برای مشاهده جزئیات کتابچه ها بر روی نام درس و برای خرید بر روی اضافه به سبد خرید کلیک کنید

1
1224048مبانی علم اطلاع رسانی ( کتابداری)
1224049روش تحقیق
1224050ذخیره و بازابی اطلاعات
1224053مدیریت مجموعه ( منابع چاپی و الکترونیکی)
1224057اینترنت و شبکه های اطلاعاتیبه زودی …
2
1224058آمار در کتابداری و اطلاع رسانی
1224054فهرست نویسی و رده بندی پیشرفته
1224055چکیده نویسی و نمایه سازی
1224056جستجو در منابع اطلاعاتی
1224059اصول و روش های مطالعه مستقل
3
1224069طراحی و مدیریت نظامها و پایگاههای اطلاعاتی
1224065کتابخانه های دیجیتالی
1224066سمینار پژوهشفاقد منبع
4 مخصوص دانشجویان شیوه آموزش محور ورودی قبل از 90-91
1224071مدیریت اطلاعات و دانشبه
1224072داده پردازی
4 مخصوص دانشجویان شیوه آموزش محور ورودی 90-91 و بعد از آن
1224091 نظریه و روشهای خدمات مرجعبه زودی …
به زودی …
1224090سمینار ( تحقیق و تتبع نظری)فاقد منبع
لیست دروس جبرانی کارشناسی ارشد کتابداری ( برای کلیه شیوه های پژوهش محور و آموزش محور)
1224070سازماندهی مواد
1224052مرجع شناسی
دروس جبرانی برای دارندگان مدرک کارشناسی غیر مرتبط
1224070سازماندهی موادبه زودی …
1224052مرجع شناسیبه زودی …