نمونه سوالات رشته جغرافیا مخصوص ورودیهای ۹۵ و بعد

نمونه سوالات رشته جغرافیا مخصوص ورودیهای 95 و بعد

نمونه سوالات رشته جغرافیا مخصوص ورودیهای ۹۵ و بعد

دانشجوی عزیز

لیست دروس این رشته طبق برنامه ۸ ترمه در زیر قابل مشاهده است

برای مشاهده جزئیات هر کتابچه بر روی نام درس کلیک و برای خرید یک یا چند کتابچه بر روی ” اضافه به سبد خرید” کلیک کنید.

به هر تعداد کتابچه نیاز داری به سبد خریدت اضافه کن!

سبد خرید شما در ستون پایین ترین مکان صفحه قابل مشاهده هست!

ترم اول

کد درس

نام درس

قیمت

۱۲۱۶۶۹۱ فلسفه علم جغرافیا
۱۲۱۶۸۰۰ نقشه خوانی هم منبع:

۱۲۱۶۶۹۲ زمین شناسی عمومی
۱۱۱۱۰۰۲ ریاضیات ۱
۱۲۱۶۳۸۳ زمین در فضا
۱۲۱۳۲۱۰ فارسی عمومی
۱۲۱۲۲۵۶ زبان خارجه

ترم دوم

کد درس

نام درس

قیمت

۱۲۱۶۶۹۳ جغرافیای جمعیت
1216694 جغرافیای گردشگری
۱۲۱۶۶۹۵ ژئومورفولوژی
۱۲۱۶۳۹۶ نقشه برداری
۱۲۱۶۶۹۶ آب و هوا شناسی
۱۲۱۶۶۹۷ جغرافیای فرهنگی
۱۲۱۶۸۶۱ تغییرات محیطی
۱۲۱۶۰۵۰ جغرافیای سیاسی
۱۲۳۳۰۳۸ تغسیر موضوعی نهج البلاغه
۱۲۳۳۰۳۲ تفسیر موضوعی قرآن کریم

ترم سوم

کد درس

نام درس

قیمت

۱۲۱۶۶۹۸ جغرافیای روستایی
۱۲۱۶۶۹۹ جغرافیای شهری
۱۲۱۶۴۲۰ جغرافیای سیاسی ایران
۱۲۱۶۷۰۰ جغرافیای اقتصادی
۱۱۱۷۰۰۲ آمار و احتمالات ۱
1216701 هیدرولوژی
۱۲۱۶۸۰۱ مبانی سنجش از دور
۱۲۱۶۸۶۲ محیط زیست و حقوق آن
۱۲۱۶۸۶۳ کار آفرینی ( جغرافیا)
۱۲۳۳۰۳۰ اندیشه اسلامی ۱

ترم چهارم

کد درس

نام درس

قیمت

۱۲۱۶۴۰۴ جغرافیای روستایی ایران
۱۲۱۶۴۱۳ جغرافیای جمعیت ایران
۱۲۱۶۷۰۲ آمار و احتمالات برای جغرافیا ۲
۱۲۱۶۷۹۹ مبانی سیستم اطلاعاتی جغرافیایی (gis)
1216703 روش های برنامه ریزی منطقه ای و آمایش سرزمین
۱۲۱۶۷۰۴ روش تحقیق در جغرافیا ( نظری )
۱۲۱۶۰۷۰ جغرافیای زیستی
۱۲۱۶۸۶۴ مبانی برنامه نویسی کامپیوتر
۱۲۱۶۸۶۵ ریاضیات برای جغرافیا ۲
۱۲۳۳۰۳۱ اندیشه اسلامی ۲

ترم پنجم

کد درس

نام درس

قیمت

۱۲۱۶۴۱۰ جغرافیای شهری ایران
۱۲۱۶۷۰۵ جغرافیای تاریخی ایران
۱۲۱۶۷۰۶ مخاطرات محیطی
۱۲۱۶۴۱۱ جغرافیای اقتصادی ایران
۱۲۱۶۴۰۶ جغرافیای خاک ها
۱۲۱۶۴۱۴ آب و هوای ایران
۱۲۱۶۷۰۷ ژئومورفولوژی ایران ۱
۱۲۲۹۱۲۸ فرهنگ و تمدن اسلام و ایران
۱۲۱۵۴۲۷ تربیت بدنی

گرایش برنامه ریزی شهری ۱۲۱۶۶۵

ترم ششم

کد درس

نام درس

قیمت

۱۲۱۶۷۵۷ روش تحقیق در برنامه ریزی شهری
۱۲۱۶۴۴۱ شهرها و شهرکهای جدید
۱۲۱۶۴۴۳ مسکن و اسکان غیر رسمی
۱۲۱۶۸۸۳ برنامه ریزی شهری
۱۲۱۶۴۴۷ توسعه پایدار شهری
۱۲۱۶۸۶۷ مطالعات جهان
۱۲۱۶۸۶۸ مسائل آب
۱۲۲۰۴۳۳ آیین زندگی (اخلاق کاربردی)
۱۲۳۳۰۳۳ اخلاق اسلامی (مبانی و مفاهیم)
۱۲۱۱۴۱۱ فلسفه اخلاق (با تکیه بر مباحث تربیتی)

ترم هفتم ۱۲۱۶۶۵

کد درس

نام درس

قیمت

۱۲۱۶۷۶۶ طرح های توسعه شهری
۱۲۱۶۴۴۶ مدیریت شهری
۱۲۱۶۷۶۷ جغرافیای طبیعی شهر ( ژئومورفولوژی و اقلیم )
۱۲۱۶۷۶۸ حقوق و قوانین برنامه ریزی شهری
۱۲۱۶۸۸۲ برنامه ریزی شهری در ایران
۱۲۱۶۴۴۸ تکنیکهای برنامه ریزی شهری
۱۲۱۶۸۸۰ کاربرد gis در برنامه ریزی شهری
۱۲۱۵۴۲۸ ورزش ۱*
۱۲۲۳۱۷۵ آشنایی با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
۱۲۲۰۴۳۴ انقلاب اسلامی ایران
۱۲۲۰۴۷۹ اندیشه سیاسی امام خمینی

ترم هشتم ۱۲۱۶۶۵

کد درس

نام درس

قیمت

۱۲۱۶۷۸۵ کاربری اراضی شهری و منطقه ای
۱۲۱۶۴۵۳ کارگاه برنامه ریزی شهری
۱۲۱۶۷۸۷ زیبا سازی و مبلمان شهری
۱۲۱۶۸۸۱ کارآفرینی و بازار کار جغرافیای شهری
۱۲۲۰۶۵۷ حفظ جزء سی قرآن کریم *
۱۲۳۳۰۴۳ دانش خانواده و جمعیت

 ۱۲۱۶۶۴ ( گرایش برنامه ریزی روستایی )

ترم ششم 

کد درس

نام درس

قیمت

۱۲۱۶۴۱۶ گردشگری روستایی
۱۲۱۶۷۵۹ روش تحقیق در برنامه ریزی روستایی
۱۲۱۶۴۱۸ اصول و روش های برنامه ریزی روستایی
۱۲۱۶۴۱۹ روابط متقابل شهر و روستا
۱۲۱۶۴۲۲ توسعه پایدار روستایی
۱۲۱۶۸۶۷ مطالعات جهان
۱۲۱۶۸۶۸ مسائل آب
۱۲۲۰۴۳۳ آیین زندگی (اخلاق کاربردی)
۱۲۳۳۰۳۳ اخلاق اسلامی (مبانی و مفاهیم)
۱۲۱۱۴۱۱ فلسفه اخلاق (با تکیه بر مباحث تربیتی)

ترم هفتم ۱۲۱۶۶۴

کد درس

نام درس

قیمت

۱۲۱۶۷۶۹ توسعه روستایی مشارکتی
۱۲۱۶۴۲۷ مدیریت روستایی
۱۲۱۶۴۲۸ برنامه ریزی روستایی در ایران
۱۲۱۶۷۷۲ کاربرد gis و سنجش از دور در برنامه ریزی روستایی
۱۲۱۶۷۷۳ مخاطرات نواحی روستایی به زودی …
۱۲۱۶۸۷۸ کارآفرینی روستایی
۱۲۱۶۷۷۴ کارگاه برنامه ریزی روستایی
۱۲۱۵۴۲۸ ورزش ۱*
۱۲۲۳۱۷۵ آشنایی با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
۱۲۲۰۴۳۴ انقلاب اسلامی ایران
۱۲۲۰۴۷۹ اندیشه سیاسی امام خمینی

ترم هشتم ۱۲۱۶۶۴

کد درس

نام درس

قیمت

۱۲۱۶۷۸۸ توسعه اقتصادی روستا
۱۲۱۶۷۸۹ دانش بومی در توسعه روستایی به زودی …
۱۲۱۶۴۲۹ برنامه ریزی و طراحی کالبدی روستا
۱۲۱۶۸۷۹ کارورزی
۱۲۱۶۷۹۱ پروژه
۱۲۲۰۶۵۷ حفظ جزء سی قرآن کریم *
۱۲۳۳۰۴۳ دانش خانواده و جمعیت

گرایش آب و هوا شناسی ۱۲۱۶۶۶

ترم ششم

کد درس

نام درس

قیمت

۱۲۱۶۷۶۰ روش تحقیق در آب و هوا شناسی به زودی …
۱۲۱۶۷۶۱ ریاضیات و آب و هوا شناسی
1216486 اقلیم شناسی آماری
1216484 آب و هوای کره زمین
۱۲۱۶۸۶۶ تهیه و تفسیر نقشه ها و نمودارهای اقلیمی
۱۲۱۶۸۶۷ مطالعات جهان
۱۲۱۶۸۶۸ مسائل آب
۱۲۲۰۴۳۳ آیین زندگی (اخلاق کاربردی)
۱۲۳۳۰۳۳ اخلاق اسلامی (مبانی و مفاهیم)
۱۲۱۱۴۱۱ فلسفه اخلاق (با تکیه بر مباحث تربیتی)

ترم هفتم ۱۲۱۶۶۶

کد درس

نام درس

قیمت

۱۲۱۶۷۷۶ تحلیل فضایی و فرآیندهای آب و هوا شناسی به زودی …
۱۱۱۱۳۰۳ فیزیک عمومی
۱۲۱۶۴۸۸ اقلیم شناسی دینامیک
۱۲۱۶۴۷۳ هیدروکلیماتولوژی
۱۲۱۶۸۶۹ مدل سازی اقلیمی
۱۲۱۶۸۷۰ اقلیم شناسی ماهواره ای
۱۲۱۶۸۷۱ برنامه نویسی و نرم افزارهای اقلیمی
۱۲۱۵۴۲۸ ورزش ۱*
۱۲۲۳۱۷۵ آشنایی با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
۱۲۲۰۴۳۴ انقلاب اسلامی ایران
۱۲۲۰۴۷۹ اندیشه سیاسی امام خمینی

ترم هشتم ۱۲۱۶۶۶

کد درس

نام درس

قیمت

۱۲۱۶۴۷۶ میکرو کلیماتولوژی
۱۲۱۶۸۷۲ پایگاه داده های اقلیمی و نقشه های هوا
1216480 اقلیم شناسی فیزیکی
1216793 آلودگی هوا و شیمی جو
۱۲۱۶۷۹۴ پروژه
۱۲۲۰۶۵۷ حفظ جزء سی قرآن کریم *
۱۲۳۳۰۴۳ دانش خانواده و جمعیت

گرایش ژئومورفولوژی ۱۲۱۶۶۷

ترم ششم

کد درس

نام درس

قیمت

۱۲۱۶۷۶۳ مورفوتکتونیک به زودی …
۱۲۱۶۷۶۴ ژئومورفولوژی ایران ۲
۱۲۱۶۸۷۳ روش تحقیق در ژئومورفولوژی
۱۲۱۶۷۸۴ تغییرات محیطی و روشهای ارزیابی
۱۲۱۶۴۶۳ هیدرولوژی کاربردی به زودی …
۱۲۱۶۸۶۷ مطالعات جهان
۱۲۱۶۸۶۸ مسائل آب
۱۲۲۰۴۳۳ آیین زندگی (اخلاق کاربردی)
۱۲۳۳۰۳۳ اخلاق اسلامی (مبانی و مفاهیم)
۱۲۱۱۴۱۱ فلسفه اخلاق (با تکیه بر مباحث تربیتی)

ترم هفتم ۱۲۱۶۶۷

کد درس

نام درس

قیمت

۱۲۱۶۴۶۱ کاربرد سنجش از دور در ژئومورفولوژی به زودی …
۱۲۱۶۷۸۰ ژئومورفولوژی دامنه ای
۱۲۱۶۴۶۸ کاربرد ژئومورفولوژی در برنامه ریزی محیطی
1216782 تهیه و ترسیم نقشه های ژئومورفولوژی
1216783 ژئومورفولوژی اقلیمی
۱۲۱۶۸۷۴ ژئومورفولوژی ساحلی به زودی …
۱۲۱۶۸۷۵ اشکال کارستی به زودی …
۱۲۱۵۴۲۸ ورزش ۱*
۱۲۲۳۱۷۵ آشنایی با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
۱۲۲۰۴۳۴ انقلاب اسلامی ایران
۱۲۲۰۴۷۹ اندیشه سیاسی امام خمینی

ترم هشتم ۱۲۱۶۶۷

کد درس

نام درس

قیمت

۱۲۱۶۴۶۷ کاربرد سیستم های اطلاعات جغرافیایی در ژئومورفولوژی به زودی …
۱۲۱۶۸۷۶ ژئومورفولوژی شهری
۱۲۱۶۷۷۹ ژئومورفولوژی رودخانه
۱۲۱۶۸۷۷ کارآفرینی در ژئومورفولوژی
۱۲۱۶۷۹۸ پروژه
۱۲۲۰۶۵۷ حفظ جزء سی قرآن کریم *
۱۲۳۳۰۴۳ دانش خانواده و جمعیت
۱۲۲۰۸۸۹ ارزشهای دفاع مقدس
۱۲۱۸۸۰۸ کارآفرینی
ردیف نوع درس تعداد واحد
۱ تخصصی ۳۴
۲ پایه ۸۰
۳ عمومی ۲۲
جمع کل واحد ۱۳۶