در زیر لیست رشته ها را مشاهده می کنید:

رشته علوم کتابداری و اطلاع رسانی

رشته آموزش محیط زیست

رشته محیط زیست گرایش آموزش محیط زیست مخصوص ورودی های 96-97 و بعد

رشته تاریخ و فلسفه آموزش و پرورش

رشته تحقیقات آموزشی

رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی

تربیت بدنی و علوم ورزشی (حرکات اصلاحی و آسیب شناسی)

تربیت بدنی و علوم ورزشی (فیزیولوژی ورزش)

تربیت بدنی و علوم ورزشی (مدیریت ورزشی)

آموزش و بهسازی منابع انسانی

علم اطلاعات ودانش شناسی گرایش مدیریت اطلاعات

علم اطلاعات ودانش شناسی- مطالعات کتابخانه های عمومی
(مخصوص ورودی های قبل از 98-97)

علم اطلاعات ودانش شناسی- مطالعات کتابخانه های عمومی (مخصوص ورودی های 98-97 و به بعد)

علم اطلاعات ودانش شناسی گرایش مدیریت کتابخانه های دیجیتال

علم سنجی

علم اطلاعات ودانش شناسی (عنوان قدیم رشته:علوم کتابداری و اطلاع رسانی )

علوم تربیتی(برنامه ریزی درسی)

 برنامه ریزی درسی

مدیریت آموزشی

تکنولوژی آموزشی

علوم تربیتی – برنامه ریزی آموزشی

رفتارحرکتی گرایش  رشدحرکتی

فیزیولوژی ورزشی  گرایش  فیزیولوژی ورزشی کاربردی

فیزیولوژی ورزشی گرایش فیزیولوژی فعالیت بدنی وتندرستی

آسیب شناسی ورزشی وحرکات اصلاحی- حرکات اصلاحی

مدیریت ورزشی گرایش مدیریت اماکن وتاسیسات ورزشی

مدیریت ورزشی- مدیریت اوقات فراغت و ورزشهای تفریحی

مدیریت ورزشی گرایش مدیریت بازاریابی در ورزش

مدیریت ورزشی گرایش  مدیریت راهبردی در سازمانهای ورزشی

مدیریت ورزشی گرایش  مدیریت رسانه های ورزشی

مدیریت ورزشی- مدیریت رویدادهای ورزشی

مشاوره و راهنمایی

مشاوره گرایش مشاوره خانواده

مشاوره گرایش مشاوره مدرسه

مشاوره گرایش مشاوره شغلی

مشاوره گرایش مشاوره توانبخشی

روانشناسی بالینی کودک و نوجوان

روانشناسی تربیتی

روانشناسی اسلامی گرایش روانشناسی مثبت گرا

روانشناسی عمومی

روانشناسی شخصیت