سوالات مبانی کامپیوتر و برنامه سازی پیام نور به صورت کتابچه همراه با پاسخنامه

سوالات مبانی کامپیوتر و برنامه سازی پیام نور به صورت کتابچه همراه با پاسخنامه

سوالات مبانی کامپیوتر و برنامه سازی پیام نور به صورت کتابچه همراه با پاسخنامه

کد درس: 1115020-1115021-1115135-1115161-1511018-1111072-1115022-1322001-1115063

کتابچه های بانک نمونه سوال پیام نور

شامل مجموعه ای از نمونه سوالات پایان ترم دانشگاه پیام نور می باشد که از نیمسالهای مختلف جمع آوری شده

در قالب یک فایل پی دی اف هم اکنون در اختیار شما دانشجوی گرامی می باشد

در حال حاضر با توجه به موجود بودن هر درس در بانک نمونه سوال می تواند شامل نمونه سوالات پایان ترم نیمسال اول ۸۷-۸۸ تا آخرین ترم بر گزار شده باشد.

همچنین تمامی نمونه سوالات حتی الامکان دارای پاسخنامه تستی و تشریحی می باشد.

دانشجوی گرامی: اگر به نمونه سوالات بیشتری نیاز دارید

می توانید با مراجعه به صفحه رشته تحصیلی خود در این سایت

و انتخاب همزمان دروس به تعداد دلخواه کتابچه نمونه سوال به سبد خرید خود اضافه نموده و

درپایان با کلیک بر روی گزینه “پرداخت” همه کتابچه ها را یکجا دریافت نمایید.

جدول زیر جزئیات کتابچه نمونه سوال این درس را از جمله تعداد دوره، تعداد پاسخنامه تستی و تشریحی را نشان می دهد.

جزئیات این کتابچه
آخرین به روز رسانی دی ماه 96
تعداد صفحات 194
تعداد دوره سوالات 18
تعداد پاسخنامه تستی 18
تعداد پاسخنامه تشریحی 11
تعدادی از سوالات این کتابچه را در زیر مشاهده می کنید:

۱-کدام گزینه یک شناسه معتبر در زبان پاسکال است؟

الف- string                             ب-num(2)                          ج-then                    د-maximum

۲-حاصل اجرای دستور زیر چیست؟

;a:=12345.676

;writeln(a:3:2)

۳-حاصل عبارت  a div b mod c+d به ازای  d=-4وb=8وa=41 چیست؟

الف- ۰                   ب- ۱               ج-۲                  د-۳

۴- خروجی دستور زیر چیست؟

write(‘ab’,’cd’:4,’ef’)

الف-abcdef                    ب-ab          cdef                ج- abcd            ef                       د- ab          cd          ef

۵- پس از اجرای دستورات زیر مقادیر متغیرها چیست؟

;a:=10; b:=15
;temp:=a
;b:=a
;a:=temp

الف- a=10 ,   b=15             ب- a=15 ,  b=10                ج- a=10 , b=10                 د- a=15 , b=15

سوالات مبانی کامپیوتر و برنامه سازی پیام نور

۶- خروجی برنامه زیر چیست؟

var
p,q:string
;i,s,plen,qlen:integer
begin
;p:=’program’
;q:=’book’
;plen:=lenght(p)
;qlen:=lenght(q)
;s:=1
while (i<=plen) and (i<=qlen) do
begin
if p [i]<>q[i] then
write (p[i]<>q[i] then
;i:=i+1
;end
.end

الف- progbook              ب- bokprg                ج- bporkg                  د- pbrogk

۷- اگر a,b,c متغیرهای صحیح بوده و در جواب ۲ دستور زیر داده های مشخص شده را وارد کنیم، پس از اجرای دستورها محتوای متغیرها چیست؟

;read (a,b)
;read(c)

————————

↵۲
↵۵  ۴  ۳

الف- c=5 , b=4 , a=3               ب- c=3 , b=0 , a=2            ج- c=4 , b=3 , a=2             د- a=2 وسپس پیغام خطا صادر می شود

۸-کدام گزینه از ویژگیهای الگوریتم نمی باشد؟

الف- دقیق باشد          ب- پایان پذیر باشد           ج- جزئیات کامل حل مسئله را داشته باشد           د- متغیرها در آن تعریف شده باشد

۹-کدام گزینه بالاترین تقدم را در بین گزینه ها موجود دارد؟

الف – mod            ب- تفریق یکانی           ج-ضرب              د- تقدم هر سه گزینه با هم برابر می باشد

۱۰- حاصل write ln (234.00432:4:2) کدام می باشد؟

الف – ۲۳۴٫۰۰            ب- ۲             ج- ۲۳۴٫۰               د-۲۳۴

سوالات مبانی کامپیوتر و برنامه سازی پیام نور

۱۱- گزینه صحیح را انتخاب کنید:

الف- خروجی دستور div همواره اعشاری می باشد                   ب- دستور mod باقیمانده را محاسبه می کند

ج- اندیس آرایه در پاسکال از صفر شروع می شود                       د-برنامه بدون داشتن begin خطا نخواهد داشت

۱۲- کدام گزینه درست می باشد:

الف- دستور case باید begin- end داشته باشد

ب- اگر تعداد دستورات case از یک دستور بیشتر شود از begin – end استفاده می شود

ج- دستور case فقط end دارد

د- دستور case فقط begin دارد

۱۳-کدام تابع یک رشته را در رشته دیگر جستجو می کند؟

الف- insert                  ب- val               ج- pos              د- str

۱۴- کدام گزینه در مورد دستورات مرتبط با فایل ها صحیح نمی باشد؟

الف- دستور seek انتقال و حرکت مکان نما در فایل دودویی

ب- دستور filefos برای شمارش رکورد از انتهای فایل

ج- دستور append برای باز نمودن فایل دودویی جهت خواندن

د- دستور truncate برای حذف یک رکورد از انتهای فایل

۱۵- کدام گزینه در مورد جستجوی دودویی درست نمی باشد؟

الف- لیست اولیه باید مرتب باشد            ب- تعداد دفعات جستجو از طول ارائه کمتر میباشد

ج- در فرآیند جستجو همواره طول ارائه نصف می شود             د- نوعی از مرتب سازی حبابی می باشد

سوالات مبانی کامپیوتر و برنامه سازی پیام نور

۱۶-کدام گزینه در مورد رکورد درست است؟

الف- همه فیلدهای آن از یک نوع داده می باشند

ب- برای دسترسی به فیلدهای رکورد از علامت : استفاده می شود

ج- در رکورد نمی توان از آرایه استفاده کرد

د- رکورد را می توان به صورت تو در تو تعریف کرد

۱۷-کدام گزینه در مورد دستورات مرتبط با فایلها درست است؟

الف- دستور assign فایل مربوطه را برای خواندن باز می کند

ب- دستور erase یک خط از فایل را حذف می کند

ج- دستور close برای بستن فایل استفاده می شود

د- دستور reset فایل مربوطه را برای ویرایش باز می کند

 

 

 

برچسب ها

   دانلود نمونه سوال امتحانی مبانی کامپیوتر و برنامه سازی    نمونه سوال مبانی کامپیوتر و برنامه سازی پیام نور با پاسخ   سوالات مبانی کامپیوتر و برنامه سازی پیام نور   نمونه سوال مبانی کامپیوتر و برنامه سازی پیام نور   دانلود سوالات مبانی کامپیوتر و برنامه سازی پیام نور   دانلود نمونه سوالات مبانی کامپیوتر و برنامه سازی پیام نور   دانلود نمونه سوال مبانی کامپیوتر و برنامه سازی پیام نور   نمونه سوال مبانی کامپیوتر و برنامه سازی پیام نور با جواب   دانلود نمونه سوال مبانی کامپیوتر و برنامه سازی     مبانی کامپیوتر و برنامه سازی    دانلود نمونه سوالات مبانی کامپیوتر و برنامه سازی پیام نور با جواب تستی   دانلود نمونه سوال مبانی کامپیوتر و برنامه سازی پیام نور با جواب تستی   سوالات مبانی کامپیوتر و برنامه سازی با جواب   سوالات مبانی کامپیوتر و برنامه سازی پیام نور   سوالات مبانی کامپیوتر و برنامه سازی پیام نور با پاسخ   سوالات پیام نور      سوالات با پاسخنامه

دسته‌ها: