کتابچه نمونه سوال اصول تعلیم و تربیت-اصول و مبانی آموزش و پرورش ۱۲۱۱۰۱۳-۱۲۱۱۰۸۷-۱۲۱۱۰۰۸-۱۲۲۰۵۵۰ پیام نور با جواب تستی و پاسخنامه تشریحی!

کتابچه نمونه سوال اصول تعلیم و تربیت-اصول و مبانی آموزش و پرورش 1211013-1211087-1211008-1220550 پیام نور با جواب تستی و پاسخنامه تشریحی!

کتابچه نمونه سوال اصول تعلیم و تربیت-اصول و مبانی آموزش و
پرورش ۱۲۱۱۰۱۳-۱۲۱۱۰۸۷-۱۲۱۱۰۰۸-۱۲۲۰۵۵۰ پیام نور با جواب تستی و پاسخنامه تشریحی!

کتابچه های بانک نمونه سوال پیام نور

شامل مجموعه ای از نمونه سوالات پایان ترم دانشگاه پیام نور می باشد که از نیمسالهای مختلف جمع آوری شده

در قالب یک فایل پی دی اف هم اکنون در اختیار شما دانشجوی گرامی می باشد

در حال حاضر با توجه به موجود بودن هر درس در بانک نمونه سوال می تواند شامل نمونه سوالات پایان ترم نیمسال اول ۸۷-۸۸ تا آخرین ترم بر گزار شده باشد.

همچنین تمامی نمونه سوالات حتی الامکان دارای پاسخنامه تستی و تشریحی می باشد.

دانشجوی گرامی: اگر به نمونه سوالات بیشتری نیاز دارید

می توانید با مراجعه به صفحه رشته تحصیلی خود در این سایت

و انتخاب همزمان دروس به تعداد دلخواه کتابچه نمونه سوال به سبد خرید خود اضافه نموده و

درپایان با کلیک بر روی گزینه “پرداخت” همه کتابچه ها را یکجا دریافت نمایید.

جزئیات  این کتابچه:

( آخرین به روز رسانی: ۹۶/۱۰/۶ )

کد درس ۱۲۱۱۰۱۳-۱۲۱۱۰۸۷-۱۲۱۱۰۰۸-۱۲۲۰۵۵۰
تعداد صفحه ۹۹
تعداد دوره ۱۷
تعداد پاسخنامه تستی ۱۷
تعداد پاسخنامه تشریحی ۰
نیمسالهای موجود در این کتابچه ۹۶-۲
۹۶-۱
۹۵-۳
۹۵-۲
۹۵-۱
۹۴-۳
۹۴-۲
۹۴-۱
۹۳-۲
۹۳-۱
۹۲-۲
۹۱-۲
۹۱-۱
۹۰-۲
۹۰-۱

تعدادی از سوالات این درس را ببینید:

اصول ومبانی آموزش و پرورش
۱۲۱۱۶۰۶
۱- کدام یک از گزینه های زیراز جمله دلایل درونی انتخاب شغل معلمی محسوب می شود؟
الف- انتخاب این شغل به خاطر مقام و موقعیت آن
ب- برگزیدن شغل معلمی به خاطر درآمد مالی
ج- دریافت پاداش معنوی در مقابل تلاش و صرف وقت
د- انتخاب شغل به دلیل آنکه گزینه دیگری برای فرد وجود ندارد
۲- کدام یک از گزینه های زیر درست است؟
الف- از نظر واژه شناختی،آموزش به معنای تربیت در معنای اخص آن است
ب- آموزش به معنای فراهم آوردن زمینه برای شکوفایی تواناییها واستعدادهای درونی است
ج- آموزش و پرورش امری مختص انسان هاست که به صور مختلفی تعبیر و تفسیر می شود
د- آموزش و پرورش مترادف معنی کلمه ی تربیت در معنای اعم آن است
۳- حلقه جدید و اخص تر مفهوم آموزش و پرورش در بردارنده کدامیک از مفاهیم زیر است که در حلقه های قبل وجود نداشت؟
الف- مطلوبیت توانایی های فردی
ب- رشد همه جانبه ی استعدادهای فردی
ج- توسعه ی کیفیات ذهنی فرد
د- فراهم کردن فهم و معرفت فردی
۴- در کدام یک از تعاریف آموزش و پرورشترکیبی از «است» و «باید» موجود است؟
الف- تجویزی
ب- دستوری
ج- توصیفی
د- برنامه ای
۵- در بین ملاک هایی که دانش هر پایه ی متفاوت را از یکدیگر متمایز می سازند،کدام یک از مفاهیم زیر در راستای سطح انتزاع مفاهیم مربوط به خود تعریف می شود؟
الف- نمود
ب- تجرید
ج- اخلاق
د- سنخ
۶- آموزش وپرورش بر کدام یک از مولفه های زیر تاکید بیشتری دارد؟
الف- شایستگی ایده ها
ب- مزایای افکار خالص
ج- متدلوژی تفکر
د- جامعیت دانش
۷- بر اساس آنچه در کتاب مطرح شده کدام یک ازعبارت های زیر صحیح است؟
الف- هدف فلسفه کشف و توسعه نظریه هایی است که بر اساس آنها بتوان درباره ی جهان مادی تبیین درستی داشت.
ب- هدف علوم تجربی تعمق در روابط میان اندیشه و اندیشه به منظور تشکیل قواعد اساسی و منطقی است.
ج- هدف ریاضیات طرح مسائل اساسی درباره ی هستی وکائنات و تبیین روشن و قابل درک و فهم آن هاست.
د- هدف آموزش وپرورش ترقی دادن یا بهتر کردن روش های پژوهش است تا علوم دیگر از آن طریق هدف گزاری کنند.
۸- در آموزش وپرورش بعد اخلاقی از چه چیزی سرچشمه می گیرد؟
الف- نظام متداول اجتماعی-روانشناختی
ب- قواعد مختلف آموزشی وپرورشی
ج- از کشف قوانین و نظری های مختلف
د- شواهد تجربی در راستای کشف قوانین
۹- روان شناسان به دنبال بررسی کدام یک از گزینه های زیر هستند؟
الف- بر قراری قواعد تجربی میان انگیزش و یادگیری
ب- پاسخ به سوالات مرتبط با برنامه های آشنایی با فرهنگ
ج- بررسی تاثیر شرایط تاریخی بر رشد شناختی
د- طرح مسائل مربوط به هستی شناختی و ارزش های مرتبط
۱۰- کدام یک از عبارت های زیر درست است؟
الف- نظریات روان شناسی امید دارند روزی به صورت تبیینی در آیند
ب- یک نظریه روان شناسی کاملا غیر توصیفی محسوب می شود
ج- بر عکس نظریات روان شناسی ، یک نظریه تربیتی کاملا توصیفی است
د- اینکه نظریه های روان شناسی چه چیزی را وصف می کنند کاملا روشن است
۱۱- فرآیند رشد شناختی در اغلب موارد به کدام یک از موارد زیر منتهی می شود؟
الف- تفکر عینی
ب- تفکر صوری
ج- تفکر ما قبل عینی
د- تفکر میان واگرایی
۱۲- کدام یک از نظریات زیر می تواند مشخص کند ، کدام یک از روش های تدریس بهترین و ارزشمند ترین است؟
الف- نظریه ی رشدی
ب- نظریه ی شناختی
ج- نظریه ی تربیتی
د- نظریه ی برنامه ی مدرسه ای
۱۳- کدام یک از صاحب نظران زیرآموزش وپرورش را فعالیتی می داند که در آن افراد مسن اجتماع به افراد کم رشد بر خورد می کنند و رشد بیشتری را در آن ها به وجود می آورند؟
الف- جان دیوئی
ب- فیلیپ کومبر
ج- محمد باقر هوشیار
د- دوناک باتلر
۱۴- “اصل اجتماعی شدن کودک” جزء کدام یک از اصول زیر محسوب می شود ؟
الف- اصول متعارفه
ب- اصول برهانی
ج- اصول متباینی
د- اصولموضوعه
۱۵-کدام یک از گزینه های زیر مبین یکی از معیارهای انتخاب و تصریح هدف های قابل وصول آموزش وپرورش است؟
الف- فلسفه آموزش وپرورش
ب- نویسندگان کتب درسی
ج- نیازهای جامعه
د- نظرات اصحاب علم
۱۶- با توجه به تعریف رالف تایلر:« آموزش وپرورش فرآیند تصمیم الگوهای رفتار افراد است.»کدام عبارت درست بیان شده است؟
الف- در این تعریف رفتار به معنای اختصاصی ویژه ی آن در نظر گرفته شده است
ب- آنچه تحت عنوان رفتار در این تعریف آمده شامل فکر کردن و احساس کردن هم هست
ج- این تعریف صرفا بر بنیاد رفتار گراییتنظیم شده و فرآیندهای شناختی در آن جایی ندارد
د- نقش مدرسه با توجه به این تعریف در رابطه با تغییرات ایجاد شده در مدرسه به حداقل کاهش پیدا می کند
۱۷- بر اساس طبقه بندی نیاز ها از دیدگاه پرسکات نیاز به داشتن یک فلسفه زندگی جزء کدام یک از انواع نیازهای زیر است؟
الف- نیازهای وابستگی
ب- نیازهای اجتماعی
ج- نیازهای خود یا شخص
د- نیاز به تحقق ذات

دسته‌ها: