کتابچه نمونه سوال سیری در نهج البلاغه ۱۲۲۰۱۴۳ پیام نور با جواب تستی و پاسخنامه تشریحی!

کتابچه نمونه سوال سیری در نهج البلاغه 1220143 پیام نور

کتابچه نمونه سوال سیری در نهج البلاغه ۱۲۲۰۱۴۳ پیام نور با جواب تستی و پاسخنامه تشریحی!

کتابچه های بانک نمونه سوال پیام نور

شامل مجموعه ای از نمونه سوالات پایان ترم دانشگاه پیام نور می باشد که از نیمسالهای مختلف جمع آوری شده

در قالب یک فایل پی دی اف هم اکنون در اختیار شما دانشجوی گرامی می باشد

در حال حاضر با توجه به موجود بودن هر درس در بانک نمونه سوال می تواند شامل نمونه سوالات پایان ترم نیمسال اول ۸۷-۸۸ تا آخرین ترم بر گزار شده باشد.

همچنین تمامی نمونه سوالات حتی الامکان دارای پاسخنامه تستی و تشریحی می باشد.

دانشجوی گرامی: اگر به نمونه سوالات بیشتری نیاز دارید

می توانید با مراجعه به صفحه رشته تحصیلی خود در این سایت

و انتخاب همزمان دروس به تعداد دلخواه کتابچه نمونه سوال به سبد خرید خود اضافه نموده و

درپایان با کلیک بر روی گزینه “پرداخت” همه کتابچه ها را یکجا دریافت نمایید.

جدول زیر جزئیات کتابچه نمونه سوال این درس را از جمله تعداد دوره، تعداد پاسخنامه تستی و تشریحی را نشان می دهد.

جزئیات این کتابچه
آخرین به روز رسانی اردیبهشت ۹۷
تعداد صفحات ۱۰۵
تعداد دوره سوالات ۲۰
تعداد پاسخنامه تستی ۱۶
تعداد پاسخنامه تشریحی ۰

تعدادی از سوالات این درس را در زیر مشاهده می کنید:

۱- در باره تعداد نامه های امام علی (ع) در نهج البلاغه، کدام تعداد صحیح است؟

 1. ۹۸
 2. ۸۹
 3. ۷۹
 4. ۹۷

۲- کدام مورد از جمله دلایل سید رضی برای نام گذاری نهج البلاغه صحیح است؟

 1. فقط نیاز لغت شناسان را برطرف می کند
 2. سخن ور و پارسا، مطلوب خود را در آن می یابند
 3. درهای بلاغت را برای کسانی که در آن بیندیشند بسته نگه می دارد
 4. از کتب بلاغی مشابه خود غنی تر است

۳- از نظر استاد مطهری کدام مورد از امتیازات سخنان امام علی (ع) به حساب می آید؟

 1. طولانی بودن جملات و خطبه ها
 2. تنها بر روی دوستان و محبان ایشان تاثیر داشتن
 3. تک بعدی بودن و تنها به آخرت نگریستن
 4. فصاحت و بلاغت و چند جانبه بودن

۴- این سخن در باره سید رضی از کیست؟ : « پس اگر بگوییم که او برترین شاعران قریش است سخنی به گزاف نگفته ایم.»

 1. ابن ابی الحدید
 2. شیخ مفید
 3. ثعالبی
 4. شیخ محمد عبده

۵- نخستین اثر سید رضی کدام است؟

 1. حقائق التاویل فی متشابه التنزیل
 2. مجازات آثار النبویه
 3. تلخیص البیان
 4. خصائص الائمه

۶- کدام مورد از شروح متاخرین بر نهج البلاغه است؟

 1. منهاج الفصاحه فی شرح نهج البلاغه
 2. شرح ملا صالح قزوینی
 3. شرح نهج البلاغه ابن میثم بحرانی
 4. الدیباج المضینی

۷- در عبارت « اللهم داحی المدحوات و داعم المسموکات» منظور از « مدحوات و مسموکات» کدام است؟

 1. زمین – آسمانهای برافراشته
 2. بر افراشته – گسترانیده
 3. گستراندن  – برافراشتن
 4. آسمانها – زمین

۸- امام علی (ع) در پاسخ شخصی که از او خواست تا خداوند را چنان برایش توصیف نماید که او را آشکارا ببیند، کدام خطبه را ایراد فرمودند؟

 1. خطبه همام
 2. خطبه اشباح
 3. خطبه غراء
 4. خطبه توحید

۹- در مورد عبارت « هو المنان بفوائد النعم و عوائد المزید و القسم» کدام گزینه صحیح است؟

 1. عوائد جمع عاده است
 2. مزید اسم مفعول است
 3. اضافه عوائد به مزید اضافه صفت به موصوف است
 4. عوائد به معنی نیکی ها و مهربانی ها است

۱۰- کدام مورد در تعریف واژه « منان » در عبارت « هو المنان بفوائد النعم» صحیح است؟

 1. آفریدگان ، روزی خوار او هستند
 2. آنکه بسیار بر بندگان منت می نهد
 3. آنکه پیش از آنکه بندگان بخواهند و طلب کنند به آنان می بخشد
 4. آنکه بندگان را به انواع نعمت ها آزمایش می کند

۱۱- درباره عبارت « والرداع اناسی الابصار عن ان تناله» کدام مورد صحیح است؟

 1. رداع به معنی هجرت است
 2. اناسی، جمع ناس به معنی مردم است
 3. رادع اسم مفعول است
 4. اناسی جمع انسان به معنی مردمک چشم است

۱۲- در عبارت « من فلز اللجین و العقیان و نثاره الدر و حصید المرجان» کلمات «لجین» و «عقیان» به ترتیب به چه معنی است؟

 1. گوهر نفیس – مروارید ریز
 2. مروارید – طلای خالص
 3. طلای خالص – نقره خالص
 4. نقره خالص – زر ناب

۱۳- در باره عبارت « نحمده علی ما اخذه و اعطی ما ابلی و ابتلی » کدام مورد صحیح است؟

 1. شار ح بحرانی « ابلاء» را آزمون با امور نا خوشایند و نا مطلوب می داند
 2. شارح بحرانی « ابتلاء» را آزمون با امور نیک و خوشایند می داند
 3. ابتلاء بیشتر به معنی آزمایش کردن با امور خیر و خوشایند است
 4. ابلاء یعنی احسان و انعام

۱۴- در عبارت « لا تفنی غرائبه و لا تفضی عجائبه » کدام گزینه صحیح است؟

 1. غریبه، امر شگفت انگیز است
 2. غرائب جمع غریب است
 3. از نظر عبده عدم فناء غرائب اشاره به ثبات و دوام آنها در طول زمان دارد
 4. از نظر شارح خوئی عدم فناء غرائب اشاره به فراوانی آنها است

۱۵- مهمترین آثار تقوا در نهج البلاغه کدام است؟

 1. خروج از تنگناها و شداید و وسعت رزق
 2. توانایی بر حل مشکلات و روشن بینی و بصیرت
 3. رهایی از عذاب های اخروی و مشکلات دنیوی
 4. روشن بینی و بصیرت و رهایی از عذاب اخروی

۱۶- منظور از « وقور» در عبارت « فی الزلازل وقور» کدام است؟

 1. بردبار و سنگین
 2. مقاوم و پایدار
 3. شکور
 4. صبور

۱۷- تعبیر « انسان متقی سکوت و خاموشی را یک غنیمت می داند نه زیان تا در نتیجه موجب اندوه او شود» از عبارت « ان صمت لم یغمه صمته» از کیست؟

 1. شیخ محمد عبده
 2. شارح خوئی
 3. ابن ابی الحدید
 4. شارح بحرانی

۱۸- در عبارت « دار بالبلاء محفوفه و بالغدر معروفه» معنی کلمات « محفوفه و غدر » کدام است؟

 1. احاطه شده ، بی وفایی
 2. پر شده ، تنگ
 3. عهد شکنی ، خیانت
 4. در میان گرفته شده، مرگ

۱۹- کلمه « حمام » در عبارت « ترمیهم بسها مها و تفنهیم بحمامها» به چه معنی است؟

 1. نیزه
 2. مرگ
 3. گرمابه
 4. تیر اندازی

۲۰- دیدگاه شارح بحرانی در باره عبارت « ریاحهم راکده » کدام است؟

 1. طوفان قدرت و شوکتی که به راه انداخته بودند فروکش کرد
 2. تمدن و آثارشان مضمحل شد
 3. پس از آن همه شهرت و شکوه نام و یادشان از دلها رفت
 4. فروکش کردن کار و فعالیت و جنب و  جوش

۲۱- مراد از « باحسن ما بحضر تکم من الزاد» در عبارت « فارتحلوا منها باحن ما بحضرتکم من الزاد» کدام است؟

 1. رسول الله
 2. اهل بیت
 3. قرآن
 4. تقوا و عمل صالح

۲۲- در عبارت « بادروا بالاعمال عمرا ناکسا، او مرضا حسابا، او موتا خالسا» ترجمه کلمات « ناکسا، حاسبا، خالسا» به ترتیب کدام است؟

 1. بازدارنده، واژگونه، رباینده
 2. معکوس، مانع شونده، رباینده
 3. کوتاه، هلاک کننده، جدا کننده
 4. رباینده، پیر افتاده، مانع شونده

۲۳- در عبارت « قد اعلقتکم حبائله و تکنفتکم غوائله» معنی کلمه «غوائل» چیست؟

 1. ریسمانها و طنابها
 2. دام ها و حیله ها
 3. سرنیزه ها و تیر ها
 4. مصیبت ها و سختی ها
دسته‌ها: