نمونه سوالات رشته علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری اجتماعی مخصوص ورودیهای ۹۵ و بعد

نمونه سوالات رشته علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری اجتماعی مخصوص ورودیهای 95 و بعد

نمونه سوالات رشته علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری اجتماعی مخصوص ورودیهای ۹۵ و بعد

دانشجوی عزیز

برای مشاهده جزئیات هر کتابچه بر روی نام درس کلیک و برای خرید یک یا چند کتابچه بر روی ” اضافه به سبد خرید” کلیک کنید.

به هر تعداد کتابچه نیاز داری به سبد خریدت اضافه کن!

سبد خرید شما در ستون سمت راست صفحه قابل مشاهده هست!

ترم ۱ تا ۴

کد درس

نام و قیمت درس

۱۱۱۱۰۰۱ریاضیات پایه

۴,۰۰۰ ریال – اضافه به سبد خرید
۱۲۲۲۰۰۱مبانی جامعه شناسی مفاهیم اساسی ۱

۴,۰۰۰ ریال – اضافه به سبد خرید
۱۲۲۱۰۰۱اصول علم اقتصاد

۴,۰۰۰ ریال – اضافه به سبد خرید
۱۲۲۳۰۰۱کلیات حقوق

۵,۰۰۰ ریال – اضافه به سبد خرید
۱۲۱۳۲۱۰فارسی عمومی

رایگان – اضافه به سبد خرید
۱۲۱۲۲۵۶زبان خارجه

رایگان – اضافه به سبد خرید
۱۱۱۷۰۰۱آمار مقدماتی

۴,۰۰۰ ریال – اضافه به سبد خرید
۱۲۱۷۰۰۱مبانی روان شناسی-مفاهیم اساسی

رایگان – اضافه‌ به سبدخرید
۱۲۱۱۰۰۱مبانی فلسفه ۱

۴,۰۰۰ ریال – اضافه به سبد خرید
۱۲۲۲۰۰۵مبانی مردم شناسی

۴,۰۰۰ ریال – اضافه به سبد خرید
۱۲۲۲۰۰۴اصول علم سیاست

۴,۰۰۰ ریال – اضافه به سبد خرید
۱۲۲۲۰۰۳مبانی تعاون

۴,۰۰۰ ریال – اضافه به سبد خرید
۱۲۲۲۰۲۴مبانی تاریخ اجتماعی ایران

۴,۰۰۰ ریال – اضافه به سبد خرید
۱۲۲۲۰۰۲مبانی جامعه شناسی مفاهیم اساسی ۲

۴,۰۰۰ ریال – اضافه به سبد خرید
۱۲۳۳۰۳۸تفسیر موضوعی نهج البلاغه

رایگان – اضافه به سبد خرید
۱۲۳۳۰۳۲تفسیر موضوعی قرآن کریم

رایگان – اضافه به سبد خرید
۱۲۲۲۰۰۸نظریه های جامعه شناسی ۱

۴,۰۰۰ ریال – اضافه به سبد خرید
۱۲۲۲۰۰۶جامعه شناسی جهان سوم

۴,۰۰۰ ریال – اضافه به سبد خرید
۱۲۲۲۰۱۲جامعه شناسی خانواده

۴,۰۰۰ ریال – اضافه به سبد خرید
۱۲۲۲۰۱۱مردم شناسی فرهنگی

۵,۰۰۰ ریال – اضافه به سبد خرید
۱۲۲۲۰۰۷مبانی جمعیت شناسی

۴,۰۰۰ ریال – اضافه به سبد خرید
۱۲۱۷۰۰۲روان شناسی اجتماعی

۴,۰۰۰ ریال – اضافه به سبد خرید
۱۲۲۲۰۲۷جغرافیای انسانی ایران

۴,۰۰۰ ریال – اضافه به سبد خرید
۱۲۲۲۰۱۹آمار در علوم اجتماعی

۴,۰۰۰ ریال – اضافه به سبد خرید
۱۲۳۳۰۳۰اندیشه اسلامی ۱

رایگان – اضافه به سبد خرید
۱۲۲۲۰۲۱روش تحقیق نظری

۴,۰۰۰ ریال – اضافه به سبد خرید
۱۲۲۲۰۱۳نظریه های جامعه شناسی ۲

۴,۰۰۰ ریال – اضافه به سبد خرید
۱۲۲۲۰۱۴جامعه شناسی انحرافات اجتماعی

۴,۰۰۰ ریال – اضافه‌ به سبدخرید
۱۲۲۲۰۱۶روشهای مقدماتی تحلیل جمعیت

۵,۰۰۰ ریال – اضافه به سبد خرید
۱۲۱۲۰۰۱زبان تخصصی- مطالعه متون علوم اجتماعی ۱

۴,۰۰۰ ریال – اضافه به سبد خرید
۱۲۲۲۰۱۵تامین و رفاه اجتماعی

۴,۰۰۰ ریال – اضافه به سبد خرید
۱۲۲۲۰۱۰جامعه شناسی آموزش و پرورش

۴,۰۰۰ ریال – اضافه به سبد خرید
۱۲۳۳۰۳۱اندیشه اسلامی ۲

رایگان – اضافه به سبد خرید

ترم ۵ تا ۸

کد درس

نام و قیمت درس

۱۲۲۲۰۲۶تکنیک های خاص تحقیق

۴,۰۰۰ ریال – اضافه به سبد خرید
۱۲۲۲۰۴۱کاربرد جمعیت شناسی

۴,۰۰۰ ریال – اضافه به سبد خرید
۱۲۱۲۰۰۲زبان تخصصی- مطالعه متون علوم اجتماعی ۲

۴,۰۰۰ ریال – اضافه به سبد خرید
۱۲۲۲۰۲۹جامعه شناسی روستایی

۴,۰۰۰ ریال – اضافه به سبد خرید
۱۲۲۲۰۲۰جامعه شناسی ارتباط جمعی

۴,۰۰۰ ریال – اضافه به سبد خرید
۱۲۱۲۳۰۰آشنایی با دفاع مقدس

رایگان – اضافه به سبد خرید
۱۲۲۹۱۲۸فرهنگ و تمدن اسلام و ایران

رایگان – اضافه به سبد خرید
۱۲۲۲۰۳۵جمعیت شناسی ایران

۴,۰۰۰ ریال – اضافه به سبد خرید
۱۱۱۵۰۰۱کاربرد کامپیوتر در علوم اجتماعی

۴,۰۰۰ ریال – اضافه به سبد خرید
۱۲۲۲۰۱۷جامعه شناسی ایلات و عشایر

۴,۰۰۰ ریال – اضافه به سبد خرید
۱۲۲۲۰۳۰جامعه شناسی شهری

۴,۰۰۰ ریال – اضافه به سبد خرید
۱۲۲۲۰۳۴جامعه شناسی جنگ و نیروهای نظامی

۴,۰۰۰ ریال – اضافه به سبد خرید
۱۲۲۲۰۲۲جامعه شناسی قشرهاو نابرابریهای اجتماعی

۴,۰۰۰ ریال – اضافه به سبد خرید
۱۲۲۰۴۳۳آیین زندگی (اخلاق کاربردی)

رایگان – اضافه به سبد خرید
۱۲۳۳۰۳۳اخلاق اسلامی (مبانی و مفاهیم )

رایگان – اضافه به سبد خرید
۱۲۱۱۴۱۱فلسفه اخلاق (با تکیه بر مباحث تربیتی)

رایگان – اضافه به سبد خرید
۱۲۲۲۰۲۳جامعه شناسی توسعه

۴,۰۰۰ ریال – اضافه به سبد خرید
۱۲۲۲۰۳۱جامعه شناسی سازمانها

۴,۰۰۰ ریال – اضافه به سبد خرید
۱۲۲۲۰۱۸تغییرات اجتماعی

۴,۰۰۰ ریال – اضافه به سبد خرید
۱۲۲۲۰۳۳جامعه شناسی سیاسی

۴,۰۰۰ ریال – اضافه به سبد خرید
۱۲۲۲۰۳۲جامعه شناسی در ادبیات فارسی

۴,۰۰۰ ریال – اضافه به سبد خرید
۱۲۲۲۰۰۹تاریخ تفکر اجتماعی دراسلام

۴,۰۰۰ ریال – اضافه به سبد خرید
۱۲۲۳۱۷۵آشنایی با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

رایگان – اضافه به سبد خرید
۱۲۲۰۴۳۴انقلاب اسلامی ایران

رایگان – اضافه به سبد خرید
۱۲۲۰۴۷۹اندیشه سیاسی امام خمینی

رایگان – اضافه به سبد خرید
۱۲۲۲۰۳۶بررسی مسائل اجتماعی ایران

۴,۰۰۰ ریال – اضافه به سبد خرید
۱۲۲۲۰۳۸جامعه شناسی صنعتی

۴,۰۰۰ ریال – اضافه به سبد خرید
۱۲۲۲۰۳۷جامعه شناسی انقلاب

۴,۰۰۰ ریال – اضافه به سبد خرید
۱۲۲۰۶۵۷حفظ جزء سی قرآن کریم

رایگان – اضافه به سبد خرید
۱۲۳۳۰۴۳دانش خانواده و جمعیت

رایگان – اضافه به سبد خرید

This site is protected by wp-copyrightpro.com