فهرست بستن

نمونه سوال پیام نور مهندسی برق – ورودی ۹۵ و بعد – به صورت کتابچه و به همراه پاسخنامه

نمونه سوال پیام نور مهندسی برق – ورودی ۹۵ و بعد – به صورت کتابچه و به همراه پاسخنامه

نمونه سوال پیام نور مهندسی برق - ورودی 95 و بعد - به صورت کتابچه و به همراه پاسخنامه

دانشجویان گرامی دانشگاه پیام نور:

نمونه سوال پیام نور مهندسی برق – ورودی ۹۵ و بعد – به صورت کتابچه و به همراه پاسخنامه

برای مشاهده جزئیات هر کتابچه، بر روی نام درس و برای اضافه کردن به سبد خرید بر روی دکمه سمت چپ هر درس کلیک کنید و پس از اینکه تمام دروس مورد نظر خود را به سبد خرید اضافه کردید با کلیک بر روی دکمه پرداخت به صفحه پرداخت منتقل می شوید.

این لیست طبق برنامه ۹ ترمه می باشد: آخرین به روز رسانی: ۹۷/۳/۱۷

ترم اول

کد درس نام درس قیمت
۱۱۱۱۴۰۷ ریاضی عمومی ۱  
۱۱۱۳۲۵۸ فیزیک ۱
۱۵۱۱۰۹۱ برنامه نویسی کامپیوتر  
۱۳۱۹۱۲۶ نقشه کشی مهندسی به زودی …
۱۳۱۹۱۲۷ آشنایی با مهندسی برق  
۱۳۱۹۰۰۸ کارگاه عمومی فاقد منبع
۱۲۱۳۲۰۹ فارسی عمومی  
۱۲۱۲۲۵۵ زبان عمومی فنی مهندسی  

ترم دوم

کد درس نام درس قیمت
۱۱۱۱۴۰۸ ریاضی عمومی ۲  
۱۱۱۳۲۵۹ فیزیک ۲  
۱۱۱۱۴۰۹ معادلات دیفرانسیل  
۱۳۱۹۱۲۸ احتمال مهندسی  
۱۳۱۹۰۱۵ کارگاه برق فاقد منبع
۱۲۳۳۰۳۹ تفسیر نهج البلاغه   
۱۲۳۳۰۲۸ تفسیر موضوعی قرآن  

ترم سوم

کد درس نام درس قیمت
۱۵۱۱۰۷۵ محاسبات عددی
۱۱۱۱۴۱۱ ریاضی مهندسی  
۱۳۱۹۰۱۱ مدارهای الکتریکی ۱
۱۳۱۹۱۲۹ اقتصاد مهندسی  
۱۳۱۹۰۱۳ الکترو مغناطیس  
۱۱۱۳۲۶۳ آز فیزیک ۲ فاقد منبع
۱۲۳۳۰۲۵ اندیشه اسلامی ۱   

ترم چهارم

کد درس نام درس قیمت
۱۳۱۹۱۳۰ سیگنالها و سیستمها  
۱۳۱۹۱۳۱ الکترونیک ۱  
۱۳۱۹۱۳۲ ماشینهای الکتریکی ۱  
۱۳۱۹۱۳۳ مدارهای الکتریکی ۲  
۱۳۱۹۱۳۴ سیستمهای دیجیتال ۱  
۱۳۱۹۱۳۵ آز سیستمهای دیجیتال ۱ فاقد منبع
۱۳۱۹۱۷۶ آز مدارهای الکتریکی و اندازه گیری فاقد منبع
۱۲۳۳۰۲۶ اندیشه اسلامی ۲  

ترم پنجم

کد درس نام درس قیمت
۱۳۱۹۰۴۸ سیستمهای کنترل خطی  
۱۳۱۹۱۳۶ ماشینهای الکتریکی ۲  
۱۳۱۹۱۳۷ الکترونیک ۲  
۱۳۱۹۱۳۸ اصول سیستمهای مخابراتی  
۱۳۱۹۱۳۹ سیستمهای دیجیتال ۲
۱۳۱۹۱۴۰ آز الکترونیک فاقد منبع
۱۳۱۹۰۵۱ آز ماشین های الکتریکی ۱ فاقد منبع
۱۳۱۹۱۴۱ آز سیستم های دیجیتال ۲ فاقد منبع
۱۲۲۹۱۲۷  فرهنگ و تمدن اسلام و ایران  
۱۲۱۵۴۳۱ تربیت بدنی

ترم ششم ( کنترل)

کد درس نام درس قیمت
۱۳۱۹۰۵۴ ابزار دقیق
۱۳۱۹۱۴۲ سیستمهای کنترل دیجیتال
۱۳۱۹۱۴۳ زبان تخصصی برق  
۱۳۱۹۱۷۹ کارآموزی فاقد منبع
۱۳۱۹۱۴۴ تحلیل سیستمهای انرژی الکتریکی ۱

دروس تخصصی انتخابی

۱۳۱۹۰۳۹ آز سیستمهای کنترل خطی فاقد منبع

عمومی

۱۲۳۳۰۲۷ آیین زندگی  
۱۲۳۳۰۲۹ اخلاق اسلامی  
۱۲۱۱۴۱۰ فلسفه اخلاق  

ترم ششم ( قدرت)

کد درس نام درس قیمت
۱۳۱۹۰۴۵ الکترونیک صنعتی  
۱۳۱۹۱۷۹ کارآموزی فاقد منبع
۱۳۱۹۱۴۳ زبان تخصصی برق
۱۳۱۹۰۷۶ ماشینهای الکتریکی ۳
۱۳۱۹۱۴۴ تحلیل سیستمهای انرژی الکتریکی ۱  
۱۳۱۹۰۳۹ آز سیستمهای کنترل خطی فاقد منبع
۱۳۱۹۰۸۶ آز ماشین های الکتریکی ۲ * فاقد منبع
۱۲۳۳۰۲۷ آیین زندگی  
۱۲۳۳۰۲۹ اخلاق اسلامی  
۱۲۱۱۴۱۰ فلسفه اخلاق  

ترم ششم ( مخابرات)

کد درس نام درس قیمت
۱۳۱۹۰۶۸ مدارهای مخابراتی
۱۳۱۹۰۶۳ میدان ها و امواج  
۱۳۱۹۱۵۰ پردازش سیگنالهای دیجیتال
۱۳۱۹۱۴۳ زبان تخصصی برق  
۱۳۱۹۱۷۹ کارآموزی فاقد منبع
۱۳۱۹۱۴۴ تحلیل سیستمهای انرژی الکتریکی ۱  
۱۳۱۹۰۳۹ آز سیستمهای کنترل خطی فاقد منبع
۱۲۳۳۰۲۷ آیین زندگی  
۱۲۳۳۰۲۹ اخلاق اسلامی  
۱۲۱۱۴۱۰ فلسفه اخلاق  

ترم ششم (الکترونیک)

کد درس نام درس قیمت
۱۳۱۹۱۷۲ مدارهای پالس و دیجیتال  
۱۳۱۹۱۶۳ الکترونیک آنالوگ  
۱۳۱۹۱۷۹ کارآموزی فاقد منبع
۱۳۱۹۱۴۳ زبان تخصصی برق  
دروس تخصصی انتخابی

دروس تخصصی اختیاری

۱۳۱۹۰۳۹ آز سیستمهای کنترل خطی فاقد منبع
۱۲۳۳۰۲۷ آیین زندگی  
۱۲۳۳۰۲۹ اخلاق اسلامی  
۱۲۱۱۴۱۰ فلسفه اخلاق  

ترم هفتم ( کنترل)

کد درس نام درس قیمت
۱۱۱۱۴۳۵ جبر خطی  
۱۳۱۹۱۴۵ سیستمهای کنترل مدرن  
۱۳۱۹۰۵۷ کنترل صنعتی
۱۳۱۹۱۴۶ آز سیستم های کنترل دیجیتال * فاقد منبع
۱۳۱۹۱۸۰ پروژه کارشناسی فاقد منبع

دروس تخصصی اختیاری

۱۲۱۵۴۳۲ ورزش ۱ **
۱۳۱۹۱۴۷ آز ابزار دقیق* فاقد منبع
۱۲۲۳۱۷۴ آشنایی با قانون اساسی
۱۲۲۰۴۲۴ انقلاب اسلامی  
۱۲۲۰۴۷۸ اندیشه سیاسی امام خمینی  

ترم هفتم ( قدرت)

کد درس نام درس قیمت
۱۳۱۹۱۵۳ تحلیل سیستمهای انرژی الکتریکی ۲  
۱۳۱۹۱۸۰ پروژه کارشناسی فاقد منبع
۱۳۱۹۰۸۸ تاسیسات الکتریکی  

دروس تخصصی انتخابی

دروس تخصصی اختیاری

۱۲۱۵۴۳۲ ورزش ۱ **
۱۲۲۳۱۷۴ آشنایی با قانون اساسی
۱۲۲۰۴۲۴ انقلاب اسلامی  
۱۲۲۰۴۷۸ اندیشه سیاسی امام خمینی  

ترم هفتم ( مخابرات)

کد درس نام درس قیمت
۱۳۱۹۱۵۸ ریز موج و آنتن
۱۳۱۹۱۸۰ پروژه کارشناسی فاقد منبع
۱۳۱۹۱۷۱ مخابرات دیجیتال
۱۳۱۹۰۷۰ آز مدارهای مخابراتی * فاقد منبع
۱۳۱۹۱۵۹ آز پردازش سیگنال های دیجیتال * فاقد منبع

دروس تخصصی انتخابی

دروس تخصصی اختیاری

۱۲۱۵۴۳۲ ورزش ۱**
۱۲۲۳۱۷۴ آشنایی با قانون اساسی
۱۲۲۰۴۲۴ انقلاب اسلامی  
۱۲۲۰۴۷۸ اندیشه سیاسی امام خمینی  

ترم هفتم ( الکترونیک)

کد درس نام درس قیمت
۱۳۱۹۱۵۲ طراحی سیستمهای ریزپردازنده ای
۱۳۱۹۰۸۰ فیزیک الکترونیک  

دروس تخصصی انتخابی

۱۳۱۹۰۸۰ فیزیک الکترونیک
۱۳۱۹۱۷۳ آز الکترونیک آنالوگ فاقد منبع
۱۳۱۹۱۶۹ آز مدارهای پالس و دیجیتال * فاقد منبع

دروس تخصصی اختیاری

۱۲۱۵۴۳۲ ورزش ۱**
۱۲۲۳۱۷۴ آشنایی با قانون اساسی
۱۲۲۰۴۲۴ انقلاب اسلامی  
۱۲۲۰۴۷۸ اندیشه سیاسی امام خمینی  

ترم هشتم ( کنترل)

کد درس نام درس قیمت

دروس تخصصی اختیاری

دروس تخصصی انتخابی

۱۳۱۹۱۴۸ آز کنترل صنعتی* فاقد منبع
۱۳۱۹۰۵۵ آز الکترونیک صنعتی* فاقد منبع

ترم هشتم ( قدرت)

کد درس نام درس قیمت
۱۳۱۹۰۷۹ حفاظت و رله ها
۱۳۱۹۱۵۴ آز حفاظت و رله ها* فاقد منبع
۱۳۱۹۱۵۵ آز عایقها و فشار قوی* فاقد منبع
۱۳۱۹۱۵۶ آز تحلیل سیستمهای قدرت* فاقد منبع

دروس تخصصی انتخابی

دروس تخصصی اختیاری

۱۲۲۰۶۵۷ حفظ جزء سی قرآن کریم  
۱۲۳۳۰۴۴ دانش خانواده وجمعیت  

ترم هشتم ( مخابرات)

کد درس نام درس قیمت

دروس تخصصی انتخابی

دروس تخصصی اختیاری

۱۳۱۹۱۶۰ آز مخابرات دیجیتال* فاقد منبع
۱۳۱۹۱۶۱ آز ریزموج و آنتن * فاقد منبع
۱۲۲۰۶۵۷ حفظ جزء سی قرآن کریم  
۱۲۳۳۰۴۴ دانش خانواده وجمعیت  

ترم هشتم ( الکترونیک )

کد درس نام درس قیمت
۱۳۱۹۱۴۴ تحلیل سیستم های انرژی الکتریکی۱
۱۱۱۱۴۳۶ مبانی تحقیق در عملیات  
۱۳۱۹۰۶۸ مدارهای مخابراتی

دروس تخصصی اختیاری

۱۳۱۹۱۷۰ آز الکترونیک صنعتی* فاقد منبع
۱۳۱۹۱۵۱ مبانی مکاترونیک
۱۳۱۹۰۷۰ آز مدارهای مخابراتی * فاقد منبع
۱۲۲۰۶۵۷ حفظ جزء سی قرآن کریم  
۱۲۳۳۰۴۴ دانش خانواده وجمعیت  

کنترل – دروس تخصصی انتخابی (دو درس از مجموعه) ۱۳۱۹۱۲

کد درس نام درس قیمت
۱۳۱۹۱۴۹ سیستم های کنترل غیر خطی
۱۱۱۱۴۳۶ مبانی تحقیق در عملیات
۱۳۱۹۱۵۱ مبانی مکاترونیک
۱۳۱۹۰۴۵ الکترونیک صنعتی
۱۳۱۹۱۵۰ پردازش سیگنالهای دیجیتال
۱۳۱۹۱۵۲ طراحی سیستم های ریز پردازنده ای

قدرت – دروس تخصصی انتخابی (دو درس از مجموعه) ۱۳۱۹۱۰

کد درس نام درس قیمت
۱۳۱۹۰۷۷ عایقها و فشار قوی  
۱۳۱۹۱۷۷ ماشینهای الکتریکی مخصوص  
۱۳۱۹۱۵۷ تولید انرژی الکتریکی
۱۳۱۹۰۹۰ طرح خطوط هوایی انتقال انرژی و پروژه فاقد منبع
۱۳۱۹۰۸۹ طرح پست های فشار قوی و پروژه
۱۱۱۱۴۳۶ مبانی تحقیق در عملیات

مخابرات – دروس تخصصی انتخابی (دو درس از مجموعه) ۱۳۱۹۱۳

کد درس نام درس قیمت
۱۳۱۹۱۷۸ فیلتر و سنتز  
۱۳۱۹۱۶۲ شبکه های مخابراتی فاقد منبع
۱۳۱۹۱۶۴ سیستمهای مخابرات نوری فاقد منبع
۱۳۱۹۱۶۵ مخابرات بی سیم  به زودی …
۱۳۱۹۱۶۶ برنامه سازی پیشرفته  به زودی …
۱۳۱۹۱۶۳ الکترونیک آنالوگ
۱۱۱۱۴۳۵ جبر خطی

الکترونیک – دروس تخصصی انتخابی (دو درس از مجموعه) ۱۳۱۹۱۴

کد درس نام درس قیمت
۱۳۱۹۱۶۲ شبکه های مخابراتی
۱۳۱۹۱۶۷ مدارهای مجتمع خطی cmos  به زودی …
۱۳۱۹۱۶۸ طراحی سیستمهای دیجیتال (fpgaوasic)  به زودی …
۱۱۱۳۲۸۰ فیزیک مدرن  
۱۳۱۹۰۴۵ الکترونیک صنعتی
۱۳۱۹۱۷۸ فیلتر و سنتز
۱۳۱۹۱۵۰ پردازش سیگنالهای دیجیتال

کنترل – دروس تخصصی اختیاری  ( ۱۲ واحد ) ۱۳۱۹۱۲

کد درس نام درس قیمت
۱۳۱۹۱۷۴ مباحث ویژه فاقد منبع
۱۳۱۹۲۲۰ تاسیسات الکتریکی
۱۳۱۹۲۲۱ الکترونیک آنالوگ
۱۳۱۹۲۲۲ ماشین های الکتریکی ۳
۱۳۱۹۲۲۳ مخابرات بی سیم به زودی …

قدرت – دروس تخصصی اختیاری  ( ۱۲ واحد ) ۱۳۱۹۱۰

کد درس نام درس قیمت
۱۳۱۹۱۷۴ مباحث ویژه فاقد منبع
۱۳۱۹۲۲۴ مدارهای پالس و دیجیتال
۱۳۱۹۲۲۵ کنترل صنعتی
۱۳۱۹۲۲۶ مبانی مکاترونیک
۱۳۱۹۲۲۷ الکترونیک آنالوگ
۱۳۱۹۲۲۸ پردازش سیگنالهای دیجیتال

مخابرات – دروس تخصصی اختیاری  ( ۱۲ واحد ) ۱۳۱۹۱۳

کد درس نام درس قیمت
۱۳۱۹۱۷۴ مباحث ویژه فاقد منبع
۱۳۱۹۲۲۹ مدارهای پالس و دیجیتال
۱۳۱۹۲۳۷ طراحی سیستم های دیجیتال ( acic,fpga ) به زودی …
۱۳۱۹۲۳۰ تاسیسات الکتریکی
۱۳۱۹۲۳۱ کنترل صنعتی
۱۳۱۹۲۳۲ ابزار دقیق

الکترونیک – دروس تخصصی اختیاری  ( ۱۲ واحد ) ۱۳۱۹۱۴

کد درس نام درس قیمت
۱۳۱۹۱۷۴ مباحث ویژه فاقد منبع
۱۳۱۹۱۷۵ طراحی مدارهای vlsi
۱۳۱۹۲۳۳ کنترل صنعتی
۱۳۱۹۲۳۴ تاسیسات الکتریکی
۱۳۱۹۲۳۵ مخابرات دیجیتال
۱۳۱۹۲۳۶ مبانی مکاترونیک
ردیف نوع درس تعداد واحد
۱ عمومی ۲۲
۲ پایه ۲۶
۳ اصلی ۵۱
۴ تخصصی الزامی ۲۳
۵ تخصصی انتخابی ۶
۶ تخصصی اختیاری ۱۲
جمع کل واحد ۱۴۰
۱۲۱۸۸۰۸ کارآفرینی به زودی …
۱۲۲۰۸۸۹ ارزشهای دفاع مقدس درس هم منبع:

 

This site is protected by wp-copyrightpro.com