نمونه سوال مهندسی کشاورزی پیام نور باجواب

نمونه سوال مهندسی کشاورزی پیام نور باجواب

دانشجویان گرامی دانشگاه پیام نور:

نمونه سوال مهندسی کشاورزی پیام نور باجواب تستی و پاسخنامه تشریحی به صورت کتابچه! دروس رشته خود را در جدول زیر مشاهده کنید:

برای مشاهده جزئیات هر کتابچه، بر روی نام درس کلیک کنید و برای دانلود درس مورد نظر بر روی دکمه سمت چپ هر درس کلیک کنید و پس از اینکه تمام دروس مورد نظر خود را به سبد خرید اضافه کردید با کلیک بر روی دکمه پرداخت به صفحه پرداخت منتقل می شوید.

 

1111115 ریاضیات 1
1114093 شیمی عمومی
1121043 گیاه شناسی عمومی
1113112 فیزیک عمومی
1213209 فارسی عمومی  
1212255 زبان خارجه  
1121005 زراعت عمومی
1121045 هوا و اقلیم شناسی کشاورزی
1121047 خاکشناسی عمومی
1121053 دامپروری عمومی
1121061 باغبانی عمومی
1121049 آمار و احتمالات و کاربرد آن در کشاورزی
1233039 تفسیر موضوعی نهج البلاغه
1233028 تفسیر موضوعی قرآن کریم  
1121055 جنگلداری
1121051 اصول اقتصاد کشاورزی
1121064 آفات و بیماریهای گیاهی
1121056 ماشینهای کشاورزی
1121058 آبیاری عمومی
1121060 اصول آموزش و ترویج کشاورزی ومنابع طبیعی
1233025 اندیشه اسلامی 1
1121066 آبخیزداری و حفاظت آب و خاک
1225009 زبان تخصصی
1114203 شیمی آلی
1112155 ژنتیک
1121001 طرح آزمایشهای کشاورزی
1411237 تشریح و رده بندی گیاهی
1233026 اندیشه اسلامی 2
1411053 اکولوژی عمومی
1114204 بیوشیمی عمومی
1411083 فیزیولوژی گیاهان زراعی
1411084 اصول اصلاح نباتات
1411086 رابطه آب و خاک وگیاه
1411087 زراعت غلات
1212400 آشنایی با دفاع مقدس
1229127 فرهنگ و تمدن اسلام و ایران  
1121050 شناخت محیط زیست
1411058 مبانی کشاورزی پایدار
1411094 سم شناسی
1411238 میوه های مناطق معتدله و میوه های ریز
1411088 علفهای هرز و کنترل آنها
1411092 گیاهان دارویی
1411093 دیم کاری
1233027 آیین زندگی (اخلاق کاربردی)  
1233029 اخلاق اسلامی (مبانی و مفاهیم)  
1211410 فلسفه اخلاق  
1121063 مرتعداری
1411096 بیماریهای مهم گیاهی و کنترل آنها
1411098 زراعت گیاهان علوفه ای و صنعتی
1411099 فیزیولوژی بعد از برداشت
1411100 ازدیاد نباتات
1411240 میوه مناطق گرمسیری و نیمه گرمسیری
1223174 آشنایی با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
1220424 انقلاب اسلامی ایران  
1220478 اندیشه سیاسی امام خمینی
1411102 کنترل و گواهی بذر
1411103 آفات مهم گیاهی و کنترل آنها
1411105 سبزیکاری و گلکاری
1411107 مبانی کشت بافت گیاهی و بیوتکنولوژی
1411108 قارچ، ویروس، نماتد و پروکاریوتهای بیماری زا
1411082 آفات انباری
1220657 حفظ جزء سی قرآن کریم
1233044 دانش خانواده و جمعیت