سوالات درس بهداشت و بیماریهای دام و طیور ۱۴۱۱۰۷۴ با جواب به صورت کتابچه

سوالات درس بهداشت و بیماریهای دام و طیور ۱۴۱۱۰۷۴ با جواب به صورت کتابچه دانلود کتابچه سوالات درس بهداشت و بیماریهای دام و طیور ۱۴۱۱۰۷۴ با جواب به صورت کتابچه جزئیات کتابچه به شرح زیر می باشد: ( آخرین به روز رسانی : ۹۶/۱۰/۲ ) کد درس ۱۴۱۱۰۷۴ تعداد صفحات Read more…

سوالات درس فرآوری تولیدات دام و طیور ۱۴۱۱۰۷۶-۱۴۱۱۲۱۸ با جواب به صورت کتابچه

سوالات درس فرآوری تولیدات دام و طیور ۱۴۱۱۰۷۶-۱۴۱۱۲۱۸ با جواب به صورت کتابچه دانلود کتابچه سوالات درس فرآوری تولیدات دام و طیور ۱۴۱۱۰۷۶-۱۴۱۱۲۱۸ با جواب به صورت کتابچه جزئیات کتابچه به شرح زیر می باشد: ( آخرین به روز رسانی : ۹۶/۱۰/۲ ) کد درس ۱۴۱۱۰۷۶-۱۴۱۱۲۱۸ تعداد صفحات ۴۵ تعداد Read more…

سوالات درس طراحی ساختمانها و تاسیسات دام و طیور ۱۴۱۱۲۳۵ با جواب به صورت کتابچه

سوالات درس طراحی ساختمانها و تاسیسات دام و طیور ۱۴۱۱۲۳۵ با جواب به صورت کتابچه دانلود کتابچه سوالات درس طراحی ساختمانها و تاسیسات دام و طیور ۱۴۱۱۲۳۵ با جواب به صورت کتابچه جزئیات کتابچه به شرح زیر می باشد: ( آخرین به روز رسانی : ۹۶/۱۰/۲ ) کد درس ۱۴۱۱۲۳۵ Read more…

سوالات درس پرورش آبزیان (ماهی و میگو) ۱۴۱۱۰۷۷ با جواب به صورت کتابچه

سوالات درس پرورش آبزیان (ماهی و میگو) ۱۴۱۱۰۷۷ با جواب به صورت کتابچه دانلود کتابچه سوالات درس پرورش آبزیان (ماهی و میگو) ۱۴۱۱۰۷۷ با جواب به صورت کتابچه جزئیات کتابچه به شرح زیر می باشد: ( آخرین به روز رسانی : ۹۶/۱۰/۲ ) کد درس ۱۴۱۱۱۰۰ تعداد صفحات ۴۴ تعداد Read more…

سوالات درس پرورش زنبور عسل ۱۴۱۱۰۸۰ با جواب به صورت کتابچه

سوالات درس پرورش زنبور عسل ۱۴۱۱۰۸۰ با جواب به صورت کتابچه دانلود کتابچه سوالات درس پرورش زنبور عسل ۱۴۱۱۰۸۰ با جواب به صورت کتابچه جزئیات کتابچه به شرح زیر می باشد: ( آخرین به روز رسانی : ۹۶/۱۰/۲ ) کد درس ۱۴۱۱۰۸۰ تعداد صفحات ۴۷ تعداد دوره ۱۴ پاسخنامه تستی Read more…

سوالات درس زراعت گیاهان علوفه ای و صنعتی ۱۴۱۱۰۹۸ با جواب به صورت کتابچه

سوالات درس زراعت گیاهان علوفه ای و صنعتی ۱۴۱۱۰۹۸ با جواب به صورت کتابچه دانلود کتابچه سوالات درس زراعت گیاهان علوفه ای و صنعتی ۱۴۱۱۰۹۸ با جواب به صورت کتابچه جزئیات کتابچه به شرح زیر می باشد: ( آخرین به روز رسانی : ۹۶/۱۰/۲ ) کد درس ۱۴۱۱۰۹۸ تعداد صفحات Read more…

سوالات درس ازدیاد نباتات ۱۴۱۱۱۰۰ با جواب به صورت کتابچه

سوالات درس ازدیاد نباتات ۱۴۱۱۱۰۰ با جواب به صورت کتابچه دانلود کتابچه سوالات درس ازدیاد نباتات ۱۴۱۱۱۰۰ با جواب به صورت کتابچه جزئیات کتابچه به شرح زیر می باشد: ( آخرین به روز رسانی : ۹۶/۱۰/۲ ) کد درس ۱۴۱۱۱۰۰ تعداد صفحات ۴۰ تعداد دوره ۱۳ پاسخنامه تستی ۸ پاسخنامه Read more…

سوالات درس بیماریهای مهم گیاهی و کنترل آنها ۱۴۱۱۰۹۶ با جواب به صورت کتابچه

سوالات درس بیماریهای مهم گیاهی و کنترل آنها ۱۴۱۱۰۹۶ با جواب به صورت کتابچه دانلود کتابچه سوالات درس بیماریهای مهم گیاهی و کنترل آنها ۱۴۱۱۰۹۶ با جواب به صورت کتابچه جزئیات کتابچه به شرح زیر می باشد: ( آخرین به روز رسانی : ۹۶/۱۰/۲ ) کد درس ۱۴۱۱۰۹۶ تعداد صفحات Read more…

سوالات درس میوه های مناطق معتدله و میوه های ریز ۱۴۱۱۲۳۸ با جواب به صورت کتابچه

سوالات درس میوه های مناطق معتدله و میوه های ریز ۱۴۱۱۲۳۸ با جواب به صورت کتابچه دانلود کتابچه سوالات درس میوه های مناطق معتدله و میوه های ریز ۱۴۱۱۲۳۸ با جواب به صورت کتابچه جزئیات کتابچه به شرح زیر می باشد: ( آخرین به روز رسانی : ۹۶/۱۰/۲ ) کد Read more…

سوالات درس سم شناسی ۱۴۱۱۰۹۴ با جواب به صورت کتابچه

سوالات درس سم شناسی ۱۴۱۱۰۹۴ با جواب به صورت کتابچه دانلود کتابچه سوالات درس سم شناسی ۱۴۱۱۰۹۴ با جواب به صورت کتابچه جزئیات کتابچه به شرح زیر می باشد: ( آخرین به روز رسانی : ۹۶/۱۰/۲ ) کد درس ۱۴۱۱۰۹۴ تعداد صفحات ۵۳ تعداد دوره ۱۳ پاسخنامه تستی ۸ پاسخنامه Read more…

سوالات درس آفات مهم گیاهی و کنترل آنها ۱۴۱۱۱۰۳ با جواب به صورت کتابچه

سوالات درس آفات مهم گیاهی و کنترل آنها ۱۴۱۱۱۰۳ با جواب به صورت کتابچه دانلود کتابچه سوالات درس آفات مهم گیاهی و کنترل آنها ۱۴۱۱۱۰۳ با جواب به صورت کتابچه جزئیات کتابچه به شرح زیر می باشد: ( آخرین به روز رسانی : ۹۶/۱۰/۲ ) کد درس ۱۴۱۱۱۰۳ تعداد صفحات Read more…

سوالات درس میوه مناطق گرمسیری و نیمه گرمسیری ۱۴۱۱۲۴۰ با جواب به صورت کتابچه

سوالات درس میوه مناطق گرمسیری و نیمه گرمسیری ۱۴۱۱۲۴۰ با جواب به صورت کتابچه دانلود کتابچه سوالات درس میوه مناطق گرمسیری و نیمه گرمسیری ۱۴۱۱۲۴۰ با جواب به صورت کتابچه جزئیات کتابچه به شرح زیر می باشد: ( آخرین به روز رسانی : ۹۶/۱۰/۲ ) کد درس ۱۴۱۱۲۴۰ تعداد صفحات Read more…

سوالات درس مبانی کشت بافت گیاهی و بیوتکنولوژی ۱۴۱۱۱۰۷ با جواب به صورت کتابچه

سوالات درس مبانی کشت بافت گیاهی و بیوتکنولوژی ۱۴۱۱۱۰۷ با جواب به صورت کتابچه دانلود کتابچه سوالات درس مبانی کشت بافت گیاهی و بیوتکنولوژی ۱۴۱۱۱۰۷ با جواب به صورت کتابچه جزئیات کتابچه به شرح زیر می باشد: ( آخرین به روز رسانی : ۹۶/۱۰/۲ ) کد درس ۱۴۱۱۱۰۷ تعداد صفحات Read more…

سوالات درس سبزیکاری و گلکاری ۱۴۱۱۱۰۵ با جواب به صورت کتابچه

سوالات درس سبزیکاری و گلکاری ۱۴۱۱۱۰۵ با جواب به صورت کتابچه دانلود کتابچه سوالات درس سبزیکاری و گلکاری ۱۴۱۱۱۰۵ با جواب به صورت کتابچه جزئیات کتابچه به شرح زیر می باشد: ( آخرین به روز رسانی : ۹۶/۱۰/۲ ) کد درس ۱۴۱۱۱۰۵ تعداد صفحات ۳۶ تعداد دوره ۹ پاسخنامه تستی Read more…

سوالات درس قارچ، ویروس، نماتد و پروکاریوتهای بیماری زا ۱۴۱۱۱۰۸-۱۴۱۱۴۷۶ با جواب به صورت کتابچه

سوالات درس قارچ، ویروس، نماتد و پروکاریوتهای بیماری زا ۱۴۱۱۱۰۸-۱۴۱۱۴۷۶ با جواب به صورت کتابچه دانلود کتابچه سوالات درس قارچ، ویروس، نماتد و پروکاریوتهای بیماری زا ۱۴۱۱۱۰۸-۱۴۱۱۴۷۶ با جواب به صورت کتابچه جزئیات کتابچه به شرح زیر می باشد: ( آخرین به روز رسانی : ۹۶/۱۰/۲ ) کد درس ۱۴۱۱۱۰۸-۱۴۱۱۴۷۶ Read more…

سوالات درس آفات انباری ۱۴۱۱۰۸۲ با جواب به صورت کتابچه

سوالات درس آفات انباری ۱۴۱۱۰۸۲ با جواب به صورت کتابچه دانلود کتابچه سوالات درس آفات انباری ۱۴۱۱۰۸۲ با جواب به صورت کتابچه جزئیات کتابچه به شرح زیر می باشد: ( آخرین به روز رسانی : ۹۶/۱۰/۲ ) کد درس ۱۴۱۱۰۸۲ تعداد صفحات ۵۰ تعداد دوره ۱۱ پاسخنامه تستی ۵ پاسخنامه Read more…

سوالات درس فیزیولوژی گیاهان زراعی ۱۴۱۱۰۸۳_۱۴۱۱۱۸۸_۱۴۱۱۴۹۹ با جواب به صورت کتابچه

سوالات درس فیزیولوژی گیاهان زراعی ۱۴۱۱۰۸۳_۱۴۱۱۱۸۸_۱۴۱۱۴۹۹ با جواب به صورت کتابچه دانلود کتابچه سوالات درس فیزیولوژی گیاهان زراعی ۱۴۱۱۰۸۳_۱۴۱۱۱۸۸_۱۴۱۱۴۹۹ با جواب به صورت کتابچه جزئیات کتابچه به شرح زیر می باشد: ( آخرین به روز رسانی : ۹۶/۱۰/۲ ) کد درس ۱۴۱۱۰۸۳_۱۴۱۱۱۸۸_۱۴۱۱۴۹۹ تعداد صفحات ۴۸ تعداد دوره ۱۱ پاسخنامه تستی ۷ پاسخنامه Read more…

سوالات درس دیمکاری ۱۴۱۱۰۹۳-۱۴۱۱۳۶۰ با جواب به صورت کتابچه

سوالات درس دیمکاری ۱۴۱۱۰۹۳-۱۴۱۱۳۶۰ با جواب به صورت کتابچه دانلود کتابچه سوالات درس دیمکاری ۱۴۱۱۰۹۳-۱۴۱۱۳۶۰ با جواب به صورت کتابچه جزئیات کتابچه به شرح زیر می باشد: ( آخرین به روز رسانی : ۹۶/۱۰/۲ ) کد درس ۱۴۱۱۰۹۳-۱۴۱۱۳۶۰ تعداد صفحات ۷۶ تعداد دوره ۱۶ پاسخنامه تستی ۱۳ پاسخنامه تشریحی ۰ Read more…

سوالات درس اصول اصلاح نباتات ۱۴۱۱۰۸۴-۱۴۱۱۱۸۶-۱۴۱۱۵۰۹ با جواب به صورت کتابچه

سوالات درس اصول اصلاح نباتات ۱۴۱۱۰۸۴-۱۴۱۱۱۸۶-۱۴۱۱۵۰۹ با جواب به صورت کتابچه دانلود کتابچه سوالات درس اصول اصلاح نباتات ۱۴۱۱۰۸۴-۱۴۱۱۱۸۶-۱۴۱۱۵۰۹ با جواب به صورت کتابچه جزئیات کتابچه به شرح زیر می باشد: ( آخرین به روز رسانی : ۹۶/۱۰/۲ ) کد درس ۱۴۱۱۰۸۴-۱۴۱۱۱۸۶-۱۴۱۱۵۰۹ تعداد صفحات ۵۳ تعداد دوره ۱۲ پاسخنامه تستی Read more…

سوالات درس علفهای هرز و کنترل آنها ۱۴۱۱۰۸۸-۱۴۱۱۳۵۸ با جواب به صورت کتابچه

سوالات درس علفهای هرز و کنترل آنها ۱۴۱۱۰۸۸-۱۴۱۱۳۵۸ با جواب به صورت کتابچه دانلود کتابچه سوالات درس علفهای هرز و کنترل آنها ۱۴۱۱۰۸۸-۱۴۱۱۳۵۸ با جواب به صورت کتابچه جزئیات کتابچه به شرح زیر می باشد: ( آخرین به روز رسانی : ۹۶/۱۰/۲ ) کد درس ۱۴۱۱۰۸۸-۱۴۱۱۳۵۸ تعداد صفحات ۳۸ تعداد Read more…

سوالات درس زراعت گیاهان صنعتی ۱۴۱۱۳۵۶-۱۴۱۱۵۳۷ با جواب به صورت کتابچه

سوالات درس زراعت گیاهان صنعتی ۱۴۱۱۳۵۶-۱۴۱۱۵۳۷ با جواب به صورت کتابچه دانلود کتابچه سوالات درس زراعت گیاهان صنعتی ۱۴۱۱۳۵۶-۱۴۱۱۵۳۷ با جواب به صورت کتابچه جزئیات کتابچه به شرح زیر می باشد: ( آخرین به روز رسانی : ۹۶/۱۰/۲ ) کد درس ۱۴۱۱۳۵۶-۱۴۱۱۵۳۷ تعداد صفحات ۲۷ تعداد دوره ۶ پاسخنامه تستی Read more…

سوالات درس زراعت غلات ۱۴۱۱۰۸۷-۱۴۱۱۳۵۹ با جواب به صورت کتابچه

سوالات درس زراعت غلات ۱۴۱۱۰۸۷-۱۴۱۱۳۵۹ با جواب به صورت کتابچه دانلود کتابچه سوالات درس زراعت غلات ۱۴۱۱۰۸۷-۱۴۱۱۳۵۹ با جواب به صورت کتابچه جزئیات کتابچه به شرح زیر می باشد: ( آخرین به روز رسانی : ۹۶/۱۰/۲ ) کد درس ۱۴۱۱۰۸۷-۱۴۱۱۳۵۹ تعداد صفحات ۵۳ تعداد دوره ۱۲ پاسخنامه تستی ۹ پاسخنامه Read more…

سوالات درس بیوشیمی عمومی ۱۱۱۴۲۰۴-۱۴۱۱۱۹۷ با جواب به صورت کتابچه

سوالات درس بیوشیمی عمومی ۱۱۱۴۲۰۴-۱۴۱۱۱۹۷ با جواب به صورت کتابچه دانلود کتابچه سوالات درس بیوشیمی عمومی ۱۱۱۴۲۰۴-۱۴۱۱۱۹۷ با جواب به صورت کتابچه جزئیات کتابچه به شرح زیر می باشد: ( آخرین به روز رسانی : ۹۶/۱۰/۲ ) کد درس ۱۱۱۴۲۰۴-۱۴۱۱۱۹۷ تعداد صفحات ۵۶ تعداد دوره ۱۴ پاسخنامه تستی ۷ پاسخنامه Read more…

سوالات درس کنترل و گواهی بذر ۱۴۱۱۱۰۲-۱۴۱۱۵۰۲ با جواب به صورت کتابچه

سوالات درس کنترل و گواهی بذر ۱۴۱۱۱۰۲-۱۴۱۱۵۰۲ با جواب به صورت کتابچه دانلود کتابچه سوالات درس کنترل و گواهی بذر ۱۴۱۱۱۰۲-۱۴۱۱۵۰۲ با جواب به صورت کتابچه جزئیات کتابچه به شرح زیر می باشد: ( آخرین به روز رسانی : ۹۶/۱۰/۲ ) کد درس ۱۴۱۱۱۰۲-۱۴۱۱۵۰۲ تعداد صفحات ۸۳ تعداد دوره ۱۸ Read more…

سوالات درس مبانی کشاورزی پایدار با جواب به صورت کتابچه

سوالات درس مبانی کشاورزی پایدار با جواب به صورت کتابچه دانلود کتابچه سوالات درس مبانی کشاورزی پایدار با جواب به صورت کتابچه جزئیات کتابچه به شرح زیر می باشد: ( آخرین به روز رسانی : ۹۶/۱۰/۲ )   کد درس ۱۱۲۱۰۱۲-۱۴۱۱۰۵۸-۱۴۱۱۳۴۷-۱۴۱۵۰۰۲-۱۴۱۱۶۲۰ تعداد صفحات ۷۶ تعداد دوره ۱۶ پاسخنامه تستی ۱۲ Read more…

سوالات درس زراعت گیاهان دارویی و ادویه ای ۱۴۱۱۰۹۲-۱۴۱۱۵۰۷ با جواب به صورت کتابچه

سوالات درس زراعت گیاهان دارویی و ادویه ای ۱۴۱۱۰۹۲-۱۴۱۱۵۰۷ با جواب به صورت کتابچه دانلود کتابچه سوالات درس زراعت گیاهان دارویی و ادویه ای ۱۴۱۱۰۹۲-۱۴۱۱۵۰۷ با جواب به صورت کتابچه (و تشریحی) جزئیات کتابچه به شرح زیر می باشد: ( آخرین به روز رسانی : ۹۶/۱۰/۲ ) کد درس ۱۴۱۱۰۹۲-۱۴۱۱۵۰۷ Read more…

سوالات درس اصول تکثیر و پرورش ماهی ۱۴۱۱۲۶۲ با جواب به صورت کتابچه

سوالات درس اصول تکثیر و پرورش ماهی ۱۴۱۱۲۶۲ با جواب به صورت کتابچه نامهای دیگر این درس: تکثیر – پرورش و صید آبزیان دانلود کتابچه سوالات درس اصول تکثیر و پرورش ماهی ۱۴۱۱۲۶۲ با جواب به صورت کتابچه (پاسخنامه تستی- تشریحی – تستی تشریحی) جزئیات کتابچه به شرح زیر می Read more…

سوالات درس هیدروتکنیک و طراحی استخرها ۱۴۱۱۲۶۳ با جواب به صورت کتابچه

سوالات درس هیدروتکنیک و طراحی استخرها ۱۴۱۱۲۶۳ با جواب به صورت کتابچه دانلود کتابچه سوالات درس هیدروتکنیک و طراحی استخرها ۱۴۱۱۲۶۳ با جواب به صورت کتابچه (پاسخنامه تستی- تشریحی – تستی تشریحی) جزئیات کتابچه به شرح زیر می باشد: ( آخرین به روز رسانی : ۹۶/۱۰/۲ ) کد درس ۱۴۱۱۲۶۳ Read more…

سوالات درس آمار حیاتی ۱۴۱۱۲۶۴ با جواب به صورت کتابچه

سوالات درس آمار حیاتی ۱۴۱۱۲۶۴ با جواب به صورت کتابچه دانلود کتابچه سوالات درس آمار حیاتی ۱۴۱۱۲۶۴ با جواب به صورت کتابچه (پاسخنامه تستی- تشریحی – تستی تشریحی) جزئیات کتابچه به شرح زیر می باشد: ( آخرین به روز رسانی : ۹۶/۱۰/۲ ) کد درس ۱۴۱۱۲۶۴ تعداد صفحات ۲۲ تعداد Read more…

سوالات درس ارزیابی محیط زیست ۱۴۱۱۱۴۸-۱۴۱۱۳۲۷ با جواب به صورت کتابچه

سوالات درس ارزیابی محیط زیست ۱۴۱۱۱۴۸-۱۴۱۱۳۲۷ با جواب به صورت کتابچه دانلود کتابچه سوالات درس ارزیابی محیط زیست ۱۴۱۱۱۴۸-۱۴۱۱۳۲۷ با جواب به صورت کتابچه (پاسخنامه تستی- تشریحی – تستی تشریحی) جزئیات کتابچه به شرح زیر می باشد: ( آخرین به روز رسانی : ۹۶/۱۰/۲ ) کد درس ۱۴۱۱۱۴۸-۱۴۱۱۳۲۷ تعداد صفحات Read more…

سوالات درس اکولوژی دریاها ۱۴۱۱۲۶۶ با جواب به صورت کتابچه

سوالات درس اکولوژی دریاها ۱۴۱۱۲۶۶ با جواب به صورت کتابچه دانلود کتابچه سوالات درس اکولوژی دریاها ۱۴۱۱۲۶۶ با جواب به صورت کتابچه (پاسخنامه تستی- تشریحی – تستی تشریحی) جزئیات کتابچه به شرح زیر می باشد: ( آخرین به روز رسانی: ۹۶/۱۰/۲ ) کد درس ۱۴۱۱۲۶۶ تعداد صفحات ۲۶ تعداد دوره Read more…

سوالات درس اقتصاد شیلاتی ۱۴۱۱۲۷۱ با جواب به صورت کتابچه

سوالات درس اقتصاد شیلاتی ۱۴۱۱۲۷۱ با جواب به صورت کتابچه دانلود کتابچه سوالات درس اقتصاد شیلاتی ۱۴۱۱۲۷۱ با جواب به صورت کتابچه (پاسخنامه تستی- تشریحی – تستی تشریحی) جزئیات کتابچه به شرح زیر می باشد: ( آخرین به روز رسانی: ۹۶/۱۰/۲ ) کد درس ۱۴۱۱۲۷۱ تعداد صفحات ۱۶ تعداد دوره Read more…

سوالات درس ماهی شناسی سیستماتیک ۱۴۱۱۲۷۲ با جواب به صورت کتابچه

سوالات درس ماهی شناسی سیستماتیک ۱۴۱۱۲۷۲ با جواب به صورت کتابچه دانلود کتابچه سوالات درس ماهی شناسی سیستماتیک ۱۴۱۱۲۷۲ با جواب به صورت کتابچه (پاسخنامه تستی- تشریحی – تستی تشریحی) جزئیات کتابچه به شرح زیر می باشد: ( آخرین به روز رسانی: ۹۶/۱۰/۲ ) کد درس ۱۴۱۱۲۷۲ تعداد صفحات ۱۶ Read more…

سوالات درس اصول روشهای صید آبزیان ۱۴۱۱۲۷۰ با جواب به صورت کتابچه

سوالات درس اصول روشهای صید آبزیان ۱۴۱۱۲۷۰ با جواب به صورت کتابچه دانلود کتابچه سوالات درس اصول روشهای صید آبزیان ۱۴۱۱۲۷۰ با جواب به صورت کتابچه (پاسخنامه تستی- تشریحی – تستی تشریحی) جزئیات کتابچه به شرح زیر می باشد: ( آخرین به روز رسانی: ۹۶/۱۰/۲ ) کد درس ۱۴۱۱۲۷۰ تعداد Read more…

سوالات درس تکثیر و پرورش ماهیان سردآبی ۱۴۱۱۲۸۵ با جواب به صورت کتابچه

سوالات درس تکثیر و پرورش ماهیان سردآبی ۱۴۱۱۲۸۵ با جواب به صورت کتابچه دانلود کتابچه سوالات درس تکثیر و پرورش ماهیان سردآبی ۱۴۱۱۲۸۵ با جواب به صورت کتابچه (پاسخنامه تستی- تشریحی – تستی تشریحی) جزئیات کتابچه به شرح زیر می باشد: ( آخرین به روز رسانی: ۹۶/۱۰/۲ ) کد درس Read more…

سوالات درس تکثیر و پرورش آبزیان ۱۴۱۱۲۷۵ با جواب به صورت کتابچه

سوالات درس تکثیر و پرورش آبزیان ۱۴۱۱۲۷۵ با جواب به صورت کتابچه دانلود کتابچه سوالات درس تکثیر و پرورش آبزیان ۱۴۱۱۲۷۵ با جواب به صورت کتابچه (پاسخنامه تستی- تشریحی – تستی تشریحی) جزئیات کتابچه به شرح زیر می باشد: ( آخرین به روز رسانی: ۹۶/۱۰/۲ ) کد درس ۱۴۱۱۲۷۵ تعداد Read more…

سوالات درس گیاهان آبزی ۱۴۱۱۱۳۹-۱۴۱۱۲۷۷ با جواب به صورت کتابچه

سوالات درس گیاهان آبزی ۱۴۱۱۱۳۹-۱۴۱۱۲۷۷ با جواب به صورت کتابچه دانلود کتابچه سوالات درس گیاهان آبزی ۱۴۱۱۱۳۹-۱۴۱۱۲۷۷ با جواب به صورت کتابچه (پاسخنامه تستی- تشریحی – تستی تشریحی) جزئیات کتابچه به شرح زیر می باشد: ( آخرین به روز رسانی: ۹۶/۱۰/۲ ) کد درس ۱۴۱۱۱۳۹-۱۴۱۱۲۷۷ تعداد صفحات ۳۸ تعداد دوره Read more…

سوالات درس هیدروبیولوژی عمومی ۱۴۱۱۲۸۰ با جواب به صورت کتابچه

سوالات درس هیدروبیولوژی عمومی ۱۴۱۱۲۸۰ با جواب به صورت کتابچه دانلود کتابچه سوالات درس هیدروبیولوژی عمومی ۱۴۱۱۲۸۰ با جواب به صورت کتابچه (پاسخنامه تستی- تشریحی – تستی تشریحی) جزئیات کتابچه به شرح زیر می باشد: ( آخرین به روز رسانی: ۹۶/۱۰/۲ ) کد درس ۱۴۱۱۲۸۰ تعداد صفحات ۴ تعداد دوره Read more…

سوالات درس تکثیر و پرورش ماهیان گرم آبی ۱۴۱۱۲۸۴ با جواب به صورت کتابچه

سوالات درس تکثیر و پرورش ماهیان گرم آبی ۱۴۱۱۲۸۴ با جواب به صورت کتابچه دانلود کتابچه سوالات درس تکثیر و پرورش ماهیان گرم آبی ۱۴۱۱۲۸۴ با جواب به صورت کتابچه (پاسخنامه تستی- تشریحی – تستی تشریحی) جزئیات کتابچه به شرح زیر می باشد: ( آخرین به روز رسانی: ۹۶/۱۰/۲ ) Read more…

سوالات درس اصول فرآوری محصولات شیلاتی ۱۴۱۱۲۸۱ با جواب به صورت کتابچه

سوالات درس اصول فرآوری محصولات شیلاتی ۱۴۱۱۲۸۱ با جواب به صورت کتابچه دانلود کتابچه سوالات درس اصول فرآوری محصولات شیلاتی ۱۴۱۱۲۸۱ با جواب به صورت کتابچه (پاسخنامه تستی- تشریحی – تستی تشریحی) جزئیات کتابچه به شرح زیر می باشد: ( آخرین به روز رسانی: ۹۶/۱۰/۲ ) کد درس ۱۴۱۱۲۸۱ تعداد Read more…

سوالات درس تکثیر و پرورش ماهیان تزئینی ۱۴۱۱۲۸۶ با جواب به صورت کتابچه

سوالات درس تکثیر و پرورش ماهیان تزئینی ۱۴۱۱۲۸۶ با جواب به صورت کتابچه دانلود کتابچه سوالات درس تکثیر و پرورش ماهیان تزئینی ۱۴۱۱۲۸۶ با جواب به صورت کتابچه (پاسخنامه تستی- تشریحی – تستی تشریحی) جزئیات کتابچه به شرح زیر می باشد: ( آخرین به روز رسانی: ۹۶/۱۰/۲ ) کد درس Read more…

سوالات درس جیره نویسی تغذیه آبزیان ۱۴۱۱۲۸۷ با جواب به صورت کتابچه

سوالات درس جیره نویسی تغذیه آبزیان ۱۴۱۱۲۸۷ با جواب به صورت کتابچه دانلود کتابچه سوالات درس جیره نویسی تغذیه آبزیان ۱۴۱۱۲۸۷ با جواب به صورت کتابچه (پاسخنامه تستی- تشریحی – تستی تشریحی) جزئیات کتابچه به شرح زیر می باشد: ( آخرین به روز رسانی: ۹۶/۱۰/۲ ) کد درس ۱۴۱۱۲۸۷ تعداد Read more…

سوالات درس ترمودینامیک و انتقال حرارت ۱۴۱۱۱۲۳-۱۴۱۵۰۶۲ با جواب به صورت کتابچه

سوالات درس ترمودینامیک و انتقال حرارت ۱۴۱۱۱۲۳-۱۴۱۵۰۶۲ با جواب به صورت کتابچه دانلود کتابچه سوالات درس ترمودینامیک و انتقال حرارت ۱۴۱۱۱۲۳-۱۴۱۵۰۶۲ با جواب به صورت کتابچه (پاسخنامه تستی- تشریحی – تستی تشریحی) جزئیات کتابچه به شرح زیر می باشد: ( آخرین به روز رسانی: ۹۶/۱۰/۲ ) کد درس ۱۴۱۱۱۲۳-۱۴۱۵۰۶۲ تعداد Read more…

سوالات درس مقاومت مصالح ۱۴۱۴۰۱۲-۱۴۱۱۱۲۲ با جواب به صورت کتابچه

سوالات درس مقاومت مصالح ۱۴۱۴۰۱۲-۱۴۱۱۱۲۲ با جواب به صورت کتابچه دانلود کتابچه سوالات درس مقاومت مصالح ۱۴۱۴۰۱۲-۱۴۱۱۱۲۲ با جواب به صورت کتابچه (پاسخنامه تستی- تشریحی – تستی تشریحی) جزئیات کتابچه به شرح زیر می باشد: ( آخرین به روز رسانی: ۹۶/۱۰/۲ ) کد درس ۱۴۱۴۰۱۲-۱۴۱۱۱۲۲ تعداد صفحات ۴۳ تعداد دوره Read more…

سوالات درس استاتیک ۱۴۱۱۱۱۷-۱۴۱۱۱۷۱ با جواب به صورت کتابچه

سوالات درس استاتیک ۱۴۱۱۱۱۷-۱۴۱۱۱۷۱ با جواب به صورت کتابچه دانلود کتابچه سوالات درس استاتیک ۱۴۱۱۱۱۷-۱۴۱۱۱۷۱ با جواب به صورت کتابچه (پاسخنامه تستی- تشریحی – تستی تشریحی) جزئیات کتابچه به شرح زیر می باشد: ( آخرین به روز رسانی: ۹۶/۱۰/۲ ) کد درس ۱۴۱۱۱۱۷-۱۴۱۱۱۷۱ تعداد صفحات ۷۲ تعداد دوره ۷ پاسخنامه Read more…

سوالات درس طراحی سیستمهای آبیاری ۱۴۱۱۰۵۱ با جواب به صورت کتابچه

سوالات درس طراحی سیستمهای آبیاری ۱۴۱۱۰۵۱ با جواب به صورت کتابچه دانلود کتابچه سوالات درس طراحی سیستمهای آبیاری ۱۴۱۱۰۵۱ با جواب به صورت کتابچه (پاسخنامه تستی- تشریحی – تستی تشریحی) جزئیات کتابچه به شرح زیر می باشد: ( آخرین به روز رسانی: ۹۶/۱۰/۲ ) کد درس ۱۴۱۱۰۵۱ تعداد صفحات ۶۳ Read more…

سوالات درس بیولوژی خاک ۱۴۱۱۰۴۹ با جواب به صورت کتابچه

سوالات درس بیولوژی خاک ۱۴۱۱۰۴۹ با جواب به صورت کتابچه دانلود کتابچه سوالات درس بیولوژی خاک ۱۴۱۱۰۴۹ با جواب به صورت کتابچه (پاسخنامه تستی- تشریحی – تستی تشریحی) جزئیات کتابچه به شرح زیر می باشد: ( آخرین به روز رسانی: ۹۶/۱۰/۲ ) کد درس ۱۴۱۱۰۴۹ تعداد صفحات ۴۳ تعداد دوره Read more…

سوالات درس طراحی سازه های آبی ۱۴۱۱۰۴۶-۱۴۱۴۰۲۹-۱۴۱۴۰۵۲ با جواب به صورت کتابچه

سوالات درس طراحی سازه های آبی ۱۴۱۱۰۴۶-۱۴۱۴۰۲۹-۱۴۱۴۰۵۲ با جواب به صورت کتابچه دانلود کتابچه سوالات درس طراحی سازه های آبی ۱۴۱۱۰۴۶-۱۴۱۴۰۲۹-۱۴۱۴۰۵۲ با جواب به صورت کتابچه (پاسخنامه تستی- تشریحی – تستی تشریحی) جزئیات کتابچه به شرح زیر می باشد: ( آخرین به روز رسانی: ۹۶/۱۰/۲ ) کد درس ۱۴۱۱۰۴۶-۱۴۱۴۰۲۹-۱۴۱۴۰۵۲ تعداد Read more…

سوالات درس حفاظت خاک و آب تکمیلی ۱۴۱۱۰۴۵_۱۴۱۴۰۲۴_۱۴۱۵۰۳۳ با جواب به صورت کتابچه

سوالات درس حفاظت خاک و آب تکمیلی ۱۴۱۱۰۴۵_۱۴۱۴۰۲۴_۱۴۱۵۰۳۳ با جواب به صورت کتابچه دانلود کتابچه سوالات درس حفاظت خاک و آب تکمیلی ۱۴۱۱۰۴۵_۱۴۱۴۰۲۴_۱۴۱۵۰۳۳ با جواب به صورت کتابچه (پاسخنامه تستی- تشریحی – تستی تشریحی) جزئیات کتابچه به شرح زیر می باشد: ( آخرین به روز رسانی: ۹۶/۱۰/۲ ) کد درس Read more…

سوالات درس رابطه آب و خاک و گیاه ۱۴۱۱۰۳۳-۱۴۱۱۰۸۶-۱۴۱۱۵۰۵-۱۴۱۴۰۳۱ با جواب به صورت کتابچه

سوالات درس رابطه آب و خاک و گیاه ۱۴۱۱۰۳۳-۱۴۱۱۰۸۶-۱۴۱۱۵۰۵-۱۴۱۴۰۳۱ با جواب به صورت کتابچه دانلود کتابچه سوالات درس رابطه آب و خاک و گیاه ۱۴۱۱۰۳۳-۱۴۱۱۰۸۶-۱۴۱۱۵۰۵-۱۴۱۴۰۳۱ با جواب به صورت کتابچه (پاسخنامه تستی- تشریحی – تستی تشریحی) جزئیات کتابچه به شرح زیر می باشد: ( آخرین به روز رسانی: ۹۶/۱۰/۲ ) Read more…

سوالات درس ارزیابی اراضی ۱۴۱۱۰۴۲ با جواب به صورت کتابچه

سوالات درس ارزیابی اراضی ۱۴۱۱۰۴۲ با جواب به صورت کتابچه دانلود کتابچه سوالات درس ارزیابی اراضی ۱۴۱۱۰۴۲ با جواب به صورت کتابچه (پاسخنامه تستی- تشریحی – تستی تشریحی) جزئیات کتابچه به شرح زیر می باشد: ( آخرین به روز رسانی: ۹۶/۱۰/۲ ) کد درس ۱۴۱۱۰۴۲ تعداد صفحات ۵۲ تعداد دوره Read more…

سوالات درس اصول مهندسی زهکشی ۱۴۱۱۰۴۰_۱۴۱۴۰۱۷_۱۴۱۴۰۴۳ با جواب به صورت کتابچه

سوالات درس اصول مهندسی زهکشی ۱۴۱۱۰۴۰_۱۴۱۴۰۱۷_۱۴۱۴۰۴۳ با جواب به صورت کتابچه نامهای دیگر این درس: اصول زهکشی – مبانی زهکشی دانلود کتابچه سوالات درس اصول مهندسی زهکشی ۱۴۱۱۰۴۰_۱۴۱۴۰۱۷_۱۴۱۴۰۴۳ با جواب به صورت کتابچه (پاسخنامه تستی- تشریحی – تستی تشریحی) جزئیات کتابچه به شرح زیر می باشد: ( آخرین به روز Read more…

سوالات درس هیدرولیک انهار ۱۴۱۱۰۳۹-۱۴۱۴۰۱۸-۱۴۱۴۰۴۵ با جواب به صورت کتابچه

سوالات درس هیدرولیک انهار ۱۴۱۱۰۳۹-۱۴۱۴۰۱۸-۱۴۱۴۰۴۵ با جواب به صورت کتابچه نام دیگر این درس : هیدرولیک مجاری روباز دانلود کتابچه سوالات درس هیدرولیک انهار ۱۴۱۱۰۳۹-۱۴۱۴۰۱۸-۱۴۱۴۰۴۵ با جواب به صورت کتابچه (پاسخنامه تستی- تشریحی – تستی تشریحی) جزئیات کتابچه به شرح زیر می باشد: ( آخرین به روز رسانی: ۹۶/۱۰/۲ ) Read more…

سوالات درس مرتعداری ۱۱۲۱۰۶۳-۱۴۱۱۵۰۱ با جواب به صورت کتابچه

سوالات درس مرتعداری ۱۱۲۱۰۶۳-۱۴۱۱۵۰۱ با جواب به صورت کتابچه دانلود کتابچه سوالات درس مرتعداری ۱۱۲۱۰۶۳-۱۴۱۱۵۰۱ با جواب به صورت کتابچه (پاسخنامه تستی- تشریحی – تستی تشریحی) جزئیات کتابچه به شرح زیر می باشد: ( آخرین به روز رسانی: ۹۶/۱۰/۲ ) کد درس ۱۱۲۱۰۶۳-۱۴۱۱۵۰۱ تعداد صفحات ۸۲ تعداد دوره ۱۷ پاسخنامه Read more…

سوالات درس خاکهای شور سدیمی ۱۴۱۱۲۳۲ با جواب به صورت کتابچه

سوالات درس خاکهای شور سدیمی ۱۴۱۱۲۳۲ با جواب به صورت کتابچه دانلود کتابچه سوالات درس خاکهای شور سدیمی ۱۴۱۱۲۳۲ با جواب به صورت کتابچه (پاسخنامه تستی- تشریحی – تستی تشریحی) جزئیات کتابچه به شرح زیر می باشد: ( آخرین به روز رسانی: ۹۶/۱۰/۲ ) کد درس ۱۴۱۱۲۳۲ تعداد صفحات ۹ Read more…

سوالات درس مکانیک سیالات ۱۴۱۱۰۳۸-۱۴۱۴۰۱۴ با جواب به صورت کتابچه

سوالات درس مکانیک سیالات ۱۴۱۱۰۳۸-۱۴۱۴۰۱۴ با جواب به صورت کتابچه دانلود کتابچه سوالات درس مکانیک سیالات ۱۴۱۱۰۳۸-۱۴۱۴۰۱۴ با جواب به صورت کتابچه نام دیگر این درس: مکانیک سیالات و هیدرولیک جزئیات کتابچه به شرح زیر می باشد: ( آخرین به روز رسانی: ۹۶/۱۰/۲ ) کد درس ۱۴۱۱۰۳۸-۱۴۱۴۰۱۴ تعداد صفحات ۵۲ Read more…

سوالات درس پیدایش و رده بندی خاکها ۱۴۱۱۰۳۴ با جواب به صورت کتابچه

سوالات درس پیدایش و رده بندی خاکها ۱۴۱۱۰۳۴ با جواب به صورت کتابچه دانلود کتابچه سوالات درس پیدایش و رده بندی خاکها ۱۴۱۱۰۳۴ با جواب به صورت کتابچه (پاسخنامه تستی- تشریحی – تستی تشریحی) جزئیات کتابچه به شرح زیر می باشد: ( آخرین به روز رسانی: ۹۶/۱۰/۲ ) کد درس Read more…

سوالات درس هیدرولوژی ۱۴۱۱۰۳۶ با جواب به صورت کتابچه

سوالات درس هیدرولوژی ۱۴۱۱۰۳۶ با جواب به صورت کتابچه دانلود کتابچه سوالات درس هیدرولوژی ۱۴۱۱۰۳۶ با جواب به صورت کتابچه (پاسخنامه تستی- تشریحی – تستی تشریحی) جزئیات کتابچه به شرح زیر می باشد: ( آخرین به روز رسانی: ۹۶/۱۰/۲ ) کد درس ۱۴۱۱۰۳۶ تعداد صفحات ۴۵ تعداد دوره ۱۱ پاسخنامه Read more…

سوالات درس شناخت محیط زیست ۱۱۲۱۰۵۰-۱۴۱۱۲۶۹-۱۴۱۴۰۵۸ با جواب به صورت کتابچه

سوالات درس شناخت محیط زیست ۱۱۲۱۰۵۰-۱۴۱۱۲۶۹-۱۴۱۴۰۵۸ با جواب به صورت کتابچه نامهای دیگر این درس: شناخت و حمایت محیط زیست – مبانی علوم محیط زیست – مبانی محیط زیست دانلود کتابچه سوالات درس شناخت محیط زیست ۱۱۲۱۰۵۰-۱۴۱۱۲۶۹-۱۴۱۴۰۵۸ با جواب به صورت کتابچه (پاسخنامه تستی- تشریحی – تستی تشریحی) جزئیات کتابچه Read more…

سوالات درس شیمی و حاصلخیزی خاک ۱۴۱۱۰۳۱ با جواب به صورت کتابچه

سوالات درس شیمی و حاصلخیزی خاک ۱۴۱۱۰۳۱ با جواب به صورت کتابچه دانلود کتابچه سوالات درس شیمی و حاصلخیزی خاک ۱۴۱۱۰۳۱ با جواب به صورت کتابچه (پاسخنامه تستی- تشریحی – تستی تشریحی) جزئیات کتابچه به شرح زیر می باشد: ( آخرین به روز رسانی: ۹۶/۱۰/۲ ) کد درس ۱۴۱۱۰۳۱ تعداد Read more…

سوالات درس مکانیک خاک ۱۴۱۱۰۲۹-۱۴۱۱۱۳۵-۱۴۱۴۰۱۹-۱۴۱۴۰۴۸ با جواب به صورت کتابچه

سوالات درس مکانیک خاک ۱۴۱۱۰۲۹-۱۴۱۱۱۳۵-۱۴۱۴۰۱۹-۱۴۱۴۰۴۸ با جواب به صورت کتابچه دانلود کتابچه سوالات درس مکانیک خاک ۱۴۱۱۰۲۹-۱۴۱۱۱۳۵-۱۴۱۴۰۱۹-۱۴۱۴۰۴۸ با جواب به صورت کتابچه (پاسخنامه تستی- تشریحی – تستی تشریحی) نام دیگر این درس : فیزیک و مکانیک خاک های کشاورزی جزئیات کتابچه به شرح زیر می باشد: ( آخرین به روز Read more…

سوالات درس فیزیک خاک ۱۴۱۱۰۲۷ با جواب به صورت کتابچه

سوالات درس فیزیک خاک ۱۴۱۱۰۲۷ با جواب به صورت کتابچه دانلود کتابچه سوالات درس فیزیک خاک ۱۴۱۱۰۲۷ با جواب به صورت کتابچه (پاسخنامه تستی- تشریحی – تستی تشریحی) جزئیات کتابچه به شرح زیر می باشد: ( آخرین به روز رسانی: ۹۶/۱۰/۳ ) کد درس ۱۴۱۱۰۲۷ تعداد صفحات ۲۰ تعداد دوره Read more…

سوالات درس زمین شناسی ۱۱۱۶۱۰۷-۱۱۱۶۳۷۹-۱۱۱۶۴۳۶ با جواب به صورت کتابچه

سوالات درس زمین شناسی ۱۱۱۶۱۰۷-۱۱۱۶۳۷۹-۱۱۱۶۴۳۶ با جواب به صورت کتابچه دانلود کتابچه سوالات درس زمین شناسی ۱۱۱۶۱۰۷-۱۱۱۶۳۷۹-۱۱۱۶۴۳۶ با جواب به صورت کتابچه (پاسخنامه تستی- تشریحی – تستی تشریحی) جزئیات کتابچه به شرح زیر می باشد: ( آخرین به روز رسانی: ۹۶/۱۰/۳ ) کد درس ۱۱۱۶۱۰۷-۱۱۱۶۳۷۹-۱۱۱۶۴۳۶ تعداد صفحات ۳۵ تعداد دوره Read more…