نمونه سوالات رشته حسابداری پیام نور

نمونه سوالات رشته حسابداری پیام نور

نمونه سوالات رشته حسابداری پیام نور

برای مشاهده جزئیات هر فایل، بر روی نام درس کلیک کنید.

دریافت کلیه کتابچه های این رشته فقط با

پرداخت ۷۵۰۰ تومان!(۵۰% تخفیف):

با خرید این مجموعه از آپدیت های آن به صورت نیم بهاء برخوردار می گردید!

ترم ۱ تا ۴

کد درس نام درس قیمت
۱۲۲۱۰۳۳ مبانی و اصول سازمان مدیریت
۱۲۲۱۰۳۶ اقتصاد خرد
۱۲۱۳۲۱۰ فارسی عمومی  
۱۲۱۲۲۵۶ زبان خارجه  
۱۱۱۱۰۱۴ ریاضیات پایه و مقدمات آمار(۱)
۱۲۲۱۰۳۲ اقتصاد کلان
۱۲۱۸۱۲۳ مدیریت رفتار سازمانی
۱۲۱۴۰۱۷ اصول حسابداری (۱)  
۱۲۲۱۰۳۵ مبانی روش تحقیق
۱۲۳۳۰۳۸ تفسیر موضوعی نهج البلاغه  
۱۲۳۳۰۳۲ تفسیر موضوعی قرآن کریم  
۱۲۱۴۰۴۵ اصول حسابداری (۲)
۱۱۱۱۰۱۵ ریاضیات پایه و مقدمات آمار(۲)  
۱۲۲۱۰۲۸ توسعه اقتصادی و برنامه ریزی  
۱۲۲۱۰۳۴ مالیه عمومی( اقتصاد بخش عمومی)
۱۲۱۲۱۷۴ زبان تخصصی اقتصاد و مدیریت
۱۲۳۳۰۳۰

اندیشه اسلامی ۱

 
۱۲۱۴۰۷۶ اصول حسابداری (۳)
۱۲۱۴۰۷۷ حسابرسی
۱۲۱۴۰۳۸ حسابداری صنعتی
۱۲۱۴۰۷۱ پول وارز بانکداری
۱۱۱۷۰۸۹ آمارواحتمالات
۱۲۳۳۰۳۱ اندیشه اسلامی ۲  

ترم ۵ تا ۸

کد درس نام درس قیمت
۱۲۱۴۰۲۲ حسابداری میانه ۱
۱۲۱۴۰۲۶ حسابداری صنعتی ۲
۱۲۱۴۰۳۹ مبانی تنظیم بودجه  
۱۲۱۴۱۰۷ زبان تخصصی۱
۱۲۱۴۱۰۴ حقوق بازرگانی  
۱۲۱۲۳۰۰ آشنایی با دفاع مقدس  
۱۲۲۹۱۲۸ فرهنگ و تمدن اسلام و ایران  
۱۲۱۴۰۳۰ مدیریت مالی۱  
۱۲۱۴۱۰۵ مبانی جامعه شناسی  
۱۲۱۴۰۳۲ حسابداری و حسابرسی دولتی
۱۲۱۴۱۱۰ حسابداری میانه ٢
۱۲۱۴۱۰۳ روانشناسی عمومی  
۱۲۲۰۴۳۳

آیین زندگی (اخلاق کاربردی)

 
۱۲۳۳۰۳۳ اخلاق اسلامی (مبانی و مفاهیم )  
۱۲۱۱۴۱۱ فلسفه اخلاق (با تکیه بر مباحث تربیتی )  
۱۲۱۴۰۲۵ حسابداری پیشرفته ۱
۱۲۱۴۰۴۶ پژوهش عملیاتی  
۱۲۱۴۰۳۴ حسابداری صنعتی ۳
۱۲۱۴۰۳۵ مدیریت مالی ۲
۱۲۱۴۱۰۶ مدیریت تولید
۱۲۲۳۱۷۵ آشنایی با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران  
۱۲۲۰۴۳۴ انقلاب اسلامی ایران  
۱۲۲۰۴۷۹ اندیشه سیاسی امام خمینی  
۱۲۱۴۰۳۳ حسابرسی ۲
۱۱۱۵۰۱۲ کاربرد کامپیوتردر حسابداری
۱۲۱۴۰۲۸ حسابداری مالیاتی
۱۲۱۴۰۳۶ مباحث جاری در حسابداری
۱۲۱۴۱۰۸ زبان تخصصی ۲
۱۲۱۴۰۲۹ حسابداری پیشرفته ۲
۱۲۲۰۶۵۷ حفظ جزء سی قرآن کریم  
۱۲۳۳۰۴۳ دانش خانواده و جمعیت