نمونه سوال ژئومورفولوژی پیام نور باجواب

نمونه سوال ژئومورفولوژی پیام نور باجواب

دانشجویان گرامی دانشگاه پیام نور:

نمونه سوال ژئومورفولوژی پیام نور باجواب تستی و پاسخنامه تشریحی به صورت کتابچه! دروس رشته خود را در جدول زیر مشاهده کنید:

برای مشاهده جزئیات هر کتابچه، بر روی نام درس کلیک کنید و برای دانلود درس مورد نظر بر روی دکمه سمت چپ هر درس کلیک کنید و پس از اینکه تمام دروس مورد نظر خود را به سبد خرید اضافه کردید با کلیک بر روی دکمه پرداخت به صفحه پرداخت منتقل می شوید.

ترم ۱ تا ۴

کد درسنام درسقیمت
۱۲۱۶۰۴۱زمین در فضا
۴,۰۰۰ ریال – اضافه‌ به سبدخرید
۱۲۱۶۰۴۲نقشه خوانی
۴,۰۰۰ ریال – اضافه‌ به سبدخرید
۱۲۱۶۰۴۴فلسفه جغرافیا و جغرافیای کاربردی
۵,۰۰۰ ریال – اضافه‌ به سبدخرید
۱۱۱۶۰۰۱زمین شناسی برای جغرافیا
۵,۰۰۰ ریال – اضافه‌ به سبدخرید
۱۱۱۱۰۰۲ریاضیات ۱
۴,۰۰۰ ریال – اضافه به سبد خرید
۱۱۱۷۰۰۲آمار و احتمالات ۱
۵,۰۰۰ ریال – اضافه به سبد خرید
۱۲۱۶۰۴۹مبانی اقلیم شناسی
۴,۰۰۰ ریال – اضافه به سبد خرید
۱۲۱۳۲۱۰فارسی عمومی
رایگان – اضافه به سبد خرید
۱۲۱۲۲۵۶زبان خارجه
رایگان – اضافه به سبد خرید
۱۲۱۶۱۱۸کارتوگرافی (نقشه کشی)
۳,۰۰۰ ریال – اضافه به سبد خرید
۱۲۱۶۰۵۶تاریخ علم جغرافیا
۴,۰۰۰ ریال – اضافه به سبد خرید
۱۱۱۱۰۰۳ریاضیات ۲
۵,۰۰۰ ریال – اضافه به سبد خرید
۱۱۱۷۰۰۳آمار و احتمالات (۲ ):کاربرد آمار در جغرافیا
۵,۰۰۰ ریال – اضافه به سبد خرید
۱۲۱۶۰۹۶کامپیوتر در جغرافیا
رایگان – اضافه به سبد خرید
۱۲۱۶۰۵۳مبانی ژئومورفولوژی (۱ ):ساختمانی
۵,۰۰۰ ریال – اضافه به سبد خرید
۱۲۱۶۰۶۲مبانی جغرافیای جمعیت
۴,۰۰۰ ریال – اضافه‌ به سبدخرید
۱۲۱۶۰۵۷مبانی جغرافیای شهری
۴,۰۰۰ ریال – اضافه به سبد خرید
۱۲۳۳۰۳۸تفسیر موضوعی نهج البلاغه
رایگان – اضافه به سبد خرید
۱۲۳۳۰۳۲تفسیر موضوعی قرآن کریم
رایگان – اضافه به سبد خرید
۱۲۱۶۰۹۵نقشه برداری (۱) : مقدماتی
۴,۰۰۰ ریال – اضافه به سبد خرید
۱۲۱۶۰۵۲آب و هوای کره زمین
۵,۰۰۰ ریال – اضافه به سبد خرید
۱۲۱۶۰۶۰مبانی ژئومورفولوژی (۲): دینامیک
۵,۰۰۰ ریال – اضافه به سبد خرید
۱۲۱۶۰۵۵اصول و روشهای برنامه ریزی ناحیه ای
۴,۰۰۰ ریال – اضافه به سبد خرید
۱۲۱۶۰۵۸مبانی جغرافیای اقتصادی (۱):کشاورزی
۵,۰۰۰ ریال – اضافه به سبد خرید
۱۲۱۶۱۱۹درآمدی برسیستم اطلاعات جغرافیایی(gis)
۴,۰۰۰ ریال – اضافه‌ به سبدخرید
۱۲۱۶۰۴۶اصول سنجش از دور
۴,۰۰۰ ریال – اضافه به سبد خرید
۱۲۱۶۰۵۴روش تحقیق(نظری و عملی)
۴,۰۰۰ ریال – اضافه به سبد خرید
۱۲۳۳۰۳۰اندیشه اسلامی ۱
رایگان – اضافه به سبد خرید
۱۲۱۶۰۵۹آب و هوای ایران
۵,۰۰۰ ریال – اضافه به سبد خرید
۱۲۱۶۰۹۸ژئومورفولوژی اقلیمی
۴,۰۰۰ ریال – اضافه به سبد خرید
۱۲۱۶۰۶۱مبانی جغرافیای اقتصادی (۲): صنعت,حمل و نقل و انرژی
۴,۰۰۰ ریال – اضافه به سبد خرید
۱۲۱۲۰۰۶متون جغرافیابه زبان خارجه (۱)
۴,۰۰۰ ریال – اضافه به سبد خرید
۱۱۱۶۰۰۲زمین شناسی ایران
۵,۰۰۰ ریال – اضافه‌ به سبدخرید
۱۲۱۶۰۶۵جغرافیای خاکها
۴,۰۰۰ ریال – اضافه به سبد خرید
۱۲۱۶۰۶۴مبانی جغرافیای روستایی
۴,۰۰۰ ریال – اضافه به سبد خرید
۱۲۳۳۰۳۱اندیشه اسلامی ۲
رایگان – اضافه به سبد خرید

ترم ۵ تا ۸

کد درسنام درسقیمت
۱۲۱۶۱۲۰جغرافیای انسانی ایران ۱
رایگان – اضافه به سبد خرید
۱۲۱۶۰۷۰جغرافیای زیستی
۴,۰۰۰ ریال – اضافه به سبد خرید
۱۲۱۶۰۴۷جغرافیای آبها
۴,۰۰۰ ریال – اضافه به سبد خرید
۱۲۱۲۰۰۷متون جغرافیا به زبان خارجه ۲
۶,۰۰۰ ریال – اضافه به سبد خرید
۱۲۱۶۰۷۵منابع و مآخذ جغرافیایی ایران
۳,۰۰۰ ریال – اضافه به سبد خرید
۱۲۱۶۱۰۰نقشه برداری (۲): تکمیلی
رایگان – اضافه به سبد خرید
۱۲۱۶۰۶۷ژئومورفولوژی ایران
۴,۰۰۰ ریال – اضافه به سبد خرید
۱۲۱۲۳۰۰آشنایی با دفاع مقدس
رایگان – اضافه به سبد خرید
۱۲۲۹۱۲۸فرهنگ و تمدن اسلام و ایران
رایگان – اضافه به سبد خرید
۱۲۱۶۱۰۱مبانی محیط زیست
۲,۰۰۰ ریال – اضافه به سبد خرید
۱۲۱۶۱۲۲مسائل جغرافیای مناطق خشک ایران
رایگان – اضافه به سبد خرید
۱۲۱۶۳۶۴جغرافیای انسانی ایران ۲
رایگان – اضافه به سبد خرید
۱۲۱۶۱۰۳جنگل و مرتع و مسائل آن در ایران
رایگان – اضافه به سبد خرید
۱۲۱۶۰۸۲منابع و مسائل آب در ایران
۵,۰۰۰ ریال – اضافه به سبد خرید
۱۲۱۶۰۵۰جغرافیای سیاسی
۴,۰۰۰ ریال – اضافه به سبد خرید
۱۲۱۶۰۶۳جغرافیای قاره ها
۵,۰۰۰ ریال – اضافه به سبد خرید
۱۲۲۰۴۳۳آیین زندگی (اخلاق کاربردی)
رایگان – اضافه به سبد خرید
۱۲۳۳۰۳۳اخلاق اسلامی (مبانی و مفاهیم )
رایگان – اضافه به سبد خرید
۱۲۱۱۴۱۱فلسفه اخلاق (با تکیه بر مباحث تربیتی )
رایگان – اضافه به سبد خرید
۱۲۱۶۰۷۶جغرافیای کوچ نشینی
۴,۰۰۰ ریال – اضافه به سبد خرید
۱۲۱۶۱۰۴کاربرد جغرافیای طبیعی دربرنامه ریزی شهری و منطقهای (با تاکید بر ایران)
۴,۰۰۰ ریال – اضافه به سبد خرید
۱۲۱۶۱۰۵حفاظت خاک
۴,۰۰۰ ریال – اضافه به سبد خرید
۱۲۱۶۰۵۱کاربرد عکسهای هوایی و ماهواره ای در جغرافیا
۴,۰۰۰ ریال – اضافه به سبد خرید
۱۲۱۶۱۰۶جغرافیای ناحیه ای ایران ۱
رایگان – اضافه به سبد خرید
۱۲۱۶۰۶۶جغرافیای کواترنر
رایگان – اضافه به سبد خرید
۱۲۲۳۱۷۵آشنایی با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
رایگان – اضافه به سبد خرید
۱۲۲۰۴۳۴انقلاب اسلامی ایران
رایگان – اضافه به سبد خرید
۱۲۲۰۴۷۹اندیشه سیاسی امام خمینی
رایگان – اضافه به سبد خرید
۱۲۱۶۱۰۷هیدرولوژی کاربردی
۴,۰۰۰ ریال – اضافه به سبد خرید
۱۲۱۶۱۰۸کاربرد اقلیم در برنامه ریزی شهری و ناحیهای
۴,۰۰۰ ریال – اضافه به سبد خرید
۱۲۱۶۱۰۹آب و هواشناسی دینامیکی
رایگان – اضافه به سبد خرید
۱۲۱۶۱۱۰آبخیزداری
۵,۰۰۰ ریال – اضافه به سبد خرید
۱۲۱۶۱۱۱میکرو کلیماتولوژی مقدماتی
رایگان – اضافه به سبد خرید
۱۲۱۶۱۱۲نقشه ها و نمودارهای اقلیمی
رایگان – اضافه به سبد خرید
۱۲۱۶۱۱۷جغرافیای ناحیه ای ایران ۲
رایگان – اضافه به سبد خرید
۱۲۲۰۶۵۷حفظ جزء سی قرآن کریم
رایگان – اضافه به سبد خرید
۱۲۳۳۰۴۳دانش خانواده و جمعیت
رایگان – اضافه به سبد خرید

This site is protected by wp-copyrightpro.com