سوالات درس شیمی عمومی ۱ پیام نور با پاسخنامه

سوالات درس شیمی عمومی ۱ پیام نور با پاسخنامه

سوالات درس شیمی عمومی ۱ پیام نور با پاسخنامه

– ۱۱۱۴۳۱۶-۱۴۱۱۵۱۳-۱۴۱۱۳۳۰ ۱۱۱۴۰۸۲-۱۱۱۴۰۷۹-۱۱۱۴۰۰۲ ۱۴۱۱۵۴۲-۱۱۱۴۰۹۳-۱۱۱۴۰۰۸ ۱۱۱۴۲۹۵-۱۱۱۴۳۰۷ ۱۴۱۱۳۳۲-۱۱۱۴۰۹۲-۱۱۱۴۳۱۵ ۱۱۱۴۲۹۶

کتابچه های بانک نمونه سوال و فایلهای آموزشی

شامل مجموعه ای از نمونه سوالات پایان ترم دانشگاه پیام نور می باشد که از نیمسالهای مختلف جمع آوری شده

در قالب یک فایل پی دی اف هم اکنون در اختیار شما دانشجوی گرامی می باشد

در حال حاضر با توجه به موجود بودن هر درس در بانک نمونه سوال می تواند شامل نمونه سوالات پایان ترم نیمسال اول ۸۷-۸۸ تا آخرین ترم بر گزار شده باشد.

همچنین تمامی نمونه سوالات حتی الامکان دارای پاسخنامه تستی و تشریحی می باشد.

دانشجوی گرامی: اگر به نمونه سوالات بیشتری نیاز دارید

می توانید با مراجعه به صفحه رشته تحصیلی خود در این سایت

و انتخاب همزمان دروس به تعداد دلخواه کتابچه نمونه سوال به سبد خرید خود اضافه نموده و

درپایان با کلیک بر روی گزینه “پرداخت” همه کتابچه ها را یکجا دریافت نمایید.

بانک نمونه سوال و فایلهای آموزشی

جدول زیر جزئیات کتابچه نمونه سوال این درس را از جمله تعداد دوره، تعداد پاسخنامه تستی و تشریحی را نشان می دهد.

آخرین به روز رسانی دی ماه ۹۶

کد درس

۱۱۱۴۳۱۶-۱۴۱۱۵۱۳-۱۴۱۱۳۳۰

۱۱۱۴۰۸۲-۱۱۱۴۰۷۹-۱۱۱۴۰۰۲

۱۴۱۱۵۴۲-۱۱۱۴۰۹۳-۱۱۱۴۰۰۸

۱۱۱۴۲۹۵-۱۱۱۴۲۹۷-۱۱۱۴۳۰۷

۱۴۱۱۳۳۲-۱۱۱۴۰۹۲-۱۱۱۴۳۱۵

۱۱۱۴۲۹۶

تعداد صفحه ۱۳۶
تعداد دوره ۲۱
پاسخنامه تستی ۴
پاسخنامه تشریحی ۳

در زیر تعدادی از سوالات این درس را مشاهده می کنید:

۱- میلیکان کدامیک از موارد زیر را تعیین کرد؟

۱- جرم پروتون                        ۲- میزان انحراف در میدان مغناطیسی

۳- مقدار e/m را تعیین کرد        ۴- مقدار مطلق بار الکترون

۲- طول موج کدامیک بلند تر است؟

۱- پرتو ماوراء بنفش              ۲- پرتو زیر قرمز          ۳- امواج رادیویی            ۴- نور مرئی

۳- کدام گزینه در مورد پرتو آلفا صحیح می باشد؟

۱- نوعی موج الکترو مغناطیسی است                             ۲- ذرات آن از الکترونها تشکیل شده است

۳- ذرات آن از هسته اتم هلیم تشکیل شده است             ۴- ذرات آن از نوترونها تشکیل شده است

۴- در چه صورتی طول موج دوبروی ذره کوتاه تر است؟

۱- جرم و سرعت ذره بیشتر باشد                       ۲- جرم و سرعت ذره کمتر باشد

۳- جرم ذره بیشتر و سرعت ذره کمتر باشد          ۴- جرم ذره کمتر و سرعت ذره بیشتر باشد

۵- تفاوت ایزوتوپ ها در چه موردی است؟

۱- تعداد الکترونها            ۲- تعداد نوترونها          ۳- تعداد پروتونها         ۴- عدد اتمی

سوالات درس شیمی عمومی ۱ پیام نور با پاسخنامه

۶- جذر فرکانس اشعه x عناصر متناسب با کدام یک از موارد زیر می باشد؟

۱- تعداد الکترونها            ۲- تعداد نوترونها             ۳- تعداد پروتونها         ۴- عدد اتمی

۷- کدامیک از بلورهای زیر قابلیت شکل پذیری و چکش خواری دارد؟

۱- یونی           ۲- شبکه ای             ۳- فلزی           ۴- مولکولهای غیر قطبی

۸- واحد فشار پاسکال معادل با کدامیک می باشد؟

۱- نیوتون بر متر مربع                            ۲- دین بر متر مربع

۳- نیوتون بر سانتی متر مربع                 ۴- دین بر سانتی متر مربع

۹- در صفر درجع سانتیگراد و فشار ۵ اتمسفر نمونه ای از یک گاز ۱۰۰ لیتر حجم دارد. اگر حجم این گاز در صفر درجه به ۲۵ لیتر برسد، فشار نهایی چقدر می شود؟

۱- ۰/۲۵ اتمسفر          ۲- ۲۰ اتمسفر          ۳- ۰/۵ اتمسفر          ۴- ۵۰۰ اتمسفر

۱۰- سهم سلول واحد از کل تعداد اتمها در سیستم مکعب وجوه مرکز دار چیست؟

۱- ۲             ۲- ۴                ۳- ۹            ۴- ۱۴

سوالات درس شیمی عمومی ۱ پیام نور با پاسخنامه

۱۱- کدامیک با افزایش دما افزایش می یابد؟

۱- آنتروپی تبخیر           ۲- فشار بخار مایع           ۳- دمای جوش           ۴- گرمای تبخیر

۱۲- در نیمه هادی نوع p کدام مورد زیر صحیح است؟

۱- نیمه هادی دارای بار مثبت است                          ۲- نیمه هادی دارای بار منفی است

۳- کمبود الکترون برای تشکیل پیوند وجود دارد            ۴- الکترون اضافی برای تشکیل پیوند وجود دارد

۱۳- نمونه خالصی از یک اسید جامد به وزن ۰/۲ کیلوگرم در ۱۰۰ میلی لیتر آب حل کرده و با ۳۵ میلی لیتر از یک محلول قلیای ۰/۱ نرمال خنثی شد، اگر این اسید دو پروتونی باشد، جرم مولکولی اسید چقدر است؟

۱- ۱۱۴           ۲- ۵۷            ۳- ۷۰           ۴- ۱۴۰

۱۴- این که ممکن نیست انرژی گرمایی از یک منبع سرد به منبع گرم به طور خود به خود منتقل شود بر اساس کدام قانون ترمو دینامیک است؟

۱- قانون صفرم            ۲- قانون اول           ۳- قانون دوم           ۴- قانون سوم

۱۵- طبق قانون هس کدام مورد زیر صحیح است؟

۱- تغییر انرژی آزاد برای هر واکنش شیمیایی تابع مسیر واکنش نیست و مقداری است ثابت

۲- تغییر آنتالپی برای هر واکنش شیمیایی تابع مسیر واکنش است و مقداری است ثابت

۳- تغییر آنتالپی برای هر واکنش شیمیایی تابع مسیر واکنش نیست و مقداری است ثابت

۴- تغییر انرژی آزاد برای هر واکنش شیمیایی تابع مسیر واکنش است و مقداری است ثابت

دسته‌ها: