سوالات درس آموزش تفکر به کودکان و نوجوانان ۱۲۱۱۶۱۸ پیام نور

آخرین به روز رسانی دی ماه 96

سوالات درس آموزش تفکر به کودکان و نوجوانان 1211618 پیام نور

دانلود کتابچه:

سوالات درس آموزش تفکر به کودکان و نوجوانان ۱۲۱۱۶۱۸ پیام نور

نام (های) دیگر این درس: ادبیات کودک و نوجوان

در زیر تعدادی از سوالات این کتابچه را مشاهده می کنید:

آموزش تفکر به کودکان و نوجوانان

۱-چگونگی تفکر در انسان ریشه در چه چیزی دارد؟

الف- رشد مغزی               ب- وراثت                ج- کودکی            د- جامعه

۲- کدام گزینه  جزء جنبه های تفکر از نظر جان دیویی نمی باشد؟

الف- ادراک               ب- تعقل                ج- مشاهده            د- قضاوت

۳-کدام گزینه صحیح است؟

الف- اصل تفکر در انسان غیر ارادی است و انسان هیچ گاه نمیتواند به اراده خود فکر کند

ب-تفکر در انسان ارادی است ولی از ضروریات حیات بشر می باشد

ج- اصل تفکر غیر ارادی است ولی اینکه چگونه فکر کنیم کاملا ارادی و در اختیار انسان است

د- تفکر در انسان ارادی می باشد ولی اینکه چگونه فکر کنیم غیر ارادی است

۴- عوامل موثر در تفکر را به چه زمانی می توان نسبت داد؟

الف- بعد از تولد               ب- انعقاد نطفه و حتی قبل از آن               ج- فبل از تولد           د- دو سالگی

۵-کدام گزینه در مورد عوامل موثر در جسم و روح کودکان صحیح تر می باشد؟

الف- وراثت، محیط، جامعه، آب وهوا

ب- وراثت، محیط، سلامتی روحی و جسمی پدر و مادر، تغذیه مناسب

ج- وراثت، محیط، شرایط جسمی ، میزان استرس

د- وراثت، محیط، طرز تفکر، میزان خواب

سوال طرح کنید جایزه بگیرید!

۶- کدامیک از ویژگی های رو حی انسان بیش از چیزهای دیگر تحت تاثیر عوامل مختلف محیطی و وراثتی می باشد؟

الف- عوامل جسمی               ب- عوامل روحی                ج- تعقل و تفکر           د- همه موارد

۷-این جمله از کیست: هیچ شکی ندارم که نفس در همان لحظه ای که در بدن یک کودک دمیده می شود شروع به فکر کردن می کند و در عین حال …

الف- جان دیویی                 ب- ژان پیاژه                ج-فروید                د- دکارت

۸- صدرالمتالهین اولین مرتبه عقل نظری را چه میداند؟

الف- عقل ذاتی                ب- عقل اکتسابی              ج- عقل صوری             د- عقل هیولایی

۹-دانشمندان معتقدند مغز انسان در پنج سالگی به ………….. از رشد خود میرسد:

الف- ۹۰ %              ب- ۸۰%                ج- نیمی                 د-۷۵%

۱۰-کدامیک از موارد زیر از عوامل موثر در رشد فکری کودکان نمی باشد؟

الف-بازی          ب- تماشای تلوزیون             ج-زبان یا حرف زدن با کودکان             د-قصه گویی

سوالات درس آموزش تفکر به کودکان و نوجوانان ۱۲۱۱۶۱۸ پیام نور

۱۱-کدامیک از موارد زیر از عوامل مخرب رشد فکری کودک و تاثیر آن در بزرگسالی است؟

الف- داشتن افکار خرافاتی            ب- فریب خوردن ملتها           ج- سوء و ضعف مدیریت          د- همه موارد

۱۲-اگر قدرت تفکر و استدلال از دوران ……………… ورزیده شده باشد و با مسائل و مصائب دست و پنجه نرم کرده باشد توانایی تحلیل مسائل به رشد کافی می رسد.

الف- نوجوانی          ب-جوانی           ج- کودکی             د- هیچ کدام

۱۳- از نظر پیاژه چه چیزی ماهیت دانش را نشان می دهد؟

الف- طرز تفکر             ب- ساختمان مغز              ج-ساختمان دانش             د- همه موارد

۱۴-به نظر پیاژه چهار عامل در تحول شناختی کودک تاثیر دارد که عبارتند از:

الف- رسش-تجربیات محیطی- تعاملهای اجتماعی- تعادل جویی

ب-رسش-تجربیات فردی- تعاملهای اجتماعی- تعادل جویی

ج-رسش-تجربیات محیطی- تعاملهای فردی- تعادل جویی

د-رسش-تجربیات فردی- تعاملهای فردی- تعادل جویی

۱۵-کدام گزینه صحیح می باشد؟

الف- تعادل جویی منجر به سازگاری با واقعیت یا از خود به در آیی می شود

ب- منظور از خود محوری توانایی ادراک دیدگاه دیگران است

ج- تقلید، تغییر رفتار به خواست محیط نمی باشد

د- درون سازی و برون سازی ابزار تقلید است

سوال طرح کنید جایزه بگیرید!

۱۶- ترتیب تحول و ساخت های شناختی به چه صورت می باشد؟

الف – طرحواره های حسی و حرکتی، طرحواره های بازتابی، ساخت شناختی

ب-طرحواره های بازتابی، طرحواره های حسی و حرکتی، ساخت شناختی

ج-ساخت شناختی، طرحواره های حسی و حرکتی، طرحواره های بازتابی

د-طرحواره های بازتابی، ساخت شناختی، طرحواره های حسی و حرکتی

۱۷-هنگامی که کودک بتواند در ذهن خود آب ریخته شده در لوله را به یک لوله دیگر بریزد در کدام مرحله قرار دارد؟

الف- تحول شناختی          ب- طرحواره رفتاری          ج- کنش بیرونی             د- عملیات o operation

۱۸-کدام گزینه مراحل تحول شناختی و عملیات از دیدگاه پیاژه می باشد؟

الف – حسی و حرکتی – پیش عملیاتی – عملیات عینی – تفکر انتزاعی

ب- حسی و حرکتی – عملیات عینی- پیش عملیاتی – تفکر انتزاعی

ج-  حسی و حرکتی- تفکر انتزاعی – عملیات عینی- پیش عملیاتی

د- حسی و حرکتی- پیش عملیاتی- تفکر انتزاعی – عملیات عینی

۱۹-کدام گزینه از ویژگیهای مزحله حسی حرکتی نمیباشد؟

الف- رفتارهای کلامی در این مرحله بروز می کند

ب- کودک تا پایان این مرحله قادر به درونی ساختن دنیای خارج در ذهن خود نیست

ج-کودک خود را میان اشیاء اطراف نمی بیند

د-در آغاز این مرحله کودک به را بطه علت و معلولی میان پدیده ها پی می برد

۲۰- تقلید از راه آزمایش و خطا مربوط به کدام خرده مرحله  حسی حرکتی می باشد؟

الف-شکل گیری بازتابها            ب- هماهنگی طرحواره های ثانویه              ج- آغاز تفکر          د- واکنشهای چرخشی ثالث

سوالات درس آموزش تفکر به کودکان و نوجوانان ۱۲۱۱۶۱۸ پیام نور

۲۱-کدام گزینه در مورد ویژگیهای دوره پیش عملیاتی صحیح است؟

الف- کودک نمیتواند اشیاء و وقایع را از حواس و کارهای خود جدا بداند

ب- کودک توانایی جدا کردن علائم از موضوع را دارد

ج- جهان کودک محدود به زمان حال است

د- کارکردهای عادی مثل زبان رشد می یابد

۲۲-مفهوم عدم بقاء و نگهداری مربوط به چه بازه سنی می شود؟

الف- کمتر از ۵ یا ۶ سالگی          ب- کمتر از ۶ یا ۷ سالگی          ج- بیشتر از ۵ سالگی         د- کمتر از ده سالگی

۲۳-مرحله عملیات عینی شامل چه سنی می شود؟

الف- ۶ تا ۱۱ سالگی          ب- ۷ تا ۱۲ سالگی          ج-۷ تا ۱۱ سالگی         د- ۸ تا ۱۲ سالگی

۲۴-ردیف کردن و انتقال پذیری مربوط به کدام مرحله از مراحل رشد پیاژه می باشد؟

الف- عملیات عینی           ب-حسی و حرکتی        ج- پیش عملیاتی        د- تفکر انتزاعی

۲۵- “تفکر فرضی و مجرد” مربوط به کدام مرحله از مراحل رشد پیاژه می باشد؟

الف- عملیات عینی           ب-حسی و حرکتی        ج- تفکر انتزاعی        د- پیش عملیاتی

سوالات درس آموزش تفکر به کودکان و نوجوانان ۱۲۱۱۶۱۸ پیام نور

۲۶-کدام گزینه در مورد مهارتهای شناختی و سالخوردگی صحیح می باشد؟

الف – مقدار کمی از تواناییهای شناختی در آنان وجود دارد

ب- افراد از لحاظ فکری به مراحل قبلی بر میگردند

ج- تواناییهای شناختی از بین می رود

د- بعضی از تواناییهای ذهنی به موازات پیر شدن کاهش می یابد

۲۷-مرحله عملیات صوری چه سنی را در بر می گیرد؟

الف- ۷ تا ۱۱ سالگی        ب- ۱۱ تا پایان نوجوانی          ج- نوجوانی تا پایان جوانی         د- هیچکدام

۲۸- مهارت حل مسئله مربوط به کدام مرحله از مراحل رشد پیاژه می باشد؟

الف- تفکر انتزاعی(صوری)           ب-حسی و حرکتی        ج- عملیات عینی        د- پیش عملیاتی

۲۹-……………. در درمان افسردگی، اضطراب، وسواس ها، سوء مصرف مواد، خودکشی و … به کارمی رود.

الف- رفتار درمانی          ب- گفتار درمانی          ج- شناخت درمانی           د- درمان با دارو

۳۰- بر اساس نظریه پیاژه ………… در پختگی کارکردهای شناختی نقش دارد.

الف- دانش          ب- محیط          ج- جامعه           د- تجربه

سوال طرح کنید جایزه بگیرید!

۳۱- کدام مورد از عوامل عدم وجود تواناییهای اجتماعی  اساسی کودک برای ورود به مدرسه نمیباشد؟

الف-خانواده ها وقت زیادی را صرف تماشای تلوزیون می کنند

ب- کمک کردن بیش از حد به کودک در کارهای روزمره او

ج-مردم پسندی بازی های رایانه ای

د- فقدان توانایی صحبت کردن و برقراری ارتباط در والدین

۳۲-کدام گزینه از موارد آگاهی بیشتر کودک از مهارتهای پیچیده تر نمی باشد؟

الف-افزایش کند و کاو و روحیه پرسش مآبی

ب- کمک کردن به دیگران از طریق گفتگو

ج-دوری از خطر

د-آگاهی از اهمیت گفتار درونی

۳۳- این سوال مربوط به کدام مهارت می باشد؟ “آیا نقطه نظر یکپارچه و معنا دار است؟”

الف- مشارکت فعال          ب- بهبود روحیه پرسش مآبی و جستجو گری             ج- کمک به دیگران        د- باز و شفاف بودن

۳۴-کدام سوال زیر مربوط به مهارت بهبود روحیه پرسش مآبی و جستجوگری می باشد؟

الف- آیا می توانم این ایده را تصور کنم؟

ب- در رابطه با این موضوع چگونه می توانیم پیش برویم؟

ج- تفسیر شما از آن چیست؟

د- نتایج گفته های شما چیست؟

۳۵-اندازه ایده آل برای تشکیل گروه های درگیر کار مشارکتی چند نفر است؟

الف- سه نفر            ب- دو نفر           ج- چهار نفر            د- پنج نفر

۳۶-رسیدن به معنا و افزایش درک، فرآیندهایی هستند که از طریق …………….. حاصل می شوند.

الف- تفکر           ب- گفتگو            ج- کار گروهی              د- هیچ کدام

۳۷- کند و کاو های منطقی می تواند به صورت ……….. و یا به صورت ………….. یا به صورت بحث هایی باشد که ……………. را در بر می گیرد.

الف- دو نفره – گروههای کوچک – کل کلاس

ب- سه نفره – گروههای متوسط – نیمی از کلاس

ج- دونفره – گروههای بزرگ – کل کلاس

د- سه نفره – گروههای کوچک – کل کلاس

۳۸-احساس …………. یکی از نیازهای اساسی ماست که به تایید دیگران بستگی زیادی دارد.

الف- کرامت           ب- بزرگی            ج- ارزشمندی            د- همه موارد

۳۹-ارزیابی باید ………….. کودکان را برای ایجاد معنی دار بودن و موفقیت مورد حمایت قرار دهد.

الف- رشد توانایی های ذهنی             ب- رشد تواناییهای جسمی          ج- رشد تواناییهای حرکتی         د- رشد تمایلات درونی

۴۰-کدام گزینه از رویکردهای ارزیابی کسب دانش نمی باشد؟

الف- تکالیف چند گزینه ای          ب- سوالات چند گزینه ای         ج-سوالات مستقیم            د- تکالیف تکمیل جملات

برای دانلود سوالات به همراه پاسخنامه بر روی دکمه زیر کلیک کنید:

دانلود جزوه درس آموزش تفکر به کودکان و نوجوانان

سوال طرح کنید جایزه بگیرید!

 

برچسب ها

   دانلود نمونه سوال امتحانی آموزش تفکر به کودکان و نوجوانان    نمونه سوال آموزش تفکر به کودکان و نوجوانان پیام نور با پاسخ   سوالات آموزش تفکر به کودکان و نوجوانان پیام نور   نمونه سوال آموزش تفکر به کودکان و نوجوانان پیام نور   دانلود سوالات آموزش تفکر به کودکان و نوجوانان پیام نور   دانلود نمونه سوالات آموزش تفکر به کودکان و نوجوانان پیام نور   دانلود نمونه سوال آموزش تفکر به کودکان و نوجوانان پیام نور   نمونه سوال آموزش تفکر به کودکان و نوجوانان پیام نور با جواب   دانلود نمونه سوال آموزش تفکر به کودکان و نوجوانان     آموزش تفکر به کودکان و نوجوانان 1211618   دانلود نمونه سوالات آموزش تفکر به کودکان و نوجوانان پیام نور با جواب تستی   دانلود نمونه سوال آموزش تفکر به کودکان و نوجوانان پیام نور با جواب تستی   سوالات آموزش تفکر به کودکان و نوجوانان 1211618 با جواب   سوالات آموزش تفکر به کودکان و نوجوانان 1211618 پیام نور   سوالات آموزش تفکر به کودکان و نوجوانان 1211618 پیام نور با پاسخ   سوالات 1211618 پیام نور   1211618   سوالات 1211618 با پاسخنامه

دسته‌ها: