نمونه سوال فارسی عمومی ۱۲۱۳۲۰۹ پیام نور با جواب تستی و پاسخنامه تشریحی به صورت کتابچه !

آخرین به روز رسانی دی ماه ۹۶

نمونه سوال فارسی عمومی ۱۲۱۳۲۰۹ پیام نور با جواب تستی

نمونه سوال فارسی عمومی ۱۲۱۳۲۰۹ پیام نور با جواب تستی و پاسخنامه تشریحی به صورت کتابچه !

کتابچه های بانک نمونه سوال پیام نور

شامل مجموعه ای از نمونه سوالات پایان ترم دانشگاه پیام نور می باشد که از نیمسالهای مختلف جمع آوری شده

در قالب یک فایل پی دی اف هم اکنون در اختیار شما دانشجوی گرامی می باشد

در حال حاضر با توجه به موجود بودن هر درس در بانک نمونه سوال می تواند شامل نمونه سوالات پایان ترم نیمسال اول ۸۷-۸۸ تا آخرین ترم بر گزار شده باشد.

همچنین تمامی نمونه سوالات حتی الامکان دارای پاسخنامه تستی و تشریحی می باشد.

دانشجوی گرامی: اگر به نمونه سوالات بیشتری نیاز دارید

می توانید با مراجعه به صفحه رشته تحصیلی خود در این سایت

و انتخاب همزمان دروس به تعداد دلخواه کتابچه نمونه سوال به سبد خرید خود اضافه نموده و

درپایان با کلیک بر روی گزینه “پرداخت” همه کتابچه ها را یکجا دریافت نمایید.

جدول زیر جزئیات کتابچه نمونه سوال این درس را از جمله تعداد دوره، تعداد پاسخنامه تستی و تشریحی را نشان می دهد.

این کتابچه رایگان می باشد

کد درس:۱۲۱۳۲۰۹-عمومی علوم پایه

در زیر تعدادی از سوالات این درس را مشاهده می کنید:

۱- در مصرع ” چنین رفت و این بودنی کار بود”، مراد از فردوسی از “بودنی کار” چیست؟

۱-ضرورت و اولویت این کار در درجه اول اهمیت است                     ۲- از انجام وظایف ضروری گریزی نیست

۳- شایسته ترین و مهم ترین کار همین بود                                   ۴- مقدور بود که چنین شود

۲- جمله زیر در ذیل کدام یک از انواع جمله قرار می گیرد؟

” به نزدیک من صلح بهتر که جنگ”

۱- خبری           ۲- دعایی                 ۳- تعجبی               ۴- ناقص

۳- کدام ترکیب “اضافه تشبیهی” است؟

۱- خنده شمع           ۲- نار شوق                 ۳- خشت غربت              ۴- مذبح زر

۴- به هستیش باید که خستو شوی/ز گفتار بیگار یک سو شوی

“خستو شدن” یعنی:

۱-بندگی کردن               ۲- اعتراف کردن                 ۳- پی بردن               ۴- شناختن

۵- “تشخیص” با کدام یک از آرایه های ادبی زیر مطابقت دارد؟

۱- استعاره مصرحه           ۲- کنایه                 ۳- مجاز               ۴- استعاره باالکنایه

نمونه سوال فارسی عمومی ۱۲۱۳۲۰۹ پیام نور با جواب تستی

۶- آثار زیر درشمار نوشته های چه کسی جای می گیرد؟

“سلسله الذهب – سلامان و ابسال – تحفه الاحرار – سبحه الابرار”

۱- ابن یمین           ۲- اقبال لاهوری                ۳- جامی             ۴- خواجوی کرمانی

۷- کدام گزینه در باره “غاتتفر صحیح است؟

۱- روستایی در جنوب خراسان           ۲- نوعی سرو در منطقه کاشمر

۳- محله ای بزرگ در سمرقند               ۴- بت کده ای در هندوستان

۸- مضمون عمده و کلی شعر ” زمستان” اخوان ثالث چیست؟

۱- سردی روابط اجتماعی           ۲- اوج خفقان اجتماعی                 ۳- سرمای تعلقات مادی              ۴- سرمای طاقت سوز

۹-معنای دقیق و صحیح ” بازو دادن” کدام است؟

۱- تکیه دادن           ۲- یاری رساندن                 ۳- اعتماد کردن              ۴- همراهی نمودن

۱۰- “صائب” به سرودن کدام یک از انواع شعر شهرت یافته است؟

۱- تک بیت           ۲- دو بیتی                 ۳- قصیده               ۴- مستزاد

نمونه سوال فارسی عمومی ۱۲۱۳۲۰۹ پیام نور با جواب تستی

۱۱- گزینه متفاوت را مشخص کنید:

۱- صفا           ۲- مٌنا                 ۳-مروه             ۴- مٍنی

۱۲- ” ملکات” جمع کدام واژه است؟

۱- ملکه           ۲- مًلًک                 ۳- ملوک               ۴-مًلٍک

۱۳-از نظر قدما کدام سیاره به عنوان ” دبیر فلک” شناخته میشد؟

۱- زهره           ۲- زحل                 ۳- کیوان               ۴- عطارد

۱۴- ” از دهان خلق حرف گرفتن” یعنی چه؟

۱- در میان حرف مردم حرف زدن           ۲- از کسی اعتراف گرفتن

۳- اسرار کسی را بازگو کردن               ۴- سخن چینی و نمامی از کسی کردن

۱۵- در بیت ” که ایشان ز بهر مرا جنگجوی/یکایک به ایران نهادند روی” یکایک به چه معنایی است؟

۱- به ترتیب         ۲- پشت سر هم                ۳- ناگهان               ۴- از یک جهت

نمونه سوال فارسی عمومی ۱۲۱۳۲۰۹ پیام نور با جواب تستی

۱۶- ” به ابر اندر آمدن” یعنی چه؟

۱- بالیدن           ۲- شادمانی و نشاط                ۳- غرور و تکبر               ۴- مشهور شدن

۱۷- زمان فعل در ” رسیده بوده اند چیست؟

۱- ماضی ابعد          ۲- ماضی بعید                 ۳- ماضی ملموس               ۴- ماضی التزامی

۱۸-” قلم انداز نوشتن” یعنی چه؟

۱- ریاکاری در نوشتن          ۲- بی دقت نوشتن                ۳- ادیبانه نوشتن              ۴- موجز و خلاصه نوشتن

۱۹- با توجه به مفهوم واژه ها، کدام گزینه صحیح است؟

۱- تاسه گیر، جنگ طلب           ۲- استنکاف، امتناع                ۳-تالی، پیشوا              ۴- نان طلب، حریص

۲۰- معروف ترین اثر فارسی” خواجه عبد ا… انصاری” کدام است؟

۱- قلندر نامه           ۲- محبت نامه                 ۳- مناجات نامه               ۴- طبقات الصوفیه

نمونه سوال فارسی عمومی ۱۲۱۳۲۰۹ پیام نور با جواب تستی

۲۱- ” شوهر آهو خانم ” نوشته چه کسی است؟

۱- صادق چوبک           ۲- بهرام صادقی                 ۳- علی محمد افغانی               ۴- هوشنگ گلشیری

۲۲- کدام گزینه در باره ” مقالاتت شمس تبریزی” صحیح است؟

۱- شرح اصلاحات عرفانی از قول مولانا، به نقل از شمس تبریزی

۲- پاسخهای شمس به سوالات مریدان در محافل سلوک

۳- اقوال مولانا که در ستایش شمس در مجالس ایراد شده است

۴- سخنان شمس که به وسیله مریدان او در مجالس مختلف گردآوری شده است

۲۳-گزینه متفاوت را مشخص کنید:

۱- طایران          ۲- پاز                 ۳-طوس              ۴- نای

۲۴- در مصرع ” مگذار قند من که به یغما برد مگس ” مفهوم دقیق ” قند” چیست؟

۱- معشوق           ۲- شعر و سخن                 ۳- جوانی                ۴- آرزو و امید

۲۵- با توجه به مفرد و جمع واژه ها، کدام گزینه صحیح است؟

۱- معابر: عابر           ۲- دلالات : دلیل                 ۳- خوارج:خارج               ۴- ایدی:ید

نمونه سوال فارسی عمومی ۱۲۱۳۲۰۹ پیام نور با جواب تستی

۲۶- کهن ترین کتابی که در باره زندگی اولیا نوشته شده، کدام است؟

۱- تذکره الصدیقین           ۲- اسرار التوحید                 ۳- مناقب العارفین               ۴- تذکره الاولیا

۲۷- منظور دهخدا از ” شمع مرده” در بیت زیر چیست؟

یاد آر ز شمع مرده یاد آر

۱- میرزا جهانگیرخان شیرازی         ۲- فرزند جوان دهخدا

۳- ابوریحان بیرونی                        ۴- همسر ناکامش

۲۸- ” خافقین ” به چه معناست؟

۱- شمال و جنوب           ۲- دنیا و آخرت                 ۳- شرق و غرب               ۴- جن و انس

۲۹- بزرگ ترین هنر حافظ و نمک دائم اشعار او و افیون هوش ربای آن چیست؟

۱- ایهام                                                        ۲- لهن عنادی و استهزا آمیز

۳- گوش نوازی کلمات و موسیقی کلام               ۴- اعجاز در انتخاب و ترکیبات کلام

۳۰- با توجه به معنا و مفهوم واژه ها کدام گزینه صحیح است؟

۱- سختگی: دشوار بودن          ۲- مخل : تهی                 ۳- معامل: کار گر              ۴- کسمه: گیسوی بافته

نمونه سوال فارسی عمومی ۱۲۱۳۲۰۹ پیام نور با جواب تستی

۳۱- کتاب ” مکتب حافظ یا مقدمه بر حافظ شناسی” در شمار آثار چه کسی است؟

۱-محمد حقوقی                   ۲- بدیع الزمان فروزان فر

۳- منوچهر مرتضوی               ۴- عبد الحسین زرین کوب

۳۲- “چهره” و ” روی” در اصطلاح دستوری چه نامیده می شود؟

۱- متجانس          ۲- متضاد                 ۳- مترادف               ۴- متشابه

۳۳- عیش دل شکسته عزا می کنی چرا / عیدم تویی که من به تو قربان نیامدی

در بیت بالا کدام آرایه دیده می شود؟

۱- ایهام          ۲- ایهام تناسب                 ۳- کنایه              ۴- لف و نشر

۳۴- ” در ایستادن” در عبارت ” به بلخ در ایستاد و در امیر دمید که حسنک را بر دار باید کرد” به چه معناست؟

۱- پافشاری کردن            ۲- گرفتار شدن                 ۳- در انتظار بودن               ۴- توقف کردن

۳۵- کدام گزینه اثر ” عباس اقبال آشتیانی” است؟

۱- دو فیلسوف شرق و غرب                     ۲-تصحیح مجمل التواریخ

۳- شعر بی دروغ، شعر بی نقاب               ۴- خاندان نوبختی

نمونه سوال فارسی عمومی ۱۲۱۳۲۰۹ پیام نور با جواب تستی

۳۶- در بیت زیر ” آینه کوچک ” استعاره از چیست؟

پرده بردار که بیگانه خود این روی نبیند / تو بزرگی و در آیینه کوچک ننمایی

۱- جهان هستی          ۲- چشم بیگانه                 ۳- دل تنگ نظران              ۴- آینه تصور

۳۷- گزینه متفاوت را مشخص کنید:

۱- جُبه          ۲- دُرامه                 ۳- ردا              ۴- ازاربند

۳۸- کدام گزینه صفت نسبی است؟

۱- سیمینه          ۲- فرستنده                 ۳- با هوش              ۴- شنیده

۳۹- به سرگذشتهای کوتاه، خیالی و بی نتیجه و نیز قصه هایی که برای کودکان گفته می شود، چه می گویند؟

۱- فابل          ۲- فانتزی                 ۳- کنت               ۴- تراژدی

۴۰- کدام نشانه برای جدا کردن جملات طولانی است که به ظاهر مستقل ولی در معنی پیوسته اند؟

۱- نقطه ویرگول (؛)           ۲- ویرگول (،)                ۳- نقطه (.)               ۴-گیومه (« »)

پاسخنامه:

۱ د ۲۱ ج
۲ الف ۲۲ د
۳ ب ۲۳ د
۴ ب ۲۴ ب
۵ د ۲۵ د
۶ ج ۲۶ ب
۷ ج ۲۷ الف
۸ ب ۲۸ ج
۹ الف ۲۹ الف
۱۰ الف ۳۰ د
۱۱ ب ۳۱ ج
۱۲ الف ۳۲ ج
۱۳ د ۳۳ ب
۱۴ الف ۳۴ الف
۱۵ ج ۳۵ د
۱۶ الف ۳۶ ب
۱۷ الف ۳۷ د
۱۸ ب ۳۸ الف
۱۹ ب ۳۹ ج
۲۰ ج ۴۰ الف

نمونه سوال فارسی عمومی ۱۲۱۳۲۰۹ پیام نور با جواب تستی

۱- مسئله رویت خداوند در شمار عقاید کدام یک ازگروههای زیر میگنحد؟

الف- جهمیه        ب- اشاعره          ج- معتزله             د- مشبهه

۲- با توجه به تطبیق واژه ها و معانی آن، کدام گزینه صحیح است؟

الف- مبادرت: ستیزه و نزاع                   ب- خستو: فرسوده و ناتوان

ج- پرستنده: مطیع و فرمانبردار              د- گوهران: ستارگان

۳- ” تو زین بیگناهی که این گوژپشت/ مرا بر کشید و به زودی بکشت”

“گوژپشت ” در مصرع اول به چه معنی است؟

الف- سپهر و فلک        ب- رستم         ج- تقدیر و سرنوشت           د- اهریمن

۴- “تُهم” در واژه “تهمتن” به چه معنایی است؟

الف- نامدار و مشهور       ب- سریع و تندرو         ج- آگاه و هوشیار            د- نیرو مند و دلیر

۵- فیلسوف نالان لغب کدام یک از شخصیت های زیر بوده است؟

الف- هرقلیطوس       ب- ارسطو         ج- سقراط            د- افلاطون

نمونه سوال فارسی عمومی ۱۲۱۳۲۰۹ پیام نور با جواب تستی

۶- معادل واژه “عین الشمس” در کدام گزینه آمده است؟

الف- فلک اطلس        ب- معبد خورشید          ج- قرص خورشید             د- فرّه ایزدی

۷- “چراغ باده” و “بهشت عرفان” به ترتیب چه نوع اضافه ای است؟

الف- استعاری- تشبیهی        ب- تشبیهی – تشبیهی

ج- استعاری – تخصیصی             د- تشبیهی – استعاری

۸- (م امید) تخلص کدامیک از بزرگان است؟

الف- مهدی اخوان ثالث        ب- احمد شاملو

ج- ملک الشعرای بهار            د- اقبال لاهوری

۹- کدام یک از سیارات منظومه شمسی به عنوان سیاره “جنگ و جنگجویان” شناخته شده است؟

الف- زحل        ب- کیوان          ج- تیر            د- بهرام

۱۰- کدام گزینه از نظر ساختمان “فعل پیشوندی ” است؟

الف- از سر گرفتن        ب- بر نشستن          ج- تا زدن            د- تحصیل کردن

نمونه سوال فارسی عمومی ۱۲۱۳۲۰۹ پیام نور با جواب تستی

۱۱- “وی از شاعران سبک هندی است، در شعر او تمثیل ،لطافت اندیشه و کاربرد صور خیال دیده می شود. وی غزل را در هر موضوعی به کار برده است و شاعر تک بیت هاست”

الف- کلیم کاشانی       ب- صائب تبریزی

ج- بابا فغانی شیرازی         د- محتشم کاشانی

۱۲- ” از دهان خلق حرف گرفتن” یعنی:

الف- دیگران را وادار به اعتراف کردن                 ب- اسرار کسی را بر ملا کردن

ج- کسی را وادار به یاوه گویی کردن                د-در میان حرف مردم حرف زدن

۱۳- ” خاتم الشعرا” لقب کدام یک از شعرای زیر است؟

الف- جامی                ب- خواجو               ج- حافظ             د- عطار

۱۴- “رذایل” جمع کدام واژه است؟

الف-رذل           ب- ارذل            ج- رذیله          د-اراذل

۱۵- معروف ترین اثر فارسی “خواجه عبدا… انصاری” چه نام دارد؟

الف- مناجات نامه       ب-  قلندر نامه       ج-  محبت نامه        د-نصیحت نامه

نمونه سوال فارسی عمومی ۱۲۱۳۲۰۹ پیام نور با جواب تستی

۱۶- در گذشته برای سنجش بینایی از کدام ستاره استفاده می کردند؟

الف- سهیل       ب- سمک        ج-  فرقدان        د-سها

۱۷- مترجم ” سند باد نامه ” چه کسی است؟

الف-  ظهیری سمرقندی     ب- مرزبان ابن رستم

ج- نصرا… منشی          د-سعدالدین وراوینی

۱۸- ” شوهر آهو خانم ” از نوشته های چه کسی است؟

الف-  محمد علی جمال زاده     ب-  علی محمد افغانی

ج-  جلال آل احمد                    د-بهرام صادقی

۱۹- ” دودوزه قلم زدن ” یعنی چه؟

الف- اصطلاحات دو زبان را به کار بردن     ب- دوگانگی و تفاوت در نوشتار  (سهل و پیچیده)

ج- برای گذشته و آینده نوشتن               د-ریاکاری در نوشتن

۲۰- زمان فعل ” خورده بوده اند” چیست؟

الف- ماضی بعید      ب-  ماضی ابعد        ج- ماضی ملموس         د-ماضی نقلی

نمونه سوال فارسی عمومی ۱۲۱۳۲۰۹ پیام نور با جواب تستی

۲۱- در بیت زیر چه آرایه ادبی به کار رفته است؟

” باز امشب ای ستاره تابان نیامدی / باز ای سپیده شب هجران نیامدی”

الف- تشبیه       ب- کنایه         ج- استعاره          د-تمثیل

دسته‌ها: