نمونه سوال جغرافیای انسانی روستایی پیام نور باجواب

نمونه سوال جغرافیای انسانی روستایی پیام نور باجواب

دانشجویان گرامی دانشگاه پیام نور:

نمونه سوال جغرافیای انسانی روستایی پیام نور باجواب تستی و پاسخنامه تشریحی به صورت کتابچه! دروس رشته خود را در جدول زیر مشاهده کنید:

برای مشاهده جزئیات هر کتابچه، بر روی نام درس کلیک کنید و برای دانلود درس مورد نظر بر روی دکمه سمت چپ هر درس کلیک کنید و پس از اینکه تمام دروس مورد نظر خود را به سبد خرید اضافه کردید با کلیک بر روی دکمه پرداخت به صفحه پرداخت منتقل می شوید.

 

۱۲۱۶۰۴۱زمین در فضا 
۴,۰۰۰ ریال – اضافه به سبد خرید
۱۲۱۶۰۴۲نقشه خوانی 
۴,۰۰۰ ریال – اضافه به سبد خرید
۱۲۱۶۰۴۴فلسفه جغرافیا و جغرافیای کاربردی 
۴,۰۰۰ ریال – اضافه به سبد خرید
۱۱۱۶۰۰۱زمین شناسی برای جغرافیا 
۴,۰۰۰ ریال – اضافه به سبد خرید
۱۱۱۱۰۰۲ریاضیات ۱
۴,۰۰۰ ریال – اضافه به سبد خرید
۱۱۱۷۰۰۲آمار و احتمالات ۱ 
۱۲۱۳۲۱۰فارسی عمومی 
رایگان – اضافه به سبد خرید
۱۲۱۲۲۵۶زبان خارجه 
رایگان – اضافه به سبد خرید
۱۱۱۷۰۰۳آمار و احتمالات ۲- کاربرد آمار در جغرافیا
۱۲۱۶۱۱۸کارتو گرافی (نقشه کشی) 
۱۲۱۶۰۹۶کامپیوتر در جغرافیا 
رایگان – اضافه به سبد خرید
۱۲۱۶۰۴۷جغرافیای آبها 
۱۲۱۶۰۵۰جغرافیای سیاسی 
۱۱۱۱۰۰۳ریاضیات ۲ (پیشرفته) 
۵,۰۰۰ ریال – اضافه به سبد خرید
۱۲۱۶۰۴۶اصول سنجش از دور 
۱۲۱۶۰۴۹مبانی اقلیم شناسی 
۱۲۳۳۰۳۸تفسیر موضوعی نهج البلاغه 
رایگان – اضافه به سبد خرید
۱۲۳۳۰۳۲تفسیر موضوعی قرآن کریم 
رایگان – اضافه به سبد خرید
۱۲۱۶۰۴۸نقشه برداری (نظری و عملی)
۴,۰۰۰ ریال – اضافه به سبد خرید
۱۲۱۶۱۱۹درآمدی بر سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) 
۴,۰۰۰ ریال – اضافه به سبد خرید
۱۲۱۶۰۹۳اصول علم اقتصاد 
۴,۰۰۰ ریال – اضافه به سبد خرید
۱۲۱۶۰۵۴روش تحقیق  
۴,۰۰۰ ریال – اضافه به سبد خرید
۱۲۱۶۰۵۳مبانی ژئو مورفولوژی ۱ – ساختمانی 
۱۲۱۶۰۵۲آب و هوای کره زمین 
۵,۰۰۰ ریال – اضافه به سبد خرید
۱۲۱۶۰۵۶تاریخ علم جغرافیا 
۱۲۱۶۰۵۷مبانی جغرافیای شهری 
۴,۰۰۰ ریال – اضافه به سبد خرید
۱۲۳۳۰۳۰اندیشه اسلامی ۱ 
رایگان – اضافه به سبد خرید
۱۲۱۶۰۵۱کاربرد عکسهای هوایی و ماهواره ای در جغرافیا 
۱۲۱۶۰۵۹آب و هوای ایران
۵,۰۰۰ ریال – خرید
۱۲۱۶۰۵۸مبانی جغرافیای اقتصادی ۱ – کشاورزی 
۱۲۱۶۰۶۰مبانی ژئومورفولوژی ۲ – دینامیک 
۱۲۱۶۰۶۱مبانی جغرافیای اقتصادی ۲ – صنعت 
۱۲۱۶۰۶۲مبانی جغرافیای جمعیت 
۴,۰۰۰ ریال – اضافه به سبد خرید
۱۲۱۶۰۰۲زمین شناسی ایران 
۱۲۱۶۰۶۳جغرافیای قاره ها 
۱۲۳۳۰۳۱اندیشه اسلامی ۲ 
رایگان – اضافه به سبد خرید
۱۲۱۲۰۰۶متون جغرافیا به زبان خارجه ۱ 
۴,۰۰۰ ریال – اضافه به سبد خرید
۱۲۱۶۰۵۵اصول و روشهای برنامه ریزی ناحیه ای 
۴,۰۰۰ ریال – اضافه به سبد خرید
۱۲۱۶۰۶۴مبانی جغرافیای روستایی 
۴,۰۰۰ ریال – اضافه به سبد خرید
۱۲۱۶۰۶۵جغرافیای خاکها 
۴,۰۰۰ ریال – اضافه به سبد خرید
۱۲۱۶۰۶۷ژئومورفولوژی ایران 
۴,۰۰۰ ریال – اضافه به سبد خرید
۱۲۱۶۰۶۸جغرافیای شهری ایران 
۴,۰۰۰ ریال – اضافه به سبد خرید
۱۲۱۶۰۶۹ویژکیهای جغرافیای کشورهای توسعه یافته 
۴,۰۰۰ ریال – اضافه به سبد خرید
۱۲۱۲۳۰۰آشنایی با دفاع مقدس 
رایگان – اضافه به سبد خرید
۱۲۲۹۱۲۸فرهنگ و تمدن اسلام و ایران 
رایگان – اضافه به سبد خرید
۱۲۱۵۴۲۷تربیت بدنی 
رایگان – اضافه به سبد خرید
۱۲۱۶۰۷۰جغرافیای زیستی 
۴,۰۰۰ ریال – اضافه به سبد خرید
۱۲۱۶۰۷۱جغرافیای اقتصادی  ایران ۱ – کشاورزی 
۱۲۱۲۰۰۷متون جغرافیا به زبان خارجه ۲ 
۱۲۱۶۰۷۲جغرافیای جمعیت ایران 
۴,۰۰۰ ریال – اضافه به سبد خرید
۱۲۱۶۰۷۳ویژگیهای جغرافیای کشورهای اسلامی 
۱۲۱۶۰۷۴جغرافیا و صنعت توریسم 
۴,۰۰۰ ریال – اضافه به سبد خرید
۱۲۱۶۰۷۷جغرافیای روستایی ایران 
۶,۰۰۰ ریال – اضافه به سبد خرید
۱۲۲۰۴۳۳آیین زندگی (اخلاق کاربردی) 
رایگان – اضافه به سبد خرید
۱۲۳۳۰۳۳اخلاق اسلامی (مبانی و مفاهیم) 
رایگان – اضافه به سبد خرید
۱۲۱۱۴۱۱فلسفه اخلاق (با تکیه بر مباحث تربیتی) 
رایگان – اضافه به سبد خرید
۱۲۲۲۰۶۱روشهای تحلیل جمعیت 
۵,۰۰۰ ریال – اضافه به سبد خرید
۱۲۱۶۰۷۶جغرافیای کوچ نشینی 
۴,۰۰۰ ریال – اضافه به سبد خرید
۱۲۱۶۰۷۵منابع و مآخذ جغرافیای ایران 
۱۲۱۶۰۷۸جغرافیای اقتصادی ایران ۲ – صنعت، حمل و نقل و انرژی 
۱۲۱۶۰۸۱کاربرد جغرافیای طبیعی در برنامه ریزی روستایی و شهری 
۴,۰۰۰ ریال – اضافه به سبد خرید
۱۲۱۶۰۸۲منابع و مسائل آب ایران 
۱۲۱۶۰۸۵روابط متقابل شهر و روستا با تاکید بر ایران 
۴,۰۰۰ ریال – اضافه به سبد خرید
۱۲۱۵۴۲۸ورزش ۱
رایگان – اضافه به سبد خرید
۱۲۲۳۱۷۵آشنایی با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران 
رایگان – اضافه به سبد خرید
۱۲۲۰۴۳۴انقلاب اسلامی ایران 
رایگان – اضافه به سبد خرید
۱۲۲۰۴۷۹اندیشه سیاسی امام خمینی 
رایگان – اضافه به سبد خرید
۱۲۱۶۰۷۹اقتصاد روستایی 
۴,۰۰۰ ریال – اضافه به سبد خرید
۱۲۱۶۰۸۴برنامه ریزی روستایی در ایران 
۴,۰۰۰ ریال – اضافه به سبد خرید
۱۲۱۶۰۸۳اقتصاد کوچ نشینان ایران 
۱۲۱۶۰۸۰اصول و روشهای برنامه ریزی روستایی 
۴,۰۰۰ ریال – اضافه به سبد خرید
۱۲۱۶۰۸۶کارگاه برنامه ریزی روستایی(روش تهیه و تفسیر طرحهای روستایی) 
۴,۰۰۰ ریال – اضافه به سبد خرید
۱۲۱۶۰۸۷برنامه ریزی شهری در ایران 
۴,۰۰۰ ریال – اضافه به سبد خرید
۱۲۲۰۶۵۷حفظ جزء سی قرآن کریم 
رایگان – اضافه به سبد خرید
۱۲۳۳۰۴۳دانش خانواده و جمعیت 
رایگان – اضافه به سبد خرید
۱۲۱۶۰۸۴برنامه ریزی روستایی در ایران 
۴,۰۰۰ ریال – اضافه به سبد خرید
۱۲۱۶۰۸۷برنامه ریزی شهری در ایران 
۴,۰۰۰ ریال – اضافه به سبد خرید
۱۲۱۶۰۸۸اقتصاد شهری 
۴,۰۰۰ ریال – اضافه به سبد خرید
۱۲۱۶۰۹۰شهرها و شهرکهای جدید 
۴,۰۰۰ ریال – اضافه به سبد خرید
۱۲۱۶۰۸۹اصول و روشهای برنامه ریزی شهری 
۴,۰۰۰ ریال – اضافه به سبد خرید
۱۲۱۶۰۹۱کارگاه برنامه ریزی شهری و منطقه ای (روش تهیه و تفسیر طرحهای شهری و منطقه ای) 
رایگان – اضافه‌کردن به سبدخرید
۱۲۲۰۶۵۷حفظ جزء سی قرآن کریم 
رایگان – اضافه به سبد خرید
۱۲۳۳۰۴۳دانش خانواده و جمعیت 
رایگان – اضافه به سبد خرید

This site is protected by wp-copyrightpro.com