دانلود کتابچه نمونه سوال پیام نور -دروس رشته مهندسی مکانیزاسیون کشاورزی (مخصوص ورودیهای 95 و بعد ) به همراه پاسخنامه!

برای مشاهده جزئیات هر کتابچه، بر روی نام درس کلیک کنید.

1111115 رياضيات(1)
1113316  فيزيك(1)
1114315 شيمی عمومی
1415008 باغبانی عمومی
1213209 فارسی عمومی  
1212255 زبان خارجه  
1111116 رياضيات(2)
1113318  فيزيك (2) فاقد منبع
1415035 هواشناسی كشاورزی
1415036 مديريت مهندسی فاقد منبع
1415037 آمار مهندسی فاقد منبع
1415038 زراعت عمومی
1233039 تفسیر موضوعی نهج البلاغه
1233028 تفسیر موضوعی قرآن کریم  
1415039 طرح و تحليل آزمايش های مهندسی
1115269 برنامه نويسی رايانه فاقد منبع
1415040 نقشه كشی صنعتی (1) فاقد منبع
1415041 مبانی مديريت انرژی فاقد منبع
1415042 ماشين های كشاورزی عمومی
1415043 سياستها و قوانين زيست محيطی
1233025 اندیشه اسلامی 1
1415044 مبانی مهندسی برق (1) فاقد منبع
1414006 آبياری عمومی
1415046 مديريت وكنترل پروژه فاقد منبع
1415047 موتورهای درون سوز فاقد منبع
1415049 منابع انرژی تجديد پذير به زودی …
1233026 اندیشه اسلامی 2
1221271 اقتصاد خرد
1415051 مكانيزاسيون كشاورزی
1415052 منابع توليد و تأمين انرژی فاقد منبع
1415053 تغييرات آب و هوايی فاقد منبع
1415054 استاتيك و مقاومت مصالح فاقد منبع
1212400 آشنایی با دفاع مقدس
1229127 فرهنگ و تمدن اسلام و ایران  
1415056 تحقيق در عمليات مكانيزاسيون کشاورزی 1 فاقد منبع
1415057 بهره وری و روش های حفظ انرژی فاقد منبع
1414008 مساحی و نقشه برداری
1415058 اقتصاد انرژی به زودی …
1322009 اصول شبيه سازی به زودی …
1233027 آیین زندگی (اخلاق کاربردی)  
1233029 اخلاق اسلامی (مبانی و مفاهیم)  
1211410 فلسفه اخلاق  
1415059 بازاريابی و اقتصاد كشاورزی
1415060 مميزی انرژی فاقد منبع
1415061 اقتصاد محيط زيست فاقد منبع
1415062 ترموديناميك و انتقال حرارت
1212335 زبان انگليسی تخصصی فاقد منبع
1223174 آشنایی با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
1220424 انقلاب اسلامی ایران  
1220478 اندیشه سیاسی امام خمینی
1415063 اقتصاد مهندسی فاقد منبع
1415064 سامانه های پشتيبان تصميم گيری فاقد منبع
1415066 ارزيابی چرخه زيست فاقد منبع
1415067 اندازه گيری و ارزشيابی آلودگی ها فاقد منبع
1415033 تكنولوژی حفاظت آب وخاك
1220657 حفظ جزء سی قرآن کریم
1233044 دانش خانواده و جمعیت