سوالات مدیریت مالی ۲ پیام نور به صورت کتابچه و همراه با پاسخنامه

سوالات مدیریت مالی ۲ پیام نور به صورت کتابچه و همراه با پاسخنامه

دانلود

سوالات مدیریت مالی ۲ پیام نور به صورت کتابچه و همراه با پاسخنامه

با کد: ۱۲۱۴۰۳۵-۱۲۱۴۰۷۲

جدول زیر جزئیات کتابچه نمونه سوال این درس را از جمله تعداد دوره، تعداد پاسخنامه تستی و تشریحی را نشان می دهد.

( آخرین به روز رسانی: 96/10/6 )

کد درس: ۱۲۱۴۰۳۵-۱۲۱۴۰۷۲
تعداد صفحه 198
تعداد دوره 24
پاسخنامه تستی 19
پاسخنامه تشریحی ۱۰

تعدادی از سوالات این درس:

سوالات مدیریت مالی ۲ پیام نور

 

1-بهترین مقدارموجودی احتیاطی برای یک قلم خاص به کدام یک از گزینه های زیر بستگی دارد؟

الف-هزینه کمبود موجودی                ب-تغییر ناپذیری موجودی

ج-مکان تحویل موجودی                  د-سرمایه گذاری

2-خرید اضافه موجودی در صورتی که احتمال بدهیم قسمت موجودی ها در آینده افزایش می یابد بیانگر کدام یک از گزینه های زیر می باشد؟

الف-پیش خرید موجودی ها               ب-سفته بازی

ج-افزایش اصل محافظه کاری            د-هزینه ها

3-پول در جریان دریافت از مشتریان ،بیانگر کدام یک از گزینه های زیر می باشد؟

الف-شناوری پست                          ب-شناوری دسترسی

ج-شناوری پردازش                         د-اعتبار شناور وصولی

4-هزینه استفاده نکردن از تخفیف با شرایط (ن/60 و 3/10) در 365 روز کدام یک از گزینه های زیر می باشد؟

الف-57/22 درصد                         ب-15 درصد

ج-14 درصد                                د-27/25 درصد

5-اگر نرخ بهره 10 درصد و درصد مانده جبرانی 15 درصد باشد نرخ بهره مؤثر چقدر می باشد؟

الف-67/12 درصد                         ب-76/10 درصد

ج-76/11 درصد                           د-67/13 درصد

سوالات مدیریت مالی ۲ پیام نور

6-مدریت سرمایه در گردش بیانگر مدیریت کدام یک از گزینه های زیر می باشد؟

الف-دارایی های جاری                     ب-بدهی های جاری

ج- دارایی های جاری و بدهی های جاری    د-حقوق صاحبان سهام

7-نیازهای کوتاه مدت به وجه نقد باید از منابع کوتاه مدت و نیاز های بلند مدت باید از منابع بلند مدت تأمین شوند ،بیانگر کدام یک از گزینه های زیر می باشد ؟

الف-اصل فاکتورینگ                      ب-اصل تطابق

ج-اصل محافظه کاری                     د-اصل تحقق

8-رابطه بین نرخ بهره وسررسیدوام در هر نقطه از زمان چه نامیده می شود؟

الف-منحنی سرمایه                         ب-منحنی ساده

ج-منحنی ریسک                            د-منحنی بازده

9-بازار پول شامل کدام یک از گزینه های زیر می باشد؟

الف-اسناد خزانه                             ب-اکثر سپرده های پس انداز

ج-اکثر اوراق پس انداز                    د-حسابهای دیداری

10-کدام یک از نهادهای زیر برای خرید کالا به مصرف کنندگان منابع مالی عرضه می کنند؟

الف-بانک های تجاری                     ب-صندوق های سرمایه گذاری

ج-اتحادیه های اعتباری                    د-سایر مؤسسات پس انداز

سوالات مدیریت مالی ۲ پیام نور

11-کدام یک از موارد زیراز عوامل محدود کننده رقابت در بازار های پولی وسرمایه هستند؟

الف-رقبا              ب-بانک ها          ج-مالیات             د-بیمه ها

12-نهادی که به شرکت ها،بخش کشاورزی، دولت و سازندگان واحد مسکونی منابع مالی عرضه می کند کدام است؟

الف-شرکت های وام صنعتی              ب-شرکت های تأمین مالی مصرف کننده

ج-اتحادیه های اعتباری                    د-شرکت های بیمه عمر

13-اگر100000=D و 12%=G و20%=K باشد ارزش سهام شرکت چقدر است؟

الف-000/250                             ب-000/600

ج-000/400                                د-000/250/1

14-در کدام یک از اجاره های زیر،موجر خدمات تعمیر و نگهداری،بیمه دارایی و پرداخت عوارض با مالیات آن را نیز تقبل می کند؟

الف-فروش و اجاره دارایی                ب-اجاره با خدمات کامل

ج-اجاره با اهرم مالی                       د-اجاره عملیاتی

15-اگرNPV خرید بزرگتر از NPV اجاره باشد آنگاه:

الف-اجاره دارایی در مقابل خرید دارایی میتواند به نفع شرکت باشد

ب-اجاره دارایی در مقابل خرید دارایی به زیان شرکت است

ج-تحصیل دارایی از طریق اجاره سود آور است

د-اجاره دارایی در مقابل خرید دارایی به زیان شرکت نیست

سوالات مدیریت مالی ۲ پیام نور

16-آیا اجاره دارایی راهی برای کاهش مخاطره نابابی یا بی ارزش شدن دارایی می باشد؟

الف-پاسخ مثبت است ولی کاهش مخاطره هزینه ای در بر ندارد

ب- پاسخ منفی است ولی کاهش مخاطره غالباً هزینه ای در بر دارد

ج- پاسخ مثبت است ولی کاهش مخاطره غالباً هزینه ای در بر دارد

د- پاسخ منفی است ولی کاهش مخاطره هزینه ای در بر ندارد

17-عبارت: اجاره یا خرید دارایی به نفع شرکت است یا نه، از نظر هزینه های مالیاتی بستگی به کدام یک از گزینه های زیر دارد؟

الف-نرخ مالیات بر درآمد شرکت                     ب-نرخ تنزیل اجاره شرکت

ج-نرخ ارزش فعلی خرید شرکت                     د-سود و زیان حاصل از تحصیل اجاره شرکت

18-در کدام یک از گزینه های زیر هر سهامدار میتواند به میزان تعداد سهام خود ضربدر تعداد اعضای هیأت مدیره رأی دهد؟

الف-رأی سهامداران                                    ب-رأی هیأت مدیره

ج-رأی مجمع عمومی                      د-رأی انباشته

19-مؤسسات دولتی غالباً برای تأمین منابع جهت استفاده بخش خصوصی کدام یک از گزینه های زیر را انتشار می دهند؟

الف-اوراق قرضه توسعه صنعتی                    ب- اوراق قرضه با نرخ شناور

ج- اوراق قرضه در آمدی                             د- اوراق قرضه با بهره پایین

20-نرخ بهره بازار که سرمایه گذار برای سرمایه گذاری در اوراق قرضه طلب می کند و آن را به دست می آورد ،بیانگر کدام یک از گزینه های زیر می باشد؟

الف-نرخ بهره اسمی                                    ب-نرخ بازده سرمایه گذاری

ج-بازده مورد انتظار                                     د-بازده تا سر رسید

سوالات مدیریت مالی ۲ پیام نور

21-ارتباط بین نرخ بهره بازار ونرخ بهره اسمی اوراق قرضه کدام یک از گزینه های زیر می باشد؟

الف-هیچ ارتباطی وجود ندارد                        ب-مستقیم

ج-صعودی                                   د-معکوس

22-باز خرید یا مستهلک کردن اوراق قرضه بر اساس وجوه استهلاکی بدهی های شرکت را چه تغییری می دهد؟

الف-بی اثر است                            ب-کاهش می دهد

ج-افزایش می دهد                           د-مخاطره بدهی های باقیمانده را افزایش می دهد

23-اگر اعلام سود سهام به شکل سهام جایزه یا تجزیه سهام باشد نسبت تبدیل:

الف- به طور موقت کاهش می یابد                  ب-افزایش می یابد

ج-کاهش می یابد                                        د-تغییر نمی کند

24-ارزش بازاراوراق بهادارقابل تبدیل………. کمتر از ارزش سرمایه گذاری وارزش تبدیل آن نخواهد شد و ……..بیشتر از آن است.

الف-غالباً،همیشه                ب-همیشه،غالباً                  ج-هیچگاه،معمولاً               د-معمولاً،غالباً

25-اگر قیمت بازار سهام عادی شرکت برابر یا کمتر از قیمت اعمال حق خرید سهام باشد،چه پیش می آید؟

الف-ارزش نظری حق خرید سهام مثبت خواهد بود

ب- ارزش نظری حق خرید سهام منفی خواهد بود

ج- ارزش نظری حق خرید سهام صفر خواهد بود

د- ارزش نظری خرید هیچ تغییری نخواهد داشت

سوالات مدیریت مالی ۲ پیام نور

سؤالات تشریحی

1-اطلاعات زیر در خصوص هزینه موجودی های شرکت البرز در دست می باشد:

قیمت خرید هر واحد کالا200 ریال . نرخ تنزیل در سال 12% نرخ هزینه نگهداری 5% .

هزینه هر بار سفارش 500 ریال . نرخ مالیات 40% . مقدار مصرف در سال2000 واحد .

مطلوب است:

الف:محاسبه مقدار سفارش اقتصادی (eoq) ؟

ب:محاسبه هزینه سفارش؟

2-اطلاعات زیر مربوط اجاره یا خرید دارایی توسط شرکت ایران فردا است:

خرید دارایی                                     اجاره دارایی

————————————–                ————————————-

قیمت خرید 500000                       اجاره سالانه  120000

افزایش درآمد   200000                       افزایش درآمد   350000

افزایش هزینه به جز استهلاک  110000     افزایش هزینه به جز اجاره 150000

ارزش اسقاط   50000                            مدت اجاره   5سال

عمر مفید  5 سال                                 نرخ تنزیل   12%

نرخ تنزیل  10%

روش استهلاک خط مستقیم می باشد، نرخ مالیات 20% است.

7906/3=10.5%p/a. و    6209/0=10.5%.p/fو    6048/3=12.5%.p/a.

مطلوب است: تعیین اینکه آیا اجاره دارایی بهتر است یا خرید آن؟

 

3-نقدینگی برنامه ریزی شده ونقدینگی حمایتی را به اختصار توضیح دهید؟

4- شرکت آسمان 10هزار سهم عادی به ارزش اسمی هزار ریال و قیمت بازار هر سهم1500  ریال را دارا می باشد و نیاز به تأمین مالی به میزان 40درصد سرمایه جاری دارد. شرکت در نظر دارد جهت تأمین مالی حق تقدم عرضه کند. قیمت پذیره نویسی 1000 ریال تعیین شده است.

مطلوبست:

1-تعداد سهام جدید را محاسبه نمایید.

2-تعداد حق تقدم سهام را محاسبه نمایید.

 

برچسب ها

   دانلود نمونه سوال امتحانی مدیریت مالی با    نمونه سوال مدیریت مالی با پیام نور با پاسخ   سوالات مدیریت مالی با پیام نور   نمونه سوال مدیریت مالی با پیام نور   دانلود سوالات مدیریت مالی با پیام نور   دانلود نمونه سوالات مدیریت مالی با پیام نور   دانلود نمونه سوال مدیریت مالی با پیام نور   نمونه سوال مدیریت مالی با پیام نور با جواب   دانلود نمونه سوال مدیریت مالی با     مدیریت مالی با    دانلود نمونه سوالات مدیریت مالی با پیام نور با جواب تستی   دانلود نمونه سوال مدیریت مالی با پیام نور با جواب تستی   سوالات مدیریت مالی با با جواب   سوالات مدیریت مالی با پیام نور   سوالات مدیریت مالی با پیام نور با پاسخ   سوالات پیام نور      سوالات با پاسخنامه

دسته‌ها: