زیر می باشد: ( آخرین به روز رسانی: 96/10/2 ) کد درس 1414012-1411122 تعداد صفحات 43 تعداد دوره ادامه مطلب…

سوالات درس استاتیک 1411117-1411171 با جواب به صورت کتابچه

سوالات درس استاتیک 1411117-1411171 با جواب به صورت کتابچه دانلود کتابچه سوالات درس استاتیک 1411117-1411171 با جواب به صورت کتابچه (پاسخنامه تستی- تشریحی – تستی تشریحی) جزئیات کتابچه به شرح زیر می باشد: ( آخرین به روز رسانی: 96/10/2 ) کد درس 1411117-1411171 تعداد صفحات 72 تعداد دوره 7 پاسخنامه ادامه مطلب…

سوالات درس طراحی سیستمهای آبیاری 1411051 با جواب به صورت کتابچه

سوالات درس طراحی سیستمهای آبیاری 1411051 با جواب به صورت کتابچه دانلود کتابچه سوالات درس طراحی سیستمهای آبیاری 1411051 با جواب به صورت کتابچه (پاسخنامه تستی- تشریحی – تستی تشریحی) جزئیات کتابچه به شرح زیر می باشد: ( آخرین به روز رسانی: 96/10/2 ) کد درس 1411051 تعداد صفحات 63 ادامه مطلب…

سوالات درس بیولوژی خاک 1411049 با جواب به صورت کتابچه

سوالات درس بیولوژی خاک 1411049 با جواب به صورت کتابچه دانلود کتابچه سوالات درس بیولوژی خاک 1411049 با جواب به صورت کتابچه (پاسخنامه تستی- تشریحی – تستی تشریحی) جزئیات کتابچه به شرح زیر می باشد: ( آخرین به روز رسانی: 96/10/2 ) کد درس 1411049 تعداد صفحات 43 تعداد دوره ادامه مطلب…

سوالات درس طراحی سازه های آبی 1411046-1414029-1414052 با جواب به صورت کتابچه

سوالات درس طراحی سازه های آبی 1411046-1414029-1414052 با جواب به صورت کتابچه دانلود کتابچه سوالات درس طراحی سازه های آبی 1411046-1414029-1414052 با جواب به صورت کتابچه (پاسخنامه تستی- تشریحی – تستی تشریحی) جزئیات کتابچه به شرح زیر می باشد: ( آخرین به روز رسانی: 96/10/2 ) کد درس 1411046-1414029-1414052 تعداد ادامه مطلب…

سوالات درس حفاظت خاک و آب تکمیلی 1411045_1414024_1415033 با جواب به صورت کتابچه

سوالات درس حفاظت خاک و آب تکمیلی 1411045_1414024_1415033 با جواب به صورت کتابچه دانلود کتابچه سوالات درس حفاظت خاک و آب تکمیلی 1411045_1414024_1415033 با جواب به صورت کتابچه (پاسخنامه تستی- تشریحی – تستی تشریحی) جزئیات کتابچه به شرح زیر می باشد: ( آخرین به روز رسانی: 96/10/2 ) کد درس ادامه مطلب…

سوالات درس رابطه آب و خاک و گیاه 1411033-1411086-1411505-1414031 با جواب به صورت کتابچه

سوالات درس رابطه آب و خاک و گیاه 1411033-1411086-1411505-1414031 با جواب به صورت کتابچه دانلود کتابچه سوالات درس رابطه آب و خاک و گیاه 1411033-1411086-1411505-1414031 با جواب به صورت کتابچه (پاسخنامه تستی- تشریحی – تستی تشریحی) جزئیات کتابچه به شرح زیر می باشد: ( آخرین به روز رسانی: 96/10/2 ) ادامه مطلب…

سوالات درس ارزیابی اراضی 1411042 با جواب به صورت کتابچه

سوالات درس ارزیابی اراضی 1411042 با جواب به صورت کتابچه دانلود کتابچه سوالات درس ارزیابی اراضی 1411042 با جواب به صورت کتابچه (پاسخنامه تستی- تشریحی – تستی تشریحی) جزئیات کتابچه به شرح زیر می باشد: ( آخرین به روز رسانی: 96/10/2 ) کد درس 1411042 تعداد صفحات 52 تعداد دوره ادامه مطلب…

سوالات درس اصول مهندسی زهکشی 1411040_1414017_1414043 با جواب به صورت کتابچه

سوالات درس اصول مهندسی زهکشی 1411040_1414017_1414043 با جواب به صورت کتابچه نامهای دیگر این درس: اصول زهکشی – مبانی زهکشی دانلود کتابچه سوالات درس اصول مهندسی زهکشی 1411040_1414017_1414043 با جواب به صورت کتابچه (پاسخنامه تستی- تشریحی – تستی تشریحی) جزئیات کتابچه به شرح زیر می باشد: ( آخرین به روز ادامه مطلب…

سوالات درس هیدرولیک انهار 1411039-1414018-1414045 با جواب به صورت کتابچه

سوالات درس هیدرولیک انهار 1411039-1414018-1414045 با جواب به صورت کتابچه نام دیگر این درس : هیدرولیک مجاری روباز دانلود کتابچه سوالات درس هیدرولیک انهار 1411039-1414018-1414045 با جواب به صورت کتابچه (پاسخنامه تستی- تشریحی – تستی تشریحی) جزئیات کتابچه به شرح زیر می باشد: ( آخرین به روز رسانی: 96/10/2 ) ادامه مطلب…

سوالات درس مرتعداری 1121063-1411501 با جواب به صورت کتابچه

سوالات درس مرتعداری 1121063-1411501 با جواب به صورت کتابچه دانلود کتابچه سوالات درس مرتعداری 1121063-1411501 با جواب به صورت کتابچه (پاسخنامه تستی- تشریحی – تستی تشریحی) جزئیات کتابچه به شرح زیر می باشد: ( آخرین به روز رسانی: 96/10/2 ) کد درس 1121063-1411501 تعداد صفحات 82 تعداد دوره 17 پاسخنامه ادامه مطلب…

سوالات درس خاکهای شور سدیمی 1411232 با جواب به صورت کتابچه

سوالات درس خاکهای شور سدیمی 1411232 با جواب به صورت کتابچه دانلود کتابچه سوالات درس خاکهای شور سدیمی 1411232 با جواب به صورت کتابچه (پاسخنامه تستی- تشریحی – تستی تشریحی) جزئیات کتابچه به شرح زیر می باشد: ( آخرین به روز رسانی: 96/10/2 ) کد درس 1411232 تعداد صفحات 9 ادامه مطلب…

سوالات درس مکانیک سیالات 1411038-1414014 با جواب به صورت کتابچه

سوالات درس مکانیک سیالات 1411038-1414014 با جواب به صورت کتابچه دانلود کتابچه سوالات درس مکانیک سیالات 1411038-1414014 با جواب به صورت کتابچه نام دیگر این درس: مکانیک سیالات و هیدرولیک جزئیات کتابچه به شرح زیر می باشد: ( آخرین به روز رسانی: 96/10/2 ) کد درس 1411038-1414014 تعداد صفحات 52 ادامه مطلب…

سوالات درس پیدایش و رده بندی خاکها 1411034 با جواب به صورت کتابچه

سوالات درس پیدایش و رده بندی خاکها 1411034 با جواب به صورت کتابچه دانلود کتابچه سوالات درس پیدایش و رده بندی خاکها 1411034 با جواب به صورت کتابچه (پاسخنامه تستی- تشریحی – تستی تشریحی) جزئیات کتابچه به شرح زیر می باشد: ( آخرین به روز رسانی: 96/10/2 ) کد درس ادامه مطلب…

سوالات درس هیدرولوژی 1411036 با جواب به صورت کتابچه

سوالات درس هیدرولوژی 1411036 با جواب به صورت کتابچه دانلود کتابچه سوالات درس هیدرولوژی 1411036 با جواب به صورت کتابچه (پاسخنامه تستی- تشریحی – تستی تشریحی) جزئیات کتابچه به شرح زیر می باشد: ( آخرین به روز رسانی: 96/10/2 ) کد درس 1411036 تعداد صفحات 45 تعداد دوره 11 پاسخنامه ادامه مطلب…

سوالات درس شناخت محیط زیست 1121050-1411269-1414058 با جواب به صورت کتابچه

سوالات درس شناخت محیط زیست 1121050-1411269-1414058 با جواب به صورت کتابچه نامهای دیگر این درس: شناخت و حمایت محیط زیست – مبانی علوم محیط زیست – مبانی محیط زیست دانلود کتابچه سوالات درس شناخت محیط زیست 1121050-1411269-1414058 با جواب به صورت کتابچه (پاسخنامه تستی- تشریحی – تستی تشریحی) جزئیات کتابچه ادامه مطلب…

سوالات درس شیمی و حاصلخیزی خاک 1411031 با جواب به صورت کتابچه

سوالات درس شیمی و حاصلخیزی خاک 1411031 با جواب به صورت کتابچه دانلود کتابچه سوالات درس شیمی و حاصلخیزی خاک 1411031 با جواب به صورت کتابچه (پاسخنامه تستی- تشریحی – تستی تشریحی) جزئیات کتابچه به شرح زیر می باشد: ( آخرین به روز رسانی: 96/10/2 ) کد درس 1411031 تعداد ادامه مطلب…

سوالات درس مکانیک خاک 1411029-1411135-1414019-1414048 با جواب به صورت کتابچه

سوالات درس مکانیک خاک 1411029-1411135-1414019-1414048 با جواب به صورت کتابچه دانلود کتابچه سوالات درس مکانیک خاک 1411029-1411135-1414019-1414048 با جواب به صورت کتابچه (پاسخنامه تستی- تشریحی – تستی تشریحی) نام دیگر این درس : فیزیک و مکانیک خاک های کشاورزی جزئیات کتابچه به شرح زیر می باشد: ( آخرین به روز ادامه مطلب…

سوالات درس فیزیک خاک 1411027 با جواب به صورت کتابچه

سوالات درس فیزیک خاک 1411027 با جواب به صورت کتابچه دانلود کتابچه سوالات درس فیزیک خاک 1411027 با جواب به صورت کتابچه (پاسخنامه تستی- تشریحی – تستی تشریحی) جزئیات کتابچه به شرح زیر می باشد: ( آخرین به روز رسانی: 96/10/3 ) کد درس 1411027 تعداد صفحات 20 تعداد دوره ادامه مطلب…

سوالات درس زمین شناسی 1116107-1116379-1116436 با جواب به صورت کتابچه

سوالات درس زمین شناسی 1116107-1116379-1116436 با جواب به صورت کتابچه دانلود کتابچه سوالات درس زمین شناسی 1116107-1116379-1116436 با جواب به صورت کتابچه (پاسخنامه تستی- تشریحی – تستی تشریحی) جزئیات کتابچه به شرح زیر می باشد: ( آخرین به روز رسانی: 96/10/3 ) کد درس 1116107-1116379-1116436 تعداد صفحات 35 تعداد دوره ادامه مطلب…

سوالات درس زبان تخصصی 1225009-1212165 با جواب به صورت کتابچه

سوالات درس زبان تخصصی 1225009-1212165 با جواب به صورت کتابچه دانلود کتابچه سوالات درس زبان تخصصی 1225009-1212165 با جواب به صورت کتابچه (پاسخنامه تستی- تشریحی – تستی تشریحی) نام دیگر این درس: متون زبان خارجی در اقتصاد کشاورزی جزئیات کتابچه به شرح زیر می باشد: ( آخرین به روز رسانی: ادامه مطلب…

سوالات درس اصول آموزش و ترویج کشاورزی ومنابع طبیعی با جواب به صورت کتابچه

سوالات درس اصول آموزش و ترویج کشاورزی ومنابع طبیعی با جواب به صورت کتابچه دانلود کتابچه سوالات درس اصول آموزش و ترویج کشاورزی ومنابع طبیعی با جواب به صورت کتابچه (پاسخنامه تستی- تشریحی – تستی تشریحی) جزئیات کتابچه به شرح زیر می باشد: ( آخرین به روز رسانی: 96/10/3 ) ادامه مطلب…

سوالات درس آفات و بیماریهای گیاهی 1121003-1121064-1411187-1415009 با جواب به صورت کتابچه

سوالات درس آفات و بیماریهای گیاهی 1121003-1121064-1411187-1415009 با جواب به صورت کتابچه دانلود کتابچه سوالات درس آفات و بیماریهای گیاهی 1121003-1121064-1411187-1415009 با جواب به صورت کتابچه (پاسخنامه تستی- تشریحی – تستی تشریحی) نام دیگر این درس: آفات و بیماریهای محصولات کشاورزی جزئیات کتابچه به شرح زیر می باشد: ( آخرین ادامه مطلب…

سوالات درس جنگلداری 1121055 با جواب به صورت کتابچه

سوالات درس جنگلداری 1121055 با جواب به صورت کتابچه دانلود کتابچه سوالات درس جنگلداری 1121055 با جواب به صورت کتابچه (پاسخنامه تستی- تشریحی – تستی تشریحی) جزئیات کتابچه به شرح زیر می باشد: ( آخرین به روز رسانی: 96/10/3 ) کد درس 1121055 تعداد صفحات 66 تعداد دوره 14 پاسخنامه ادامه مطلب…

سوالات درس صنایع تخمیری 1411314 با جواب به صورت کتابچه

سوالات درس صنایع تخمیری 1411314 با جواب به صورت کتابچه دانلود کتابچه سوالات درس صنایع تخمیری 1411314 با جواب به صورت کتابچه (پاسخنامه تستی- تشریحی – تستی تشریحی) جزئیات کتابچه به شرح زیر می باشد: ( آخرین به روز رسانی: 96/10/3 ) کد درس 1411314 تعداد صفحات 21 تعداد دوره ادامه مطلب…

سوالات درس تکنولوژی قند 1411535-1411315 با جواب به صورت کتابچه

سوالات درس تکنولوژی قند 1411535-1411315 با جواب به صورت کتابچه دانلود کتابچه سوالات درس تکنولوژی قند 1411535-1411315 با جواب به صورت کتابچه (پاسخنامه تستی- تشریحی – تستی تشریحی) جزئیات کتابچه به شرح زیر می باشد: ( آخرین به روز رسانی: 96/10/3 ) کد درس 1411535-1411315 تعداد صفحات 18 تعداد دوره ادامه مطلب…

سوالات درس اصول طراحی کارخانجات صنایع غذایی 1411309 با جواب به صورت کتابچه

سوالات درس اصول طراحی کارخانجات صنایع غذایی 1411309 با جواب به صورت کتابچه دانلود کتابچه سوالات درس اصول طراحی کارخانجات صنایع غذایی 1411309 با جواب به صورت کتابچه (پاسخنامه تستی- تشریحی – تستی تشریحی) جزئیات کتابچه به شرح زیر می باشد: ( آخرین به روز رسانی: 96/10/3 ) کد درس ادامه مطلب…

سوالات درس اصول بسته بندی مواد غذایی 1411300 با جواب به صورت کتابچه

سوالات درس اصول بسته بندی مواد غذایی 1411300 با جواب به صورت کتابچه دانلود کتابچه سوالات درس اصول بسته بندی مواد غذایی 1411300 با جواب به صورت کتابچه (پاسخنامه تستی- تشریحی – تستی تشریحی) جزئیات کتابچه به شرح زیر می باشد: ( آخرین به روز رسانی: 96/10/3 ) کد درس ادامه مطلب…

سوالات درس تکنولوژی غلات 1411532-1411304 با جواب به صورت کتابچه

سوالات درس تکنولوژی غلات 1411532-1411304 با جواب به صورت کتابچه دانلود کتابچه سوالات درس تکنولوژی غلات 1411532-1411304 با جواب به صورت کتابچه (پاسخنامه تستی- تشریحی – تستی تشریحی) جزئیات کتابچه به شرح زیر می باشد: ( آخرین به روز رسانی: 96/10/3 ) کد درس 1411532-1411304 تعداد صفحات 18 تعداد دوره ادامه مطلب…

سوالات درس تکنولوژی گوشت و شیلات 1411531-1411316 با جواب به صورت کتابچه

سوالات درس تکنولوژی گوشت و شیلات 1411531-1411316 با جواب به صورت کتابچه دانلود کتابچه سوالات درس تکنولوژی گوشت و شیلات 1411531-1411316 با جواب به صورت کتابچه (پاسخنامه تستی- تشریحی – تستی تشریحی) نام دیگر این درس: صنایع گوشت و شیلات جزئیات کتابچه به شرح زیر می باشد: ( آخرین به ادامه مطلب…

سوالات درس تغذیه 1411296-1411529 با جواب به صورت کتابچه

سوالات درس تغذیه 1411296-1411529 با جواب به صورت کتابچه دانلود کتابچه سوالات درس تغذیه 1411296-1411529 با جواب به صورت کتابچه (پاسخنامه تستی- تشریحی – تستی تشریحی) جزئیات کتابچه به شرح زیر می باشد: ( آخرین به روز رسانی: 96/10/3 ) کد درس 1411296-1411529 تعداد صفحات 20 تعداد دوره 3 پاسخنامه ادامه مطلب…

سوالات درس اصول مهندسی صنایع غذایی 2 – 1411308-1317170 با جواب به صورت کتابچه

سوالات درس اصول مهندسی صنایع غذایی 2 – 1411308-1317170 با جواب به صورت کتابچه دانلود کتابچه سوالات درس اصول مهندسی صنایع غذایی 2 – 1411308-1317170 با جواب به صورت کتابچه جزئیات کتابچه به شرح زیر می باشد: ( آخرین به روز رسانی: 96/10/3 ) کد درس 1411308-1317170 تعداد صفحات 37 ادامه مطلب…

سوالات درس کنترل کیفیت مواد غذایی با جواب به صورت کتابچه

سوالات درس کنترل کیفیت مواد غذایی با جواب به صورت کتابچه دانلود کتابچه سوالات درس کنترل کیفیت مواد غذایی با جواب به صورت کتابچه (پاسخنامه تستی- تشریحی – تستی تشریحی) جزئیات کتابچه به شرح زیر می باشد: ( آخرین به روز رسانی: 96/10/3 ) کد درس 1411303-1411527-1317174 تعداد صفحات 22 ادامه مطلب…

سوالات درس کنسرو سازی 1411301-1411526 با جواب به صورت کتابچه

سوالات درس کنسرو سازی 1411301-1411526 با جواب به صورت کتابچه دانلود کتابچه سوالات درس کنسرو سازی 1411301-1411526 با جواب به صورت کتابچه (پاسخنامه تستی- تشریحی – تستی تشریحی) جزئیات کتابچه به شرح زیر می باشد: ( آخرین به روز رسانی: 96/10/3 ) کد درس 1411301-1411526 تعداد صفحات 20 تعداد دوره ادامه مطلب…

سوالات درس کاربرد کامپیوتر در صنایع غذایی 1411318_1411343_1411500_1411514 با جواب به صورت کتابچه

سوالات درس کاربرد کامپیوتر در صنایع غذایی 1411318_1411343_1411500_1411514 با جواب به صورت کتابچه دانلود کتابچه سوالات درس کاربرد کامپیوتر در صنایع غذایی 1411318_1411343_1411500_1411514 با جواب به صورت کتابچه (پاسخنامه تستی- تشریحی – تستی تشریحی) جزئیات کتابچه به شرح زیر می باشد: ( آخرین به روز رسانی: 96/10/3 ) کد درس ادامه مطلب…

سوالات درس تکنولوژی روغن 1411297 با جواب به صورت کتابچه

سوالات درس تکنولوژی روغن 1411297 با جواب به صورت کتابچه دانلود کتابچه سوالات درس تکنولوژی روغن 1411297 با جواب به صورت کتابچه (پاسخنامه تستی- تشریحی – تستی تشریحی) جزئیات کتابچه به شرح زیر می باشد: ( آخرین به روز رسانی: 96/10/3 ) کد درس 1411297 تعداد صفحات 10 تعداد دوره ادامه مطلب…

سوالات درس تجزیه مواد غذایی 1411295 با جواب به صورت کتابچه

سوالات درس تجزیه مواد غذایی 1411295 با جواب به صورت کتابچه دانلود کتابچه سوالات درس تجزیه مواد غذایی 1411295 با جواب به صورت کتابچه (پاسخنامه تستی- تشریحی – تستی تشریحی) جزئیات کتابچه به شرح زیر می باشد: ( آخرین به روز رسانی: 96/10/3 ) کد درس 1411295 تعداد صفحات 8 ادامه مطلب…

سوالات درس اصول نگهداری مواد غذایی 1411294 با جواب به صورت کتابچه

سوالات درس اصول نگهداری مواد غذایی 1411294 با جواب به صورت کتابچه دانلود کتابچه سوالات درس اصول نگهداری مواد غذایی 1411294 با جواب به صورت کتابچه (پاسخنامه تستی- تشریحی – تستی تشریحی) جزئیات کتابچه به شرح زیر می باشد: ( آخرین به روز رسانی: 96/10/3 ) کد درس 1411294 تعداد ادامه مطلب…

سوالات درس اصول مهندسی صنایع غذایی 1 – 1411302 با جواب به صورت کتابچه

سوالات درس اصول مهندسی صنایع غذایی 1 – 1411302 با جواب به صورت کتابچه دانلود کتابچه سوالات درس اصول مهندسی صنایع غذایی 1 – 1411302 با جواب به صورت کتابچه (پاسخنامه تستی- تشریحی – تستی تشریحی) جزئیات کتابچه به شرح زیر می باشد: ( آخرین به روز رسانی: 96/10/3 ) ادامه مطلب…

سوالات درس شیمی مواد غذایی 2 – 1411520 با جواب به صورت کتابچه

سوالات درس شیمی مواد غذایی 2 – 1411520 با جواب به صورت کتابچه دانلود کتابچه سوالات درس شیمی مواد غذایی 2 – 1411520 با جواب به صورت کتابچه (پاسخنامه تستی- تشریحی – تستی تشریحی) جزئیات کتابچه به شرح زیر می باشد: ( آخرین به روز رسانی: 96/10/3 ) کد درس ادامه مطلب…

سوالات درس تکنولوژی پس از برداشت 1411099-1411519 با جواب به صورت کتابچه

سوالات درس تکنولوژی پس از برداشت 1411099-1411519 با جواب به صورت کتابچه دانلود کتابچه سوالات درس تکنولوژی پس از برداشت 1411099-1411519 با جواب به صورت کتابچه (پاسخنامه تستی- تشریحی – تستی تشریحی) نام دیگر این درس: فیزیولوژی بعد از برداشت جزئیات کتابچه به شرح زیر می باشد: ( آخرین به ادامه مطلب…

سوالات درس میکرو بیولوژی مواد غذایی 1 – 1411517-1411320 با جواب به صورت کتابچه

سوالات درس میکرو بیولوژی مواد غذایی 1 – 1411517-1411320 با جواب به صورت کتابچه دانلود کتابچه سوالات درس میکرو بیولوژی مواد غذایی 1 – 1411517-1411320 با جواب به صورت کتابچه (پاسخنامه تستی- تشریحی – تستی تشریحی) جزئیات کتابچه به شرح زیر می باشد: ( آخرین به روز رسانی: 96/10/3 ) ادامه مطلب…

سوالات درس طرح آزمایشات – طرح آزمایش های کشاورزی – دامپروری با جواب به صورت کتابچه

سوالات درس طرح آزمایشات – طرح آزمایش های کشاورزی – دامپروری با جواب به صورت کتابچه دانلود کتابچه سوالات درس طرح آزمایشات – طرح آزمایش های کشاورزی – دامپروری با جواب به صورت کتابچه (پاسخنامه تستی- تشریحی – تستی تشریحی) جزئیات کتابچه به شرح زیر می باشد: ( آخرین به ادامه مطلب…

سوالات درس شیمی مواد غذایی 1 – 1411516-1411293 با جواب به صورت کتابچه

سوالات درس شیمی مواد غذایی 1 – 1411516-1411293 با جواب به صورت کتابچه دانلود کتابچه سوالات درس شیمی مواد غذایی 1 – 1411516-1411293 با جواب به صورت کتابچه (پاسخنامه تستی- تشریحی – تستی تشریحی) جزئیات کتابچه به شرح زیر می باشد: ( آخرین به روز رسانی: 96/10/3 ) کد درس ادامه مطلب…

سوالات درس شیمی تجزیه 1411321 با جواب به صورت کتابچه

سوالات درس شیمی تجزیه 1411321 با جواب به صورت کتابچه دانلود کتابچه سوالات درس شیمی تجزیه 1411321 با جواب به صورت کتابچه (پاسخنامه تستی- تشریحی – تستی تشریحی) جزئیات کتابچه به شرح زیر می باشد: ( آخرین به روز رسانی: 96/10/3 ) کد درس 1411321 تعداد صفحات 30 تعداد دوره ادامه مطلب…

سوالات درس بیوشیمی عمومی 1411265-1411197 با جواب به صورت کتابچه

سوالات درس بیوشیمی عمومی 1411265-1411197 با جواب به صورت کتابچه دانلود کتابچه سوالات درس بیوشیمی عمومی 1411265-1411197 با جواب به صورت کتابچه (پاسخنامه تستی- تشریحی – تستی تشریحی) جزئیات کتابچه به شرح زیر می باشد: کد درس 1411265-1411197 تعداد صفحات 28 تعداد دوره 6 پاسخنامه تستی 6 پاسخنامه تشریحی 0 ادامه مطلب…

سوالات درس اقتصاد و مدیریت صنعتی 1411306 با جواب به صورت کتابچه

سوالات درس اقتصاد و مدیریت صنعتی 1411306 با جواب به صورت کتابچه دانلود کتابچه سوالات درس اقتصاد و مدیریت صنعتی 1411306 با جواب به صورت کتابچه (پاسخنامه تستی- تشریحی – تستی تشریحی) جزئیات کتابچه به شرح زیر می باشد: ( آخرین به روز رسانی: 96/10/3 ) کد درس 1411306 تعداد ادامه مطلب…

سوالات درس رسم فنی و نقشه کشی 1411025-1411322-1414002 با جواب به صورت کتابچه

سوالات درس رسم فنی و نقشه کشی 1411025-1411322-1414002 با جواب به صورت کتابچه دانلود کتابچه سوالات درس رسم فنی و نقشه کشی 1411025-1411322-1414002 با جواب به صورت کتابچه (پاسخنامه تستی- تشریحی – تستی تشریحی) جزئیات کتابچه به شرح زیر می باشد: ( آخرین به روز رسانی: 96/10/6 ) کد درس ادامه مطلب…

سوالات درس ریاضیات 1 – 1111115-1111463-1411441 با جواب به صورت کتابچه

سوالات درس ریاضیات 1 –  1111115-1111463-1411441 با جواب به صورت کتابچه دانلود کتابچه سوالات درس ریاضیات 1 –  1111115-1111463-1411441 با جواب به صورت کتابچه (پاسخنامه تستی- تشریحی – تستی تشریحی) جزئیات کتابچه به شرح زیر می باشد: ( آخرین به روز رسانی: 96/10/3 ) کد درس 1111115-1111463-1411441 تعداد صفحات 103 ادامه مطلب…

سوالات درس ترویج بازاریابی محصولات کشاورزی 1121027-1411563-1413023-1412035 با جواب به صورت کتابچه

سوالات درس ترویج بازاریابی محصولات کشاورزی 1121027-1411563-1413023-1412035 با جواب به صورت کتابچه دانلود کتابچه سوالات درس ترویج بازاریابی محصولات کشاورزی 1121027-1411563-1413023-1412035 با جواب به صورت کتابچه (پاسخنامه تستی- تشریحی – تستی تشریحی) جزئیات کتابچه به شرح زیر می باشد: ( آخرین به روز رسانی: 96/10/3 ) کد درس 1121027-1411563-1413023-1412035 تعداد ادامه مطلب…

سوالات درس حقوق کشاورزی و منابع طبیعی با جواب به صورت کتابچه

سوالات درس حقوق کشاورزی و منابع طبیعی با جواب به صورت کتابچه نامهای دیگر این درس: حقوق و سیاسیت گذاری محیط زیست – سیاست ها و قوانین زیست محیطی – قوانین و اصول مدیریت دانلود کتابچه سوالات درس حقوق کشاورزی و منابع طبیعی با جواب به صورت کتابچه(پاسخنامه تستی- تشریحی ادامه مطلب…

سوالات درس هوا و اقلیم شناسی با جواب به صورت کتابچه

سوالات درس هوا و اقلیم شناسی با جواب به صورت کتابچه نام های دیگر این درس: هوا شناسی کشاورزی – هوا و اقلیم شناسی کشاورزی دانلود کتابچه سوالات درس هوا و اقلیم شناسی با جواب به صورت کتابچه(پاسخنامه تستی- تشریحی – تستی تشریحی) جزئیات کتابچه به شرح زیر می باشد: ادامه مطلب…

سوالات درس ماشینهای کشاورزی 1121006-1121056-1411496-1415042 با جواب به صورت کتابچه

سوالات درس ماشینهای کشاورزی 1121006-1121056-1411496-1415042 با جواب به صورت کتابچه دانلود کتابچه سوالات درس ماشینهای کشاورزی 1121006-1121056-1411496-1415042 با جواب به صورت کتابچه (پاسخنامه تستی- تشریحی – تستی تشریحی) جزئیات کتابچه به شرح زیر می باشد: ( آخرین به روز رسانی: تیر ماه 1397) کد درس 1121056-1121006-1411494-1411496-1411691-1415042 تعداد صفحات 70 تعداد ادامه مطلب…

سوالات درس مدیریت سازمانی و منابع انسانی- اصول مدیریت آموزش و ترویج 1411557-1411340 با جواب به صورت کتابچه

سوالات درس مدیریت سازمانی و منابع انسانی- اصول مدیریت آموزش و ترویج 1411557-1411340 با جواب به صورت کتابچه دانلود کتابچه سوالات درس مدیریت سازمانی و منابع انسانی- اصول مدیریت آموزش و ترویج 1411557-1411340 با جواب به صورت کتابچه (پاسخنامه تستی- تشریحی – تستی تشریحی) جزئیات کتابچه به شرح زیر می ادامه مطلب…

سوالات درس مقدمات روش تحقیق با جواب به صورت کتابچه

سوالات درس مقدمات روش تحقیق با جواب به صورت کتابچه دانلود کتابچه سوالات درس مقدمات روش تحقیق با جواب به صورت کتابچه (پاسخنامه تستی- تشریحی – تستی تشریحی) نامهای دیگر این درس: روشهای تحقیق در اقتصاد کشاورزی – روش تحقیق در منابع طبیعی جزئیات کتابچه به شرح زیر می باشد: ادامه مطلب…

سوالات درس باغبانی عمومی با جواب به صورت کتابچه

سوالات درس باغبانی عمومی با جواب به صورت کتابچه دانلود کتابچه سوالات درس باغبانی عمومی با جواب به صورت کتابچه (پاسخنامه تستی- تشریحی – تستی تشریحی) نام دیگر این درس: علوم باغی جزئیات کتابچه به شرح زیر می باشد: ( آخرین به روز رسانی: 96/10/3 ) کد درس 1121010-1121061-1411184-1411279-1411493- 1413032-1414016-1415008-1414041 ادامه مطلب…

سوالات درس نقشه برداری ۱ با جواب به صورت کتابچه

سوالات درس نقشه برداری ۱ با جواب به صورت کتابچه دانلود کتابچه سوالات درس نقشه برداری ۱ با جواب به صورت کتابچه(پاسخنامه تستی- تشریحی – تستی تشریحی) نام دیگر این درس: مساحی و نقشه برداری جزئیات کتابچه به شرح زیر می باشد: ( آخرین به روز رسانی: 96/10/3 ) کد ادامه مطلب…