سوالات کارشناسی ارشد پیام نور رشته زبان وادبیات عربی- ادبیات عربی به صورت کتابچه همراه با پاسخنامه

سوالات رشته زبان وادبیات عربی- ادبیات عربی به صورت کتابچه همراه با پاسخنامه

دانلود
سوالات کارشناسی ارشد پیام نور رشته
زبان وادبیات عربی- ادبیات عربی

برای مشاهده جزئیات هر کتابچه بر روی نام درس و برای مشاهده کتابچه های بیشتر بر روی کد درس کلیک کنید

ترم ۱
۱۲۳۰۰۵۴ متون تخصصی انگلیسی
1230055 مباحث صرفی و نحوی
1230056 شعر عربی از آغاز تا پایان دوره اموی
1230057 نثر عربی از آغاز تا پایان دوره اموی
ترم ۲
۱۲۳۰۰۶۲ شعر عربی در دوره عباسی
1230063 نثر عربی در دوره عباسی
1230064 نقد ادبی و مکاتب نقدی
1230065 مباحث علوم بلاغی
1230066 مباحث زبان شناسی عربی
۱۲۳۰۰۶۷ روش تحقیق و سمینار
ترم ۳
۱۲۳۰۰۶۸ شعر دوره معاصر
1230069 نثر دوره معاصر
1230070 تفاسیر ادبی قرآن کریم
1230071 ادبیات داستانی
۱۲۳۰۰۷۲ ادبیات عرفانی
ترم چهارم (مخصوص دانشجویان شیوه آموزش محور ورودی ۹۱-۹۰ و بعد از آن)
۱۲۳۰۱۲۶ سمینار (تحقیق و تتبع نظری) به زودی …
۱۲۳۰۱۲۷ ادبیات تطبیقی
جدول دروس جبرانی برای دارندگان کارشناسی مرتبط با رشته زبان وادبیات عربی
۱۲۳۰۰۰۱ صرف ۱
۱۲۳۰۰۰۲ مکالمه ۱
۱۲۳۰۰۰۱۷ انشاء ۱ به زودی …
جدول دروس جبرانی برای دارندگان کارشناسی غیر مرتبط با رشته زبان وادبیات عربی
۱۲۳۰۰۰۱ صرف ۱
۱۲۳۰۰۰۲ مکالمه ۱
۱۲۳۰۰۱۷ انشاء ۱
۱۲۳۰۰۰۶ متون نظم و نثر معاصر ۱