نمونه سوال مشاوره و راهنمایی پیام نور با جواب

نمونه سوال مشاوره و راهنمایی پیام نور

دانشجویان گرامی دانشگاه پیام نور:

نمونه سوال مشاوره و راهنمایی پیام نور با جواب تستی و پاسخنامه تشریحی به صورت کتابچه! دروس رشته خود را در جدول زیر مشاهده کنید:

برای مشاهده جزئیات هر کتابچه، بر روی نام درس کلیک کنید و برای دانلود درس مورد نظر بر روی دکمه سمت چپ هر درس کلیک کنید و پس از اینکه تمام دروس مورد نظر خود را به سبد خرید اضافه کردید با کلیک بر روی دکمه پرداخت به صفحه پرداخت منتقل می شوید.

 

۱۲۱۷۰۵۶روانشناسی عمومی ۱ 
رایگان – اضافه به سبد خرید
۱۲۱۱۰۰۹کلیات فلسفه 
۴,۰۰۰ ریال – اضافه به سبد خرید
۱۲۱۷۰۵۵مبانی و اصول راهنمایی و مشاوره 
۴,۰۰۰ ریال – اضافه‌ به سبدخرید
۱۲۱۳۲۱۰فارسی عمومی 
رایگان – اضافه به سبد خرید
۱۲۱۲۲۵۶زبان خارجه 
رایگان – اضافه به سبد خرید
۱۲۱۷۱۰۵روانشناسی اجتماعی 
۴,۰۰۰ ریال – اضافه‌ به سبدخرید
۱۲۱۱۳۶۵روانشناسی تربیتی 
۱۵,۰۰۰ ریال – اضافه به سبد خرید
۱۲۱۷۰۴۹متون زبان تخصصی روانشناسی و علوم تربیتی 
۴,۰۰۰ ریال – اضافه به سبد خرید
۱۲۱۷۰۴۶روانشناسی رشد ۱
۵,۰۰۰ ریال – اضافه‌ به سبدخرید
۱۱۱۷۰۰۴آمار توصیفی 
۵,۰۰۰ ریال – اضافه به سبد خرید
۱۲۱۱۰۰۶فلسفه آموزش و پرورش 
۴,۰۰۰ ریال – اضافه به سبد خرید
۱۲۱۷۰۰۶روانشناسی عمومی ۲ 
۴,۰۰۰ ریال – اضافه به سبد خرید
۱۲۳۳۰۳۸تفسیر موضوعی نهج البلاغه 
رایگان – اضافه به سبد خرید
۱۲۳۳۰۳۲تفسیر موضوعی قرآن کریم 
رایگان – اضافه به سبد خرید
۱۲۱۷۱۸۶روانشناسی یادگیری 
۴,۰۰۰ ریال – اضافه به سبد خرید
۱۲۱۷۰۵۱روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی 
۴,۰۰۰ ریال – اضافه‌ به سبدخرید
۱۲۱۱۴۰۷روانشناسی شخصیت (نظریه ها و مفاهیم) 
۴,۰۰۰ ریال – اضافه‌ به سبدخرید
۱۲۱۷۰۵۳روشهای تغییر و اصلاح رفتار 
۴,۰۰۰ ریال – اضافه‌ به سبدخرید
۱۲۱۱۳۶۷روانسنجی 
۴,۰۰۰ ریال – اضافه‌ به سبدخرید
۱۱۱۷۰۰۵آمار استنباطی 
۴,۰۰۰ ریال – اضافه به سبد خرید
۱۲۳۳۰۳۰  اندیشه اسلامی ۱   
رایگان – اضافه به سبد خرید
۱۲۱۱۰۰۴کاربرد آزمونهای روانی  
۴,۰۰۰ ریال – اضافه‌ به سبدخرید
۱۲۱۱۰۰۵اصول و فنون راهنمایی و مشاوره خانواده 
۴,۰۰۰ ریال – اضافه‌ به سبدخرید
۱۲۱۱۳۶۶مقدمات روشهای تحقیق در روانشناسی و علوم تربیتی 
۵,۰۰۰ ریال – اضافه‌ به سبدخرید
۱۲۱۱۰۰۷روشها و فنون تدریس 
۵,۰۰۰ ریال – اضافه‌ به سبدخرید
۱۲۱۷۰۳۵اختلالات یادگیری 
۴,۰۰۰ ریال – اضافه به سبد خرید
۱۲۱۷۰۵۲روانشناسی پویایی گروه 
۴,۰۰۰ ریال – اضافه‌ به سبدخرید
۱۲۳۳۰۳۱ اندیشه اسلامی ۲  
رایگان – اضافه به سبد خرید
۱۲۱۱۳۵۹مبانی جامعه شناسی  
۴,۰۰۰ ریال – اضافه‌ به سبدخرید
۱۲۱۲۰۴۴زبان تخصصی مشاوره 
۴,۰۰۰ ریال – اضافه‌ به سبدخرید
۱۲۱۷۱۰۶روانشناسی از دیدگاه دانشمندان اسلامی  
۴,۰۰۰ ریال – اضافه به سبد خرید
۱۱۱۲۰۰۳فیزیولوژی اعصاب و غدد  
۴,۰۰۰ ریال – اضافه به سبد خرید
۱۲۱۱۰۹۳آسیب شناسی روانی ۱  
۴,۰۰۰ ریال – اضافه به سبد خرید
۱۲۱۷۱۰۸مددکاری اجتماعی 
۴,۰۰۰ ریال – اضافه‌ به سبدخرید
۱۲۱۲۳۰۰آشنایی با دفاع مقدس 
رایگان – اضافه به سبد خرید
۱۲۲۹۱۲۸فرهنگ و تمدن اسلام و ایران
رایگان – اضافه به سبد خرید
۱۲۱۱۳۶۰آسیب شناسی اجتماعی  
۴,۰۰۰ ریال – اضافه به سبد خرید
۱۲۱۱۳۶۴کاربرد کامپبوتر در روانشناسی  
۴,۰۰۰ ریال – اضافه به سبد خرید
۱۲۱۱۴۴۹نظریه های مشاوره و روان درمانی۱  
۴,۰۰۰ ریال – اضافه به سبد خرید
۱۲۱۱۰۹۰فناوری آموزشی  
۱۲۱۱۴۰۸روانشناسی رشد ۲ 
۴,۰۰۰ ریال – اضافه به سبد خرید
۱۲۱۱۰۹۵خانواده نا بسامان 
۴,۰۰۰ ریال – اضافه‌ به سبدخرید
۱۲۱۱۰۹۴مسائل نوجوانان و جوانان در ایران و معاصر 
۴,۰۰۰ ریال – اضافه‌ به سبدخرید
۱۲۲۰۴۳۳آیین زندگی (اخلاق کاربردی) 
رایگان – اضافه به سبد خرید
۱۲۳۳۰۳۳ اخلاق اسلامی (مبانی و مفاهیم) 
۵,۰۰۰ ریال – اضافه به سبد خرید
۱۲۱۱۴۱۱فلسفه اخلاق (با تکیه بر مباحث تربیتی)
رایگان – اضافه‌ به سبدخرید
۱۲۱۱۳۶۱راهنمایی و مشاوره شغلی و نظریه های مربوط به آن 
۴,۰۰۰ ریال – اضافه‌ به سبدخرید
۱۲۱۱۰۹۶مهارتهای ارتباطی کلاس 
۴,۰۰۰ ریال – اضافه‌ به سبدخرید
۱۲۱۱۳۶۳نظریه های مشاوره و رواندرمانی ۲ 
۴,۰۰۰ ریال – اضافه‌ به سبدخرید
۱۲۱۷۱۰۷بهداشت روانی 
۴,۰۰۰ ریال – اضافه به سبد خرید
۱۲۱۱۰۹۹بازی درمانی 
۴,۰۰۰ ریال – اضافه‌ به سبدخرید
۱۲۱۱۱۰۲مدیریت مراکز راهنمایی و مشاوره 
۴,۰۰۰ ریال – اضافه‌ به سبدخرید
۱۲۱۱۰۹۸آسیب شناسی روانی ۲ 
۴,۰۰۰ ریال – اضافه به سبد خرید
۱۲۲۳۱۷۵آشنایی با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران 
رایگان – اضافه به سبد خرید
۱۲۲۰۴۳۴انقلاب اسلامی ایران 
رایگان – اضافه به سبد خرید
۱۲۲۰۴۷۹اندیشه سیاسی امام خمینی 
رایگان – اضافه به سبد خرید
۱۲۱۷۱۰۹مقدمات روانپزشکی 
۴,۰۰۰ ریال – اضافه‌ به سبدخرید
۱۲۱۱۳۶۲روابط انسانی و بهبود آن در سازمانها 
۴,۰۰۰ ریال – اضافه‌ به سبدخرید
۱۲۱۱۴۰۹راهنمایی و مشاوره گروهی
۴,۰۰۰ ریال – اضافه‌ به سبدخرید
۱۲۱۱۱۰۱اصول و فنون راهنمایی و مشاوره سالمندان 
۴,۰۰۰ ریال – اضافه‌ به سبدخرید
۱۲۱۱۱۰۳نهاد خانواده در اسلام و ایران 
۶,۰۰۰ ریال – اضافه‌ به سبدخرید
۱۲۲۰۶۵۷حفظ جزء سی قرآن کریم 
رایگان – اضافه به سبد خرید
۱۲۳۳۰۴۳دانش خانواده و جمعیت 
رایگان – اضافه به سبد خرید

This site is protected by wp-copyrightpro.com