در زیر لیست نمونه سوالات را مشاهده میکنید.

برای مشاهده جرئیات هر کتابچه بر روی نام و یا کد درس کلیک کنید و برای خرید، بر روی «اضافه به سبد خرید» کلیک کنید:

ترم 1
1240001اصول و مفاهیم آموزش محیط زیست
1212179زبان تخصصی
1240002تهیه و تولید مواد و وسایل پیشرفته آموزش محیط زیست
1240003اصول و روشهای برنامه ریزی درسی
1240004آموزش برای توسعه پایدار
1240005قوانین حقوقی و حقوق محیط زیست
ترم 2
1240006نظریه ها و کاربردهای آموزش محیط زیست
1240007روشهای تدریس ویژه آموزش محیط زیست
1240008روشهای سنجش و ارزشیابی آموزشی
1240009آشنایی با مفاهیم محیط زیست
1240012روش تحقیق پیشرفته در آموزش محیط زیست
ترم 3
1240011برنامه ریزی برای نظام آموزشی و منطبق با نیازهای زیست محیطی
1240010سمینار در آموزش محیط زیستفاقد منبع
1240013آموزش همگانی محیط زیست
1240014مبانی برنامه ریزی آموزشی ومدیریت محیط زیست
ترم 4 مخصوص دانشجویان شیوه آموزش محور
1240029سمینار ( تحقیق و تتبع نظری) فاقد منبع
1240028آمایش سرزمین
دروس جبرانی کارشناسی ارشد آموزش محیط زیست ( برای کلیه شیوه های پژوهش محور و آموزش محور)
1121050شناخت محیط زیست
1240026اکولوژی عمومی
1240020اخلاق زیست محیطی
1211014روشها و فنون تدریس
1211019مقدمات روش تحقیق در علوم تربیتی