نمونه سوال علوم سیاسی پیام نور باجواب

نمونه سوال علوم سیاسی پیام نور باجواب

دانشجویان گرامی دانشگاه پیام نور:

نمونه سوال علوم سیاسی پیام نور باجواب تستی و پاسخنامه تشریحی به صورت کتابچه! دروس رشته خود را در جدول زیر مشاهده کنید:

برای مشاهده جزئیات هر کتابچه، بر روی نام درس کلیک کنید و برای دانلود درس مورد نظر بر روی دکمه سمت چپ هر درس کلیک کنید.

پس از اینکه تمام دروس مورد نظر خود را به سبد خرید اضافه کردید با کلیک بر روی دکمه پرداخت به صفحه پرداخت منتقل می شوید.

 

۱۲۳۱۰۰۱مبانی علم سیاست
۴,۰۰۰ ریال – اضافه‌ به سبدخرید
۱۲۲۳۰۰۸مبانی علم حقوق
۵,۰۰۰ ریال – اضافه به سبد خرید
۱۲۲۳۰۱۰حقوق اساسی (کلیات)
رایگان – اضافه به سبد خرید
۱۲۱۷۰۹۴روانشناسی اجتماعی
۴,۰۰۰ ریال – اضافه به سبد خرید
۱۲۱۳۲۱۰فارسی عمومی
رایگان – اضافه به سبد خرید
۱۲۱۲۲۵۶زبان خارجه
رایگان – اضافه به سبد خرید
[
۱۲۲۳۰۰۹حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران
۵,۰۰۰ ریال – اضافه‌ به سبدخرید
۱۲۳۱۰۰۲نظام سیاسی و دولت در اسلام
۴,۰۰۰ ریال – اضافه‌ به سبدخرید
۱۲۳۱۰۰۳جنبشهای اسلامی معاصر
۴,۰۰۰ ریال – اضافه‌ به سبدخرید
۱۲۲۷۰۰۲مبانی جامعه شناسی عمومی
۴,۰۰۰ ریال – اضافه به سبد خرید
۱۲۲۱۰۱۳مبانی علم اقتصاد
۴,۰۰۰ ریال – اضافه به سبد خرید
۱۲۳۱۰۲۵مسائل نظامی و استراتژیک معاصر
۵,۰۰۰ ریال – اضافه‌ به سبدخرید
۱۲۳۳۰۳۸تفسیر موضوعی نهج ابلاغه
رایگان – اضافه به سبد خرید
۱۲۳۳۰۳۲تفسیر موضوعی قرآن کریم
رایگان – اضافه به سبد خرید
۱۲۲۹۰۰۴تحولات سیاسی و اجتماعی ایران از ۱۲۲۰ تا ۱۳۲۰
۵,۰۰۰ ریال – اضافه‌ به سبدخرید
۱۲۳۱۰۰۵روش تحقیق در علوم سیاسی (الف)
۵,۰۰۰ ریال – اضافه‌ به سبدخرید
۱۲۲۳۰۱۱حقوق بین الملل عمومی ۱
۴,۰۰۰ ریال – اضافه‌ به سبدخرید
۱۲۳۱۰۰۶تاریخ اندیشه های سیاسی در غرب قبل از افلاطون تا قرن بیستم ۱ – (از سقراط تا ماکیاول)
۵,۰۰۰ ریال – اضافه‌ به سبدخرید
۱۲۱۲۰۳۸متون سیاسی به زبان خارجه ۱
۴,۰۰۰ ریال – اضافه‌ به سبدخرید
۱۲۳۱۰۲۷ارتش و سیاست
۴,۰۰۰ ریال – اضافه‌ به سبدخرید
۱۲۳۱۰۲۸خلیج فارس و مسائل آن
۴,۰۰۰ ریال – اضافه‌ به سبدخرید
۱۲۳۳۰۳۰اندیشه اسلامی ۱
رایگان – اضافه به سبد خرید
۱۲۳۱۰۰۴تحولات سیاسی و اجتماعی ایران از ۱۳۲۰ تا ۱۳۵۷
۵,۰۰۰ ریال – اضافه‌ به سبدخرید
۱۲۲۳۰۱۲حقوق بین الملل عمومی ۲
۴,۰۰۰ ریال – اضافه‌ به سبدخرید
۱۲۳۱۰۰۷تاریخ اندیشه های سیاسی در غرب قبل از افلاطون تا قرن بیستم ۲ – (از ماکیاول تا مارکس)
۴,۰۰۰ ریال – اضافه‌ به سبدخرید
۱۲۱۲۰۳۹متون سیاسی به زبان خارجه ۲
۴,۰۰۰ ریال – اضافه‌ به سبدخرید
۱۲۳۱۰۰۸مسائل اقتصادی و سیاسی نفت در ایران
۴,۰۰۰ ریال – اضافه‌ به سبدخرید
۱۲۳۱۰۰۹مبانی اندیشه های سیاسی در اسلام (مستند به متون اسلامی)
۴,۰۰۰ ریال – اضافه‌ به سبدخرید
۱۲۳۳۰۳۱اندیشه اسلامی ۲
رایگان – اضافه به سبد خرید
۱۲۲۹۰۰۵تاریخ روابط خارجی ایران از قاجاریه تا ۱۳۲۰
۴,۰۰۰ ریال – اضافه‌ به سبدخرید
۱۲۲۹۰۰۷تاریخ روابط بین الملل از ۱۸۷۱ تا ۱۹۴۵
۴,۰۰۰ ریال – اضافه‌ به سبدخرید
۱۲۳۱۰۱۶روش تحقیق در علوم سیاسی (ب)
۴,۰۰۰ ریال – اضافه‌ به سبدخرید
۱۲۲۳۰۱۳حقوق اداری (کلیات و ایران)
۴,۰۰۰ ریال – اضافه به سبد خرید
۱۲۱۲۳۰۰آشنایی با دفاع مقدس
رایگان – اضافه به سبد خرید
۱۲۲۹۱۲۸فرهنگ وتمدن اسلام و ایران
رایگان – اضافه به سبد خرید
۱۲۱۵۴۲۷تربیت بدنی
رایگان – اضافه به سبد خرید
۱۲۲۷۰۰۳جامعه شناسی سیاسی
۴,۰۰۰ ریال – اضافه‌ به سبدخرید
۱۲۳۱۰۱۱سازمانهای بین المللی
رایگان – اضافه‌ به سبدخرید
۱۲۳۱۰۱۲اندیشه های سیاسی در ایران و اسلام
۳,۰۰۰ ریال – اضافه به سبد خرید
۱۲۳۱۰۱۳تئوری های انقلاب
۴,۰۰۰ ریال – اضافه‌ به سبدخرید
۱۲۳۱۰۱۴اصول روابط بین الملل ۱
۴,۰۰۰ ریال – اضافه‌ به سبدخرید
۱۲۲۹۰۰۸تاریخ تحول دولت در اسلام
۴,۰۰۰ ریال – اضافه‌ به سبدخرید
۱۲۲۹۰۰۶تاریخ روابط خارجی ایران از ۱۳۲۰ تا ۱۳۵۷
۵,۰۰۰ ریال – اضافه‌ به سبدخرید
۱۲۲۰۴۳۳آیین زندگی(اخلاق کاربردی)
رایگان – اضافه به سبد خرید
۱۲۳۳۰۳۳اخلاق اسلامی(مبانی و مفاهیم)
رایگان – اضافه به سبد خرید
۱۲۱۱۴۱۱فلسفه اخلاق(با تکیه بر مباحث تربیتی)
رایگان – اضافه به سبد خرید
۱۲۳۱۰۱۵اصول روابط بین الملل ۲
۴,۰۰۰ ریال – اضافه‌ به سبدخرید
۱۲۳۱۰۱۰اندیشه های سیاسی در قرن بیستم
رایگان – اضافه‌ به سبدخرید
۱۲۲۳۰۱۴حقوق بین الملل اسلامی
۳,۰۰۰ ریال – اضافه به سبد خرید
۱۲۳۱۰۱۷فن دیپلماسی و آداب کنسولی
۴,۰۰۰ ریال – اضافه‌ به سبدخرید
۱۲۳۱۰۱۸سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران
۴,۰۰۰ ریال – اضافه‌ به سبدخرید
۱۲۳۱۰۱۹مسائل سیاسی و اقتصادی جهان سوم
۴,۰۰۰ ریال – اضافه‌ به سبدخرید
۱۲۳۱۰۲۶دیپلماسی و رفتار سیاسی در اسلام
۳,۰۰۰ ریال – اضافه‌ به سبدخرید
۱۲۱۵۴۲۸ورزش ۱
رایگان – اضافه به سبد خرید
۱۲۲۳۱۷۵آشنایی با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
رایگان – اضافه به سبد خرید
۱۲۲۰۴۳۴انقلاب اسلامی ایران
رایگان – اضافه به سبد خرید
۱۲۲۰۴۷۹اندیشه سیاسی امام خمینی
رایگان – اضافه به سبد خرید
۱۲۳۱۰۲۰شناخت ماهیت و عملکرد امپریالیسم
۴,۰۰۰ ریال – اضافه‌ به سبدخرید
۱۲۲۳۰۱۵حقوق بین الملل خصوصی
۳,۰۰۰ ریال – اضافه‌ به سبدخرید
۱۲۳۱۰۲۱نوسازی و دگرگونی سیاسی
۳,۰۰۰ ریال – اضافه‌ به سبدخرید
۱۲۳۱۰۲۳انقلاب اسلامی ایران
۳,۰۰۰ ریال – اضافه‌ به سبدخرید
۱۲۳۱۰۲۴سیاست و حکومت در خاور میانه
۳,۰۰۰ ریال – اضافه‌ به سبدخرید
۱۲۳۱۰۲۲سیاست خارجی قدرت های بزرک
۴,۰۰۰ ریال – اضافه‌ به سبدخرید
۱۲۲۰۶۵۷حفظ جزء سی قرآن کریم
رایگان – اضافه به سبد خرید
۱۲۳۳۰۴۳دانش خانواده و جمعیت
رایگان – اضافه به سبد خرید

This site is protected by wp-copyrightpro.com