نمونه سوال اقلیم شناسی و ژئومورفولوژی پیام نور باجواب

نمونه سوال اقلیم شناسی و ژئومورفولوژی پیام نور باجواب

دانشجویان گرامی دانشگاه پیام نور:

نمونه سوال اقلیم شناسی و ژئومورفولوژی پیام نور باجواب تستی و پاسخنامه تشریحی به صورت کتابچه! دروس رشته خود را در جدول زیر مشاهده کنید:

برای مشاهده جزئیات هر کتابچه، بر روی نام درس کلیک کنید و برای دانلود درس مورد نظر بر روی دکمه سمت چپ هر درس کلیک کنید و پس از اینکه تمام دروس مورد نظر خود را به سبد خرید اضافه کردید با کلیک بر روی دکمه پرداخت به صفحه پرداخت منتقل می شوید.

 

۱۲۱۶۰۴۱زمین در فضا 
۴,۰۰۰ ریال – اضافه به سبد خرید
۱۲۱۶۰۴۲نقشه خوانی 
۴,۰۰۰ ریال – اضافه به سبد خرید
۱۲۱۶۰۴۴فلسفه جغرافیا و جغرافیای کاربردی 
۴,۰۰۰ ریال – اضافه به سبد خرید
۱۱۱۶۰۰۱زمین شناسی برای جغرافیا 
۴,۰۰۰ ریال – اضافه به سبد خرید
۱۱۱۱۰۰۲ریاضیات ۱ 
۴,۰۰۰ ریال – اضافه به سبد خرید
۱۱۱۷۰۰۲آمار و احتمالات ۱ 
۵,۰۰۰ ریال – اضافه به سبد خرید
۱۲۱۶۰۴۹مبانی اقلیم شناسی 
۴,۰۰۰ ریال – اضافه به سبد خرید
۱۲۱۳۲۱۰فارسی عمومی 
رایگان – اضافه به سبد خرید
۱۲۱۲۲۵۶زبان خارجه 
رایگان – اضافه به سبد خرید
۱۱۱۷۰۰۳آمار و احتمالات ۲- کاربرد آمار در جغرافیا 
۵,۰۰۰ ریال – اضافه به سبد خرید
۱۲۱۶۰۹۶کامپیوتر در جغرافیا 
رایگان – اضافه به سبد خرید
۱۲۱۶۰۵۳مبانی ژئو مورفولوژی ۱ – ساختمانی 
۵,۰۰۰ ریال – اضافه به سبد خرید
۱۲۱۶۰۶۲مبانی جغرافیای جمعیت 
۴,۰۰۰ ریال – اضافه به سبد خرید
۱۲۱۶۰۵۷مبانی جغرافیای شهری 
۴,۰۰۰ ریال – اضافه به سبد خرید
۱۲۳۳۰۳۸تفسیر موضوعی نهج البلاغه 
رایگان – اضافه به سبد خرید
۱۲۳۳۰۳۲تفسیر موضوعی قرآن کریم 
رایگان – اضافه به سبد خرید
۱۲۱۶۰۹۵نقشه برداری ۱ مقدماتی 
۴,۰۰۰ ریال – اضافه به سبد خرید
۱۲۱۶۰۵۲آب و هوای کره زمین 
۵,۰۰۰ ریال – اضافه به سبد خرید
۱۲۱۶۰۶۰مبانی ژئومورفولوژی ۲ – دینامیک 
۵,۰۰۰ ریال – اضافه به سبد خرید
۱۲۱۶۰۵۵اصول و روشهای برنامه ریزی ناحیه ای 
۴,۰۰۰ ریال – اضافه به سبد خرید
۱۲۱۶۰۵۸مبانی جغرافیای اقتصادی ۱ – کشاورزی 
۵,۰۰۰ ریال – اضافه به سبد خرید
۱۲۱۶۱۱۹درآمدی بر سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) 
۴,۰۰۰ ریال – اضافه به سبد خرید
۱۲۱۶۰۴۶اصول سنجش از دور 
۴,۰۰۰ ریال – اضافه به سبد خرید
۱۲۱۶۰۵۴روش تحقیق (نظری و عملی) 
۴,۰۰۰ ریال – اضافه به سبد خرید
۱۲۳۳۰۳۰اندیشه اسلامی ۱ 
رایگان – اضافه به سبد خرید
۱۲۱۶۰۵۹آب و هوای ایران 
رایگان – اضافه به سبد خرید
۱۲۱۶۰۹۸ژئومورفولوژی اقلیمی 
۱۲۱۶۰۶۱مبانی جغرافیای اقتصادی ۲ – صنعت 
۴,۰۰۰ ریال – اضافه به سبد خرید
۱۲۱۲۰۰۶متون جغرافیا به زبان خارجه ۱
۴,۰۰۰ ریال – اضافه به سبد خرید
۱۱۱۶۰۰۲زمین شناسی ایران 
۲,۰۰۰ ریال – اضافه به سبد خرید
۱۲۱۶۰۶۵جغرافیای خاکها 
۴,۰۰۰ ریال – اضافه به سبد خرید
۱۲۱۶۰۶۴مبانی جغرافیای روستایی 
۴,۰۰۰ ریال – اضافه به سبد خرید
۱۲۳۳۰۳۱اندیشه اسلامی ۲ 
رایگان – اضافه به سبد خرید
۱۲۱۶۱۲۰جغرافیای انسانی ایران 
رایگان – اضافه‌کردن به سبدخرید
۱۲۱۶۰۷۰جغرافیای زیستی 
۴,۰۰۰ ریال – اضافه به سبد خرید
۱۲۱۶۰۴۷جغرافیای آبها 
۴,۰۰۰ ریال – اضافه به سبد خرید
۱۲۱۲۰۰۷متون جغرافیا به زبان خارجه ۲ 
۶,۰۰۰ ریال – اضافه به سبد خرید
۱۲۱۶۰۷۵منابع و مآخذ جغرافیای ایران 
۳,۰۰۰ ریال – اضافه به سبد خرید
۱۲۱۶۱۰۰نقشه برداری ۲ تکمیلی 
رایگان – اضافه‌کردن به سبدخرید
۱۲۱۶۰۶۷ژئومورفولوژی ایران 
۴,۰۰۰ ریال – اضافه به سبد خرید
۱۲۱۲۳۰۰آشنایی با دفاع مقدس 
رایگان – اضافه به سبد خرید
۱۲۲۹۱۲۸فرهنگ و تمدن اسلام و ایران 
رایگان – اضافه به سبد خرید
۱۲۱۵۴۲۷تربیت بدنی 
رایگان – اضافه به سبد خرید
۱۲۱۶۱۰۱مبانی محیط زیست 
۲,۰۰۰ ریال – اضافه به سبد خرید
۱۲۱۶۱۲۲مسائل جغرافیای مناطق خشک ایران 
رایگان – اضافه‌کردن به سبدخرید
۱۲۱۶۳۶۴جغرافیای انسانی ایران ۲ 
رایگان – اضافه‌کردن به سبدخرید
۱۲۱۶۱۰۳جنگل و مرتع و مسائل آن در ایران 
رایگان – اضافه‌کردن به سبدخرید
۱۲۱۶۰۸۲منابع و مسائل آب ایران 
۵,۰۰۰ ریال – اضافه به سبد خرید
۱۲۱۶۰۵۰جغرافیای سیاسی 
۴,۰۰۰ ریال – اضافه به سبد خرید
۱۲۱۶۰۶۳جغرافیای قاره ها 
۵,۰۰۰ ریال – اضافه به سبد خرید
۱۲۲۰۴۳۳آیین زندگی (اخلاق کاربردی) 
رایگان – اضافه به سبد خرید
۱۲۳۳۰۳۳اخلاق اسلامی (مبانی و مفاهیم) 
رایگان – اضافه به سبد خرید
۱۲۱۱۴۱۱فلسفه اخلاق (با تکیه بر مباحث تربیتی) 
رایگان – اضافه به سبد خرید
۱۲۱۶۰۷۶جغرافیای کوچ نشینی 
۴,۰۰۰ ریال – اضافه به سبد خرید
۱۲۱۶۱۰۴کاربرد جغرافیای طبیعی در برنامه ریزی شهری و منطقه ای (با تاکید بر ایران) 
۴,۰۰۰ ریال – اضافه به سبد خرید
۱۲۱۶۱۰۵حفاظت خاک
۱۲۱۶۰۵۱کاربرد عکسهای هوایی و ماهواره ای در جغرافیا 
۴,۰۰۰ ریال – اضافه به سبد خرید
۱۲۱۶۱۰۶جغرافیای ناحیه ای ایران ۱  
رایگان – اضافه‌کردن به سبدخرید
۱۲۱۶۰۶۶جغرافیای کواترنر 
رایگان – اضافه‌کردن به سبدخرید
۱۲۱۵۴۲۸ورزش ۱ 
رایگان – اضافه به سبد خرید
۱۲۲۳۱۷۵آشنایی با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران 
رایگان – اضافه به سبد خرید
۱۲۲۰۴۳۴انقلاب اسلامی ایران 
رایگان – اضافه به سبد خرید
۱۲۲۰۴۷۹اندیشه سیاسی امام خمینی 
رایگان – اضافه به سبد خرید
۱۲۱۶۱۰۷هیدرولوژی کاربردی 
۴,۰۰۰ ریال – اضافه به سبد خرید
۱۲۱۶۱۰۸کاربرد اقلیم در برنامه ریزی شهری و ناحیه ای 
۴,۰۰۰ ریال – اضافه به سبد خرید
۱۲۱۶۱۰۹آب و هوا شناسی دینامیکی 
رایگان – اضافه‌کردن به سبدخرید
۱۲۱۶۱۱۰آبخیز داری 
۵,۰۰۰ ریال – اضافه به سبد خرید
۱۲۱۶۱۱۱میکرو کلیماتولوژی مقدماتی 
رایگان – اضافه‌کردن به سبدخرید
۱۲۱۶۱۱۲نقشه ها و نمودارهای اقلیمی 
رایگان – اضافه به سبد خرید
۱۲۱۶۱۱۷جغرافیای ناحیه ای ایران ۲ 
رایگان – اضافه‌کردن به سبدخرید
۱۲۲۰۶۵۷حفظ جزء سی قرآن کریم 
رایگان – اضافه به سبد خرید
۱۲۳۳۰۴۳دانش خانواده و جمعیت 
رایگان – اضافه به سبد خرید
۱۲۱۶۱۱۳کاربرد ژئو مورفولوژی در برنامه ریزی شهری و منطقه ای 
رایگان – اضافه‌کردن به سبدخرید
۱۲۱۶۱۱۴ژئومورفولوژی مناطق شهری 
رایگان – اضافه‌کردن به سبدخرید
۱۲۱۶۱۱۰آبخیز داری 
۱۲۱۶۴۹۰تفسیر نقشه (توپوگرافی و زمین شناسی) 
رایگان – اضافه‌کردن به سبدخرید
۱۲۱۶۱۱۶نقشه ها و نمودارهای ژئومورفولوژی
رایگان – اضافه‌ به سبدخرید
۱۲۲۰۶۵۷حفظ جزء سی قرآن کریم 
رایگان – اضافه به سبد خرید
۱۲۳۳۰۴۳دانش خانواده و جمعیت 
رایگان – اضافه به سبد خرید

This site is protected by wp-copyrightpro.com