سوالات کارشناسی ارشد پیام نور رشته زبان و ادبیات فارسی (مخصوص ورودی های ۹۹- ۹۸ و به بعد) به صورت کتابچه همراه با پاسخنامه

سوالات رشته زبان و ادبیات فارسی (مخصوص ورودی های 99- 98 و به بعد) به صورت کتابچه همراه با پاسخنامه

دانلود
سوالات کارشناسی ارشد پیام نور رشته
زبان و ادبیات فارسی (مخصوص ورودی های ۹۹- ۹۸ و به بعد)

برای مشاهده جزئیات هر کتابچه بر روی نام درس و برای مشاهده کتابچه های بیشتر بر روی کد درس کلیک کنید

ترم ۱
۱۲۱۳۴۳۴ متون نظم (۱) شاهنامه به زودی …
۱۲۱۳۳۳۸ ساخت دستوری زبان فارسی
1213435 متون نثر (۱) کشف المحجوب و رساله قشیریه
1213436 سیر آرا و عقاید اسلامی و تاثیر آن در ادب فارسی به زودی …
ترم ۲
۱۲۱۳۴۳۸ متون نظم (۲) مثنوی
1213226 زبان تخصصی
1213335 متون نظم و نثر عربی به زودی …
۱۲۱۳۳۳۷ نظریه ها و نقد ادبی به زودی …
۱۲۱۳۳۴۱ بلاغت کاربردی به زودی …
ترم ۳
۱۲۱۳۴۴۵ متون نظم (۳) خاقانی و نظامی به زودی …
۱۲۱۳۴۴۸ متون نثر (۲) جهانگشا و مرزبان نامه
1213449 تحقیق در شعر معاصر ایران به زودی …
۱۲۱۳۴۵۰ مطالعات زبانی در متن ادبی به زودی …
ترم چهارم (مخصوص دانشجویان شیوه آموزش محور)
۱۲۱۳۴۵۱ تحقیق در نثر معاصر ایران به زودی …
۱۲۱۳۴۵۲ مبانی و روش های تصحیح متن به زودی …
۱۲۱۳۲۳۷ سمینار (تحقیق و تتبع نظری) فاقد منبع
دروس جبرانی (برای کلیه شیوه های پژوهش محور و آموزش محور)
۱۲۱۳۲۶۶ بلاغت ۲ (بدیع و بیان)
۱۲۱۳۲۶۳ متون نثر (۱)متون ادبی – تاریخی با تاکید بر تاریخ بیهقی
۱۲۱۳۲۷۲ متون نظم (۲) قسمت دوم: شاهنامه ۲