سوالات علوم اقتصاد نظری پیام نور به همراه پاسخنامه

سوالات علوم اقتصاد نظری پیام نور به همراه پاسخنامه

سوالات علوم اقتصاد نظری پیام نور به همراه پاسخنامه

برای مشاهده جزئیات هر فایل، بر روی نام درس کلیک کنید.

ترم ۱ تا ۴

کد درسنام درسقیمت
۱۲۲۱۰۳۶اقتصاد خرد 
۵,۰۰۰ ریال – اضافه‌ به سبدخرید
۱۲۲۱۰۳۳مبانی و اصول سازمان مدیریت 
۵,۰۰۰ ریال – اضافه‌ به سبدخرید
۱۲۱۳۲۱۰فارسی عمومی 
رایگان – اضافه‌ به سبدخرید
۱۲۱۲۲۵۶زبان خارجه 
رایگان – اضافه‌ به سبدخرید
۱۱۱۱۰۱۴ریاضیات پایه و مقدمات آمار ۱ 
۵,۰۰۰ ریال – اضافه‌ به سبدخرید
۱۲۲۱۰۳۲اقتصاد کلان
۵,۰۰۰ ریال – اضافه‌ به سبدخرید
۱۲۱۸۱۲۳مدیریت رفتار سازمانی
۵,۰۰۰ ریال – اضافه‌ به سبدخرید
۱۲۱۴۰۱۷اصول حسابداری ۱ 
۵,۰۰۰ ریال – اضافه‌ به سبدخرید
۱۲۲۱۰۳۵مبانی روش تحقیق
۵,۰۰۰ ریال – اضافه‌ به سبدخرید
۱۲۳۳۰۳۸تفسیر موضوعی نهج البلاغه 
رایگان – اضافه‌ به سبدخرید
۱۲۳۳۰۳۲تفسیر موضوعی قرآن کریم 
رایگان – اضافه‌ به سبدخرید
۱۲۱۴۰۴۵اصول حسابداری (۲)
۲,۰۰۰ ریال – اضافه‌ به سبدخرید
۱۱۱۱۰۱۵ریاضیات پایه و مقدمات آمار ۲ 
۳,۰۰۰ ریال – اضافه‌ به سبدخرید
۱۲۲۱۰۲۸توسعه اقتصادی و برنامه ریزی 
۳,۰۰۰ ریال – اضافه‌ به سبدخرید
۱۲۲۱۰۳۴مالیه عمومی
۵,۰۰۰ ریال – اضافه‌ به سبدخرید
۱۲۱۲۱۷۴زبان تخصصی اقتصاد و مدیریت
۵,۰۰۰ ریال – اضافه‌ به سبدخرید
۱۲۳۳۰۳۰اندیشه اسلامی ۱ 
رایگان – اضافه‌ به سبدخرید
۱۲۱۴۰۷۶اصول حسابداری (۳)
۵,۰۰۰ ریال – اضافه‌ به سبدخرید
۱۲۱۴۰۷۷حسابرسی
۵,۰۰۰ ریال – اضافه‌ به سبدخرید
۱۲۱۴۰۳۸حسابداری صنعتی
۵,۰۰۰ ریال – اضافه‌ به سبدخرید
۱۲۱۴۰۷۱پول وارز بانکداری
۵,۰۰۰ ریال – اضافه‌ به سبدخرید
۱۱۱۷۰۸۹آمارواحتمالات
۵,۰۰۰ ریال – اضافه‌ به سبدخرید
۱۲۳۳۰۳۱اندیشه اسلامی ۲ 
رایگان – اضافه‌ به سبدخرید

ترم ۵ تا ۸

کد درسنام درسقیمت
۱۲۲۱۱۲۱اقتصاد کلان میانه ۱
۵,۰۰۰ ریال – اضافه‌ به سبدخرید
۱۲۲۱۱۲۲اقتصاد خرد میانه ۱
۵,۰۰۰ ریال – اضافه‌ به سبدخرید
۱۲۲۱۱۳۴اقتصاد ایران 
۴,۰۰۰ ریال – اضافه‌ به سبدخرید
۱۲۲۱۱۱۳روش تحقیق در اقتصاد
۵,۰۰۰ ریال – اضافه‌ به سبدخرید
۱۲۲۱۱۰۳نظام اقتصادی صدر اسلام
۵,۰۰۰ ریال – اضافه‌ به سبدخرید
۱۲۱۲۳۰۰آشنایی با دفاع مقدس 
رایگان – اضافه‌ به سبدخرید
۱۲۲۹۱۲۸فرهنگ و تمدن اسلام و ایران 
رایگان – اضافه‌ به سبدخرید
۱۲۲۱۱۰۱ارزیابی طرحهای اقتصادی
۵,۰۰۰ ریال – اضافه‌ به سبدخرید
۱۲۲۱۱۲۳اقتصاد خرد میانه ۲
۵,۰۰۰ ریال – اضافه‌ به سبدخرید
۱۲۱۲۲۰۸زبان تخصصی اقتصاد
۴,۰۰۰ ریال – اضافه‌ به سبدخرید
۱۲۲۱۱۲۴اقتصاد کلان میانه
۵,۰۰۰ ریال – اضافه‌ به سبدخرید
۱۲۲۱۱۰۸نظامهای اقتصادی
۵,۰۰۰ ریال – اضافه‌ به سبدخرید
۱۲۲۱۱۰۹پژوهش عملیاتی
۵,۰۰۰ ریال – اضافه‌ به سبدخرید
۱۲۲۰۴۳۳آیین زندگی (اخلاق کاربردی) 
رایگان – اضافه‌ به سبدخرید
۱۲۲۱۱۲۵اقتصاد بخش عمومی
۵,۰۰۰ ریال – اضافه‌ به سبدخرید
۱۲۲۱۰۹۶تاریخ عقاید اقتصادی
۵,۰۰۰ ریال – اضافه‌ به سبدخرید
۱۲۲۱۰۹۰اقتصاد ریاضی
۵,۰۰۰ ریال – اضافه‌ به سبدخرید
۱۲۱۸۱۸۱تجارت بین الملل
رایگان – اضافه‌ به سبدخرید
۱۲۲۱۰۹۷اقتصاد سنجی
۵,۰۰۰ ریال – اضافه‌ به سبدخرید
۱۲۲۳۱۷۵آشنایی با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران 
رایگان – اضافه‌ به سبدخرید
۱۲۲۰۴۳۴انقلاب اسلامی ایران 
رایگان – اضافه‌ به سبدخرید
۱۲۲۰۴۷۹اندیشه سیاسی امام خمینی 
رایگان – اضافه‌ به سبدخرید
۱۲۲۱۰۹۸مالیه بین الملل
۵,۰۰۰ ریال – اضافه‌ به سبدخرید
۱۲۲۱۱۰۲اقتصاد منابع
۵,۰۰۰ ریال – اضافه‌ به سبدخرید
۱۲۲۱۱۱۰اقتصاد صنعتی
۵,۰۰۰ ریال – اضافه‌ به سبدخرید
۱۲۲۱۱۰۷اقتصاد کشاورزی
۵,۰۰۰ ریال – اضافه‌ به سبدخرید
۱۲۲۱۱۰۰اقتصاد مدیریت
۵,۰۰۰ ریال – اضافه‌ به سبدخرید
۱۲۲۰۶۵۷حفظ جزء سی قرآن کریم 
رایگان – اضافه‌ به سبدخرید
۱۲۳۳۰۴۳دانش خانواده و جمعیت 
رایگان – اضافه‌ به سبدخرید

This site is protected by wp-copyrightpro.com