نمونه سوال مهندسی شهر سازی پیام نور باجواب

نمونه سوال مهندسی شهر سازی پیام نور باجواب

دانشجویان گرامی دانشگاه پیام نور:

نمونه سوال مهندسی شهر سازی پیام نور باجواب تستی و پاسخنامه تشریحی به صورت کتابچه! دروس رشته خود را در جدول زیر مشاهده کنید:

برای مشاهده جزئیات هر کتابچه، بر روی نام درس کلیک کنید و برای دانلود درس مورد نظر بر روی دکمه سمت چپ هر درس کلیک کنید و پس از اینکه تمام دروس مورد نظر خود را به سبد خرید اضافه کردید با کلیک بر روی دکمه پرداخت به صفحه پرداخت منتقل می شوید.

 

۱۲۱۳۲۰۹فارسی عمومی 
رایگان – اضافه به سبد خرید
۱۲۱۲۲۵۵زبان خارجه 
رایگان – اضافه به سبد خرید
۱۱۱۱۴۷۱ریاضیات 
رایگان – اضافه‌ به سبدخرید
۱۸۱۳۰۵۷مبانی شهرسازی 
رایگان – اضافه‌ به سبدخرید
۱۸۱۳۰۰۲آمار در شهرسازی 
رایگان – اضافه‌ به سبدخرید
۱۸۱۳۰۵۸بیان معماری 
رایگان – اضافه به سبد خرید
۱۸۱۳۰۱۲جغرافیای شهری 
۴,۰۰۰ ریال – اضافه به سبد خرید
۱۲۳۳۰۳۹تفسیرموضوعی نهج البلاغه 
رایگان – اضافه به سبد خرید
۱۲۳۳۰۲۸تفسیر موضوعی قرآن کریم 
رایگان – اضافه به سبد خرید
۱۱۱۳۳۱۴فیزیک 
رایگان – اضافه‌ به سبدخرید
۱۸۱۳۰۵۹درک و بیان محیط شهری به زودی …
۱۸۱۳۰۶۰هندسه احجام و پرسپکتیو 
رایگان – اضافه‌ به سبدخرید
۱۱۱۱۳۷۴معادلات دیفرانسیل 
۴,۰۰۰ ریال – اضافه‌ به سبدخرید
۱۸۱۳۰۱۴مدل های کمی در شهرسازی 
رایگان – اضافه‌ به سبدخرید
۱۸۱۳۰۶۱ترسیم مقدماتی به زودی …
۱۲۳۳۰۲۵اندیشه اسلامی ۱
رایگان – اضافه‌ به سبدخرید
۱۸۱۳۰۶۲ترسیم پیشرفته به زودی …
۱۸۱۳۰۶۳مبانی و روشهای برنامه ریزی شهری به زودی …
۱۸۱۳۰۱۰کاربرد نقشه برداری در شهرسازی 
۴,۰۰۰ ریال – اضافه‌ به سبدخرید
۱۸۱۳۰۶۴مبانی برنامه ریزی شبکه حمل و نقل شهری 
۴,۰۰۰ ریال – اضافه‌ به سبدخرید
۱۸۱۳۰۱۳جامعه شناسی شهری 
۴,۰۰۰ ریال – اضافه به سبد خرید
۱۲۳۳۰۲۶اندیشه اسلامی ۲ 
رایگان – اضافه‌ به سبدخرید
۱۸۱۳۰۶۵اصول سیستمهای اطلاعات مکانی 
۴,۰۰۰ ریال – اضافه‌ به سبدخرید
۱۸۱۳۰۶۶مبانی و روشهای طراحی شهری به زودی …
۱۸۱۳۰۱۷تاریخ شهر و شهرسازی در جهان به زودی …
۱۸۱۳۰۶۷کارگاه شهرسازی ۱ به زودی …
۱۸۱۳۰۶۸مبانی طراحی شبکه حمل و نقل درون شهری به زودی …
۱۲۱۲۴۰۰آشنایی با دفاع مقدس 
رایگان – اضافه به سبد خرید
۱۲۲۹۱۲۷فرهنگ و تمدن اسلامو ایران 
رایگان – اضافه به سبد خرید
۱۸۱۳۰۸۱شناخت و تحلیل فضای شهری 
رایگان – اضافه‌ به سبدخرید
۱۸۱۳۰۶۹تاسیسات و زیرساخت های شهری به زودی …
۱۸۱۳۰۷۰کارگاه شهرسازی ۲ به زودی …
۱۸۱۳۰۱۵اقتصاد شهری 
۴,۰۰۰ ریال – اضافه به سبد خرید
۱۲۳۳۰۲۷آیین زندگی (اخلاق کاربردی) 
رایگان – اضافه به سبد خرید
۱۲۳۳۰۲۹اخلاق اسلامی (مبانی و مفاهیم) 
رایگان – اضافه به سبد خرید
۱۲۱۱۴۱۰فلسفه اخلاق (باتکیه بر مباحث تربیتی) 
رایگان – اضافه به سبد خرید
۱۸۱۳۰۱۱زبان تخصصی 
رایگان – اضافه‌ به سبدخرید
۱۸۱۳۰۷۱برنامه ریزی بافت های تاریخی و فرسوده به زودی …
۱۸۱۳۰۷۲کارگاه شهرسازی ۳ به زودی …
۱۸۱۳۰۱۶روش تحقیق در شهرسازی 
رایگان – اضافه‌ به سبدخرید
۱۲۲۳۱۷۴آشنایی با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
رایگان – اضافه به سبد خرید
۱۲۲۰۴۲۴انقلاب اسلامی ایران 
رایگان – اضافه به سبد خرید
۱۲۲۰۴۷۸اندیشه سیاسی امام خمینی 
رایگان – اضافه به سبد خرید
۱۸۱۳۰۷۳تفسیر عکس های هوایی و ماهواره ای به زودی …
۱۸۱۳۰۲۷مسکن 
۴,۰۰۰ ریال – اضافه به سبد خرید
۱۸۱۳۰۷۴کارگاه شهرسازی ۴  به زودی …
۱۸۱۳۰۷۵تاریخ شهرهای ایرانی – اسلامی  به زودی …
۱۸۱۳۰۳۵کاربرد رایانه در شهرسازی  به زودی …
۱۲۳۳۰۴۴دانش خانواده و جمعیت 
رایگان – اضافه به سبد خرید
۱۲۲۰۶۵۷حفظ جزء سی قرآن کریم 
رایگان – اضافه به سبد خرید
۱۸۱۳۰۷۶آشنایی با معماری معاصر 
رایگان – اضافه‌ به سبدخرید
۱۸۱۳۰۷۷مبانی مهندسی معماری و ساختمان به زودی …
۱۸۱۳۰۷۸کارگاه شهرسازی ۵ به زودی …
۱۸۱۳۰۳۷بوم شناسی و برنامه ریزی و طراحی محیطی 
رایگان – اضافه‌ به سبدخرید
۱۸۱۳۰۳۹طراحی و کاربرد نظام اطلاعات شهری به زودی …
۱۸۱۳۰۳۲برنامه ریزی منطقه ای 
۴,۰۰۰ ریال – اضافه‌ به سبدخرید
۱۸۱۳۰۷۹روانشناسی محیطی به زودی …
۱۸۱۳۰۴۱سمینار مسائل شهری  به زودی …
۱۸۱۳۰۳۸حقوق و قوانین شهری  به زودی …

This site is protected by wp-copyrightpro.com