سوالات اصول طراحی و برنامه ریزی فعالیت بدنی 1215322 پیام نور به صورت کتابچه همراه با پاسخنامه

سوالات اصول طراحی و برنامه ریزی فعالیت بدنی 1215322 پیام نور به صورت کتابچه همراه با پاسخنامه دانلود فایل پی دی اف سوالات اصول طراحی و برنامه ریزی فعالیت بدنی 1215322 پیام نور به صورت کتابچه همراه با پاسخنامه منبع این درس (نام کتاب): مبانی تمرینات قدرتی و آماده سازی ادامه مطلب…

سوالات فیزیولوژی فعالیت بدنی و تندرستی 1215321 پیام نور به صورت کتابچه همراه با پاسخنامه

سوالات فیزیولوژی فعالیت بدنی و تندرستی 1215321 پیام نور به صورت کتابچه همراه با پاسخنامه دانلود فایل پی دی اف سوالات فیزیولوژی فعالیت بدنی و تندرستی 1215321 پیام نور به صورت کتابچه همراه با پاسخنامه منبع این درس (نام کتاب): فیزیولوژی ورزشی و فعالیت بدنی مزایای سایت ما نسبت به ادامه مطلب…

سوالات اپیدمیولوژی فعالیت بدنی و تندرستی 1215289 پیام نور به صورت کتابچه همراه با پاسخنامه

سوالات اپیدمیولوژی فعالیت بدنی و تندرستی 1215289 پیام نور به صورت کتابچه همراه با پاسخنامه دانلود فایل پی دی اف سوالات اپیدمیولوژی فعالیت بدنی و تندرستی 1215289 پیام نور به صورت کتابچه همراه با پاسخنامه منبع این درس (نام کتاب): اپیدمیولوژی جامع در علوم بهداشتی مزایای سایت ما نسبت به ادامه مطلب…

سوالات مقدمه ای بر ارزیابی و برنامه ریزی فعالیت بدنی 1215319 پیام نور به صورت کتابچه همراه با پاسخنامه

سوالات مقدمه ای بر ارزیابی و برنامه ریزی فعالیت بدنی 1215319 پیام نور به صورت کتابچه همراه با پاسخنامه دانلود فایل پی دی اف سوالات مقدمه ای بر ارزیابی و برنامه ریزی فعالیت بدنی 1215319 پیام نور به صورت کتابچه همراه با پاسخنامه منبع این درس (نام کتاب): آمادگی جسمانی ادامه مطلب…

سوالات کارشناسی ارشد پیام نور رشته فیزیولوژی ورزشی گرایش فیزیولوژی ورزشی کاربردی به صورت کتابچه همراه با پاسخنامه

سوالات کارشناسی ارشد پیام نور رشته فیزیولوژی ورزشی گرایش فیزیولوژی ورزشی کاربردی به صورت کتابچه همراه با پاسخنامه دانلود فایل پی دی اف در زیر لیست نمونه سوالات را مشاهده میکنید. برای مشاهده جزئیات هر کتابچه بر روی کد و یا نام درس و برای خرید بر بروی دکمه «اضافه ادامه مطلب…

سوالات ملاحظات ارتوپدیک و بیومکانیک در تمرین های ورزشی 1215416 پیام نور به صورت کتابچه همراه با پاسخنامه

سوالات ملاحظات ارتوپدیک و بیومکانیک در تمرین های ورزشی 1215416 پیام نور به صورت کتابچه همراه با پاسخنامه دانلود فایل پی دی اف سوالات ملاحظات ارتوپدیک و بیومکانیک در تمرین های ورزشی 1215416 پیام نور به صورت کتابچه همراه با پاسخنامه منبع این درس (نام کتاب): ارگونومی در ورزش و ادامه مطلب…

سوالات استفاده و سوء استفاده از داروها 1215415 پیام نور به صورت کتابچه همراه با پاسخنامه

سوالات استفاده و سوء استفاده از داروها 1215415 پیام نور به صورت کتابچه همراه با پاسخنامه دانلود فایل پی دی اف سوالات استفاده و سوء استفاده از داروها 1215415 پیام نور به صورت کتابچه همراه با پاسخنامه منبع این درس (نام کتاب): استفاده و سوء استفاده از هورمون توسط ورزشکاران ادامه مطلب…

سوالات بدنسازی ویژه رشته های ورزشی 1215412 پیام نور به صورت کتابچه همراه با پاسخنامه

سوالات بدنسازی ویژه رشته های ورزشی 1215412 پیام نور به صورت کتابچه همراه با پاسخنامه دانلود فایل پی دی اف سوالات بدنسازی ویژه رشته های ورزشی 1215412 پیام نور به صورت کتابچه همراه با پاسخنامه منبع این درس (نام کتاب): فیزیولوژی ورزش کاربردی مزایای سایت ما نسبت به سایر سایت ادامه مطلب…

سوالات استرس محیطی در تمرین و فعالیت ورزشی 1215411 پیام نور به صورت کتابچه همراه با پاسخنامه

سوالات استرس محیطی در تمرین و فعالیت ورزشی 1215411 پیام نور به صورت کتابچه همراه با پاسخنامه دانلود فایل پی دی اف سوالات استرس محیطی در تمرین و فعالیت ورزشی 1215411 پیام نور به صورت کتابچه همراه با پاسخنامه منبع این درس (نام کتاب): تاثیر محیط بر فعالیت های ورزشی ادامه مطلب…

سوالات برنامه ریزی پیشرفته ویژه قدرت و استقامت 1215329 پیام نور به صورت کتابچه همراه با پاسخنامه

سوالات برنامه ریزی پیشرفته ویژه قدرت و استقامت 1215329 پیام نور به صورت کتابچه همراه با پاسخنامه دانلود فایل پی دی اف سوالات برنامه ریزی پیشرفته ویژه قدرت و استقامت 1215329 پیام نور به صورت کتابچه همراه با پاسخنامه منبع این درس (نام کتاب): زمانبندی و طراحی تمرین قدرتی در ادامه مطلب…