سوالات کارشناسی ارشد پیام نور رشته مدیریت جهانگردی گرایش بازایابی جهانگردی به صورت کتابچه همراه با پاسخنامه

سوالات رشته مدیریت جهانگردی گرایش بازایابی جهانگردی به صورت کتابچه همراه با پاسخنامه

دانلود
سوالات کارشناسی ارشد پیام نور رشته
مدیریت جهانگردی گرایش بازایابی جهانگردی

برای مشاهده جزئیات هر کتابچه بر روی نام درس و برای مشاهده کتابچه های بیشتر بر روی کد درس کلیک کنید

ترم ۱
۱۲۱۸۷۷۰ مدیریت منابع انسانی در صنعت جهانگردی به زودی …
۱۲۱۸۷۷۱ اصول مدیریت و بازاریابی خدمات به زودی …
۱۲۱۸۷۷۲ مدیریت کیفیت جامع در صنعت جهانگردی به زودی …
۱۲۱۸۷۷۳ سامانه های اطلاعاتی در صنعت جهانگردی به زودی …
ترم ۲
۱۲۱۸۷۷۴ تحلیل رفتار جهانگردی و تعامل فرهنگی به زودی …
۱۲۱۸۷۷۵ خط مشی گذاری در صنعت جهانگردی به زودی …
۱۲۱۸۷۷۶ حسابداری مدیریت (در صنعت جهانگردی) به زودی …
۱۲۱۸۷۷۷ محیط ملی و بین المللی تجارت گردشگری به زودی …
۱۲۱۸۷۷۸ ارزیابی طرح های توسعه جهانگردی به زودی …
ترم ۳
۱۲۱۸۷۷۹ روش های کمی در جهانگردی به زودی …
۱۲۱۸۷۸۰ رفتار مصرف کننده در جهانگردی به زودی …
۱۲۱۸۷۸۱ بازاریابی محصولات جهانگردی به زودی …
۱۲۱۸۷۸۲ سمینار در مسائل بازاریابی جهانگردی (تحقیقات بازاریابی) به زودی …
۱۲۱۸۷۸۳ بازاریابی بین الملل در جهانگردی به زودی …
ترم چهارم (مخصوص دانشجویان شیوه آموزشی)
۱۲۱۸۵۶۳ سمینار (تحقیق و تتبع نظری) به زودی …
۱۲۱۸۶۱۵ مدیریت استراتژیک گردشگری به زودی …
جدول دروس جبرانی
۱۲۱۸۷۶۵ شناخت صنعت جهانگردی به زودی …
۱۲۱۸۷۶۶ اصول روش تحقیق در جهانگردی به زودی …
۱۲۱۸۷۶۷ آشنایی با روشهای آماری در تحقیقات به زودی …
۱۲۱۸۷۶۸ زبان انگلیسی تخصصی به زودی …
۱۲۱۸۷۶۹ مدیریت بازاریابی در جهانگردی به زودی …