فهرست بستن

سوالات علوم اقتصاد نظری پیام نور به همراه پاسخنامه

سوالات علوم اقتصاد نظری پیام نور به همراه پاسخنامه

سوالات علوم اقتصاد نظری پیام نور به همراه پاسخنامه

سوالات علوم اقتصاد نظری پیام نور به همراه پاسخنامه

برای مشاهده جزئیات هر فایل، بر روی نام درس کلیک کنید.

ترم ۱ تا ۴

کد درس نام درس قیمت
۱۲۲۱۰۳۶ اقتصاد خرد  
۱۲۲۱۰۳۳ مبانی و اصول سازمان مدیریت  
۱۲۱۳۲۱۰ فارسی عمومی  
۱۲۱۲۲۵۶ زبان خارجه  
۱۱۱۱۰۱۴ ریاضیات پایه و مقدمات آمار ۱  
۱۲۲۱۰۳۲ اقتصاد کلان
۱۲۱۸۱۲۳ مدیریت رفتار سازمانی
۱۲۱۴۰۱۷ اصول حسابداری ۱  
۱۲۲۱۰۳۵ مبانی روش تحقیق
۱۲۳۳۰۳۸ تفسیر موضوعی نهج البلاغه  
۱۲۳۳۰۳۲ تفسیر موضوعی قرآن کریم  
۱۲۱۴۰۴۵ اصول حسابداری (۲)
۱۱۱۱۰۱۵ ریاضیات پایه و مقدمات آمار ۲  
۱۲۲۱۰۲۸ توسعه اقتصادی و برنامه ریزی  
۱۲۲۱۰۳۴ مالیه عمومی
۱۲۱۲۱۷۴ زبان تخصصی اقتصاد و مدیریت
۱۲۳۳۰۳۰ اندیشه اسلامی ۱  
۱۲۱۴۰۷۶ اصول حسابداری (۳)
۱۲۱۴۰۷۷ حسابرسی
۱۲۱۴۰۳۸ حسابداری صنعتی
۱۲۱۴۰۷۱ پول وارز بانکداری
۱۱۱۷۰۸۹ آمارواحتمالات
۱۲۳۳۰۳۱ اندیشه اسلامی ۲  

ترم ۵ تا ۸

کد درس نام درس قیمت
۱۲۲۱۱۲۱ اقتصاد کلان میانه ۱
۱۲۲۱۱۲۲ اقتصاد خرد میانه ۱
۱۲۲۱۱۳۴ اقتصاد ایران  
۱۲۲۱۱۱۳ روش تحقیق در اقتصاد
۱۲۲۱۱۰۳ نظام اقتصادی صدر اسلام
۱۲۱۲۳۰۰ آشنایی با دفاع مقدس  
۱۲۲۹۱۲۸ فرهنگ و تمدن اسلام و ایران  
۱۲۲۱۱۰۱ ارزیابی طرحهای اقتصادی
۱۲۲۱۱۲۳ اقتصاد خرد میانه ۲
۱۲۱۲۲۰۸ زبان تخصصی اقتصاد
۱۲۲۱۱۲۴ اقتصاد کلان میانه
۱۲۲۱۱۰۸ نظامهای اقتصادی
۱۲۲۱۱۰۹ پژوهش عملیاتی
۱۲۲۰۴۳۳ آیین زندگی (اخلاق کاربردی)  
۱۲۲۱۱۲۵ اقتصاد بخش عمومی
۱۲۲۱۰۹۶ تاریخ عقاید اقتصادی
۱۲۲۱۰۹۰ اقتصاد ریاضی
۱۲۱۸۱۸۱ تجارت بین الملل
۱۲۲۱۰۹۷ اقتصاد سنجی
۱۲۲۳۱۷۵ آشنایی با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران  
۱۲۲۰۴۳۴ انقلاب اسلامی ایران  
۱۲۲۰۴۷۹ اندیشه سیاسی امام خمینی  
۱۲۲۱۰۹۸ مالیه بین الملل
۱۲۲۱۱۰۲ اقتصاد منابع
۱۲۲۱۱۱۰ اقتصاد صنعتی
۱۲۲۱۱۰۷ اقتصاد کشاورزی
۱۲۲۱۱۰۰ اقتصاد مدیریت
۱۲۲۰۶۵۷ حفظ جزء سی قرآن کریم  
۱۲۳۳۰۴۳ دانش خانواده و جمعیت  

This site is protected by wp-copyrightpro.com