سوالات درس روانشناسی تربیتی ۱۲۱۱۶۱۱ به صورت کتابچه همراه با پاسخنامه

برای دریافت دو فایل کامل سوالات (۱۹۰سوال اختصاصی سایت+ دوره های برگزار شده به همراه پاسخنامه ) بر روی دکمه زیر کلیک کنید

سوالات درس روانشناسی تربیتی 1211611 به صورت کتابچه همراه با پاسخنامه

دانلود

سوالات درس روانشناسی تربیتی ۱۲۱۱۶۱۱ به صورت کتابچه همراه با پاسخنامه

برای دریافت دو فایل کامل سوالات (۱۹۰سوال اختصاصی سایت+ دوره های برگزار شده به همراه پاسخنامه ) بر روی دکمه زیر کلیک کنید:

سوالات این کتابچه تا پایان ترم دوم ۹۷ به روز می باشد.

تعدادی از سوالات این کتابچه:

۱- چه کسی در شکل گیری اولیه روانشناسی تربیتی نقش داشته است؟

 الف-  ویلیام جیمز ب-  جان دیوئی    ج-  ثرندایک         د- همه موارد

 ۲-  این که برای گسترش فکر کودک باید درس ها را از نقطه ای فراتر از سطح دانش و آغاز کرد توصیه چه کسی است؟

الف-  ویلیام جیمز              ب-  جان دیوئی          ج-  ثرندایک                د- فروید

۳- کدام گزینه در مورد ثورندایک صحیح می باشد؟

 الف بر سنجش  و اندازه‌گیری تأکید داشت

ب-  معتقد بود که یکی از مهمترین وظایف مدرسه تقویت مهارت های استدلال کودکان است

ج-  همین ایده را گسترش داد که روانشناسی تربیتی باید پایه علمی داشته باشد و قویا بر اندازه گیری متمرکز باشد

د- همه موارد

۴- چه کسی روانشناسی را علم رفتار قابل مشاهده در نظر می‌گرفت؟

  الف-   ویلیام جیمز           ب-    ثرندایک       ج-   اسکینر         د- جان دیویی

۵-  چه کسی طبقه بندی مهارتهای شناختی را ایجاد کرد؟

  الف-   ویلیام جیمز           ب-    بنجامین بلوم             ج-   اسکینر         د- جان دیویی

سوالات درس روانشناسی تربیتی ۱۲۱۱۶۱۱

۶- طبقه بندی مهارت های شناختی را چه کسی و در چه سالی ایجاد کرد؟

الف-  جیمز ۱۹۵۰             ب-   جان دیویی ۱۹۵۰       ج-  بلوم ۱۹۶۰               د-  بلوم ۱۹۵۰

۷- کدام گزینه از ملاک های یادگیری نمی باشد؟

 الف-   یادگیری مستلزم تغییر است                            ب-   یادگیری مستلزم تغییر نیست         

ج-  یادگیری در طول زمان پایدار می ماند                    د- یادگیری از طریق تجربه رخ می دهد

۸-  کدام گزینه بیشترین نقش را در یادگیری کودکان دارد؟

الف-   معلم          ب-  مدیر         ج-   اندازه کلاس        د-   برنامه درسی

۹-  موفقیت معلمان  مستلزم تسلط بر کدام مولفه می باشد؟

الف-  دانشگاه حرفه ای              ب-   دانشگاه محتوایی دروس          ج-  دانش و محتوایی اموزش گری             د- همه موارد

۱۰-  معلم خوب باید بر چه دانشی تسلط داشته باشد؟

 الف-  دانش محتوایی          ب-  دانش محتوای آموزشگری           ج- الف و ب         د-  هیچکدام

سوالات درس روانشناسی تربیتی ۱۲۱۱۶۱۱

۱۱- کدام گزینه شامل مهارتهای حرفه ای نمی شود؟

الف-  مهارت های برنامه ریزی          ب-  مهارت مدیریت محتوا    ج-   های ارتباطی              د-  مهارت مدیریت کلاس

۱۲- کدام گزینه از ویژگیهای معلمان خوب نمی باشد؟

الف-  رابطه خوبی با دانش آموز دارد               ب-  ملاحظه ای احساسات دانش آموزان می کند              

ج- خیلی سختگیر است                                د- بین دانش آموزان تبعیض قائل نمی شود

۱۳-  کدام گزینه از ویژگیهای معلمان بد نمی باشد؟

الف- خیلی سخت گیرند         ب-  به دانش آموزان توجه نمی کند      ج-  مدیریت و کنترل ندارد     د- رابطه خوبی با دانش آموزان دارد

۱۴-  …………. یکی از پیشگامان اصلی مطالعه رشد شناختی و بانفوذترین روانشناس رشد در تاریخ روانشناسی است؟

الف-  ژان پیاژه                 ب-  ویگوتسکی                 ج- فروید             د- یونگ

۱۵-کدام گزینه جزء مفاهیم اصلی نظریه پیاژه نمی باشد؟

الف-   تعادل یابی      ب-   طرحواره ها            ج-   مهارت کلامی              د-   سازمان

سوالات درس روانشناسی تربیتی ۱۲۱۱۶۱۱

۱۶- کدام گزینه جزء مراحل رشد پیاژه نمی باشد؟

الف-   مرحله حسی حرکتی       ب- مرحله پیش عملیاتی                ج-  مرحله عملیات عینی                  د- مرحله پس عملیاتی

۱۷-  کدام گزینه مربوط به تولد تا دوسالگی میباشد؟

الف-  مرحله پیش عملیاتی                ب- مرحله حسی حرکتی        ج- مرحله عملیات عینی       د-  مرحله عملیات صوری

۱۸- این جمله مربوط به کدام گزینه می باشد« انتقال پذیری یعنی توانایی پی بردن به رابطه بین دو شیء بر اساس ارتباط آنها با شیء سوم»؟

الف-طبقه بندی و ردیف کردن             ب-  مرحله عملیات صوری               ج-  مرحله عملیات عینی                  د-  مرحله پیش عملیاتی

۱۹- کاربردهای  آموزشی نظریه پیاژه کدام است؟

الف-  درک رشد شناختی       ب- فعال نگه داشتن دانش آموزان        ج-  ایجاد ناهمخوانی           د-  همه موارد

۲۰- چه کسی مانند پیاژه اعتقاد داشت که کودکان دانش خودشان را به صورت فعالانه می سازند؟

الف-  فروید          ب-  یونگ             ج-  ویگوتسکی               د-  دیویی

سوالات درس روانشناسی تربیتی ۱۲۱۱۶۱۱

۲۱- کدام گزینه از مفاهیم اصلی در نظریه ویگوتسکی نمی باشد؟

الف- یادگیری و رشد در بافت فرهنگی            ب- تعامل اجتماعی و رشد       ج-  زبان و رشد    د- درک رشد شناختی

۲۲- چه کسی معتقد بود که مهارت‌های شناختی ریشه در روابط اجتماعی دارند؟

الف-  پیاژه           ب-  فروید            ج- ویگوتسکی      د-  دیویی

۲۳- مهمترین ابزار رشد شناختی از نظر ویگوتسکی چیست؟

الف-  تفکر           ب-  زبان            ج- حافظه           د- مشاهده

۲۴- الگو دهی و سوال پرسیدن مربوط به کدامیک از مفاهیم اصلی در نظریه ویگوتسکی میباشد؟

الف- داربست یا سکو سازی              ب-   منطقه تقریبی رشد       ج-    درک رشد شناختی       د-  عامل اجتماعی و رشد

۲۵- کدام گزینه جاذبه کاربردهای آموزشی نظریه ویگوتسکی میباشد؟

الف-  کمک به دانش آموزان برای کسب میانجی های شناختی               ب-   آموزش متقابل                  

ج-   هدایت اجتماعی از طریق کارآموزی                                                 د- همه موارد

سوالات درس روانشناسی تربیتی ۱۲۱۱۶۱۱

۲۶-  کدام گزینه جزء ابعاد مهم رشد اجتماعی نمی باشد؟

الف- رشد اخلاقی               ب-  دیدگاه گیری                ج-  حل مسئله اجتماعی                   د- ب و ج

۲۷- …………..   به پیشرفت های افراد در توانایی های شان برای تعامل و کنار آمدن با دیگران اشاره می‌کند؟

الف-  رشد اخلاقی

ب-   رشد اجتماعی

ج-   رشد فکری

د-   رشته سیاسی

۲۸- …………….. نشان دهنده پیشرفت در درک افراد از درست وغلط و  صفات جامعه یار؟

الف –  رشته اجتماعی          ب-  رشد فکری                 ج-   رشد سیاسی               د-  رشد اخلاقی

۲۹-  دو بعد مهم رشد اجتماعی کدام گزینه می باشد؟

الف- دیدگاه گیری – رشد اخلاقی                     ب-  رشد اخلاقی – حل مسئله اجتماعی

ج-  دیدگاه گیری – حل مسئله اجتماعی              د-  دیدگاه گیری – رشد اخلاقی

۳۰- دیدگاه گیری یعنی……….؟

الف-  توانایی درک افکار و احساسات دیگران                 ب- توانایی حل و فصل تعارضات

ج-   بر دیده دیگری نشستن                                              د- الف و ج

سوالات درس روانشناسی تربیتی ۱۲۱۱۶۱۱

۳۱- کدام گزینه در مورد “حل مسئله اجتماعی “صحیح نمی باشد؟

الف- توانایی حل و فصل تعارضات به شیوه ای است که به نفع همه افراد درگیر باشد     

ب- حل مسئله اجتماعی معمولاً در  ۴ مرحله مجزا اتفاق می‌افتد

ج- حل مسئله اجتماعی نیز مانند دیدگاه گیری به تدریج و با تمرین رشد می یابد

د-نشانه های اجتماعی اولین مرحله  از” حل مسئله اجتماعی “می باشد

۳۲-” دانش آموز دبیرستانی که فکر میکند تقلب کار نادرستی است زیرا اگر مراقبابیان متوجه آن شوند او را به دفتر مدرسه خواهند فرستاد”بیانگر کدام سطح از استدلال اخلاقی کلبرگ است؟

الف-  پیش قراردادی             ب-  قراردادی

ج-  فرا قراردادی                 د-   میان قراردادی

۳۳- بر اساس نظر پیاژه مرحله “واقع نگری اخلاقی”ازپاسخ های کودکان به مسائل اخلاقی تا حدود چند سالگی دوام دارد؟

الف-   ده سالگی                ب-  پنج سالگی

ج-  هشت سالگی               د-  دوازده سالگی

۳۴- کدام گزینه بر اساس نظریه کلبرگ در مورد “رشد اخلاقی “صحیح نمی باشد؟

الف- کلبرگ بر اساس پژوهش در کشور های مختلف نتیجه گیری کرد که رشد استدلال اخلاقی در همه فرهنگ ها مشابه است

ب- کلبرگ در ابتدا استدلال اخلاقی را در سه سطح توصیف کرد که هر کدام از دو مرحله تشکیل شده اند

ج- “اخلاقیات قراردادی “دارای جهت‌گیری خودمحورانه است

د-  اخلاقیات فرا قراردادی همان اخلاق اصولی است

۳۵- قدیمی ترین تحلیل از آموزش اخلاق را چه کسی مطرح کرده است؟

الف-   دیویی        ب- پیاژه          ج- گلبرگ         د- سانتراک

سوالات درس روانشناسی تربیتی ۱۲۱۱۶۱۱

۳۶-  کلبرگ اعتقاد داشت به کدام طریق می توان تفکر اخلاقی کودکان را تحت تاثیر قرار داد؟

الف- مواجه ساختن دانش آموزان با استدلال‌های سطح بالاتر

ب-  مواجه ساختن دانش آموزان با شرایطی که ساختار جاری ذهنی کودک و نوجوان را با مسائل و تناقض هایی مواجه سازد

ج- ایجاد   جوی از مقابله و مبادله به نحوی که دو شرط بالا ترکیب شوند

د- هرسه مورد

۳۷- افراد در سطح فرا قراردادی نظریه کلبرگ به کدام یک از موارد زیر هنگام تصمیم‌گیری اخلاقی توجه می کنند؟

الف- انتظارات خانواده

ب-  تنبیه های بالقوه

ج-   نیازها و تمایلات فردی

د-  اصول کلی و انتزاعی و ارزش‌های انسانی

۳۸-  کلبرگ و گلیگان نظریه های رشد اخلاقی را مطرح کرده اند کلبرگ بر……..  و گلیگان بر……….  تمرکز کرده است؟

الف- درستی – نادرستی

ب-  مراقبت – عدالت

ج-  عدالت – مراقبت

د-   نادرستی – درستی

۳۹-مفهوم هوش هیجانی در ابتدا توسط چه کسی  به شهرت جهانی رسید؟

الف- گلمن

ب-  پیتر سالوی

ج-   جان مایر

د-   کلبرگ

۴۰- کدام گزینه صحیح می باشد؟

الف- مفهوم هوش هیجانی در ابتدا توسط پیتر سالوی و جان مایر توسعه یافت

ب-   کلبرگ معتقد بود که اخلاق مراقبت از سه مرحله تشکیل شده است

ج-  گیلیگان نشان داد که آموزش مهارت‌های هوش هیجانی باعث افزایش بکارگیری شیوه تصمیم گیری می شود

د- زمانی که کودکان رشد می‌کنند آنها به یکباره نظریه زهن را کسب می کنند

سوالات درس روانشناسی تربیتی ۱۲۱۱۶۱۱

۴۱- کدام یک از صاحب نظران زیر معتقد است که ۸ نوع هوش مستقل از هم وجود دارد؟

الف- استرنبرگ

ب-  اشترن

ج- گاردنر

د-  بینه

۴۲- کدام گزینه صحیح نمی باشد؟

الف-   هوش یکی از مشکل ترین مفاهیم برای تعریف کردن است          

 ب-  بسیاری از متخصصان در نیمه اول قرن بیستم در تعریف هوش به ظرفیت یاد گرفتن از تجربه و توانایی سازگاری با محیط اشاره کرده بودند

 ج- ریموند کتل هوش را به عنوان هوش کلی یا ” g” توصیف کرد  

  د-  لوئیس ترستون  اعتقاد داشت که هوش از توانایی های ذهنی اولیه  تشکیل شده است

۴۳- کدام گزینه از هفت عامل ” توانایی های ذهنی اولیه” از نظر لوئیس ترستون  نمی باشد؟

الف-  درک کلامی – سیالی کلامی         ب- هوش شناختی – ساخت ذهنی        ج-  سهولت عددی – تجسم فضایی      د-  حافظه دیداری – سرعت ادراکی

۴۴- کدام گزینه صحیح نمی باشد؟

الف-  هوش متبلور” یعنی توانایی قابل انعطاف و نا بسته به فرهنگ در سازگاری با موقعیت های جدید و کسب آسان دانش       

ب-  هوش متبلور یعنی هوشی که وابسته به فرهنگ خاص و تجربه و تحصیل و آموزش است

ج- هوش سیال اغلب با توانایی های غیر کلامی ارتباط دارد                                                            

د- هوش سیال تا حدودی ثابت می ماندولی هوش متبلور در طول زندگی با کسب دانش و مهارت های جدید افزایش میابد

۴۵- کدام یک از گزینه های زیر بالاترین سطح هوش “تحلیلی “را بر اساس نظریه استرنبرگ نشان می دهد؟

الف-  احمد نمره کاملی در آزمون میان ترم تاریخ گرفته است           

ب-  مهسا جوایز زیادی برای توانایی اش در نواختن پیانو دریافت کرده است               

ج-   ناصر یک بازیکن حرفه ای تنیس است                  

د-  زهرا جایزه علمی برای طراحی نظام آبیاری دریافت کرده است

سوالات درس روانشناسی تربیتی ۱۲۱۱۶۱۱

۴۶- تمامی مهارت های زیر در بین ۸ نوع هوش مطرح در نظریه گاردنر قرار می‌گیرند غیر از……….؟

الف-   مهارت های کلامی     ب-   مهارت های حرکتی      ج- مهارت های حسی                      د-   مهارتهای درون فردی

۴۷- روان شناسانی که بر اهمیت طبیعت یا سرشت در مناقشه طبیعت – تربیت تاکید دارند :کدام یک از عوامل زیر را در هوش فرد موثر می دانند؟

الف-  شرکت در دوره های پیش دبستانی           ب-   لذت بردن از مطالعه کتاب ها       ج-  عملکرد خوب افراد در مدرسه       د-   هوش بهر بالای والدین فرد

۴۸- کدام گزینه اختصاص به نظریه گاردنر ندارد و در نظریه های دیگر نیز مطرح شده است؟

الف- هوش موسیقیایی         ب- هوش بدنی – جنبشی       ج- هوش طبیعت گرایانه       د- هوش فضایی

۴۹- نویسندگان و روزنامه نگاران و شاعران و سخنوران در بین کسانی هستند که گاردنر فکر می‌کند دارای کدام هوش بالایی هستند؟

الف- هوش منطقی – ریاضی              ب-  هوش کلامی    ج-  هوش فضایی   د-  هوش طبیعت گرایانه

۵۰- ……………… اغلب ساختاری موازی با هوش کلامی – زبانی دارد؟

الف-  هوش منطق – ریاضی              ب- هوش میان فردی           ج-   هوش  موسیقیایی        د-  هوش درون فردی

سوالات درس روانشناسی تربیتی ۱۲۱۱۶۱۱

۵۱- کدام گزینه در مورد هوش فضایی صحیح می باشد؟

الف- هوش فضایی شامل توانایی بازنمایی جنبه‌های فضایی دنیا در ذهن خود است        

ب- هوش فضایی شامل توانایی تشخیص جزئیات امور و تجسم و تغییر اشیایی دیداری به طور ذهنی است                

ج- هوش فضایی شامل توانایی تفکر سه بعدی  است        

د-  هر سه مورد

۵۲-” به توانایی درک قصد ها و انگیزه ها و تمایلات دیگران و تعامل اثربخش با آنها “گفته می شود؟

الف- هوش میان فردی                     ب-  هوش درون فردی                     ج-  هیچکدام         د-  گزینه الف و ب

۵۳- به” توانایی انسان در برخورد موثر با مسائل “گفته می شود؟

الف-  هوش خلاق              ب-  هوش عملی                ج- هوش تحلیلی    د- هیچکدام

۵۴- کدام گزینه در مورد “هوش عملی”صحیح نمی باشد؟

الف-  توانایی پرداختن به مسائل و مشکلات زندگی روزانه را شامل می شود    

ب- بیشتر بر تفکر انتزاعی تاکید می کند

ج- از نظر پیاژه این نوع هوش به چگونگی استفاده از محیط برای تحقق هدفها اشاره دارد          

د- توانایی های عملی به فرد امکان تمرین کردن و به کار بستن و استفاده از آنچه را که در موقعیت‌های رسمی و غیررسمی یاد گرفته است را می دهد

۵۵- کدام گزینه از انواع” سبک های یادگیری ” نمی باشد؟

الف- سبک فیزیولوژیکی            ب-  سبک ذهنی                 ج-  سبک  عاطفی               د-   سبک شناختی

سوالات درس روانشناسی تربیتی ۱۲۱۱۶۱۱

۵۶- کدام گزینه از انواع” سبک های شناختی” می باشد؟

الف-   سبک های یادگیری عمقی  وسطحی و راهبردی

ب-  سبک های وابسته به زمینه – نابسته به زمینه

ج-  سبک تکانشی دربرابر تاملی

د- همه  موارد

۵۷-کدام یک از گزینه های زیر مثال بهتری از دانش آموزان تکانشی می باشد؟

الف-  پرویز به صورت فعالانه هدف های یادگیری خودش را انتخاب میکند      

ب-  میثم در مدرسه عملکرد ضعیف ولی در حل مسائل مورد علاقه خود عملکرد خوبی دارد         

ج-  شبنم مشکلات موجود در روابط بین فردی را از طریق درون نگری اندیشمندانه حل و فصل می کند        

د- فاطمه دانش آموز متوسطی است که به سرعت به سوالات مطرح شده پاسخ می دهد

۵۸- ناصر معمولاً به تجارب جدید به صورت منفی پاسخ می‌دهد. تکانشی است و گاهی اوقات پرخاشگری می کند .شما خلق و خوی ناصررا چگونه توصیف می کنید؟

الف-  آسان          ب-  دشوار                

ج-  دیر جوش       د-  عادی

۵۹-کدام گزینه جزء ۵ عامل بزرگ “شخصیت “که روانشناسان شناسایی کردند نمی باشد ؟

الف-  روان رنجور خویی – برون گرایی

ب- مقبولیت – باز بودن به تجربه

ج- برون گرایی – عاطفی

د- وظیفه شناسی – مقبولیت

۶۰- یادگیری …………..  از ترکیب تجربه عینی و مشاهده تاملی حاصل می شود.

الف-   جذب کننده           ب- واگرا             ج- همگرا           د-  انطباق یابنده

سوالات درس روانشناسی تربیتی ۱۲۱۱۶۱۱

۶۱-  کدام یک از نظریه های زیر یادگیری را بر اساس متغیرهای قابل مشاهده توضیح می دهد؟

الف-  شناخت گرایی              ب-  پردازش اطلاعات       

ج-  سازنده گرایی                 د-  رفتارگرایی

۶۲- ” بعد از چندین بار تجربه ناخوشایند و دردناک تزریق آمپول در مطب دکتر اکثر کودکان با مشاهده دکتر در محله کارش گریه می کنند “این مثالی است از:

الف-  یادگیری ناخوداگاه

ب-   شرطی سازی کنشگر

ج-   نظریه یادگیری اجتماعی

د-   شرطی سازی کلاسیک

۶۳-  کدام گزینه جزء نظریه اصلی “رفتارگرایی “می باشد؟

الف-  شرطی سازی کلاسیک              ب-  شرطی سازی کنشگر

ج-   شرطی سازی عاملی                             د-  همه موارد

۶۴- “خوشحال شدن ما از دیدن شخصی که به یکی از دوستانمان شبیه است “معرفت چیست؟

الف- تعمیم پاسخ                                     ب-   تعمیم محرک در شرطی شدن کلاسیک           

ج-  این محرک در شرطی شدن کنشگر            د-  شرطی شدن در سطحی بالاتر

۶۵- کدام گزینه صحیح نمی باشد؟

الف-  “وابستگی” یکی از مفاهیم کلیدی در یادگیری از طریق شرطی سازی کلاسیک است

ب-  برای تشکیل” وابستگی “باید محرک های شرطی و غیرشرطی در مجاورت هم قرار گیرند

ج-  برای تشکیل “وابستگی “باید محرک های شرطی و غیرشرطی در زمان های متوالی اتفاق می افتد

د- رسکورلااعتقاد دارد که محرک شرطی باید علامت آشکار یا خبر دهنده ای برای محرک غیر شرطی فراهم آورد

سوالات درس روانشناسی تربیتی ۱۲۱۱۶۱۱

۶۶- “رفتار خودتان را در یک روز خسته کننده در نظر بگیرید .سرتان درد می‌کند یک قرص آسپرین می خورید و سردرد رفع می‌شود .”

این رفتار خوردن آسپرین که از بین بردن درد را به دنبال دارد چه نامیده می شود؟

الف-  تقویت مثبت                          ب-   تقویت منفی  

ج-   تنبیه                                    د-  پاداش

۶۷-  کدام گزینه صحیح نمی باشد؟

الف-   پیامد هایی که رفتار را افزایش میدهند تقویت کننده نامیده می شود                                           

ب- پیامدهایی که رفتار را کاهش می‌دهند تنبیه کننده نامیده می شوند

ج- تمجید معلم یک تقویت کننده و سرزنش معلم یک تنبیه کننده رایج می باشد        

د- رفتار را می توان با استفاده از خاموشی یا سیری یا تنبیه افزایش داد

۶۸- “هنگامی که یک فعالیت با احتمال زیاد به عنوان تقویت کننده ها برای یک فعالیت کم احتمال استفاده می شود”

این فرآیند به کدام اصل در روانشناسی تربیتی اشاره دارد؟

الف- اصل پریماک                          ب-   اصل تاخر

ج-    اصل قطبیت                          د-  اصل بازگشت پذیری

۶۹-  نیرومند شدن رفتار پس از حذف محرک ” آزارنده “چه می گویند؟

الف-    تقویت مثبت                                   ب-   تقویت کننده مثبت

ج-   تنبیه                                                           د-  تقویت منفی     

۷۰- روانشناس آزمایشی که پس از ۲۰ بار نوک زدن کبوتر به یک دکمه یک چشته غذایی در اختیار او قرار می‌دهد از برنامه تقویتی ………… استفاده می کند؟

الف- نسبی ثابت                                        ب-فاصله ثابت

ج- نسبی متغیر                                          د- نسبی ثابت

سوالات درس روانشناسی تربیتی ۱۲۱۱۶۱۱

۷۱- نظریه شناختی – اجتماعی حاصل پژوهش‌های چه کسی می باشد ؟

الف-  آلبرت بندورا

ب-    هیل

ج-  روزنتال

د-   زیمرمن

۷۲-  علیت متقابل در نظریه بندورا کدام گزینه نمی باشد؟

الف-  شناخت                    ب-  محیط

ج-   شخص                    د- رفتار

۷۳- کدام گزینه در مورد الگو برداری صحیح نمی باشد؟

الف-  الگوبرداری یک مولفه مهم در نظریه شناختی – اجتماعی می باشد        

ب-  الگوبرداری به تغییرات رفتاری و شناختی و عاطفی اشاره می کند که از مشاهده یک یا چند الگو حاصل می شود

ج-  الگوبرداری نقش مهمی در زندگی ما ایفا نمی‌کند                    

د-  الگو برداری در مدارس هم اهمیت دارد

۷۴- “شیما عادت‌های مطالعه سوسن را تقلید کرد” به کدام اشکال الگودهی اشاره دارد؟

الف-  الگودهی نمادی                                  ب-   الگودهی مستقیم

ج-  الگو برداری ترکیبی                               د-  هیچکدام

۷۵- به باورهای شخص در مورد توانایی های خودش برای یادگیری یا انجام فعالیت ها در سطح معین چه می گویند؟

الف-  مفهوم خود                                       ب-  عزت نفس

ج-  خودکارآمدی                                       د-  خود ارزشمندی

سوالات درس روانشناسی تربیتی ۱۲۱۱۶۱۱

۷۶- کدام گزینه صحیح نمی باشد؟

الف-   از طریق “تقلید “از افراد می توانند توانایی هایی را کسب کنند که قبل از مشاهده الگواین توانایی ها را نداشتند              

ب- تغییر بازداری ها باز داری به محدودیت خود تحمیلی بر رفتار فرد اشاره دارد

ج- یادگیری جانشینی و عدم پیامد های مورد انتظار به ما کمک می کند تا بازداری های تغییر یافته را تبیین کنیم                     

د-  واکنش های هیجانی فرد نمی تواند از طریق مشاهده رفتارهای هیجانی الگو تغییر یابد

۷۷- کدام مرحله از فرایندهای درگیر در یادگیری از الگوها نمی‌باشد؟

الف- توجه                                   ب-   بازآفرینی

ج-  انگیزش                                 د-  هدف

۷۸- اثربخشی الگو ها بر کدام عامل وابسته نیست؟

الف-  شباهت تصوری         ب-   شایستگی تصوری

ج-   موقعیت تصوری          د-  مشاهده تصوری

۷۹- یادگیری خودتنظیمی شامل کدام یک از مولفه‌های زیر نمی باشد؟

الف- استفاده از مهارت ها        ب-   استفاده از راهبردها

ج-   نظارت بر خود                           د- خود ارزشیابی

۸۰- کدام یک از روشهای زیر با “الگو دهی شناختی “آغاز می‌شود؟

الف- هدف گزینی             ب-  استفاده از راهبردها             ج- نظارت بر خود               د-  خود ارزشیابی

سوالات درس روانشناسی تربیتی ۱۲۱۱۶۱۱

۸۱-  کدام یک از نظریه پردازان زیر بر یادگیری مشاهده ای تاکید می کند؟

الف- بندورا                                  ب-  اسکینر         

ج-  پیازه                                     د-  گاتری

۸۲-  بندورا چه عواملی را در کنترل رفتار انسان ها موثر می داند؟

الف-  محرک های محیطی بیرون از فرد            ب-  فرایندهای شناختی فرد

ج-   نحوه عمل فرد بر یک محیط                    د-   تاثیر متقابل  شخص و محیط و رفتار

۸۳- “هنگامی که مطالعات پریسا سبب کسب موفقیت در مدرسه و به دنبال آن ایجاد توقعات سازنده از توانایی‌هایش می‌شود “

این مثال در الگوی بندورا برای اشاره به کدامیک از تأثیرات زیر دارد؟

الف-  شناخت بر رفتار         ب-   محیط بر رفتار            ج-  رفتار بر شناخت           د-   رفتار بر محیط

۸۴-  مراحل یادگیری از راه مشاهده بر طبق نظر بندورا به ترتیب عبارت است از؟

الف-   توجه – به یادسپاری – بازآفرینی – انگیزشی          

ب-    توجه – بازآفرینی – به یاد سپاری – انگیزشی          

ج-    توجه – به یادسپاری – انگیزشی – بازآفرینی           

د-    توجه – انگیزشی – به یادسپاری – بازآفرینی

۸۵-  کدام گزینه صحیح نمی باشد؟

الف-  تا دهه‌ی ۱۹۵۰ و ۱۹۶۰ “نظریه رفتارگرایی و الگوی یادگیری متداعی با آن” نیروی غالب در روانشناسی است                        

ب-  روانشناسان شناختی بیشتر بر فرایندهای روانی که بین محرک ها و پاسخ  ها مداخله می کنند تمرکز دارند           

ج- “اختراع کامپیوتر ” مهمترین عامل در شکل گیری روانشناسی شناختی است

د-  اولین کامپیوتر مدرن توسط  برینگز یورد و فروچی  طراحی و ساخته شد

سوالات درس روانشناسی تربیتی ۱۲۱۱۶۱۱

۸۶-  طبق نظریه پردازش اطلاعات” ظرفیت پردازش اطلاعات چگونه رشد می کند”؟

الف-   ناگهانی                 ب-  جهشی

ج-  تدریجی                      د-  برگشت پذیر

۸۷-  مطابق دیدگاه سیگلر  کدام سازگار با یکدیگر کار می کنند تا به مهارت های شناختی کودکان را ایجاد کنند؟

الف-   خودکاری    ب-  رمزگردانی                  ج-   راهبرد سازی              د-   هر سه مورد

۸۸- چند شیوه توزیع توجه وجود دارد؟

الف-   ۲             ب-    ۴             ج-   ۶                 د-  ۸

۸۹- ” باز کردن قفل در “مثالی از کدام نوع حافظه در مدل استاندارد است؟

الف-    حسی        ب-   کوتاه مدت     ج –  بلند مدت      د-   میان مدت

۹۰- ” گوش به زنگ بودن “به کدام شیوه ی توزیع توجه گفته می شود؟

الف- توجه انتخابی                                     ب-   توجه تقسیم شده         

ج- ثبات توجه                                           د-  توجه اجرایی

سوالات درس روانشناسی تربیتی ۱۲۱۱۶۱۱

۹۱-  نظریه سطوح پردازش مربوط به چه کسی است؟

الف-   پایویو                    ب-  کریک و لاکهارت

ج-    توماس  وچس           د- اتکینسون و شیفرین

۹۲-   به “ورود اطلاعات به حافظه”  گفته می شود؟

الف-   رمزگردانی               ب-  ذخیره سازی  

ج-  رمزخوانی                   د-  بازیابی

۹۳- کدام عامل بیش از سایر عوامل می‌تواند فراموشی را در حافظه بلندمدت توجیه کند؟

 الف-  حفظ طوطی وار مطالب                        ب-  گذشت زمان پس از یادگیری اولیه

ج-  گنجایش محدود                                     د-  دسترسی نداشتن به اطلاعات موجود در حافظه

۹۴- “حافظه رویدادی” جز کدام حافظه ی  بلند مدت می باشد؟

 الف-  حافظه روشی                              ب-  حافظه معنایی

 ج-  دانش شرطی                                 د-  حافظه اخباری

۹۵-” پردازش صوتی “به کدام سطح پردازش مربوط می‌شود؟

 الف-   متوسطه                      ب-  سطحی

 ج-  عمیق                            د-  فیزیکی

۹۶-  کدام یک از عوامل زیر جزو علل فراموشی اطلاعات در حافظه کوتاه مدت به حساب می آید؟

 الف-  جانشینی                            ب-  واپس رانی

ج-  بازیابی                                 د-  تداخل

۹۷- کدام راهبرد در انتقال اطلاعات از حافظه کوتاه مدت به حافظه بلند مدت مورد استفاده قرار می گیرد؟

 الف-  مرور ذهنی                         ب-  خودگردانی

ج-  تثبیت                                   د-  حسی

۹۸- کدامیک از ارقام زیر گنجایش حافظه کوتاه مدت را بهتر نشان میدهد؟

 الف-                                       ب-

ج-                                          د-

۹۹- از نقطه نظر “یادگیری “حساس ترین مرحله خبرپردازی کدام است؟

الف-  بازیابی                              ب-  رمزگردانی

ج-  یادآوری                               د-   پردازش

۱۰۰-  حافظه رویدادی جزو کدام بخش حافظه بلند مدت به حساب می آیند؟

الف-  ضمنی                              ب-  روندی

ج-  معنایی                                 د-  شرطی

سوالات درس روانشناسی تربیتی ۱۲۱۱۶۱۱

۱۰۱- رویکرد رفتاری بر پاداش و تنبیه بیرونی به عنوان کلید تعیین انگیزش دانش آموز تأکید بر کدام نظریه های انگیزش دارد؟

الف-  رویکرد رفتارگرایانه                            ب-  رویکرد شناختی             ج-  رویکرد انسانگرایانه             د- رویکرد اجتماعی

۱۰۲- در راس سلسله مراتب نیازهای مزلو کدام گزینه قرار دارد؟

الف-  فیزیولوژیکی             ب-  عشق و تعلق                     ج-  خودشکوفایی                   د-  عزت نفس

۱۰۳- “انگیزش درونی” در کدام حالت زیر دیده می‌شود؟

الف-  سخت کوشی برای به دست آوردن  نمره ی خوب

ب- انجام دادن تکالیف و پیشگیری از تنبیه معلم

ج-  حل مسائل ریاضی به دلیل دوست داشتن ریاضی

د-  دستیابی به هدفهای به منظور تامین نظر والدین

۱۰۴- کدام رویکرد بر انگیزه پیوند جویی تاکید می کند؟

 الف-  رفتاری            ب-   اجتماعی                 ج-  انسان گرایانه                  د-  شناختی

۱۰۵- کدام گزینه جزو انواع انگیزش درونی نمی باشد؟

 الف- خود تعیین گری و انتخاب شخصی                  ب-  تجار و به بهینه و شکفتن

ج-  درگیری شناختی و مسئولیت شخصی                 د- جهت گیری  هدف و خودکارآمدی

سوالات درس روانشناسی تربیتی ۱۲۱۱۶۱۱

۱۰۶- نظریه خود تعیین گری مربوط به کدام یک از نظریه پردازان زیر است؟

الف- ریان و دسی                         ب- پینتریچ  و  شانک

ج-  میهالی و شاختر                      د- بدلی

۱۰۷- عوامل موثر بر انگیزه کدام گزینه می باشد؟

الف-  جهت گیری هدف – تعیین هدف          ب- اسناد – انتظارات

ج- خودکارآمدی – برنامه‌ریزی                  د-  همه موارد

۱۰۸- کدام گزینه صحیح نمی باشد؟

الف- موفقیت یا شکستی که به عوامل درونی یا بیرونی نسبت داده شود بر عزت نفس تاثیر می گذارد

ب- بعد ثبات بر انتظار موفقیت تأثیر دارد

ج- بعد قابلیت کنترل اثرات متفاوتی دارد

د- اگر موفقیت یا شکست به عوامل قابل کنترل نسبت داده شود احساس قدردانی یا خشم افزایش میابد

۱۰۹- چه زمانی پاداش بیرونی بر انگیزش درونی تاثیر می گذارد؟

الف-  هنگامی که جایزه به دنبال داشته باشد

ب-  هنگامی که تایید معلم را به دنبال داشته باشد

ج-   هنگامی که درباره توانایی افراد اطلاعاتی انتقال دهد

د-  هنگامی که جزو فعالیت کلاسی به حساب آید

۱۱۰- در نظریه ی  اسناد  ،نتایج موفقیت یا شرکت است  بر حسب اسناد رفتار،از نظر عاطفی متفاوت است. کدام عبارت در این رابطه صحیح است؟

الف- دانش آموزی که شکست خود را به عدم تلاش نسبت می‌دهد، احساس گناه می کند.

ب-  دانش آموزی که موفقیت خود را به شانس  نسبت می‌دهد ،احساس غرور می‌کند.

ج- دانش آموزی که موفقیت خود را به توانایی بالا نسبت می‌دهد، احساس خاصی ندارد.

د- دانش آموزی که شکسته خود را به عدم توانایی نسبت می‌دهد ،احساس گناه می کند.

نمونه سوالات روانشناسی تربیتی ۱۲۱۱۶۱۱

۱۱۱-    به عقیده‌ی واینر اکثر  تبیین های افراد از شکست ها و موفقیت های شان دارای کدام بوده مهم است؟

الف-  درونی – بیرونی                        ب- با ثبات –  بی ثبات

ج- کلی –  جزئی                               د-  همه موارد

۱۱۲-     دانش آموزی که منبع درونی کنترل دارد، نمره بده خود را به کدام مورد نسبت می دهد؟

الف-  بدشانسی                                 ب- سختی امتحان

ج-  سختگیری معلم                            د-  عدم مطالعه دقیق درس

۱۱۳-     کدام وضعیت زیر به انگیزش درونی نزدیک تر است؟

الف-  تکلیف درگیری                       ب-  خود درگیری

ج-  تکلیف گریزی                           د-  هرسه مورد

۱۱۴-     کدام گزینه صحیح نمی باشد؟

الف-  به نظر محققین  از جمله اسکلویک  افراد برای تعیین جهت گیری هدف دارای ۳ مشخص میباشد

ب- جهت گیری یادگیری،  تکلیف درگیری یا جهت گیری تسلط نیز نامیده می شود

ج- جهت گیری عملکردی،نیز درگیری نیز نامیده می شود

د- تکلیف گریزی  وضعیتی است که توجه به تکلیف بیشتر از توجه به پاداش بیرونی است

۱۱۵-     گزینه صحیح نمی باشد؟

الف- روش های تدریس مستقیم بر پایه دیدگاه های یادگیری رفتارگرایی است ب-  الگو سازی ،تقلید، تمرین ،شکل دهی و تقویت اصلی‌ترین عناصر برای کمک به یادگیرندگان جهت تسلط بر مجموعه هدف های هر درس هستند ج- سخنرانی جزوه روش های تدریس غیر مستقیم است د- “طراحی محتوا و روش های ارائه درس”جزو مهارت ها و قابلیت های  لازم آموزش دهنده است.

۱۱۶-     کدام روش تدریس به تفاوت های فردی کمتر توجه دارد؟

الف-  بحثی                           ب-  منابع

ج-  سخنرانی                         د-  حل مسئله

۱۱۷-     کدام گزینه صحیح نمی باشد؟

الف-  “نقشه ها “پیش سازمان دهنده های اثربخشی نیستند .

ب- “نقشه ها”  مناسب وارد شدن به درس ها از طریق فناوری هستند

ج- پیش سازمان دهنده ها میتوانند نمایشی یا تطبیقی باشند

د- پیش سازمان دهنده ها کمک می کنند تا مطالب تازه به یادگیری های پیشین پیوند بخورند.

۱۱۸-     معلمی که قصد پرورش تفکر خلاق را دارد، از کدام یک از روش های زیر استفاده می کنند؟

الف-  فعال                     ب-  شهودی

ج-  سخنرانی                  د-  استقرایی

۱۱۹-     نظریه پیش سازمان دهنده مربوط به چه کسی است؟

الف-  برونر                   ب-   ویگو تسکی

ج-  آزوبل                       د-  بندورا

۱۲۰-     کدام گزینه جزو مراحل اجرایی روش تدریس “سازنده گرایی” می باشد؟

الف-  تفهیم و تشریح            ب-  تعمیم و گسترش              ج-  جستجو و کاوش               د-  همه موارد

نمونه سوالات روانشناسی تربیتی ۱۲۱۱۶۱۱

۱۲۱-     “تفاهم و توافق در مورد مسائل مطرح شده” مهمترین اقدام کدام مرحله زیر تلقی می شود؟ الف-  تفهیم و تشریح                 ب-  تعمیم و گسترش                          ج-  بررسی و ارزشیابی                  د-  جست وجو  و کاووش

۱۲۲-     سخن اصلی رویکرد سازنده گرایی در زمینه یادگیری چیست؟

الف-  انضباط و نظم عامل سازنده ای  است که  امکان یادگیری را فراهم می سازد ب-  معلم چیزی به دانش آموز یاد نمی دهد، بلکه این خود دانش آموز است که یادگیری خود را بنا می کند.

ج- معلومات و شوخ طبعی معلم عامل اصلی در آموزش موفق به یادگیرندگان است

د-  یک معلم وقتی کار سازنده ای انجام می دهد که هنر انتقال مطلب را داشته باشد

۱۲۳-     کدام گزینه صحیح نمی باشد؟

الف- یادگیری نمایشی “یادگیری مبتنی بر پژوهشگری نیز نامیده می شود

ب- یادگیری اکتشافی بر فرض های نظریه سازنده گرایی استوار است

ج- در رویکردهای دانش آموز- محور فرایند یادگیری غالبا مهمتر از اکتساب دانش واقعیتی است

د- “دانش‌آموزان باید فعالان در فرآیند یادگیری درگیر شده و به صورت درونی برانگیخته شوند” یکی از اصل های زیربنایی حاکم بر رویکرد های آموزشی دانش آموز – محور است

۱۲۴-     یادگیری اکتشافی چه زمانی اثربخش خواهد بود؟

الف-  فرایند کاملاً ساخت یافته باشد

ب-  دانش آموزان از مهارت ها و پیش نیازهای لازم برخوردار باشند

ج-   معلمان حمایت‌های لازم را در طول بررسی‌ها فراهم نمایند

د-  همه موارد

۱۲۵-     در کدام یک از روشهای آموزشی زیر معلم نقش بارزتری دارد؟

الف-  اکتشافی              ب-  سازنده گرایی                 ج-  سخنرانی              د-  برنامه ای

۱۲۶-     روش های تدریس دانش آموز محور بیشتر با کدام رویکرد سازگار هستند؟

الف-  پیش سازمان دهنده            ب-  الکترونیکی                    ج-  رفتاری                       د-  سازنده گرایی

۱۲۷-     کدام گزینه زیر بر تجربه و دانش قبلی دانش آموزان بنا نهاده می‌شود و مهارتهای کار گروهی در آن تقویت می‌شود؟

الف- روش یادگیری مبتنی بر حل مسئله                     ب-  روش اکتشافی هدایت شده

ج- روش سخنرانی                                              د- روش سازنده گرایی

۱۲۸-     کدام  گزینه زیر اغلب مستلزم یک محیط یادگیری با منابع غنی می‌باشد؟

الف- روش برنامه ای              ب-  روش اکتشافی                       ج- روش سخنرانی                 د-  روش سازنده گرایی

۱۲۹-     “ریشه یادگیری مبتنی بر حل مسئله” به چه کسی برمی گردد؟

الف-  جان دیویی              ب-  آزوبل                      ج- سیف                د-  زارع

۱۳۰-     کدام روش زیر هدف ها را مرور می کنند و به دنبال پاسخ است؟

الف-  روش برنامه ای                ب-روش  یادگیری مبتنی بر حل مسئله

ج-  روش سخنرانی          د- روش اکتشافی

نمونه سوالات روانشناسی تربیتی ۱۲۱۱۶۱۱

۱۳۱-     از معایب روش یادگیری مبتنی بر حل مسئله نمی باشد؟

الف- امکانات فراوانی را می طلبد

ب-  تعداد دانش آموزان در هر کلاس محدود است

ج- برخی از دانش آموزان در تشخیص اطلاعات مرتبط از غیر مرتبط برای حل مسئله دشواری دارند

د- یک روش وقت گیر  برای کسب اطلاعات می باشد

۱۳۲-     کدام گزینه از قوانین روش بارش فکری نمی باشد؟

الف-  ممنوع بودن انتقاد                       ب- مهم بودن کمیت

ج-   توجه به جنبه های  معمول                د-  مشابه سازی

۱۳۳-     در  مدیریت کلاسی مهمترین هدف چیست؟

الف-  به حداکثر رساندن یادگیری              ب-  کنترل رفتار دانش آموزان

ج-  کاهش رفتارهای نامناسب                   د-  تقویت انگیزه

۱۳۴-     از نظر بیکر و  وستراپ  هدف های عمده مدیریت کلاس درس شامل کدام مورد زیر می باشد؟

الف-  برنامه ریزی درسی بر پایه آمیزه ای از تنوع و هدف

ب-  شروع و خاتمه هدفمند درس

ج-  زمانبندی فعالیت های کلاس و ایجاد توازن در آنها

د-  همه موارد

۱۳۵-     کدام گزینه صحیح نمی باشد؟

الف-  از مهمترین اصول کلاس داری، کارایی و همه جانبه نگر بودن معلم است

ب- معلم کارا معلمی است  که  بر کلاس تسلط داشته باشد

ج- یکی از راهبردهای مدیریت کلاس درس “بهره گیری از سبک مدیریت مقتدرانه” است

د- مهمترین دغدغه ی  معلمان مبتدی، از اداره کلاس درس ناشی می‌شود

۱۳۶-     این توصیف”  میل دارند دانش آموزان متکی به خود باشند،خوشنودی و ارضا  را به تاخیر بیندازند،با همسالان خود هماهنگ باشند و عزت نفس بالا نشان دهند” مربوط به کدام سبک مدیریت است؟

الف-   سهل  گیرانه                ب-  سخت گیرانه                 ج-  تقابلی              د-  مقتدرانه

۱۳۷-     کدام روش مدیریت کلاس تاکید دارد که معلم باید تصمیمی اتخاذ کند تا در کلاس درس  اومشکلی به وجود نیاید؟ الف-  تعامل گرایانه                ب-  غیر مداخله جو              ج-  رفتارگرایانه             د- توضیح دهنده

۱۳۸-     هدف اصلی کدام روش زیر” ارتقای رشد فردی دانش آموزان و آزادی آنان “است؟

الف-  تعامل گرایانه                  ب-  غیر مداخله جو               ج-  رفتارگرایانه             د-  توضیح دهنده

۱۳۹-     معلمان از نظر مدیریت آموزشی و کلاسی به کدام دسته تقسیم می شود؟

الف-  توضیح دهنده                     ب-  مشارکت دهنده              ج-  توانمند ساز              د-  همه  موارد

۱۴۰-     کدام دسته” از مدیریت کلاس و تدریس “در مرحله عالی حرفه‌ای قرار دارد؟

الف-  توضیح دهنده                       ب-  مشارکت دهنده              ج- توانمند ساز                 د- رفتارگرایانه

نمونه سوالات روانشناسی تربیتی ۱۲۱۱۶۱۱

۱۴۱-     معلمان با اجرای کدام راهبرد می‌توانند دانش آموزان خود را به همکاری فرا خوانند؟

الف-  ایجاد رابطه خوب و مثبت با دانش آموزان

ب-  وادار کردن دانش آموزان به مشارکت و احساس مسئولیت

ج- پاداش دادن به رفتار مناسب آنان

د- همه موارد

۱۴۲- این  توصیف” معلمان در این روش با دانش آموزان خود رابطه مشاوره دارند و معلم در فعالیتهای کلاس نقشه حمایتی از دانش آموز دارد”چه معلمانی را در بر میگیرد؟

الف-  غیر مداخله جو                   ب-   رفتارگرا                ج-  تعامل گرا                د-  توضیح دهنده

۱۴۳-  کدام یک از موارد زیر جزو راهبردهای ترغیب دانش آموزان به همکاری نیست؟

الف-  وادار کردن دانش آموزان به عذرخواهی

ب-  ایجاد رابطه خوب و مثبت با دانش آموزان

ج-  وادار کردن دانش آموزان به مشارکت و احساس مسئولیت

د-  پاداش دادن به رفتار مناسب  آنان

۱۴۴- هنگامی که فرد در زمان خاصی، رفتار خاصی را انجام می دهد تا از وقوع رفتار دیگری در زمان بعدی جلوگیری نموده یا آن را کنترل نماید از کدام روش زیر بهره گرفته است؟

الف-  مدیریت دیگری              ب- مدیریت خود               ج-  یادگیری مشاهده ای                 د-  فرایند تمرین

۱۴۵- کدام گزینه زیر از عوامل موثر بر مدیریت کلاس نمی باشد؟

الف-  ویژگی های شخصیت معلم                  ب- روش های تدریس معلم

ج-   ویژگی های شخصیت دانش آموز             د-   استفاده از فنون  تدریس

۱۴۶- “مکث های به موقع و هدف مند – ضربه زدن به میز و صندلی” از جمله موارد کدام گزینه می باشد؟

الف-  ویژگی های شخصیتی معلم                  ب-  روش های تدریس

ج-  فنون تدریس                                      د- هیچکدام

۱۴۷- اولین قدم در راهبرد مدیریت خود چیست؟

الف-  خودآموزی            ب-  دادن تقویت کننده             ج-  دستکاری متغیرها                 د-  تعیین رفتار

۱۴۸-  دریادگیری مشارکتی ،چه سبک چینشی برای کلاس بهتراست؟

الف- سمیناری                ب- نا متقارن                     ج- رودر رو                           د- خوشه ای

۱۴۹- کدام سبک چینش کلاس “برای فعالیت های یادگیری مشارکتی”می تواند موثر واقع شود؟

الف- تالار سخنرانی                      ب- نا متقارن            ج- سمیناری                       د- خوشه ای

۱۵۰- درکدام سبک چینش کلاس” تعداد زیادی از دانش آموزان، ۱۰ نفر یا بیشتر،  به شکل دایره، مربع  و یا به شکلu می نشینند؟

الف-  سمیناری                 ب- نامتقارن                    ج-  رودررو                        د-  خوشه ای

نمونه سوالات روانشناسی تربیتی ۱۲۱۱۶۱۱

۱۵۱- هنگامی که فقط مداخلات جزئی برای رفتارهای مشکل‌آفرین مورد نیاز هستند ، کدام راهبرد زیر نمی تواند موثر واقع شود؟

الف-  از قرینه های  کلامی استفاده کنید

ب-   به دانش‌آموزان نزدیکتر شوید

ج- دانش‌آموزان را جدا کنید یا جابجا کنید

د- به دانش آموزان حق انتخاب بدهید

۱۵۲-  در هنگام مداخلات متوسطه برای رفتارهای مشکل آفرین کدام راهبرد می تواند موثر واقع شود؟

الف- از  ارائه ی یک امتیاز یا یک فعالیت مطلوب خودداری کنید

ب-  دانش‌آموزان را جدا کنید یا جابجا کنید

ج- یک جریمه تحمیل کنید

د-  همه موارد

۱۵۳- ازکدام اصل بنیادی زیر، معلم نمی‌تواند  در هنگام آرایش کلاس خود  آن را به کار ببرد؟

الف- اطمینان حاصل کند که به راحتی می تواند همه ی دانش اموزان را ببیند

ب- اطمینان حاصل کند که دانش آموزان می توانند به راحتی ،برنامه های مربوط به کلاس را شناسایی کنند

ج- در نواحی دارای ترافیک کم ،تراکم را کاهش دهد

د- مشکلات رفتاری در همه ی کلاس ها وجود دارد ،مهم این است که به موقع،و به شیوه ای موثربا بدرفتاری ها برخورد شود

۱۵۴- کدام گزینه از کارکردهای اصلی سنجش می باشد؟

الف-  شناسایی دانش آموزانی  که در تسلط یافتن  بر محتوای دوره مشکلاتی دارند جهت ارائه کمک های لازم در این زمینه

ب-  پاسخگو بودن در برابر والدین از طریقه ارائه شواهدی از یادگیری دانش آموزان

ج- پاسخگو بودن در قبال مجریان آموزشی از طریق ارائه شواهد محکم از سطوح پیشرفته مدرسه

د-  همه موارد

۱۵۵-  کدام گزینه در مورد جدول مشخصات صحیح است؟

الف-  سوال های آزمون فقط مربوط به هدف های سطح بالای شناختی هستند

ب-  نقشه ساختمان باعث قدرت از جزئیات خواهد شد

ج-  فرایندهای شناختی ساده مد نظر هستند

د-  از کل محتوای کتاب سوال طرح شده است.

۱۵۶-  با استفاده از کدام نوع از آزمون ها می توان عملکرد دانش آموز را با عملکرد دانش آموزان شهر یا استان مورد مقایسه قرار داد؟

الف-  استاندارد شده                 ب-  معلم ساخته              ج-  ملاکی                     د-  ترکیبی

۱۵۷- کدام گزینه از طبقه‌بندی هدف‌های آموزشی بلوم نمی باشد؟

الف-  حوزه شناختی                ب-  حوزه عاطفی               ج-  حوزه ارزشیابی            د-  حوزه روانی – حرکتی

۱۵۸-  کدام حوزه زیر،”به جریان هایی که با فعالیت‌های ذهنی و فکری یادگیرنده سر و کار دارد “مربوط می‌شود؟

الف-  حوزه شناختی                 ب-  حوزه عاطفی                 ج-  حوزه روانی – حرکتی            د-  هیچکدام

۱۵۹- کدام گزینه در مورد نقشه ی آزمون یا جدول مشخصات صحیح است؟

الف-  معلم همان سوالاتی را در آزمون به گنجاند که در کلاس تدریس کرده است

ب-  برایند های شناختی مهم مدنظر قرار گیرند

ج-  از کل محتوای کتاب سوال طرح شده است

د-  همه موارد

۱۶۰- کدام گزینه صحیح نمی باشد؟

الف-  بعد هدف به عنوان یادآور یا معیار، در برابر” پیچیدگی شناختی” آزمون عمل می‌کنند

ب-   بعد   هدف، عنوان و هدف های آموزشی مهم را که زیر آن عنوان قرار می گیرند، شامل می شود

ج-   انواع آزمون از نظر ساخت به معلم ساخته و استاندارد دسته بندی می شود

د-  بعد طبقات  کمک می کند که بتوانید سطوح یادگیری بالاتر را به آموزش و ارزشیابی تان اضافه کنید

نمونه سوالات روانشناسی تربیتی ۱۲۱۱۶۱۱

۱۶۱-  برای تصمیم‌ گیری درباره مجاز بودن دانش آموز به یک دوره ی خاص از کدام آزمون استفاده می شود؟

الف-  ملاکی                   ب-  هنجاری                 ج-  معلم ساخته               د-  کلاسی

۱۶۲-  در کدام آزمون، عملکرد آزمودنی با عملکرد گروهی که از لحاظ دقت مورد اندازه ‌گیری شبیه وی هستند، مقایسه می‌ شود؟

الف-  معلم ساخته                   ب- ملاکی                  ج-  هنجاری                 د-  هیچکدام

۱۶۳-  آزمون های کنکور سراسری دانشگاه ها و مسابقات علمی،  نمونه هایی از کدام آزمون به شمار می روند؟

الف-  آزمون معلم ساخته                    ب-  آزمون انشایی

ج-   آزمون هنجاری                        د-  هیچکدام

۱۶۴-  بهترین نوع آزمون عینی کدام  است؟

الف- صحیح – غلط                       ب-  چند گزینه ای             ج-  جور کردنی              د-  انشایی

۱۶۵-  در کدام آزمون عینی “گزینه درست و انحرافی” دارد؟

الف-   چند گزینه‌ای                     ب-  صحیح – غلط               ج- انشایی                      د-  جور کردنی

۱۶۶-   در کدام نوع از آزمون های زیر احتمال حدس زدن به سر کاهش پیدا میکند؟

الف-  صحیح – غلط                  ب-  کوتاه پاسخ                    ج-  جور کردنی                  د-  چند گزینه ای

۱۶۷-  بهترین نوع پرسش‌های چند گزینه‌ای،…. گزینه ای است.

الف-  ۲                   ب-  ۳             ج- ۴                     د-  ۵

۱۶۸-  آزادی عمل در پاسخگویی به کدام سوال ها بیشتر است؟

الف-  چند گزینه ای                ب-  تکمیلی                   ج-  انشایی                د-   صحیح – غلط

۱۶۹- این سوال مربوط به کدام نوع از آزمون هاست؟

” به طور خلاصه توضیح دهید که چرا فشار سنج بهترین ابزار برای پیش بینی وضع هوا  است؟”

الف-  گسترده پاسخ                  ب-  محدود پاسخ            ج-  تستی            د-  اصلاحی

۱۷۰-  کدام روش بهترین شیوه برای نشان دادن پیشرفته دانش آموز در طول دوره تحصیلی است؟

الف-  آزمون های انشایی           ب- آزمون های تستی        ج-  سنجش کارپوشه         د-  آزمون های اصلاحی

نمونه سوالات روانشناسی تربیتی ۱۲۱۱۶۱۱

۱۷۱- رعایت کدام نکته زیر می تواند در تهیه و تدوین یک سوال درست وخوب موثر واقع شود؟

الف- تطابق سوال با هدف های مهم یادگیری

ب-  تطابق سوال با محتوای آموزشی ارائه شده درکتاب درسی

ج- تطابق سوال با سطح یادآوری مورد سنجش

د- همه موارد

۱۷۲-  کدام گزینه از شیوه های ارزشیابی نمی باشد؟

الف-  تشریعی              ب-  تکوینی            ج-  تشخیصی               د-  تراکمی

۱۷۳-  ” تقویت اعتماد به نفس در دانش آموزان” از اهداف کدام ارزشیابی می باشد؟

الف-  تکوینی              ب- تشخیصی           ج-  تراکمی                  د- هیچ کدام

۱۷۴-  ” نمره دادن به دانش آموزان و قضاوت درباره اثر بخشی کار معلم و برنامه درسی” از اهداف کدام ارزشیابی است؟

الف-  تکوینی              ب- تشخیصی           ج-  تراکمی                  د- هیچ کدام

۱۷۵-  معلمان چه زمانی از اطلاعات حاصل از ارزشیابی بیشتر بهره می برند؟

الف-  بررسی کنند کدام دانش آموزان به تمرین بیشتری نیاز دارند

ب-  دستورالعمل ها را بر اساس نتایج به دست آمده مورد تجدید نظر مداوم قرار دهند

ج-  روی کار آمدی مهارت های تدریس خود تامل کنند

د-  همه موارد

۱۷۶-  در کدام نوع ارزشیابی، تمامی آموخته های دانش آموزان در طول یک دوره آموزشی تعیین می شوند؟

الف-  تکوینی              ب- تشخیصی           ج-  تراکمی                  د- هیچ کدام

۱۷۷- در زبان فارسی ، کدام گزینه معادل بهتری برای کلمه ((تربیت)) است؟

الف-  سرشت            ب-  تعلیم                  ج-  پرورش                  د-  آموزش

۱۷۸-  …………  در زندگی بشر مهمترین واساسی ترین جنبه زندگی است.

الف-  تربیت          ب-  تعلیم                  ج-  پرورش                  د-  آموزش

۱۷۹-  کدام گزینه در مورد مفهوم “تربیت” صحیح نمی باشد؟

الف-  تربیت واژه ای عربی است

ب-  در فارسی اصطلاح «پرورش» بیشتر از «تربیت» مورد استفاده قرار می گیرد

ج-  در تعریف تربیت دو رویکرد وجود دارد :رویکرد هستی و رویکرد بایدی

د-  تربیت عبارت است از”فعالیتی هدفمند و دو سویه میان آموزش دهنده و آموزش گیرنده

۱۸۰-  این توصیف” پژوهشگر بر واقعیت موجود عمل تربیت وتحلیل عناصر وتوصیف آن ها تاکید دارد.”مربوط به کدام رویکرد تربیتی است؟

الف-  بایدی          ب- آرمانی           ج- فلسفی             د- هستی

نمونه سوالات روانشناسی تربیتی ۱۲۱۱۶۱۱

۱۸۱-  کدام یک از موارد زیر جزو ویژگی های تربیت نیست؟

الف-  فعالیت و عمل است                 ب-  فطری است

ج-  دو سویه است                           د-  دارای عناصری است

۱۸۲-  کدام گزینه صحیح می باشد؟

الف-  واژه های «تعلیم و تزکیه» از باب تفعیل می باشد

ب-  مشتقات «تعلیم » چهارده مورد به کار رفته است

ج-  مشتقات «تزکیه » چهل و یک مورد به کار رفته است

د-  در سه مورد «تعلیم » بر« تزکیه» مقدم شده است

۱۸۳-  « فعلیت یافتن کمالات بالقوه انسان» هدف کدام گزینه می باشد؟

الف-   تربیت          ب-  تعلیم                  ج-  پرورش                  د-  آموزش

۱۸۴-  از دیدگاه شهید مطهری ، تربیت شامل چه دسته ای می شود؟

الف-  گیاه                        ب-  حیوان                 ج-  انسان                    د-  هر سه مورد

۱۸۵-  «تعلیم» و «تزکیه» به ترتیب در قرآن چند بار به کار رفته اند؟

الف-  ۴۱ و ۱۴                             ب-  ۱۲ و ۳۶

ج-  ۱۴ و۱۲                                د-  ۳۶ و۴۱

۱۸۶-  اولین اصل تربیت اسلامی از دیدگاه شهید مطهری کدام گزینه است؟

الف-  مداومت و محافظت                 ب-  اعتدال

ج-  هماهنگی با فطرت                    د- تزکیه

۱۸۷-  این جمله «محیط غیر عقلانی نمی تواند عقل را رشد دهد و محیط غیر معنوی نمی تواند معنویت را در انسان پرورش دهد.» دلالت بر چه اصلی دارد ؟

الف-  هماهنگی با فطرت                  ب-  اعتدال

ج-  جامع نگری                             د-  تامین نیازهای واقعی

۱۸۸-  از دیدگاه شهید مطهری به اصل” تاکید به تربیت دوره کودکی”می توان کدام نکته را استنباط کرد؟

الف-  تربیت دوران کودکی پایه واساس است

ب-  در دوره های نوجوانی و جوانی نسبت به دوره کودکی امکان تربیت کاهش پیدا می کند

ج-  اگر یک صفت در وجود انسان ملکه شد زدودن آن بسیار مشکل خواهد بود.

د-  همه موارد

۱۸۹-  طبق دیدگاه شهید مطهری کدام اصل زیر مبتنی بر ویژگی مقاومت وتاثیر گذاری بر شرایط در انسان است؟

الف-  تدرج                      ب-  مسءولیت                  ج-  تزکیه                                    د-  جامع نگری

۱۹۰-  کدام گزینه صحیح می باشد؟

الف-  تدرج” سنت و قانون الهی است

ب-  «دستیابی به استقلال فرهنگی ، سیاسی و اقتصادی» یکی از اهداف تربیتی از دیدگاه اسلام است

ج-  روش های «اصلاحی و ایجادی» دسته های ،روش تربیت اسلامی هستند

د-  همه موارد

نمونه سوالات روانشناسی تربیتی ۱۲۱۱۶۱۱

برای دریافت دو فایل کامل سوالات (۱۹۰سوال اختصاصی سایت+ دوره های برگزار شده به همراه پاسخنامه ) بر روی دکمه زیر کلیک کنید:

دسته‌ها: