کتابچه نمونه سوال حقوق جزای عمومی ۱ – ۱۲۲۳۰۲۱ پیام نور با جواب تستی و پاسخنامه تشریحی!

کتابچه نمونه سوال حقوق جزای عمومی 1 - 1223021 پیام نور با جواب تستی و پاسخنامه تشریحی!

کتابچه نمونه سوال حقوق جزای عمومی ۱ – ۱۲۲۳۰۲۱ پیام نور با جواب تستی و پاسخنامه تشریحی!

کتابچه های بانک نمونه سوال پیام نور

شامل مجموعه ای از نمونه سوالات پایان ترم دانشگاه پیام نور می باشد که از نیمسالهای مختلف جمع آوری شده

در قالب یک فایل پی دی اف هم اکنون در اختیار شما دانشجوی گرامی می باشد

جدول زیر جزئیات کتابچه نمونه سوال این درس را از جمله تعداد دوره، تعداد پاسخنامه تستی و تشریحی را نشان می دهد.

( آخرین به روز رسانی: 96/10/6 )

جزئیات این کتابچه
کد درس

۱۲۲۳۰۲۱

تعداد صفحه 135
تعداد دوره 24
تعداد پاسخنامه تستی 19
تعداد پاسخنامه تشریحی 0
نیمسالهای موجود در این کتابچه:
96-3
96-2
96-1
95-1
94-3
94-2
94-1
93-2
93-1
92-3
92-2
92-1
91-3
91-2
91-1

تعدادی از سوالات این کتابچه را در زیر مشاهده می کنید:

کتابچه نمونه سوال حقوق جزای عمومی 1

1- جامعه شناسان و جرم شناسان رفتارهایی را که در خارج از قلمرو حقوق کیفری با الگوی رفتار مردم منطبق نیست به چه چیز تعبیر می کنند؟

الف- کژروی        ب-جرم   ج-پدیده جنایی       د-جنایت

2-از دیدگاه قانون چه زمانی پدیده جنایی وجود دارد؟

الف- در حقوق کیفری به آن اشاره شده باشد       ب-  جرم شناسی آن را  ذکر کرده باشد

ج- در قانون جزا به آن تصریح شده باشد                       د-آیین دادرسی مدنی آن را تعریف کرده باشد

3- ماده ۶۰۷ قانون تعزیرات که تمرد نسبت به ماموران دولت را  جرم انگاری کرده بیانگر تعامل حقوق کیفری با کدام شعبه حقوقی است؟

الف- بین المللی      ب-  اساسی          ج- خصوصی       د- اداری

4- نسبت اخلاق و حقوق کیفری به لحاظ منطقی چگونه است؟

الف-   عموم و خصوص من وجه      ب- عموم و خصوص مطلق

ج- تباین کلی                                 د- تساوی کلی

5-یکی از ابزارهای موثر علیه بزهکاری چیست؟

الف- سالم سازی محیط های آلوده        ب- پیشگیری اجتماعی

ج- اقدامات تامینی                           د- پیشگیری عمومی

کتابچه نمونه سوال حقوق جزای عمومی 1

6- نظریه  سرشت تبهکاران بیانگر چیست و  از سوی چه کسی مطرح شد؟

الف-اینکه پدیده جنایی ثمره ترکیبی از عوامل برونی ، درونی ،فردی و اجتماعی است و سوی انریکوفری مطرح شد

ب-ژنتیکی وارثی بودن پدیده بزهکاری و ناشی بودن آن از محیط و از سوی انریکوفری مطرح شد

ج- به هنجار بودن پدیده بزهکاری و ناشی بودن آن از ویژگی‌های جسمانی خاص و از سوی لومبرزو مطرح شد

د-متاثر بودن جرم زایی از جریانات زیستی، شیمیایی ،هورمونی ،عصبی و روانی و از سوی دی تولیو مطرح شد

7-قصد و نیت مجرمانه حتماً باید به منصه ی ظهوربرسد، بیانگر کدام عنصر تشکیل دهنده جرم است؟

الف- عنصر قانونی       ب- عنصر مادی           ج-عنصر معنوی           د- عنصر روانی

8- در کدام یک ازدوران تحول حقوق کیفری سازش اجباری گردید؟

الف-دوره دادگستری عمومی             ب- دوران نخستین

ج- دوره دادگستری خصوصی             د- دوران جدید

9-در حقوق اسلامی غرض شارع از تشریع حدود کدام یک از اهداف کیفری بوده است؟

الف- اصلاح و تربیت بزهکاران              ب- ارعاب عمومی

ج-مکافات عمل و سزادهی               د-فایده اجتماعی

10- پایه گذار انسان شناسی جنایی و نظریه پرداز زیست شناسی کیست؟

الف- لومبرزو             ب- دی تولیو              ج- بکاریا          د- انریکوفری

کتابچه نمونه سوال حقوق جزای عمومی 1

11- ممنوعیت انتقام شخصی و تعدیل مسئولیت جمعی افراد قبیله و پیگیری و اعمال مجازات بزهکار توسط زیان دیده و خانواده ی وی از خصایص  کدام  یک از دوران دادگستری است؟

الف- دادخواهی فردی           ب- دادگستری خصوصی         ج- دوران نخستین       د- دادگستری عمومی

12-مشخصات دادگستری خصوصی کدام است؟

الف- هم سوگندی – قانون قصاص – سازش اختیاری – عمومی بودن تعقیب – تعدیل انتقام خصوصی

ب- عمومی بودن تعقیب – هم سوگندی – جنگ قضایی

ج-شخصی بودن مسئولیت – خصوصی بودن تعقیب – جنگ قضایی – هم سوگندی – تعدیل انتقام خصوصی

د-سازش اختیاری – قانون قصاص – بی‌عدالتی در مجازات – جمعی بودن مسئولیت

13-از دیدگاه حقوق اسلامی و قرآن کریم دروغ بستن به خداوند جزء کدام دسته از گناهان است؟

الف-خطیئه               ب- سیئه        ج- ذنوب         د- اثم

14- در کدام مجازات ها بیش از همه شخص بزهکار محور اصلی احکام جزایی به شمار آمده است؟

الف- تعزیرات             ب- قصاص       ج- حدود         د- دیات

15-آراء و عقاید کدام مکتب مبتنی بر پیروی از اصول اخلاقی است؟

الف- نئوکلاسیک        ب-  عدالت مطلق       ج- کلاسیک     د- تحققی

16- نظریه کدام  فیلسوف مبتنی بر روش تاریخی  و تجربی است؟

الف- افلاطون             ب- ارسطو      ج- ژوزف دو مستر        د-کانت

17- از پایه گذاران مکتب عدالت مطلق چه کسی است؟

الف- ژوزف دومستر      ب-امانوئل کانت          ج- بکاریا          د-انریکوفری

18-مکتب عدالت مطلق چه نظریه ای را نادرست می دانست؟

الف- نظریه سودمندی کیفر     ب-نظریه  جبر وسرنوشت

ج- نظریه  واجب مطلق           د- همه موارد

19- از بنیان گذاران مکتب اصالت سودمندی چه کسی است؟

الف-کانت        ب- ژرمی بنتام           ج-بکاریا           د- دومستر

20-کدامیک از دانشمندان زیر از پیروان نظریه قرارداد اجتماعی در توجیه حق کیفر نمودن می باشند؟

الف- بنتام و روسو       ب-بکاریا و بنتام           ج-روسو، بنتام و بکاریا             د-روسو،بکاریا

کتابچه نمونه سوال حقوق جزای عمومی 1

21-اصطلاح معروف نه بیش از آنچه عدالت اقتضا می کند و نه بیش از آنچه ضروری می باشد که در مورد میزان مجازات گفته شده مربوط به کدام یک از مکاتب حقوق جزاست؟

الف- عدالت مطلق      ب- مکتب کلاسیک      ج- دفاع اجتماعی نوین           د- مکتب تحققی

22- کتاب دفاع اجتماعی و دگرگونی های حقوق کیفری از کیست؟

الف- پرینس               ب- لاکاسانی             ج- بنتام          د- روسو

23-هر رفتاری که به موجب قوانین کیفری انجام دادن و یا ترک آن با مجازات مقرر توأم باشد چه جرمی است؟

الف- جرم مدنی                   ب- جرم کیفری           ج- رفتار خاص             د- جرم انتظامی

24- در نظام کیفری کشورهای غربی سابقه تاریخی اصل قانونی بودن جرم و مجازات به چه قرنی برمی گردد؟

الف-قرن ۱۸              ب- قرن ۱۹               ج- قرن ۲۰                د- قرن ۲۱

25- آیه ۱۵ سوره اسراء و ما کنا معذبین  حتی رسولا در مقام اثبات کدام اصل یا آیه است؟

الف- اصل شخصی بودن مجازات        ب- اصل قانونی بودن مجازات

ج- اصل تساوی مجازات                    د- اصل برائت

کتابچه نمونه سوال حقوق جزای عمومی 1

26-کدام یک از منابع صوری حقوق کیفری است؟

الف- قانون               ب-قوانین مجلس شورای ملی

ج- آیین نامه              د- همه ی موارد

27-به مجموع آرا و احکامی که دادگاه ها در موضوع خاص  صادر می کنند چه می گویند؟

الف- رویه قضایی        ب- عرف         ج- فتوا           د- آیین نامه

28-کدام اصل هم بر تعیین جرایم و هم بر تثبیت مجازاتها حاکم است؟

الف- اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها                   ب- اصل تساوی قانون

ج-اصل اباحه                                          د- اصل برائت

29- تفسیر مضیق قوانین کیفری:

الف- همواره به نفع متهم است                  ب- نتیجه منطقی اصل برائت است

ج- از نتایج منع دلیل تراشی به وسیله قیاس است      د- ریشه در اصل قانونی بودن دارد

30- روش تفسیر قانونی کیفری در وهله اول کدام است؟

الف- تفسیر لفظی(  مظیق)            ب-تفسیر قیاسی

ج- تفسیر غایی                                       د-تفسیر موسع

کتابچه نمونه سوال حقوق جزای عمومی 1

31- کدام یک از روش های تفسیر قانون کیفری در حقوق ایران جایگاهی ندارد؟

الف- غایی     ب- لفظی       ج-  قیاسی     د-  توضیحی

32- راجع به اصل عطف به ماسبق نشدن قوانین کیفری کدام صحیح است؟

الف- قوانین تفسیری به گذشته عطف می شود

ب-اقدامات تامینی همواره به گذشته عطف می شود

ج-احکام صادره قطعی هیچگاه مشمول قانون لاحق نمی شود

د- قانون لاحق هیچگاه به گذشته عطف نمی شود

33-اجرای مقررات ماده ۱۰ در قلمرو کدام دسته از قوانین کاربرد ندارد؟

الف- قوانین موقت و قوانین شرع        ب- قوانین خاص                   ج- قوانین شرعی        د- قوانین موقت

34-کدام عامل از سبب های تشدید مجازات محسوب می شود؟

الف- جرم به عادت               ب-  تعدد جرم

ج- توبه                              د- همکاری با مقامات قضایی در کشف جرم

35-علل موجهه جرم:

الف- اوضاع و احوال و شرایطی است که جرم در آن شرایط ارتکاب میابد و موجب زوال عنصر قانونی است

ب-مربوط به خصوصیات روانی مرتکب جرم است و موجب زوال عنصر قانونی است

ج-مربوط به خصوصیات روانی مرتکب به جرم است و موجب زوال عنصر  معنوی است

د- مربوط به خصوصیات روانی مرتکب جرم است و موجب زوال عنصر قانونی است

کتابچه نمونه سوال حقوق جزای عمومی 1

36-تاسیس اضطرار در قانون مجازات اسلامی از کدام یک از معافیت از مجازات است؟

الف- اسباب رافع مسئولیت کیفری      ب-  اسباب اباحه

ج-  عذرهای قانونی معاف کننده          د-  مصونیت ها

37-جرم تلقی نشدن عمل ارتکابی مامور منوط به اینکه:

الف- امر آمر قانونی باشد                  ب-  آمر قانونی باشد و امر او خلاف شرع نباشد

ج- امر آمر به ظاهر قانونی باشد                   د-آمر قانونی باشد و امر او خلاف قانون نباشد

38-دفاع مشروع در قانون جزای اسلامی شامل چند شرط است؟

الف- یک شرط           ب-  سه شرط           ج- دو شرط      د- چهار شرط

39-نظریه برابری شرایط در رابطه علیت از کدام نظریه ناشی شده است؟

الف- شرط ضروری نتیجه         ب- شرط پویای نتیجه

ج- شرط کافی نتیجه             د- شرط متصل به نتیجه

40- در نظریه خطای کیفری به عنوان شرط ضروری نتیجه،  علیت بر این اساس تبیین می‌شود که:

الف- وجود خطا برای تحقق نتیجه کافی باشد

ب- خطا برای تحقق به نتیجه لازم باشد و بدون آن جرم محقق نمی‌شود

ج-خطا عامل پویایی ارتکاب جرم باشد

د- خطا  ضرورتاً  متصل به جرم باشد

برچسب ها

   دانلود نمونه سوال امتحانی نمونه حقوق جزای عمومی    نمونه سوال نمونه حقوق جزای عمومی پیام نور با پاسخ   سوالات نمونه حقوق جزای عمومی پیام نور   نمونه سوال نمونه حقوق جزای عمومی پیام نور   دانلود سوالات نمونه حقوق جزای عمومی پیام نور   دانلود نمونه سوالات نمونه حقوق جزای عمومی پیام نور   دانلود نمونه سوال نمونه حقوق جزای عمومی پیام نور   نمونه سوال نمونه حقوق جزای عمومی پیام نور با جواب   دانلود نمونه سوال نمونه حقوق جزای عمومی     نمونه حقوق جزای عمومی 1223021   دانلود نمونه سوالات نمونه حقوق جزای عمومی پیام نور با جواب تستی   دانلود نمونه سوال نمونه حقوق جزای عمومی پیام نور با جواب تستی   سوالات نمونه حقوق جزای عمومی 1223021 با جواب   سوالات نمونه حقوق جزای عمومی 1223021 پیام نور   سوالات نمونه حقوق جزای عمومی 1223021 پیام نور با پاسخ   سوالات 1223021 پیام نور   1223021   سوالات 1223021 با پاسخنامه

دسته‌ها: