نمونه سوال جغرافیا و برنامه ریزی روستا یی پیام نور باجواب

نمونه سوال جغرافیا و برنامه ریزی روستا یی پیام نور باجواب

دانشجویان گرامی دانشگاه پیام نور:

نمونه سوال جغرافیا و برنامه ریزی روستا یی پیام نور باجواب تستی و پاسخنامه تشریحی به صورت کتابچه! دروس رشته خود را در جدول زیر مشاهده کنید:

برای مشاهده جزئیات هر کتابچه، بر روی نام درس کلیک کنید و برای دانلود درس مورد نظر بر روی دکمه سمت چپ هر درس کلیک کنید و پس از اینکه تمام دروس مورد نظر خود را به سبد خرید اضافه کردید با کلیک بر روی دکمه پرداخت به صفحه پرداخت منتقل می شوید.

 

۱۲۱۶۳۸۴فلسفه و سیر تکوین جغرافیا 
۱۲۱۶۳۸۵نقشه خوانی 
۴,۰۰۰ ریال – اضافه به سبد خرید
۱۲۱۶۳۷۹مبانی زمین شناسی 
۴,۰۰۰ ریال – اضافه به سبد خرید
۱۲۱۳۲۱۰فارسی عمومی 
رایگان – اضافه به سبد خرید
۱۲۱۲۲۵۶زبان خارجه 
رایگان – اضافه به سبد خرید
۱۱۱۱۳۰۰ریاضیات مقدماتی 
۴,۰۰۰ ریال – اضافه به سبد خرید
۱۲۱۶۳۸۳زمین در فضا 
۴,۰۰۰ ریال – اضافه به سبد خرید
۱۲۱۶۳۸۲مبانی جغرافیای جمعیت
۱۲۱۶۳۹۰مبانی جغرافیای گردشگری 
۴,۰۰۰ ریال – اضافه به سبد خرید
۱۲۱۶۳۹۱مبانی سنجش از دور 
۲,۰۰۰ ریال – اضافه به سبد خرید
۱۲۱۶۳۸۱مبانی محیط زیست 
۲,۰۰۰ ریال – اضافه به سبد خرید
۱۲۱۶۳۹۳مبانی هیدرولوژی 
۴,۰۰۰ ریال – اضافه به سبد خرید
۱۲۱۶۳۸۸مبانی جغرافیای فرهنگی 
۴,۰۰۰ ریال – اضافه به سبد خرید
۱۲۱۶۴۰۰کارتوگرافی و تهیه نقشه های موضوعی 
۱۲۱۶۴۰۷مبانی جغرافیای سیاسی 
۴,۰۰۰ ریال – اضافه به سبد خرید
۱۲۳۳۰۳۹تفسیر موضوعی نهج البلاغه 
رایگان – اضافه به سبد خرید
۱۲۳۳۰۳۲تفسیر موضوعی قرآن کریم 
رایگان – اضافه به سبد خرید
۱۲۱۶۳۷۸مبانی جغرافیای روستایی 
۴,۰۰۰ ریال – اضافه به سبد خرید
۱۲۱۶۳۸۹مبانی جغرافیای شهری 
۴,۰۰۰ ریال – اضافه به سبد خرید
۱۲۱۶۳۹۴مبانی جغرافیای اقتصادی 
۳,۰۰۰ ریال – اضافه به سبد خرید
۱۵۱۱۰۱۷مبانی فناوری اطلاعات(IT) 
رایگان – اضافه به سبد خرید
۱۱۱۷۱۴۶آمار و احتمالات 
رایگان – اضافه به سبد خرید
۱۲۱۶۳۸۰مبانی آب و هواشناسی ۱
۴,۰۰۰ ریال – اضافه به سبد خرید
۱۲۱۶۳۹۵مبانی ژئو مورفولوژی 
۳,۰۰۰ ریال – اضافه به سبد خرید
۱۲۱۶۳۹۹سیاست و فضا 
۴,۰۰۰ ریال – اضافه به سبد خرید
۱۲۳۳۰۳۰اندیشه اسلامی ۱ 
رایگان – اضافه به سبد خرید
۱۲۱۶۴۰۴جغرافیای روستایی ایران 
۶,۰۰۰ ریال – اضافه به سبد خرید
۱۲۱۶۴۰۵زبان تخصصی (جغرافیا و برنامه ریزی روستایی) 
۱۲۱۶۴۰۱مبانی آب و هوا شناسی ۲ 
۴,۰۰۰ ریال – اضافه به سبد خرید
۱۲۱۶۴۰۲مبانی سیستم اطلاعات جغرافیایی(GIS) 
۴,۰۰۰ ریال – اضافه به سبد خرید
۱۲۱۶۴۰۳اصول و روشهای آمایش سرزمین 
رایگان – اضافه به سبد خرید
۱۲۱۶۳۹۲روش تحقیق نظری 
۴,۰۰۰ ریال – اضافه به سبد خرید
۱۲۱۶۴۱۵مطالعات منطقه ای(خلیج فارس) 
۳,۰۰۰ ریال – اضافه به سبد خرید
۱۲۱۶۳۹۶نقشه برداری 
۴,۰۰۰ ریال – اضافه به سبد خرید
۱۲۳۳۰۳۱اندیشه اسلامی ۲ 
رایگان – اضافه به سبد خرید
۱۲۱۶۴۱۰جغرافیای شهری ایران 
۴,۰۰۰ ریال – اضافه به سبد خرید
۱۲۱۶۴۰۸اصول و روشهای برنامه ریزی منطقه ای 
۴,۰۰۰ ریال – اضافه به سبد خرید
۱۲۱۶۴۰۹مخاطرات طبیعی 
۴,۰۰۰ ریال – اضافه به سبد خرید
۱۲۱۶۴۱۱جغرافیای اقتصادی ایران 
۳,۰۰۰ ریال – اضافه به سبد خرید
۱۲۱۶۴۰۶جغرافیای خاکها 
۴,۰۰۰ ریال – اضافه به سبد خرید
۱۲۱۶۴۱۴آب و هوای ایران 
رایگان – اضافه به سبد خرید
۱۲۱۶۴۲۶ژئومورفولوژی ایران 
۴,۰۰۰ ریال – اضافه به سبد خرید
۱۲۱۲۳۰۰آشنایی با دفاع مقدس 
رایگان – اضافه به سبد خرید
۱۲۲۹۱۲۸فرهنگ و تمدن اسلام و ایران 
رایگان – اضافه به سبد خرید
۱۲۱۵۴۲۷تربیت بدنی 
رایگان – اضافه به سبد خرید
۱۲۱۶۴۱۶گردشگری روستایی 
۱۲۱۶۴۱۷روش تحقیق در مطالعات روستایی  
رایگان – اضافه‌کردن به سبدخرید
۱۲۱۶۴۱۸اصول و روشهای برنامه ریزی روستایی
۱۲۱۶۴۱۹روابط متقابل شهر و روستا 
۱۲۱۶۴۲۰جغرافیای سیاسی ایران 
۴,۰۰۰ ریال – اضافه به سبد خرید
۱۲۱۶۴۲۱روشهای تحلیل جمعیت 
۱۲۱۶۴۱۳جغرافیای جمعیت ایران 
۴,۰۰۰ ریال – اضافه به سبد خرید
۱۲۱۶۴۱۲مخاطرات انسانی 
۳,۰۰۰ ریال – اضافه به سبد خرید
۱۲۲۰۴۳۳آیین زندگی (اخلاق کاربردی) 
رایگان – اضافه به سبد خرید
۱۲۳۳۰۳۳اخلاق اسلامی(مبانی و مفاهیم) 
رایگان – اضافه به سبد خرید
۱۲۱۱۴۱۱فلسفه اخلاق (با تکیه بر مباحث تربیتی) 
رایگان – اضافه به سبد خرید
۱۲۱۶۴۲۲توسعه پایدار روستایی 
۱۲۱۶۴۲۳شهر نشینی و دگرگونی در نواحی روستایی 
۱۲۱۶۴۲۴اقتصاد روستایی ایران 
۱۲۱۶۴۲۵جایگاه روستا در مطاعات و برنامه ریزی منطقه ای 
۱۲۱۶۴۲۸برنامه ریزی روستایی در ایران 
۱۲۱۶۴۲۹برنامه ریزی و طراحی کالبدی روستا 
۱۲۱۶۴۳۰کاربرد GIS در برنامه ریزی روستایی 
۱۲۱۵۴۲۸ورزش یک 
رایگان – اضافه به سبد خرید
۱۲۲۳۱۷۵آشنایی با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران 
رایگان – اضافه به سبد خرید
۱۲۲۰۴۳۴انقلاب اسلامی ایران 
رایگان – اضافه به سبد خرید
۱۲۲۰۴۷۹اندیشه سیاسی امام خمینی 
رایگان – اضافه به سبد خرید
۱۲۱۶۴۲۷مدیریت روستایی 
۱۲۱۶۴۳۱برنامه ریزی و سازماندهی زیست بوم های عشایری 
۱۲۱۶۴۳۲مدیریت بحران در نواحی روستایی 
۱۲۱۶۴۳۳برنامه ریزی روستایی در نواحی مرزی و ویژه
۳,۰۰۰ ریال – اضافه‌ به سبدخرید
۱۲۱۶۴۳۴کارگاه برنامه ریزی روستایی 
۱۲۲۰۶۵۷حفظ جزء سی قرآن کریم 
رایگان – اضافه به سبد خرید
۱۲۳۳۰۴۳دانش خانواده و جمعیت 
رایگان – اضافه به سبد خرید

This site is protected by wp-copyrightpro.com