کتابچه نمونه سوالات فلسفه اخلاق (باتکیه بر مباحث تربیتی) ۱۲۱۱۴۱۱ پیام نور با جواب

کتابچه نمونه سوالات فلسفه اخلاق (باتکیه بر مباحث تربیتی) ۱۲۱۱۴۱۱ پیام نور با جواب

کتابچه نمونه سوالات فلسفه اخلاق (باتکیه بر مباحث تربیتی) ۱۲۱۱۴۱۱ پیام نور با جواب تستی و پاسخنامه تشریحی!

کتابچه های بانک نمونه سوال پیام نور

شامل مجموعه ای از نمونه سوالات پایان ترم دانشگاه پیام نور می باشد که از نیمسالهای مختلف جمع آوری شده

در قالب یک فایل پی دی اف هم اکنون در اختیار شما دانشجوی گرامی می باشد

در حال حاضر با توجه به موجود بودن هر درس در بانک نمونه سوال می تواند شامل نمونه سوالات پایان ترم نیمسال اول ۸۷-۸۸ تا آخرین ترم بر گزار شده باشد.

همچنین تمامی نمونه سوالات حتی الامکان دارای پاسخنامه تستی و تشریحی می باشد.

دانشجوی گرامی: اگر به نمونه سوالات بیشتری نیاز دارید

می توانید با مراجعه به صفحه رشته تحصیلی خود در این سایت

و انتخاب همزمان دروس به تعداد دلخواه کتابچه نمونه سوال به سبد خرید خود اضافه نموده و

درپایان با کلیک بر روی گزینه “پرداخت” همه کتابچه ها را یکجا دریافت نمایید.

تعدادی از سوالات این درس:

1- منشأ خوبی و بدی از دیدگاه  سود گرایان چیست ؟

الف- سود شخصی            ب- سود عمومی                ج- قدرت             د- لذت

2-روش بحث در پژوهش توصیفی،……. است.

الف-  توصیفی و استدلالی                ب- استدلالی و عقلی

ج- توصیفی، تجربی و نقلی               د-استدلالی ،تجربی و نقلی

3- پژوهش توصیه ای نام دیگر کدام پژوهش است؟

الف- توصیفی       ب- هنجاری         ج- فرا اخلاق        د-معناشناسی

4- روش اخلاق هنجاری چیست؟

الف- تجربی        ب- نقلی              ج- توصیفی          د- استدلالی

کتابچه نمونه سوالات فلسفه اخلاق

5-دفاع از آموزه های اخلاقی و پاسخ گویی به شبهات از ره آورد کدام  شاخه‌های اخلاق است؟

الف-  فلسفه اخلاق             ب- فلسفه دین        ج-اخلاق هنجاری               د- فرا اخلاق

6-پر جاذبه ترین گفتگوهای میان فرهنگ ها چیست؟

الف-علم              ب-اخلاق             ج-هدف زندگی           د-گویش های مردم

7-در منطق به مفهوم….. نیز می گویند.

الف-مصداق         ب-تصور                        ج-تصدیق                        د-جزیی

8-مفاهیمی که وصف سایر مفاهیم ذهنی قرار می گیرند چه نامیده می شوند؟

الف-معقول ثانی فلسفی         ب-معقول اولی

ج-معقول ثانی منطقی          د-معقول جزیی

9-بر طبق دیدگاه های نتیجه گرا ارزش اخلاقی کار بر چه اساسی تعیین می شود؟

الف-ماهیت ذاتی آن             ب-غایت ونتیجه خارجی آن

ج-ملاک اخلاق                  د-ارزش اخلاقی

کتابچه نمونه سوالات فلسفه اخلاق

10-لذت ها وامیال پیوسته با آنها در کدام دسته جای نمی گیرد؟

الف-امیال جسمانی که با لذت های حسی در ارتباط هستند

ب- لذت های نیمه انتزاعی

ج- لذت های کاملا انتزاعی

د- غیر پذیرفتنی

11-دستور خداوند به حضرت ابراهیم جزو کدام یک از نظریه های وظیفه گروانه است؟

الف- اراده یا قانون الهی                   ب-  عشق الهی                  ج- وظیفه قلبی                  د- وظیفه عقل

12-  بر اساس «آیه فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره »ملاک ارزش اخلاقی چیست؟

الف- حسن و قبح ذاتی و عقلی                        ب- اخلاق معنوی

ج- حسن فعلی فاعلی                        د- قانون نسبی

13- بر اساس نظر او درمعنی مطلق گرایی همه  احکام و ارزش های اخلاقی ثابت است و در هیچ شرایطی استثنایی نمی پذیرد.

الف- ابن سینا        ب- ارسطو           ج- نیچه              د- کانت

14-  بر اساس نسبی گرایی توصیفی کدام گزینه صحیح است؟

الف- اختلافات اخلاقی در میان جوامع مختلف امری یقینی و تردید ناپذیر است

ب-اختلافات اساسی است

ج- اختلاف در ارزش گذاری های اخلاقی اختلافی بنیادین است

د- همه ی  موارد

15-از نظر نسبی گرا حسن و قبح اخلاقی تابع چیست؟

الف-توصیف متون                        ب-اعتبار و انشای

ج- تعیین عقلی                  د- همه ی موارد

کتابچه نمونه سوالات فلسفه اخلاق

16- مطلق گرایی کانتی دو ایراد اشکال دارد کدام گزینه این مطلب را تایید می کند؟

الف- ارائه نکردن راه حل برای موارد تعارض

ب- افراط موجود در آن مخالفت با عقل و فطرت انسانی می باشد

ج- بودن گزاره های اخلاقی

د- موارد   الف و ب

17- کدامیک از موارد زیر دیدگاه امانوئل کانت است؟

الف- مطلق گرایی تفریطی               ب-مطلق گرایی افراطی

ج-   نسبی‌گرایی تفریطی              د-نسبی گرایی افراطی

18-مطلق گرایی کانتی دو ایراد آشکار دارد کدام گزینه  این مطلب را تأیید می کند؟

الف- ارائه نکردن راه حل برای موارد تعارض

ب-  افراط موجود در آن مخالفت با عقل و فطرت انسانی می باشد

ج-نسبی بودن گزاره های اخلاقی

د-موارد الف و ب

19-از نظر چه کسی اختیار و آگاهی از شرایط مسئولیت فردی است؟

الف- اسنوا                                ب-نیچه                     ج-ارسطو                  د-دیوید هیوم

کتابچه نمونه سوالات فلسفه اخلاق

20-بعضی …….. را به معنای قابلیت مدح و ذم اجتماعی دانسته اند.

الف-ضمانت اجرا                        ب-  مسئولیت اخلاقی

ج- اجتماعی                             د- حقوقی

21-بر اساس کدام شرایط انسان در صورتی در برابر وظایف خود مسئول است که بدان توانا باشد؟

الف- قدرت یا امکان تحصیل آن                    ب- آگاهی یا علم

ج- آزادی اختیار                                          د- هدف انجام آن

22-این جمله که اراده و اختیار جز اخیر علت تامه افعال اختیاری انسان است جزء کدام جبر است؟

الف-فلسفی             ب- کلامی                 ج- زیستی                                د- اجتماعی

23-به باور نیچه  چه چیزی توسعه صحیح اخلاق را فراهم می آورد؟

الف- اعتقاد به خدا و خیرخواهی                 ب- مرگ خدا و رهایی انسانیت از قیود دین

ج- حسن و قبح افعال و امر الهی                               د- خداباوری و صلح

24- نخستین مسئله فلسفه اخلاق در یونان باستان را می‌توان رابطه……..  است.

الف- دین و اخلاق                      ب- علم و اخلاق

ج- انگیزه و اخلاق                      د- علم و دین

25- کدام مسئله مهم و اختلاف برانگیز در میان متکلمان اسلامی در حقیقت در زمره مسائل جدید «دین و اخلاق »قرار می گیرد؟

الف-حسن و قبح                       ب- نظریه امر الهی

ج- مسائل دینی                        د-  موارد الف و ب

کتابچه نمونه سوالات فلسفه اخلاق

26- به عقیده چه کسی مسیحیت با ترغیب انسانها به کسب صفاتی مانند دوستی ، شخصیت واقعی انسان را سرکوب می‌کند؟

الف- نیچه                 ب- کاپلستون            ج-هاسپرز                 د-اندره پی تیر

27-از نظر دیدگاه تباین در مرحله دوم آدمی به معیارهای معین اخلاقی و تکلیف های اخلاقی گردن می نهد ،نام این مرحله چیست؟

الف- پیوستگی با خدا                                ب- عاطفی

ج- ایمانی                                 د- اخلاقی

28- بر اساس دیدگاه اتحاد اخلاق همان ……….. است.

الف-انگیزه                 ب-دین                      ج-علم                      د- شیوه ی زندگی

29-نخستین  متکلم مسلمانی که از نظریه امر الهی دفاع کرده …….. بوده است.

الف- شیخ ابوالحسن اشعری                    ب- عبدالکریم شهرستانی

ج- علی بن محمد القوشچی                        د-محمد بن کرام  سجستانی

30-این گروه معتقدند که گزاره های اخلاقی و ارزشی از سنخ گزاره های انشایی و غیر واقع نما هستند؟

الف-مطلق گرایان             ب-نصب گرایان               ج- واقع گرایان                د-توصیف گرایان

کتابچه نمونه سوالات فلسفه اخلاق

31- بررسی علم اخلاق در روانشناسی جزء کدام یک از  پژوهش‌های زیر است؟

الف- اخلاق توصیفی                 ب- اخلاق هنجاری

ج- اخلاق عملی                       د- فرا اخلاق

32- در این نوع پژوهش هیچ گونه داوری صورت نمی گیرد، بلکه هدف گزارش وتوصیف اخلاق افراد و جوامع به منظور آشنایی با اصول اخلاقی و رفتاری آنها است؟

الف- پژوهش مکتبی                  ب- پژوهش هنجاری

ج- پژوهش های فرا اخلاقی       د- پژوهش توصیفی

33-  این گزاره ها:«مسلمانان شرابخواری را بد می‌دانند» و« هندو ها خوردن گوشت گاو را ناپسند می شمارند» مربوط به کدام نوع از حوزه تحقیق اخلاقی است؟

الف- اخلاق توصیفی                  ب-اخلاق هنجاری

ج- فلسفه اخلاق                      د- فرا اخلاق

34- روش پژوهش های اخلاقی هنجاری چیست؟

الف- روش نقلی                       ب- روش خطا

ج- روش استدلالی و عقلی       د-  روش تجربی

35- کدام یک از نظریه های زیر ،جزء نظریات اخلاقی و ظیفه نگر قرار دارد؟

الف- قاعده نگر                          ب- سودنگر

ج- غایت نگر                              د- دیگر نگر

36- نام دیگر فرا اخلاق کدام است؟

الف- اخلاق توصیفی                 ب- اخلاق کاربردی

ج- اخلاق تحلیلی                      د-  اخلاق هنجاری

37-در چه قرنی فلسفه اخلاق به صورت یک رشته علمی مستقل ظهور نمود؟

الف- اواخر رنسانس                   ب- اواخر قرون وسطی

ج- اوایل قرن بیستم                  د-  ۶۰۰ سال قبل از میلاد

 

برچسب ها

   دانلود نمونه سوال امتحانی فلسفه اخلاق باتکیه بر مباحث تربیتی    نمونه سوال فلسفه اخلاق باتکیه بر مباحث تربیتی پیام نور با پاسخ   سوالات فلسفه اخلاق باتکیه بر مباحث تربیتی پیام نور   نمونه سوال فلسفه اخلاق باتکیه بر مباحث تربیتی پیام نور   دانلود سوالات فلسفه اخلاق باتکیه بر مباحث تربیتی پیام نور   دانلود نمونه سوالات فلسفه اخلاق باتکیه بر مباحث تربیتی پیام نور   دانلود نمونه سوال فلسفه اخلاق باتکیه بر مباحث تربیتی پیام نور   نمونه سوال فلسفه اخلاق باتکیه بر مباحث تربیتی پیام نور با جواب   دانلود نمونه سوال فلسفه اخلاق باتکیه بر مباحث تربیتی     فلسفه اخلاق باتکیه بر مباحث تربیتی 1211411   دانلود نمونه سوالات فلسفه اخلاق باتکیه بر مباحث تربیتی پیام نور با جواب تستی   دانلود نمونه سوال فلسفه اخلاق باتکیه بر مباحث تربیتی پیام نور با جواب تستی   سوالات فلسفه اخلاق باتکیه بر مباحث تربیتی 1211411 با جواب   سوالات فلسفه اخلاق باتکیه بر مباحث تربیتی 1211411 پیام نور   سوالات فلسفه اخلاق باتکیه بر مباحث تربیتی 1211411 پیام نور با پاسخ   سوالات 1211411 پیام نور   1211411   سوالات 1211411 با پاسخنامه

دسته‌ها: