سوالات اصول برنامه ریزی تمرینات اصلاحی 1215317 پیام نور به صورت کتابچه همراه با پاسخنامه

سوالات اصول برنامه ریزی تمرینات اصلاحی 1215317 پیام نور به صورت کتابچه همراه با پاسخنامه دانلود فایل پی دی اف سوالات اصول برنامه ریزی تمرینات اصلاحی 1215317 پیام نور به صورت کتابچه همراه با پاسخنامه منبع این درس (نام کتاب): مبانی آموزش تمرینات اصلاحی / NASM مزایای سایت ما نسبت ادامه مطلب…

سوالات آزمایشگاه حرکات اصلاحی 1215316 پیام نور به صورت کتابچه همراه با پاسخنامه

سوالات آزمایشگاه حرکات اصلاحی 1215316 پیام نور به صورت کتابچه همراه با پاسخنامه دانلود فایل پی دی اف سوالات آزمایشگاه حرکات اصلاحی 1215316 پیام نور به صورت کتابچه همراه با پاسخنامه منبع این درس (نام کتاب): آزمایشگاه حرکات اصلاحی برای دانشجویان تحصیلات تکمیلی مزایای سایت ما نسبت به سایر سایت ادامه مطلب…

سوالات امدادگر ورزشی پیشرفته 1215315 پیام نور به صورت کتابچه همراه با پاسخنامه

سوالات امدادگر ورزشی پیشرفته 1215315 پیام نور به صورت کتابچه همراه با پاسخنامه دانلود فایل پی دی اف سوالات امدادگر ورزشی پیشرفته 1215315 پیام نور به صورت کتابچه همراه با پاسخنامه منبع این درس (نام کتاب): آسیب های ورزشی: تشخیص، مدیریت و درمان مزایای سایت ما نسبت به سایر سایت ادامه مطلب…

سوالات حرکات اصلاحی پیشرفته 1215314 پیام نور به صورت کتابچه همراه با پاسخنامه

سوالات حرکات اصلاحی پیشرفته 1215314 پیام نور به صورت کتابچه همراه با پاسخنامه دانلود فایل پی دی اف سوالات حرکات اصلاحی پیشرفته 1215314 پیام نور به صورت کتابچه همراه با پاسخنامه منبع این درس (نام کتاب): مفاهیم بنیادی حرکات اصلاحی مزایای سایت ما نسبت به سایر سایت های مشابه: قیمت ادامه مطلب…

سوالات حرکت شناسی پیشرفته 1215301 پیام نور به صورت کتابچه همراه با پاسخنامه

سوالات حرکت شناسی پیشرفته 1215301 پیام نور به صورت کتابچه همراه با پاسخنامه دانلود فایل پی دی اف سوالات حرکت شناسی پیشرفته 1215301 پیام نور به صورت کتابچه همراه با پاسخنامه منبع این درس (نام کتاب): حرکت شناسی مزایای سایت ما نسبت به سایر سایت های مشابه: قیمت ارزان مجهز ادامه مطلب…

سوالات زبان تخصصی 1215312 پیام نور به صورت کتابچه همراه با پاسخنامه

سوالات زبان تخصصی 1215312 پیام نور به صورت کتابچه همراه با پاسخنامه دانلود فایل پی دی اف سوالات زبان تخصصی 1215312 پیام نور به صورت کتابچه همراه با پاسخنامه منبع این درس (نام کتاب): زبان تخصصی مزایای سایت ما نسبت به سایر سایت های مشابه: قیمت ارزان مجهز به تکنولوژی ادامه مطلب…

سوالات کارشناسی ارشد پیام نور رشته فیزیولوژی ورزشی گرایش فیزیولوژی فعالیت بدنی وتندرستی به صورت کتابچه همراه با پاسخنامه

سوالات کارشناسی ارشد پیام نور رشته فیزیولوژی ورزشی گرایش فیزیولوژی فعالیت بدنی وتندرستی به صورت کتابچه همراه با پاسخنامه دانلود فایل پی دی اف در زیر لیست نمونه سوالات را مشاهده میکنید. برای مشاهده جزئیات هر کتابچه بر روی کد و یا نام درس و برای خرید بر بروی دکمه ادامه مطلب…

سوالات استرس محیطی در فیزیولوژی فعالیت بدنی 1215422 پیام نور به صورت کتابچه همراه با پاسخنامه

سوالات استرس محیطی در فیزیولوژی فعالیت بدنی 1215422 پیام نور به صورت کتابچه همراه با پاسخنامه دانلود فایل پی دی اف سوالات استرس محیطی در فیزیولوژی فعالیت بدنی 1215422 پیام نور به صورت کتابچه همراه با پاسخنامه منبع این درس (نام کتاب): فعالیت بدنی و فشار اکسایشی مزایای سایت ما ادامه مطلب…

سوالات ابعاد روانی فعالیت بدنی 1215420 پیام نور به صورت کتابچه همراه با پاسخنامه

سوالات ابعاد روانی فعالیت بدنی 1215420 پیام نور به صورت کتابچه همراه با پاسخنامه دانلود فایل پی دی اف سوالات ابعاد روانی فعالیت بدنی 1215420 پیام نور به صورت کتابچه همراه با پاسخنامه منبع این درس (نام کتاب): روانشناسی ورزشی مزایای سایت ما نسبت به سایر سایت های مشابه: قیمت ادامه مطلب…

سوالات فیزیولوژی فعالیت بدنی کودکان و نوجوانان 1215418 پیام نور به صورت کتابچه همراه با پاسخنامه

سوالات فیزیولوژی فعالیت بدنی کودکان و نوجوانان 1215418 پیام نور به صورت کتابچه همراه با پاسخنامه دانلود فایل پی دی اف سوالات فیزیولوژی فعالیت بدنی کودکان و نوجوانان 1215418 پیام نور به صورت کتابچه همراه با پاسخنامه منبع این درس (نام کتاب): فیزیولوژی ورزشی کودکان مزایای سایت ما نسبت به ادامه مطلب…