نمونه سوال پیام نور مهندسی برق – ورودی ۹۵ و بعد – به صورت کتابچه و به همراه پاسخنامه

نمونه سوال پیام نور مهندسی برق - ورودی 95 و بعد - به صورت کتابچه و به همراه پاسخنامه

دانشجویان گرامی دانشگاه پیام نور:

نمونه سوال پیام نور مهندسی برق – ورودی ۹۵ و بعد – به صورت کتابچه و به همراه پاسخنامه

برای مشاهده جزئیات هر کتابچه، بر روی نام درس و برای اضافه کردن به سبد خرید بر روی دکمه سمت چپ هر درس کلیک کنید و پس از اینکه تمام دروس مورد نظر خود را به سبد خرید اضافه کردید با کلیک بر روی دکمه پرداخت به صفحه پرداخت منتقل می شوید.

این لیست طبق برنامه ۹ ترمه می باشد: آخرین به روز رسانی: ۹۷/۳/۱۷

ترم اول

کد درس نام درس قیمت
۱۱۱۱۴۰۷ ریاضی عمومی ۱  
۱۱۱۳۲۵۸ فیزیک ۱
۱۵۱۱۰۹۱ برنامه نویسی کامپیوتر  
۱۳۱۹۱۲۶ نقشه کشی مهندسی به زودی …
۱۳۱۹۱۲۷ آشنایی با مهندسی برق  
۱۳۱۹۰۰۸ کارگاه عمومی به زودی …
۱۲۱۳۲۰۹ فارسی عمومی  
۱۲۱۲۲۵۵ زبان عمومی فنی مهندسی  

ترم دوم

کد درس نام درس قیمت
۱۱۱۱۴۰۸ ریاضی عمومی ۲  
۱۱۱۳۲۵۹ فیزیک ۲  
۱۱۱۱۴۰۹ معادلات دیفرانسیل  
۱۳۱۹۱۲۸ احتمال مهندسی  
۱۳۱۹۰۱۵ کارگاه برق به زودی …
۱۲۳۳۰۳۹ تفسیر نهج البلاغه   
۱۲۳۳۰۲۸ تفسیر موضوعی قرآن  

ترم سوم

کد درس نام درس قیمت
۱۵۱۱۰۷۵ محاسبات عددی
۱۱۱۱۴۱۱ ریاضی مهندسی  
۱۳۱۹۰۱۱ مدارهای الکتریکی ۱
۱۳۱۹۱۲۹ اقتصاد مهندسی  
۱۳۱۹۰۱۳ الکترو مغناطیس  
۱۱۱۳۲۶۳ آز فیزیک ۲ به زودی …
۱۲۳۳۰۲۵ اندیشه اسلامی ۱   

ترم چهارم

کد درس نام درس قیمت
۱۳۱۹۱۳۰ سیگنالها و سیستمها  
۱۳۱۹۱۳۱ الکترونیک ۱  
۱۳۱۹۱۳۲ ماشینهای الکتریکی ۱  
۱۳۱۹۱۳۳ مدارهای الکتریکی ۲  
۱۳۱۹۱۳۴ سیستمهای دیجیتال ۱  
۱۳۱۹۱۳۵ آز سیستمهای دیجیتال ۱ به زودی …
۱۳۱۹۱۷۶ آز مدارهای الکتریکی و اندازه گیری به زودی …
۱۲۳۳۰۲۶ اندیشه اسلامی ۲  

ترم پنجم

کد درس نام درس قیمت
۱۳۱۹۰۴۸ سیستمهای کنترل خطی  
۱۳۱۹۱۳۶ ماشینهای الکتریکی ۲  
۱۳۱۹۱۳۷ الکترونیک ۲  
۱۳۱۹۱۳۸ اصول سیستمهای مخابراتی  
۱۳۱۹۱۳۹ سیستمهای دیجیتال ۲
۱۳۱۹۱۴۰ آز الکترونیک به زودی …
۱۳۱۹۰۵۱ آز ماشین های الکتریکی ۱ به زودی …
۱۳۱۹۱۴۱ آز سیستم های دیجیتال ۲ به زودی …
۱۲۲۹۱۲۷  فرهنگ و تمدن اسلام و ایران  
۱۲۱۵۴۳۱ تربیت بدنی

ترم ششم ( کنترل)

کد درس نام درس قیمت
۱۳۱۹۰۵۴ ابزار دقیق
۱۳۱۹۱۴۲ سیستمهای کنترل دیجیتال
۱۳۱۹۱۴۳ زبان تخصصی برق  
۱۳۱۹۱۷۹ کارآموزی به زودی …
۱۳۱۹۱۴۴ تحلیل سیستمهای انرژی الکتریکی ۱
دروس تخصصی انتخابی
۱۳۱۹۰۳۹ آز سیستمهای کنترل خطی به زودی …

عمومی

۱۲۳۳۰۲۷ آیین زندگی  
۱۲۳۳۰۲۹ اخلاق اسلامی  
۱۲۱۱۴۱۰ فلسفه اخلاق  

ترم ششم ( قدرت)

کد درس نام درس قیمت
۱۳۱۹۰۴۵ الکترونیک صنعتی  
۱۳۱۹۱۷۹ کارآموزی به زودی …
۱۳۱۹۱۴۳ زبان تخصصی برق
۱۳۱۹۰۷۶ ماشینهای الکتریکی ۳
۱۳۱۹۱۴۴ تحلیل سیستمهای انرژی الکتریکی ۱  
۱۳۱۹۰۳۹ آز سیستمهای کنترل خطی به زودی …
۱۳۱۹۰۸۶ آز ماشین های الکتریکی ۲ * به زودی …
۱۲۳۳۰۲۷ آیین زندگی  
۱۲۳۳۰۲۹ اخلاق اسلامی  
۱۲۱۱۴۱۰ فلسفه اخلاق  

ترم ششم ( مخابرات)

کد درس نام درس قیمت
۱۳۱۹۰۶۸ مدارهای مخابراتی
۱۳۱۹۰۶۳ میدان ها و امواج  
۱۳۱۹۱۵۰ پردازش سیگنالهای دیجیتال
۱۳۱۹۱۴۳ زبان تخصصی برق  
۱۳۱۹۱۷۹ کارآموزی به زودی …
۱۳۱۹۱۴۴ تحلیل سیستمهای انرژی الکتریکی ۱  
۱۳۱۹۰۳۹ آز سیستمهای کنترل خطی به زودی …
۱۲۳۳۰۲۷ آیین زندگی  
۱۲۳۳۰۲۹ اخلاق اسلامی  
۱۲۱۱۴۱۰ فلسفه اخلاق  

ترم ششم (الکترونیک)

کد درس نام درس قیمت
۱۳۱۹۱۷۲ مدارهای پالس و دیجیتال  
۱۳۱۹۱۶۳ الکترونیک آنالوگ  
۱۳۱۹۱۷۹ کارآموزی به زودی …
۱۳۱۹۱۴۳ زبان تخصصی برق  
دروس تخصصی انتخابی
دروس تخصصی اختیاری
۱۳۱۹۰۳۹ آز سیستمهای کنترل خطی به زودی …
۱۲۳۳۰۲۷ آیین زندگی  
۱۲۳۳۰۲۹ اخلاق اسلامی  
۱۲۱۱۴۱۰ فلسفه اخلاق  

ترم هفتم ( کنترل)

کد درس نام درس قیمت
۱۱۱۱۴۳۵ جبر خطی  
۱۳۱۹۱۴۵ سیستمهای کنترل مدرن  
۱۳۱۹۰۵۷ کنترل صنعتی
۱۳۱۹۱۴۶ آز سیستم های کنترل دیجیتال * به زودی …
۱۳۱۹۱۸۰ پروژه کارشناسی به زودی …
دروس تخصصی اختیاری
۱۲۱۵۴۳۲ ورزش ۱ **
۱۳۱۹۱۴۷ آز ابزار دقیق* به زودی …
۱۲۲۳۱۷۴ آشنایی با قانون اساسی
۱۲۲۰۴۲۴ انقلاب اسلامی  
۱۲۲۰۴۷۸ اندیشه سیاسی امام خمینی  

ترم هفتم ( قدرت)

کد درس نام درس قیمت
۱۳۱۹۱۵۳ تحلیل سیستمهای انرژی الکتریکی ۲  
۱۳۱۹۱۸۰ پروژه کارشناسی به زودی …
۱۳۱۹۰۸۸ تاسیسات الکتریکی  
دروس تخصصی انتخابی
دروس تخصصی اختیاری
۱۲۱۵۴۳۲ ورزش ۱ **
۱۲۲۳۱۷۴ آشنایی با قانون اساسی
۱۲۲۰۴۲۴ انقلاب اسلامی  
۱۲۲۰۴۷۸ اندیشه سیاسی امام خمینی  

ترم هفتم ( مخابرات)

کد درس نام درس قیمت
۱۳۱۹۱۵۸ ریز موج و آنتن
۱۳۱۹۱۸۰ پروژه کارشناسی به زودی …
۱۳۱۹۱۷۱ مخابرات دیجیتال
۱۳۱۹۰۷۰ آز مدارهای مخابراتی * به زودی …
۱۳۱۹۱۵۹ آز پردازش سیگنال های دیجیتال * به زودی …
دروس تخصصی انتخابی
دروس تخصصی اختیاری
۱۲۱۵۴۳۲ ورزش ۱**
۱۲۲۳۱۷۴ آشنایی با قانون اساسی
۱۲۲۰۴۲۴ انقلاب اسلامی  
۱۲۲۰۴۷۸ اندیشه سیاسی امام خمینی  

ترم هفتم ( الکترونیک)

کد درس نام درس قیمت
۱۳۱۹۱۵۲ طراحی سیستمهای ریزپردازنده ای
۱۳۱۹۰۸۰ فیزیک الکترونیک  
دروس تخصصی انتخابی
۱۳۱۹۰۸۰ فیزیک الکترونیک
۱۳۱۹۱۷۳ آز الکترونیک آنالوگ به زودی …
۱۳۱۹۱۶۹ آز مدارهای پالس و دیجیتال * به زودی …
دروس تخصصی اختیاری
۱۲۱۵۴۳۲ ورزش ۱**
۱۲۲۳۱۷۴ آشنایی با قانون اساسی
۱۲۲۰۴۲۴ انقلاب اسلامی  
۱۲۲۰۴۷۸ اندیشه سیاسی امام خمینی  

ترم هشتم ( کنترل)

کد درس نام درس قیمت
دروس تخصصی اختیاری
دروس تخصصی انتخابی
۱۳۱۹۱۴۸ آز کنترل صنعتی* به زودی …
۱۳۱۹۰۵۵ آز الکترونیک صنعتی* به زودی …

ترم هشتم ( قدرت)

کد درس نام درس قیمت
۱۳۱۹۰۷۹ حفاظت و رله ها
۱۳۱۹۱۵۴ آز حفاظت و رله ها* به زودی …
۱۳۱۹۱۵۵ آز عایقها و فشار قوی* به زودی …
۱۳۱۹۱۵۶ آز تحلیل سیستمهای قدرت* به زودی …
دروس تخصصی انتخابی
دروس تخصصی اختیاری
۱۲۲۰۶۵۷ حفظ جزء سی قرآن کریم  
۱۲۳۳۰۴۴ دانش خانواده وجمعیت  

ترم هشتم ( مخابرات)

کد درس نام درس قیمت
دروس تخصصی انتخابی
دروس تخصصی اختیاری
۱۳۱۹۱۶۰ آز مخابرات دیجیتال* به زودی …
۱۳۱۹۱۶۱ آز ریزموج و آنتن * به زودی …
۱۲۲۰۶۵۷ حفظ جزء سی قرآن کریم  
۱۲۳۳۰۴۴ دانش خانواده وجمعیت  

ترم هشتم ( الکترونیک )

کد درس نام درس قیمت
۱۳۱۹۱۴۴ تحلیل سیستم های انرژی الکتریکی۱
۱۱۱۱۴۳۶ مبانی تحقیق در عملیات  
۱۳۱۹۰۶۸ مدارهای مخابراتی
دروس تخصصی اختیاری
۱۳۱۹۱۷۰ آز الکترونیک صنعتی* به زودی …
۱۳۱۹۱۵۱ مبانی مکاترونیک
۱۳۱۹۰۷۰ آز مدارهای مخابراتی * به زودی …
۱۲۲۰۶۵۷ حفظ جزء سی قرآن کریم  
۱۲۳۳۰۴۴ دانش خانواده وجمعیت  

کنترل – دروس تخصصی انتخابی (دو درس از مجموعه) ۱۳۱۹۱۲

کد درس نام درس قیمت
۱۳۱۹۱۴۹ سیستم های کنترل غیر خطی
۱۱۱۱۴۳۶ مبانی تحقیق در عملیات
۱۳۱۹۱۵۱ مبانی مکاترونیک
۱۳۱۹۰۴۵ الکترونیک صنعتی
۱۳۱۹۱۵۰ پردازش سیگنالهای دیجیتال
۱۳۱۹۱۵۲ طراحی سیستم های ریز پردازنده ای

قدرت – دروس تخصصی انتخابی (دو درس از مجموعه) ۱۳۱۹۱۰

کد درس نام درس قیمت
۱۳۱۹۰۷۷ عایقها و فشار قوی  
۱۳۱۹۱۷۷ ماشینهای الکتریکی مخصوص  
۱۳۱۹۱۵۷ تولید انرژی الکتریکی
۱۳۱۹۰۹۰ طرح خطوط هوایی انتقال انرژی و پروژه به زودی …
۱۳۱۹۰۸۹ طرح پست های فشار قوی و پروژه
۱۱۱۱۴۳۶ مبانی تحقیق در عملیات

مخابرات – دروس تخصصی انتخابی (دو درس از مجموعه) ۱۳۱۹۱۳

کد درس نام درس قیمت
۱۳۱۹۱۷۸ فیلتر و سنتز  
۱۳۱۹۱۶۲ شبکه های مخابراتی  به زودی …
۱۳۱۹۱۶۴ سیستمهای مخابرات نوری  به زودی …
۱۳۱۹۱۶۵ مخابرات بی سیم  به زودی …
۱۳۱۹۱۶۶ برنامه سازی پیشرفته  به زودی …
۱۳۱۹۱۶۳ الکترونیک آنالوگ
۱۱۱۱۴۳۵ جبر خطی

الکترونیک – دروس تخصصی انتخابی (دو درس از مجموعه) ۱۳۱۹۱۴

کد درس نام درس قیمت
۱۳۱۹۱۶۲ شبکه های مخابراتی
۱۳۱۹۱۶۷ مدارهای مجتمع خطی cmos  به زودی …
۱۳۱۹۱۶۸ طراحی سیستمهای دیجیتال (fpgaوasic)  به زودی …
۱۱۱۳۲۸۰ فیزیک مدرن  
۱۳۱۹۰۴۵ الکترونیک صنعتی
۱۳۱۹۱۷۸ فیلتر و سنتز
۱۳۱۹۱۵۰ پردازش سیگنالهای دیجیتال

کنترل – دروس تخصصی اختیاری  ( ۱۲ واحد ) ۱۳۱۹۱۲

کد درس نام درس قیمت
۱۳۱۹۱۷۴ مباحث ویژه به زودی …
۱۳۱۹۲۲۰ تاسیسات الکتریکی به زودی …
۱۳۱۹۲۲۱ الکترونیک آنالوگ به زودی …
۱۳۱۹۲۲۲ ماشین های الکتریکی ۳
۱۳۱۹۲۲۳ مخابرات بی سیم به زودی …

قدرت – دروس تخصصی اختیاری  ( ۱۲ واحد ) ۱۳۱۹۱۰

کد درس نام درس قیمت
۱۳۱۹۱۷۴ مباحث ویژه  به زودی …
۱۳۱۹۲۲۴ مدارهای پالس و دیجیتال به زودی …
۱۳۱۹۲۲۵ کنترل صنعتی
۱۳۱۹۲۲۶ مبانی مکاترونیک
۱۳۱۹۲۲۷ الکترونیک آنالوگ به زودی …
۱۳۱۹۲۲۸ پردازش سیگنالهای دیجیتال

مخابرات – دروس تخصصی اختیاری  ( ۱۲ واحد ) ۱۳۱۹۱۳

کد درس نام درس قیمت
۱۳۱۹۱۷۴ مباحث ویژه  به زودی …
۱۳۱۹۲۲۹ مدارهای پالس و دیجیتال به زودی …
۱۳۱۹۲۳۷ طراحی سیستم های دیجیتال ( acic,fpga ) به زودی …
۱۳۱۹۲۳۰ تاسیسات الکتریکی به زودی …
۱۳۱۹۲۳۱ کنترل صنعتی
۱۳۱۹۲۳۲ ابزار دقیق

الکترونیک – دروس تخصصی اختیاری  ( ۱۲ واحد ) ۱۳۱۹۱۴

کد درس نام درس قیمت
۱۳۱۹۱۷۴ مباحث ویژه  به زودی …
۱۳۱۹۱۷۵ طراحی مدارهای vlsi
۱۳۱۹۲۳۳ کنترل صنعتی
۱۳۱۹۲۳۴ تاسیسات الکتریکی به زودی …
۱۳۱۹۲۳۵ مخابرات دیجیتال به زودی …
۱۳۱۹۲۳۶ مبانی مکاترونیک
ردیف نوع درس تعداد واحد
۱ عمومی ۲۲
۲ پایه ۲۶
۳ اصلی ۵۱
۴ تخصصی الزامی ۲۳
۵ تخصصی انتخابی ۶
۶ تخصصی اختیاری ۱۲
جمع کل واحد ۱۴۰
۱۲۱۸۸۰۸ کارآفرینی به زودی …
۱۲۲۰۸۸۹ ارزشهای دفاع مقدس درس هم منبع: