نمونه سوالات درس تعلیم و تربیت اسلامی ۱۲۱۱۶۱۴ (سری اول) پیام نور به همراه پاسخنامه

نمونه سوالات درس تعلیم و تربیت اسلامی ۱۲۱۱۶۱۴ (سری اول) پیام نور به همراه پاسخنامه

نمونه سوالات درس تعلیم و تربیت اسلامی ۱۲۱۱۶۱۴
(سری اول) پیام نور به همراه پاسخنامه

سری اول سوالات درس تعلیم و تربیت اسلامی

سری دوم سوالات درس تعلیم و تربیت اسلامی

در زیر نمونه سوالات این درس را مشاهده می کنید(به زودی پاسخنامه تستی این سوالات در همین برگه قرار داده می شود)

نام درس : اهداف تربیت از دیدگاه اسلام – تعلیم و تربیت اسلامی

آخرین به روز رسانی تیرماه 97

۱-از تامل در معانی لغوی واژه های هدف، قصد و غایت بر می آید که همگی در بر دارنده چه مفهومی هستند؟

الف- نهایت و سرانجام کار          ب- شوق و انگیزه              ج- غرض            د- نشانه تیر

۲-رفتاری است که به وسیله بازخورد منفی کنترل می شود:

الف – رفتار خود سامان دهی       ب- رفتار وظیفه ای            ج- رفتار متوجه به هدف       د- رفتار هدف دار

۳-مفهوم فلسفی غایت:

الف- هدف و غرض      ب- مقصود           ج- پرچم              د- نتیجه و نهایت – نتیجه و سرانجام

۴-مفهوم هدف در تعلیم و تربیت چیست؟

الف – وضع نهایی و مطلوب به طور آگاهانه            ب- نشانه تیر        ج- هر شیئ بلند و بر افراشته                 د- شوق و انگیزه

۵-کدام گزینه از ویژگی های هدف نیست:

الف- داشتن اختیار        ب- وضع نهایی و مطلوب     ج- انگیزش          د- انتخاب مسیر

۶-رکن اصلی از تربیت و عمل تربیتی در چهارچوب نظام آموزش و پرورش چیست؟

الف – عمل تربیتی       ب- برنامه ریزی                ج- انگیزش          د- انتخاب مسیر

۷-مهمترین هدف زندگی انسان کدام گزینه می باشد؟

الف- تعلیم و تربیت       ب- برنامه ریزی                ج- کمال نهایی       د- هماهنگی

۸-یکی از شاخصه های ارزیابی اهداف تربیتی :

الف- قابل وصول بودن و پویایی                ب- غیر قابل وصول بودن و پویایی

ج- قابل وصول بودن و ایستایی                 د- غیر قابل وصول بودن و ایستایی

۹-اساسی ترین نقش را در تدوین مکاتب تربیتی کدام گزینه ایفا کرده است:

الف- منطق                ب- علم               ج- دین                د- فلسفه

۱۰-یکی از مباحث مهمی که به روش فلسفی بررسی می شود کدام گزینه می باشد:

الف- هستی شناسی       ب- انسان شناسی                ج- معرفت شناسی              د- ارزش شناسی

نمونه سوالات درس تعلیم و تربیت اسلامی ۱۲۱۱۶۱۴ پیام نور به همراه پاسخنامه

۱۱-کدام گزینه در مورد ایدئالیست صحیح نمی باشد؟

الف- برای اشیای خارج از ذهن انسان، واقعیت قائل بوده، وجود مستقل آنها را می پذیرد

ب- معتقدند انسان ماهیتا موجودی مجرد است

ج- معتقدند رفتار انسان ذاتا هدفدار بوده ، تابع محرکهای خارجی نیست

د- شاگرد محور آموزش است

۱۲- بهترین راه برای تدوین هدفهای آموزشی، در نظر گرفتن کدام مورد می باشد؟

الف- فعالیتهای دانش آموزان                    ب- فعالیتهای معلم              ج- عنوان درس                  د- میزان یادگیری دانش آموزان

۱۳- هدفهایی که مقاصد آموزش معلم را با توجه به عملکرد یا رفتار قابل مشاهده یادگیرنده بیان می کند را چه می گویند؟

الف- هدفهای تربیتی      ب- هدفهای آموزشی- رفتاری             ج- هدفهای پرورشی                        د- هدفهای تعلیمی

۱۴- کدام حیطه، مهمترین زمینه فعالیت اکثر آزمون سازان فعلی است؟

الف- حیطه عاطفی       ب- حیطه شناختی              ج- حیطه حرکتی                د- حیطه روانی

۱۵- یادآوری مطالب از پیش آموخته به کدام خرده طبقه از حیطه شناختی بر می گردد؟

الف- دانش                 ب- درک                         ج- تجزیه و تحلیل              د- ترکیب

۱۶- توانایی فهم مطالب، تعریف کدام طبقه از حیطه شناختی است؟

الف- دانش                 ب- درک                         ج- تجزیه و تحلیل              د- ترکیب

۱۷- توانایی تقسیم مطلب به اجزای تشکیل دهنده آن اشاره به کدام خرده طبقه از حیطه شناختی دارد؟

الف- دانش                 ب- درک                         ج- تجزیه و تحلیل              د- ترکیب

۱۸- توانایی استفاده از آموخته ها در موقعیتهای جدید و واقعی اشاره به کدام خرده طبقه از حیطه شناختی دارد؟

الف- تحلیل                 ب- ترکیب                       ج- کاربرد                        د – دانش

۱۹- توانایی درآمیختن اجزا به نحوی که ساخت کلی جدیدی تشکیل شود حکایت بر کدام خرده طبقه از حیطه شناختی دارد؟

الف- ترکیب               ب- کاربرد           ج- درک              د- تحلیل

نمونه سوالات درس تعلیم و تربیت اسلامی ۱۲۱۱۶۱۴ پیام نور به همراه پاسخنامه

۲۰- توانایی قضاوت در باره ارزش مطالب برای منظور معینی حکایت بر کدام خرده طبقه از حیطه شناختی دارد؟

الف- ارزشیابی                        ب- کاربرد           ج- درک              د- تحلیل

۲۱-در راس سلسله مراتب حیطه ذهنی (شناختی) قرار دارد:

الف- دانش و معلومات                ب- ترکیب                       ج- کاربرد                        د- ارزشیابی

۲۲-پایین ترین سطح یادگیری در حیطه عاطفی کدام گزینه است؟

الف- درونی شدن ارزشها                        ب- واکنش                       ج- دانش              د- دریافت

۲۳- پایین ترین سطح یادگیری در شناختی عاطفی کدام گزینه است؟

الف – دانش                ب- ارزشیابی                    ج- ترکیب                        د- درک

۲۴-دقت دانش آموز در پدیده ها به کدام خرده طبقه از حیطه عاطفی اشاره دارد؟

الف- درونی شدن ارزشها                        ب- واکنش                       ج- سازمان بندی و تدوین                  د- دریافت

۲۵-شرکت فعال دانش آموز به کدام خرده طبقه از حیطه عاطفی اشاره دارد؟

الف- درونی شدن ارزشها                        ب- واکنش                       ج- سازمان بندی و تدوین                  د- دریافت

۲۶- ارزشی که دانش آموز برای یک پدیده قائل است به کدام خرده طبقه از حیطه عاطفی اشاره دارد؟

الف- ارزش گذاری                   ب- درونی شدن ارزشها                    ج- تدوین                         د- دریافت

۲۷-در کدام طبقه از حیطه عاطفی، تاکید بر مقایسه ، ربط و ترکیب ارزشها است؟

الف- تدوین                 ب- درونی شدن ارزشها                    ج- ارزش گذاری                د- دریافت

۲۸-آن دسته از هدفهای آموزشی که به هدف زندگی منجر می شود در کدام طبقه از حیطه عاطفی قرار دارد؟

الف – درونی شدن ارزشها              ب- ارزش گذاری              ج- تدوین              د- دریافت

۲۹- در این سطح از حوزه عاطفی، فرد دارای نظام ارزشی خاصی می شود که شخصیت وی را شکل می دهد:

الف – ارزش گذاری               ب-درونی شدن ارزشها              ج- تدوین              د- دریافت

نمونه سوالات درس تعلیم و تربیت اسلامی ۱۲۱۱۶۱۴ پیام نور به همراه پاسخنامه

۳۰- بالا ترین مرحله یادگیری در حیطه روانی – حرکتی چیست؟

الف – مشاهده و تقلید               ب-درونی شدن ارزشها              ج- ارزشیابی              د- عادی شدن عمل

۳۱- مهمترین ویژگی هدف غایی از نظر اسلام چیست؟

الف – جامعیت              ب-همسازی با فطرت              ج- بر انگیزندگی           د- دست یابی به قرب الهی

۳۲- کدام ویژگی هدف غایی در برگیرنده تمام ارزشهای انسانی است؟

الف – وحدت هدف غایی             ب-همسازی با فطرت              ج- جامعیت           د- دست یابی به قرب الهی

۳۳- کدام پیامبر در قرآن، اسوه سعادتمندان شمرده شده است؟

الف – حضرت یوسف            ب-حضرت محمد             ج- حضرت نوح           د- ابراهیم

۳۴-مراد از قرب چیست؟

الف – نزدیکی زمانی و مکانی     ب-نزدیکی و ارتباط روحی و معنوی     ج- نزدیکی روحی و جسمی       د-نزدیکی روحی و مکانی

۳۵-در عرف اسلام به طهارت اکبر معروف است:

الف – طهارت روح     ب-طهارت روح و جسم    ج- جسم       د-هیچ کدام

۳۶-بالاترین مقامی که اسوه های انسان کامل به آن نایل گشته اند:

الف- عبودیت         ب- حیاط طیبه      ج- تکامل       د-قرب الهیچ

۳۷-از نظر قرآن، مطهر چه کسی است؟

الف- کسی که به گناه آلوده نباشد        ب-کسی که هدایت قرآن را درک کرده       ج-طهارت روحی و جسمی        د-همه موارد

۳۸-کلید نیل به هدف نهایی جیست؟

الف-معرفت خدا         ب- ایمان به خدا      ج-تقوای الهی        د-عبودیت

۳۹-بنا به فرموده حضرت علی(ع) سرآغاز تدین چیست؟

الف-تقوای الهی         ب-ایمان به خدا       ج- عبودیت       د-معرفت خدا

۴۰-کدام معرفت، معرفت عقلی و تجربی(حسی) است؟

الف-معرفت حضوری         ب-معرفت حصولی       ج-هر دو مورد        د-هیچ کدام

نمونه سوالات درس تعلیم و تربیت اسلامی ۱۲۱۱۶۱۴ پیام نور به همراه پاسخنامه

۴۱-این نوع شناخت خدا در فطرت آدمی ریشه دارد و با ابعاد عاطفی و درونی او عجین شده:

الف-معرفت حضوری و حصولی        ب-معرفت حصولی       ج-معرفت حضوری        د-هیچ کدام

۴۲-این نوع شناخت خدا سازنده شخصیت انسان است و نظام رفتاری و منش و سلوک او را تعیین می کند:

الف-معرفت حضوری و حصولی        ب-معرفت حصولی       ج-معرفت باطنی       د-معرفت حضوری

۴۳-این معرفت، علمی است که در آن سهو و خطا راه ندارد تنها مرحله ای است که مستقیما فرد را به هدف نهایی می رساند:

الف-معرفت حضوری       ب-معرفت حصولی       ج-هر دو مورد      د-هیچ کدام

۴۴-مفهومی است که حکایت از اعتقاد و باوری درونی دارد:

الف-ایمان       ب-معرفت       ج-تقوا      د-عبودیت

۴۵-التزام قلبی و ظهور عملی دو رکن اساسی آن است:

الف-تقوا      ب-معرفت       ج-ایمان     د-عبودیت

۴۶-از آثار تربیتی ایمان چیست:

الف-آرامش و انبساط خاطر     ب-روشن بینی       ج-پرهیز از غرور     د-حفظ نفس از سرکشی

۴۷-روح و جوهره ایمان به خدا چیست؟

الف-تقوای الهی    ب- احتراز از معاصی      ج-عبودیت         د-شکر گزاری

۴۸-یکی از کلمات رایج در متون دینی که به معنای “حفظ، صیانت و نگهداری” است چیست؟

الف- عبودیت    ب-معرفت           ج-ایمان          د-تقواچ

۴۹-“یک نوع کنار گیری از حوزه گناه” چیست:

الف- صیانت          ب-تقوا           ج-معنویت روحی         د-صیانت منفی

نمونه سوالات درس تعلیم و تربیت اسلامی ۱۲۱۱۶۱۴ پیام نور به همراه پاسخنامه

۵۰-یکی از اهداف واسطه ای که در سطحی متفاوت از ایمان مطرح می شود:

الف- ایمان        ب-معرفت           ج- تقوا            د- شکر گزاری

– در مقام انتزاع، در سلسله مراتب قرب به خدا، مرحله ای است بالاتر از ایمان :

الف- معرفت         ب- شکر گزاری                ج- عبودیت                      د- تقوا

۵۲- یک حالت روحی است که شخصیت آدمی را تحت الشعاع خود قرار می دهد:

الف- تقوا             ب- شکر گزاری                ج- عبودیت                      د- معرفت

۵۳-در روایات به عنوان بهترین لباس، سازنده دین و ستون تدین شناخته شده:

الف- شکر گزاری              ب- تقوا               ج- عبودیت                      د- معرفت

۵۴- از آثار تربیتی تقوا چیست:

الف- دوری از گناه              ب- روشن بینی                  ج- پرهیز از غرور             د- آرامش و انبساط خاطر

۵۵- از آثار تربیتی عبادت چیست؟

الف- پرهیز از غرور و خودخواهی                  ب- روشن بینی                  ج- آرامش و انبساط خاطر                 د- حفظ نفس از سرکشی

۵۶- به معنای حق شناسی است:

الف- ایمان           ب- تقوا               ج- معرفت                       د- شکر

۵۷- از آثار تربیتی شکرگزاری چیست؟

الف- پرهیز از غرور                       ب- آرامش و انبساط خاطر                ج- روشن بینی                  د- دست یابی به عدالت اجتماعی

۵۸- اولین هدف از سلسله اهداف تربیتی اسلام در خصوص ارتباط فرد باخود است:

الف- پرورش قوه عقل                      ب- فراگیری علوم و معارف              ج- تعالی اندیشه                 د- خودشناسی

۵۹- از عوامل پرورش عقل و اندیشه نمیباشد:

الف- دلیل جویی                 ب- شتاب زدگی                 ج- طهارت قلب                 د- معاشرت با علما

۶۰- از دیدگاه اسلام، کدام گزینه از صفات علم نافع نمیباشد:

الف- خالص و ناب باشد                                                                                ب- منجر به عمل شود

ج- گرایشهای دنیوی محور در تعلیم و تربیت قرار نگیرد                                        د- با امیال مادی توام باشد

نمونه سوالات درس تعلیم و تربیت اسلامی ۱۲۱۱۶۱۴ پیام نور به همراه پاسخنامه

۶۱- برای بنا نهادن نظام شخصیتی و احتراز از انحرافات و توسعه شناخت حسی امری ضروری است:

الف- خداشناسی                 ب- خود شناسی                 ج- تعالی اندیشه                 د- فراگیری علوم و معارف

۶۲- از نظر اسلام، با تکیه بر کدام منبع نمیتوان به گوهر سعادت و قرب الهی دست یافت؟

الف- معارف عقلی              ب- معارف حسی               ج- معارف مختلف انسانی                 د- الف و ب

۶۳- یکی از عوامل رشد تفکر در انسان …………… است:

الف- تعالیم حاصل از وحی                ب- تعالیم حاصل از یافته های انسان                 ج- تعالیم بزرگان                د- همه موارد

۶۴- عالی ترین دریچه معارف انسانی ……………… است:

الف- حکمت                     ب- معجزه                       ج- یافته های دانشمندان                    د- وحی

۶۵- کدام گزینه صحیح نیست:

الف- نتایج برخی از معارف با گرایش های انسان هیچ گونه رابطه ای ندارد مانند قوانین ریاضی

ب- قوانین ریاضی و بسیاری از قوانین علمی که اثبات آنها رابطه ای با گرایش های انسان ندارند، بازدارنده یا تحریک کننده هستند

ج- برخی از معارف، ناظر بر ابعاد روحی و معنوی فرد هستند و بار ارزشی دارند

د- معارفی که اطلاع از آنها سبب هدایت و عدم اطلاع از آنها سبب گمراهی آدم می شود نمی تواند رویکردی غیر ارزشی و خنثی داشته باشد

نمونه سوالات درس تعلیم و تربیت اسلامی ۱۲۱۱۶۱۴ پیام نور به همراه پاسخنامه

۶۶- …………….. مقدمه خداشناسی است.

الف- خودشناسی                 ب- تقوا شناسی                  ج- ارزش شناسی                د- خودسازی

۶۷- منظور از اینکه انسان باید خود را بشناسد چیست؟

الف- باید وضعیتهای حاکم بر وجودش را بشناسد                                      ب- باید مبدا و آغازش را بشناسد

ج- باید وضعیت کنونی خود را بشناسد                                                  د- باید سرانجام خود را بشناسد

۶۸- …………….. منشا و مبدا وجود و ارتباط انسان با آن و چگونگی تکوین او از اهمیت خاصی برخوردار است.

الف- عبودیت                    ب- شناخت                       ج- احساس تکلیف               د- همه موارد

۶۹- گوهر وجود انسان ………………. او است:

الف- روح مجرد                 ب- روح و جسم                 ج- عقل               د- اراده

نمونه سوالات درس تعلیم و تربیت اسلامی ۱۲۱۱۶۱۴ پیام نور به همراه پاسخنامه

۷۰- از نظر قرآن کدام گزینه از عوامل کفر است؟

الف- شرک                       ب- انحراف          ج- بی اطلاعی از سرآغاز خلقت         د- همه موارد

۷۱- شناخت کدام گزینه انسان را برای خودسازی آماده می کند؟

الف- خدا شناسی                ب- خودشناسی                  ج- انسان شناسی                د- الف و ب

۷۲- کدام گزینه صحیح میباشد؟

الف- خودشناسی صرفا در بعد اخلاقی مطرح نمیشود بلکه شامل تمام ابعاد وجودی می گردد

ب- خودشناسی امری درونی است

ج- خدا شناسی مرحله ای مقدم بر خودشناسی است

د- ثمره خودسازی درخودشناسی و خداشناسی ظاهر می شود

۷۳- یکی از گرایش های اصیل انسان ……………… است.

الف- حقیقت جویی              ب- خداجویی                    ج- فضیلت جویی               د- کمال جویی

۷۴- مقصود از …………… اشتیاق انسان به شناخت روابط بین پدیده ها است.

الف- خداجویی                   ب- فضیلت جویی                           ج- کمال جویی             د- حقیقت جویی

۷۵- عدم تقویت کدام گرایش باطنی منجر به ضعف و سستی و انحراف انسان میشود؟

الف- گرایش به زیبایی ها                  ب- گرایش به حقیقت جویی

ج- گرایش به دفاع         د- گرایش به زندگی اجتماعی

نمونه سوالات درس تعلیم و تربیت اسلامی ۱۲۱۱۶۱۴ پیام نور به همراه پاسخنامه

۷۶- خود سازی منوط بر کدام گزینه است؟

الف- انسان شناسی              ب- خداشناسی                   ج- خودشناسی              د- ب و ج

۷۷- ………………. زاییده احساس نیاز و فقر وجودی است.

الف- گرایش به خدا             ب- گرایش به حقیقت                       ج- گرایش به فضیلت                  د- گرایش به زندگی اجتماعی

۷۸- مقصود از …………. همان ارزش اخلاقی تثبیت شده در وجود انسان است.

الف- فضیلت                     ب- کمال             ج- حقیقت       د- معرفت

۷۹- مقصود از روح، …………….. است.

الف- کمال                        ب- حقیقت                       ج- فضیلت                  د- جاودانگی

نمونه سوالات درس تعلیم و تربیت اسلامی ۱۲۱۱۶۱۴ پیام نور به همراه پاسخنامه

۸۰- یکی از اهداف واسطه ای  پرورش …………… در انسان است که ناظر بر دو عامل گرایشی و شناختی انگیرش است.

الف- کمال جویی                ب- حقیقت جویی                ج- فضیلت جویی                      د- خداجویی

۸۱- قرآن کریم، عاملی معنوی که واسطه نزدیکی و برادری انسانها می شود را چه میداند؟

الف- تقوا             ب- ایمان             ج- معرفت                  د- تقرب به خدا

۸۲- معیار و ملاک تعیین سیاستهای ارتباطی در جامعه دینی چیست؟

الف- نیل به قرب الهی                     ب- ایمان             ج- معرفت                  د- تقوا

۸۳- در دیدگاه قرآن، پرورش ………….. عامل مهمی در جلوگیری از فساد در زمین است.

الف- گرایش به خدا             ب- گرایش به حقیقت                       ج- گرایش به کمال         د- گرایش به دفاع

۸۴- مهمترین نشانه …………. رفتار روزمره انسان است.

الف- گرایش به خدا             ب- گرایش به حقیقت                       ج- گرایش به فضیلت                  د- گرایش به زیبایی

۸۵- به گرایش هایی که بین آنها و انسان هیچ واسطه ای نیست چه می گویند؟

الف- گرایش هایی که به طور غیر مستقیم به انسان مربوط می شود

ب- گرایش هایی که به انسان مربوط نمی شود

ج- گرایش هایی که به طور مستقیم به انسان مربوط می شود

د- گرایش هایی که مستقیما و غیر مستقیما به انسان مربوط می شود

نمونه سوالات درس تعلیم و تربیت اسلامی ۱۲۱۱۶۱۴ پیام نور به همراه پاسخنامه

۸۶- یکی از عواملی که در توسعه قدرت انسان نقش مهمی دارد چیست؟

الف- ثروت                      ب- تغذیه             ج- ایمان         د- صبر

۸۷- از نظر قرآن، کدام گرایش نسبت به افعال و گرایشهای دیگر اهمیت ویژه ای دارد و حفظ حیات آدمی و بقای نسل در گرو به کارگیری آن در حد طبیعی است؟

الف- گرایش به خدا             ب- گرایش به حقیقت                       ج- گرایش به زیبایی                   د- گرایش به تملک

۸۸- از نظر قرآن حب مال و توجه بیش از حد به کدام گرایش مارا از یاد خدا باز می دارد؟

الف- گرایش به خدا             ب- گرایش به حقیقت                       ج- گرایش به زیبایی                   د- گرایش به تملک

۸۹- از نظر قرآن دلبستگی بیش از حد به …………… امکان آسیب پذیری انسان را افزایش میدهد.

الف- نفس             ب- آخرت                        ج- ثروت        د- زیبایی

نمونه سوالات درس تعلیم و تربیت اسلامی ۱۲۱۱۶۱۴ پیام نور به همراه پاسخنامه

۹۰- ……………. نقش اصلاح گرانه در جامعه دارد و موج تزکیه نفس میشود.

الف- روزه                       ب- توبه              ج- انفاق         د- امر به معروف و نهی از منکر

۹۱- از نظر قرآن ………………، نوعی جهاد در راه خداست.

الف- روزه                       ب- توبه              ج- انفاق         د- امر به معروف و نهی از منکر

۹۲- مهمترین روش تقویت …………… از نظر دین؛ عبارت است از ایجاد نوعی دلبستگی به منبعی مستقل.

الف- اراده                        ب- قدرت            ج- علم           د- عقل

۹۳- از نظر قرآن، تقویت اراده مستلزم ………….. است.

الف- صبر                       ب- جهاد              ج- ایمان         د- تقوی

۹۴- مهمترین عامل تقویت اراده چیست؟

الف- تقوای الهی                ب- تمرین                        ج- ایمان به خدا            د- تمسک به خدا

۹۵- از نظر قرآن، بارزترین هدف اعطای روزی به انسان چیست؟

الف- دوری از معاصی                     ب- شکرگزاری                 ج- عبودیت                 د- تقوای الهی

نمونه سوالات درس تعلیم و تربیت اسلامی ۱۲۱۱۶۱۴ پیام نور به همراه پاسخنامه

۹۶- کدام گزینه از وظایف معلم از حیث جوانب ارتباطاتی نمیباشد:

الف- حسن خلق و فروتنی                 ب- صلاحیت و شایستگی در امر تعلیم              ج- کوشش در بذل علم                 د- لزوم تطبیق عمل و گفتار علم

۹۷- از دیدگاه دین، دو عامل اساسی در ایجاد پیوند چیست؟

الف- تامین نیازهای روحی و مادی                   ب- بقای نسل                    ج- صداقت                  د- آرامش و محبت

۹۸- از ابتدایی ترین وظایف والدین در برابر فرزندان چیست؟

الف- محبت                      ب- تربیت                        ج- تامین نیازهای اولیه                د- تعلیم

۹۹- مهمترین شاخصه ارتباطات سیاسی چیست؟

الف- کسب قدرت               ب- کسب علم                    ج- کسب سیاست           د- کسب مال

۱۰۰- از دیدگاه اسلام، کدام گزینه از عوامل تربیتی دخیل در آفرینش قدرت سیاسی در ارتباطات اجتماعی نمیباشد؟

الف- کوشش برای تحصیل قدرت سیاسی                       ب- احیای امر به معروف و نهی ازمنکر

ج- پاسداری از آزادی                                                   د- تحکیم اخوت

نمونه سوالات درس تعلیم و تربیت اسلامی ۱۲۱۱۶۱۴ پیام نور به همراه پاسخنامه

دریافت فایل pdf این سوالات به همراه پاسخنامه:

دریافت سری دوم سوالات درس تعلیم و تربیت اسلامی

 

برچسب ها

   دانلود نمونه سوال امتحانی نمونهات تعلیم و تربیت اسلامی سری اول    نمونه سوال نمونهات تعلیم و تربیت اسلامی سری اول پیام نور با پاسخ   سوالات نمونهات تعلیم و تربیت اسلامی سری اول پیام نور   نمونه سوال نمونهات تعلیم و تربیت اسلامی سری اول پیام نور   دانلود سوالات نمونهات تعلیم و تربیت اسلامی سری اول پیام نور   دانلود نمونه سوالات نمونهات تعلیم و تربیت اسلامی سری اول پیام نور   دانلود نمونه سوال نمونهات تعلیم و تربیت اسلامی سری اول پیام نور   نمونه سوال نمونهات تعلیم و تربیت اسلامی سری اول پیام نور با جواب   دانلود نمونه سوال نمونهات تعلیم و تربیت اسلامی سری اول    نمونهات تعلیم و تربیت اسلامی سری اول 1211614   دانلود نمونه سوالات نمونهات تعلیم و تربیت اسلامی سری اول پیام نور با جواب تستی   دانلود نمونه سوال نمونهات تعلیم و تربیت اسلامی سری اول پیام نور با جواب تستی   سوالات نمونهات تعلیم و تربیت اسلامی سری اول 1211614 با جواب   سوالات نمونهات تعلیم و تربیت اسلامی سری اول 1211614 پیام نور   سوالات نمونهات تعلیم و تربیت اسلامی سری اول 1211614 پیام نور با پاسخ   سوالات 1211614 پیام نور   1211614   سوالات 1211614 با پاسخنامه

دسته‌ها: