نمونه سوال مهندسی کشاورزی پیام نور باجواب

نمونه سوال مهندسی کشاورزی پیام نور باجواب

دانشجویان گرامی دانشگاه پیام نور:

نمونه سوال مهندسی کشاورزی پیام نور باجواب تستی و پاسخنامه تشریحی به صورت کتابچه! دروس رشته خود را در جدول زیر مشاهده کنید:

برای مشاهده جزئیات هر کتابچه، بر روی نام درس کلیک کنید و برای دانلود درس مورد نظر بر روی دکمه سمت چپ هر درس کلیک کنید و پس از اینکه تمام دروس مورد نظر خود را به سبد خرید اضافه کردید با کلیک بر روی دکمه پرداخت به صفحه پرداخت منتقل می شوید.

 

1111115 ریاضیات 1
1114093 شيمی عمومی
1121043 گياه شناسی عمومی
1113112 فيزيك عمومی
1213209 فارسی عمومی  
1212255 زبان خارجه  
1121005 زراعت عمومی
1121045 هوا و اقليم شناسی كشاورزی
1121047 خاكشناسی عمومی
1121053 دامپروری عمومی
1121061 باغبانی عمومی
1121049 آمار و احتمالات و كاربرد آن در كشاورزی
1233039 تفسیر موضوعی نهج البلاغه
1233028 تفسیر موضوعی قرآن کریم  
1121055 جنگلداری
1121051 اصول اقتصاد كشاورزی
1121064 آفات و بيماريهای گياهی
1121056 ماشينهای كشاورزی
1121058 آبياری عمومی
1121060 اصول آموزش و ترويج كشاورزی ومنابع طبيعی
1233025 اندیشه اسلامی 1
1121066 آبخيزداری و حفاظت آب و خاك
1225009 زبان تخصصی
1114203 شيمی آلی
1112155 ژنتيك
1121001 طرح آزمايشهای كشاورزی
1411237 تشريح و رده بندی گياهی
1233026 اندیشه اسلامی 2
1411053 اكولوژی عمومی
1114204 بيوشيمی عمومی
1411083 فيزيولوژی گياهان زراعی
1411084 اصول اصلاح نباتات
1411086 رابطه آب و خاك وگياه
1411087 زراعت غلات
1212400 آشنایی با دفاع مقدس
1229127 فرهنگ و تمدن اسلام و ایران  
1121050 شناخت محيط زيست
1411058 مبانی كشاورزی پايدار
1411094 سم شناسی
1411238 ميوه های مناطق معتدله و ميوه های ريز
1411088 علفهای هرز و كنترل آنها
1411092 گياهان دارويی
1411093 ديم كاری
1233027 آیین زندگی (اخلاق کاربردی)  
1233029 اخلاق اسلامی (مبانی و مفاهیم)  
1211410 فلسفه اخلاق  
1121063 مرتعداری
1411096 بيماريهای مهم گياهی و كنترل آنها
1411098 زراعت گياهان علوفه ای و صنعتی
1411099 فيزيولوژی بعد از برداشت
1411100 ازدياد نباتات
1411240 ميوه مناطق گرمسيری و نيمه گرمسيری
1223174 آشنایی با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
1220424 انقلاب اسلامی ایران  
1220478 اندیشه سیاسی امام خمینی
1411102 كنترل و گواهی بذر
1411103 آفات مهم گياهی و كنترل آنها
1411105 سبزيكاری و گلكاری
1411107 مبانی كشت بافت گياهی و بيوتكنولوژی
1411108 قارچ، ويروس، نماتد و پروكاريوتهای بيماری زا
1411082 آفات انباری
1220657 حفظ جزء سی قرآن کریم
1233044 دانش خانواده و جمعیت