نمونه سوال مهندسی کشاورزی پیام نور باجواب

نمونه سوال مهندسی کشاورزی پیام نور باجواب

دانشجویان گرامی دانشگاه پیام نور:

نمونه سوال مهندسی کشاورزی پیام نور باجواب تستی و پاسخنامه تشریحی به صورت کتابچه! دروس رشته خود را در جدول زیر مشاهده کنید:

برای مشاهده جزئیات هر کتابچه، بر روی نام درس کلیک کنید و برای دانلود درس مورد نظر بر روی دکمه سمت چپ هر درس کلیک کنید و پس از اینکه تمام دروس مورد نظر خود را به سبد خرید اضافه کردید با کلیک بر روی دکمه پرداخت به صفحه پرداخت منتقل می شوید.

 

1111115 ریاضیات 1
1114093 شيمی عمومی
1121043 گياه شناسی عمومی
1113112 فيزيك عمومی
1213209 فارسی عمومی  
1212255 زبان خارجه  
1121005 زراعت عمومی
1121045 هوا و اقليم شناسی كشاورزی
1121047 خاكشناسی عمومی
1121053 دامپروری عمومی
1121061 باغبانی عمومی
1121049 آمار و احتمالات و كاربرد آن در كشاورزی
1233039 تفسیر موضوعی نهج البلاغه
1233028 تفسیر موضوعی قرآن کریم  
1121055 جنگلداری
1121051 اصول اقتصاد كشاورزی
1121064 آفات و بيماريهای گياهی
1121056 ماشينهای كشاورزی
1121058 آبياری عمومی
1121060 اصول آموزش و ترويج كشاورزی ومنابع طبيعی
1233025 اندیشه اسلامی 1
1121066 آبخيزداری و حفاظت آب و خاك
1225009 زبان تخصصی
1114203 شيمی آلی
1112155 ژنتيك
1121001 طرح آزمايشهای كشاورزی
1411237 تشريح و رده بندی گياهی
1233026 اندیشه اسلامی 2
1411053 اكولوژی عمومی
1114204 بيوشيمی عمومی
1411083 فيزيولوژی گياهان زراعی
1411084 اصول اصلاح نباتات
1411086 رابطه آب و خاك وگياه
1411087 زراعت غلات
1212400 آشنایی با دفاع مقدس
1229127 فرهنگ و تمدن اسلام و ایران  
1121050 شناخت محيط زيست
1411058 مبانی كشاورزی پايدار
1411094 سم شناسی
1411238 ميوه های مناطق معتدله و ميوه های ريز
1411088 علفهای هرز و كنترل آنها
1411092 گياهان دارويی
1411093 ديم كاری
1233027 آیین زندگی (اخلاق کاربردی)  
1233029 اخلاق اسلامی (مبانی و مفاهیم)  
1211410 فلسفه اخلاق  
1121063 مرتعداری
1411096 بيماريهای مهم گياهی و كنترل آنها
1411098 زراعت گياهان علوفه ای و صنعتی
1411099 فيزيولوژی بعد از برداشت
1411100 ازدياد نباتات
1411240 ميوه مناطق گرمسيری و نيمه گرمسيری
1223174 آشنایی با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
1220424 انقلاب اسلامی ایران  
1220478 اندیشه سیاسی امام خمینی
1411102 كنترل و گواهی بذر
1411103 آفات مهم گياهی و كنترل آنها
1411105 سبزيكاری و گلكاری
1411107 مبانی كشت بافت گياهی و بيوتكنولوژی
1411108 قارچ، ويروس، نماتد و پروكاريوتهای بيماری زا
1411082 آفات انباری
1220657 حفظ جزء سی قرآن کریم
1233044 دانش خانواده و جمعیت  

برچسب ها

   دانلود نمونه سوال امتحانی نمونه مهندسی کشاورزی باجواب   نمونه سوال نمونه مهندسی کشاورزی باجواب پیام نور با پاسخ   سوالات نمونه مهندسی کشاورزی باجواب پیام نور   نمونه سوال نمونه مهندسی کشاورزی باجواب پیام نور   دانلود سوالات نمونه مهندسی کشاورزی باجواب پیام نور   دانلود نمونه سوالات نمونه مهندسی کشاورزی باجواب پیام نور   دانلود نمونه سوال نمونه مهندسی کشاورزی باجواب پیام نور   نمونه سوال نمونه مهندسی کشاورزی باجواب پیام نور با جواب   دانلود نمونه سوال نمونه مهندسی کشاورزی باجواب   نمونه مهندسی کشاورزی باجواب   دانلود نمونه سوالات نمونه مهندسی کشاورزی باجواب پیام نور با جواب تستی   دانلود نمونه سوال نمونه مهندسی کشاورزی باجواب پیام نور با جواب تستی   سوالات نمونه مهندسی کشاورزی باجواب با جواب   سوالات نمونه مهندسی کشاورزی باجواب پیام نور   سوالات نمونه مهندسی کشاورزی باجواب پیام نور با پاسخ   سوالات پیام نور      سوالات با پاسخنامه