نمونه سوالات رشته جغرافیا مخصوص ورودیهای 95 و بعد

نمونه سوالات رشته جغرافیا مخصوص ورودیهای 95 و بعد

نمونه سوالات رشته جغرافیا مخصوص ورودیهای 95 و بعد

دانشجوی عزیز

لیست دروس این رشته طبق برنامه 8 ترمه در زیر قابل مشاهده است

برای مشاهده جزئیات هر کتابچه بر روی نام درس کلیک و برای خرید یک یا چند کتابچه بر روی ” اضافه به سبد خرید” کلیک کنید.

به هر تعداد کتابچه نیاز داری به سبد خریدت اضافه کن!

سبد خرید شما در ستون پایین ترین مکان صفحه قابل مشاهده هست!

ترم اول

کد درس

نام درس

قیمت

1216691 فلسفه علم جغرافیا
1216800 نقشه خوانی هم منبع:

1216692 زمین شناسی عمومی
1111002 ریاضیات 1
1216383 زمین در فضا
1213210 فارسی عمومی
1212256 زبان خارجه

ترم دوم

کد درس

نام درس

قیمت

1216693 جغرافیای جمعیت
1216694 جغرافیای گردشگری
1216695 ژئومورفولوژی
1216396 نقشه برداری
1216696 آب و هوا شناسی
1216697 جغرافیای فرهنگی
1216861 تغییرات محیطی
1216050 جغرافیای سیاسی
1233038 تغسیر موضوعی نهج البلاغه
1233032 تفسیر موضوعی قرآن کریم

ترم سوم

کد درس

نام درس

قیمت

1216698 جغرافیای روستایی
1216699 جغرافیای شهری
1216420 جغرافیای سیاسی ایران
1216700 جغرافیای اقتصادی
1117002 آمار و احتمالات 1
1216701 هیدرولوژی
1216801 مبانی سنجش از دور
1216862 محیط زیست و حقوق آن
1216863 کار آفرینی ( جغرافیا)
1233030 اندیشه اسلامی 1

ترم چهارم

کد درس

نام درس

قیمت

1216404 جغرافیای روستایی ایران
1216413 جغرافیای جمعیت ایران
1216702 آمار و احتمالات برای جغرافیا 2
1216799 مبانی سیستم اطلاعاتی جغرافیایی (gis)
1216703 روش های برنامه ریزی منطقه ای و آمایش سرزمین
1216704 روش تحقیق در جغرافیا ( نظری )
1216070 جغرافیای زیستی
1216864 مبانی برنامه نویسی کامپیوتر
1216865 ریاضیات برای جغرافیا 2
1233031 اندیشه اسلامی 2

ترم پنجم

کد درس

نام درس

قیمت

1216410 جغرافیای شهری ایران
1216705 جغرافیای تاریخی ایران
1216706 مخاطرات محیطی
1216411 جغرافیای اقتصادی ایران
1216406 جغرافیای خاک ها
1216414 آب و هوای ایران
1216707 ژئومورفولوژی ایران 1
1229128 فرهنگ و تمدن اسلام و ایران
1215427 تربیت بدنی

گرایش برنامه ریزی شهری 121665

ترم ششم

کد درس

نام درس

قیمت

1216757 روش تحقیق در برنامه ریزی شهری
1216441 شهرها و شهرکهای جدید
1216443 مسکن و اسکان غیر رسمی
1216883 برنامه ریزی شهری
1216447 توسعه پایدار شهری
1216867 مطالعات جهان
1216868 مسائل آب
1220433 آیین زندگی (اخلاق کاربردی)
1233033 اخلاق اسلامی (مبانی و مفاهیم)
1211411 فلسفه اخلاق (با تکیه بر مباحث تربیتی)

ترم هفتم 121665

کد درس

نام درس

قیمت

1216766 طرح های توسعه شهری
1216446 مدیریت شهری
1216767 جغرافیای طبیعی شهر ( ژئومورفولوژی و اقلیم )
1216768 حقوق و قوانین برنامه ریزی شهری
1216882 برنامه ریزی شهری در ایران
1216448 تکنیکهای برنامه ریزی شهری
1216880 کاربرد gis در برنامه ریزی شهری
1215428 ورزش 1*
1223175 آشنایی با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
1220434 انقلاب اسلامی ایران
1220479 اندیشه سیاسی امام خمینی

ترم هشتم 121665

کد درس

نام درس

قیمت

1216785 کاربری اراضی شهری و منطقه ای
1216453 کارگاه برنامه ریزی شهری
1216787 زیبا سازی و مبلمان شهری
1216881 کارآفرینی و بازار کار جغرافیای شهری
1220657 حفظ جزء سی قرآن کریم *
1233043 دانش خانواده و جمعیت

 121664 ( گرایش برنامه ریزی روستایی )

ترم ششم 

کد درس

نام درس

قیمت

1216416 گردشگری روستایی
1216759 روش تحقیق در برنامه ریزی روستایی
1216418 اصول و روش های برنامه ریزی روستایی
1216419 روابط متقابل شهر و روستا
1216422 توسعه پایدار روستایی
1216867 مطالعات جهان
1216868 مسائل آب
1220433 آیین زندگی (اخلاق کاربردی)
1233033 اخلاق اسلامی (مبانی و مفاهیم)
1211411 فلسفه اخلاق (با تکیه بر مباحث تربیتی)

ترم هفتم 121664

کد درس

نام درس

قیمت

1216769 توسعه روستایی مشارکتی
1216427 مدیریت روستایی
1216428 برنامه ریزی روستایی در ایران
1216772 کاربرد gis و سنجش از دور در برنامه ریزی روستایی
1216773 مخاطرات نواحی روستایی به زودی …
1216878 کارآفرینی روستایی
1216774 کارگاه برنامه ریزی روستایی
1215428 ورزش 1*
1223175 آشنایی با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
1220434 انقلاب اسلامی ایران
1220479 اندیشه سیاسی امام خمینی

ترم هشتم 121664

کد درس

نام درس

قیمت

1216788 توسعه اقتصادی روستا
1216789 دانش بومی در توسعه روستایی به زودی …
1216429 برنامه ریزی و طراحی کالبدی روستا
1216879 کارورزی
1216791 پروژه
1220657 حفظ جزء سی قرآن کریم *
1233043 دانش خانواده و جمعیت

گرایش آب و هوا شناسی 121666

ترم ششم

کد درس

نام درس

قیمت

1216760 روش تحقیق در آب و هوا شناسی به زودی …
1216761 ریاضیات و آب و هوا شناسی
1216486 اقلیم شناسی آماری
1216484 آب و هوای کره زمین
1216866 تهیه و تفسیر نقشه ها و نمودارهای اقلیمی
1216867 مطالعات جهان
1216868 مسائل آب
1220433 آیین زندگی (اخلاق کاربردی)
1233033 اخلاق اسلامی (مبانی و مفاهیم)
1211411 فلسفه اخلاق (با تکیه بر مباحث تربیتی)

ترم هفتم 121666

کد درس

نام درس

قیمت

1216776 تحلیل فضایی و فرآیندهای آب و هوا شناسی به زودی …
1111303 فیزیک عمومی
1216488 اقلیم شناسی دینامیک
1216473 هیدروکلیماتولوژی
1216869 مدل سازی اقلیمی
1216870 اقلیم شناسی ماهواره ای
1216871 برنامه نویسی و نرم افزارهای اقلیمی
1215428 ورزش 1*
1223175 آشنایی با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
1220434 انقلاب اسلامی ایران
1220479 اندیشه سیاسی امام خمینی

ترم هشتم 121666

کد درس

نام درس

قیمت

1216476 میکرو کلیماتولوژی
1216872 پایگاه داده های اقلیمی و نقشه های هوا
1216480 اقلیم شناسی فیزیکی
1216793 آلودگی هوا و شیمی جو
1216794 پروژه
1220657 حفظ جزء سی قرآن کریم *
1233043 دانش خانواده و جمعیت

گرایش ژئومورفولوژی 121667

ترم ششم

کد درس

نام درس

قیمت

1216763 مورفوتکتونیک به زودی …
1216764 ژئومورفولوژی ایران 2
1216873 روش تحقیق در ژئومورفولوژی
1216784 تغییرات محیطی و روشهای ارزیابی
1216463 هیدرولوژی کاربردی به زودی …
1216867 مطالعات جهان
1216868 مسائل آب
1220433 آیین زندگی (اخلاق کاربردی)
1233033 اخلاق اسلامی (مبانی و مفاهیم)
1211411 فلسفه اخلاق (با تکیه بر مباحث تربیتی)

ترم هفتم 121667

کد درس

نام درس

قیمت

1216461 کاربرد سنجش از دور در ژئومورفولوژی به زودی …
1216780 ژئومورفولوژی دامنه ای
1216468 کاربرد ژئومورفولوژی در برنامه ریزی محیطی
1216782 تهیه و ترسیم نقشه های ژئومورفولوژی
1216783 ژئومورفولوژی اقلیمی
1216874 ژئومورفولوژی ساحلی به زودی …
1216875 اشکال کارستی به زودی …
1215428 ورزش 1*
1223175 آشنایی با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
1220434 انقلاب اسلامی ایران
1220479 اندیشه سیاسی امام خمینی

ترم هشتم 121667

کد درس

نام درس

قیمت

1216467 کاربرد سیستم های اطلاعات جغرافیایی در ژئومورفولوژی به زودی …
1216876 ژئومورفولوژی شهری
1216779 ژئومورفولوژی رودخانه
1216877 کارآفرینی در ژئومورفولوژی
1216798 پروژه
1220657 حفظ جزء سی قرآن کریم *
1233043 دانش خانواده و جمعیت
1220889 ارزشهای دفاع مقدس
1218808 کارآفرینی
ردیف نوع درس تعداد واحد
1 تخصصی 34
2 پایه 80
3 عمومی 22
جمع کل واحد 136