سوالات کارشناسی ارشد پیام نور رشته زبان و ادبیات فارسی (مخصوص ورودی های 99- 98 و به بعد) به صورت کتابچه همراه با پاسخنامه

سوالات رشته زبان و ادبیات فارسی (مخصوص ورودی های 99- 98 و به بعد) به صورت کتابچه همراه با پاسخنامه

دانلود
سوالات کارشناسی ارشد پیام نور رشته
زبان و ادبیات فارسی (مخصوص ورودی های 99- 98 و به بعد)

برای مشاهده جزئیات هر کتابچه بر روی نام درس و برای مشاهده کتابچه های بیشتر بر روی کد درس کلیک کنید

ترم 1
1213434 متون نظم (1) شاهنامه به زودی …
1213338 ساخت دستوری زبان فارسی
1213435 متون نثر (1) کشف المحجوب و رساله قشیریه
1213436 سیر آرا و عقاید اسلامی و تاثیر آن در ادب فارسی به زودی …
ترم 2
1213438 متون نظم (2) مثنوی
1213226 زبان تخصصی
1213335 متون نظم و نثر عربی به زودی …
1213337 نظریه ها و نقد ادبی به زودی …
1213341 بلاغت کاربردی به زودی …
ترم 3
1213445 متون نظم (3) خاقانی و نظامی به زودی …
1213448 متون نثر (2) جهانگشا و مرزبان نامه
1213449 تحقیق در شعر معاصر ایران به زودی …
1213450 مطالعات زبانی در متن ادبی به زودی …
ترم چهارم (مخصوص دانشجویان شیوه آموزش محور)
1213451 تحقیق در نثر معاصر ایران به زودی …
1213452 مبانی و روش های تصحیح متن به زودی …
1213237 سمینار (تحقیق و تتبع نظری) فاقد منبع
دروس جبرانی (برای کلیه شیوه های پژوهش محور و آموزش محور)
1213266 بلاغت 2 (بدیع و بیان)
1213263 متون نثر (1)متون ادبی – تاریخی با تاکید بر تاریخ بیهقی
1213272 متون نظم (2) قسمت دوم: شاهنامه 2