نمونه سوال مدیریت و برنامه ریزی آموزشی پیام نور با جواب

نمونه سوال مدیریت و برنامه ریزی آموزشی پیام نور با جواب

دانشجویان گرامی دانشگاه پیام نور:

نمونه سوال مدیریت و برنامه ریزی آموزشی پیام نور با جواب تستی و پاسخنامه تشریحی به صورت کتابچه! دروس رشته خود را در جدول زیر مشاهده کنید:

برای مشاهده جزئیات هر کتابچه، بر روی نام درس کلیک کنید و برای دانلود درس مورد نظر بر روی دکمه سمت چپ هر درس کلیک کنید و پس از اینکه تمام دروس مورد نظر خود را به سبد خرید اضافه کردید با کلیک بر روی دکمه پرداخت به صفحه پرداخت منتقل می شوید.

۱۲۱۷۰۵۶روانشناسی عمومی۱ 
رایگان – اضافه به سبد خرید
۱۲۱۱۰۰۹کلیات فلسفه 
۴,۰۰۰ ریال – اضافه به سبد خرید
۱۲۱۷۰۵۵مبانی و اصول راهنمایی و مشاوره
۴,۰۰۰ ریال – اضافه به سبد خرید
۱۱۱۷۰۰۴آمار توصیفی 
۵,۰۰۰ ریال – اضافه‌ به سبدخرید
۱۲۱۳۲۱۰فارسی عمومی 
رایگان – اضافه به سبد خرید
۱۲۱۲۲۵۶زبان خارجه 
رایگان – اضافه به سبد خرید
۱۲۱۷۱۰۵روانشناسی اجتماعی 
۴,۰۰۰ ریال – اضافه به سبدخرید
۱۲۱۱۳۶۵روانشناسی تربیتی 
۱۵,۰۰۰ ریال – اضافه به سبد خرید
۱۲۱۷۰۴۹متون زبان تخصصی رواشناسی و علوم تربیتی 
۴,۰۰۰ ریال – اضافه‌ به سبدخرید
۱۲۱۷۰۴۶روانشناسی رشد ۱ 
۵,۰۰۰ ریال – اضافه‌ به سبدخرید
۱۲۱۱۰۰۶فلسفه آموزش و پرورش 
۴,۰۰۰ ریال – اضافه به سبد خرید
۱۲۱۷۰۰۶روانشناسی عمومی۲ 
۴,۰۰۰ ریال – اضافه‌ به سبدخرید
۱۲۳۳۰۳۸تفسیر موضوعی نهج البلاغه 
رایگان – اضافه به سبد خرید
۱۲۳۳۰۳۲تفسیر موضوعی قرآن کریم 
رایگان – اضافه به سبد خرید
۱۲۱۷۱۸۶روانشناسی یادگیری 
۴,۰۰۰ ریال – اضافه به سبد خرید
۱۲۱۷۰۵۱روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی 
۴,۰۰۰ ریال – اضافه‌ به سبدخرید
۱۲۱۱۴۰۷روانشناسی شخصیت (نظریه ها و مفاهیم) 
۴,۰۰۰ ریال – اضافه‌ به سبدخرید
۱۲۱۱۳۶۷روان سنجی 
۴,۰۰۰ ریال – اضافه‌ به سبدخرید
۱۱۱۷۰۰۵آمار استنباطی 
۴,۰۰۰ ریال – اضافه‌ به سبدخرید
۱۲۱۷۰۵۳روشهای تغییر و اصلاح رفتار 
۴,۰۰۰ ریال – اضافه‌ به سبدخرید
۱۲۳۳۰۳۰اندیشه اسلامی ۱ 
رایگان – اضافه به سبد خرید
۱۲۱۱۰۰۴کاربرد آزمونهای روانی 
۴,۰۰۰ ریال – اضافه‌ به سبدخرید
۱۲۱۱۰۰۵اصول و فنون راهنمایی و مشاوره خانواده 
۴,۰۰۰ ریال – اضافه‌ به سبدخرید
۱۲۱۱۳۶۶مقدمات روشهای تحقیق در روانشناسی وعلوم تربیتی 
۵,۰۰۰ ریال – اضافه به سبد خرید
۱۲۱۱۰۰۷روشها و فنون تدریس 
۵,۰۰۰ ریال – اضافه‌ به سبدخرید
۱۲۱۷۰۳۵اختلالات یادگیری 
۴,۰۰۰ ریال – اضافه‌ به سبدخرید
۱۲۱۷۰۵۲روانشناسی پویایی گروه 
۴,۰۰۰ ریال – اضافه به سبد خرید
۱۲۱۱۰۰۸اصول و مبانی آموزش و پرورش 
۴,۰۰۰ ریال – اضافه به سبد خرید
۱۲۳۳۰۳۱اندیشه اسلامی ۲ 
رایگان – اضافه به سبد خرید
۱۲۱۱۰۲۲مقدمات برنامه ریزی آموزشی و درسی 
۴,۰۰۰ ریال – اضافه‌ به سبدخرید
۱۲۱۲۰۲۰زبان تخصصی ( برنامه ریزی درسی) 
۴,۰۰۰ ریال – اضافه‌ به سبدخرید
۱۲۱۱۰۲۳تاریخ آموزش و پرورش در اسلام وایران 
۵,۰۰۰ ریال – اضافه به سبد خرید
۱۲۱۲۳۰۰آشنایی با دفاع مقدس 
رایگان – اضافه به سبد خرید
۱۲۱۱۳۵۴کاربرد کامپیوتر در مدیریت 
۴,۰۰۰ ریال – اضافه‌ به سبدخرید
۱۲۱۵۴۲۷تربیت بدنی 
رایگان – اضافه به سبد خرید
۱۲۱۱۰۴۲فناوری آموزشی 
۴,۰۰۰ ریال – اضافه‌ به سبدخرید
۱۲۱۱۰۴۳مدیریت آموزشی 
۴,۰۰۰ ریال – اضافه‌ به سبدخرید
۱۲۱۱۰۴۴آموزش و پرورش تطبیقی 
۵,۰۰۰ ریال – اضافه‌ به سبدخرید
۱۲۱۱۰۴۵جامعه شناسی آموزش و پرورش 
۵,۰۰۰ ریال – اضافه‌ به سبدخرید
۱۲۱۱۳۵۵اصول برنامه ریزی آموزشی 
۵,۰۰۰ ریال – اضافه‌ به سبدخرید
۱۲۱۱۰۴۸درآمدی بر نقش ادبیات 
۵,۰۰۰ ریال – اضافه‌ به سبدخرید
۱۲۱۱۰۱۱مقدمات تکنولوژی آموزشی 
۷,۰۰۰ ریال – اضافه‌ به سبدخرید
۱۲۱۱۰۱۰آموزش بزرگسالان 
۶,۰۰۰ ریال – اضافه‌ به سبدخرید
۱۲۱۱۰۴۶مدیریت کتابخانه 
۶,۰۰۰ ریال – اضافه‌ به سبدخرید
۱۲۲۰۴۳۳آیین زندگی )اخلاق کاربردی 
رایگان – اضافه به سبد خرید
۱۲۳۳۰۳۳اخلاق اسلامی (مبانی و مفاهیم )
رایگان – اضافه به سبد خرید
۱۲۱۱۴۱۱فلسفه اخلاق (با تکیه بر مباحث تربیتی) 
رایگان – اضافه به سبد خرید
۱۲۱۱۳۵۶نظارت و راهنمایی تعلیماتی 
۴,۰۰۰ ریال – اضافه‌ به سبدخرید
۱۲۱۱۰۴۷مسائل آموزش و پرورش ایران 
۵,۰۰۰ ریال – اضافه‌ به سبدخرید
۱۲۱۱۰۳۷مدیریت اسلامی 
۴,۰۰۰ ریال – اضافه‌ به سبدخرید
۱۲۱۱۰۵۰مدیریت کلاس 
۴,۰۰۰ ریال – اضافه‌ به سبدخرید
۱۲۱۱۰۵۲برنامه ریزی آموزشی فنی حرفه ای 
۳,۰۰۰ ریال – اضافه‌ به سبدخرید
۱۲۱۱۰۵۱روش تحقیق در علوم تربیتی 
۴,۰۰۰ ریال – اضافه‌ به سبدخرید
۱۲۱۵۴۲۸ورزش ۱ 
رایگان – اضافه به سبد خرید
۱۲۲۳۱۷۵آشنایی با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران 
رایگان – اضافه به سبد خرید
۱۲۲۰۴۳۴انقلاب اسلامی ایران 
رایگان – اضافه به سبد خرید
۱۲۲۰۴۷۹اندیشه سیاسی امام خمینی 
رایگان – اضافه به سبد خرید
۱۲۱۱۰۵۳در آمدی بر نقش هنر در مدارس 
۴,۰۰۰ ریال – اضافه‌ به سبدخرید
۱۲۱۱۳۵۷روشهای ارزشیابی آموزشی 
۵,۰۰۰ ریال – اضافه‌ به سبدخرید
۱۲۱۱۳۵۸مبانی امور مالی و تنظیم بودجه 
۶,۰۰۰ ریال – اضافه‌ به سبدخرید
۱۲۱۱۰۴۰اصول برنامه ریزی درسی 
۵,۰۰۰ ریال – اضافه به سبد خرید
۱۲۲۰۶۵۷حفظ جزء سی قرآن کریم* 
رایگان – اضافه به سبد خرید
۱۲۳۳۰۴۳دانش خانواده و جمعیت 
رایگان – اضافه به سبد خرید
۱۲۱۱۶۱۴تعلیم و تربیت اسلامی رایگان-روی نام درس کلیک کنید

This site is protected by wp-copyrightpro.com