سوالات رشته علوم اجتماعی گرایش روزنامه نگاری مخصوص ورودیهای 95 و بعد به صورت کتابچه همراه با پاسخنامه

سوالات رشته علوم اجتماعی گرایش روزنامه نگاری مخصوص ورودیهای 95 و بعد به صورت کتابچه همراه با پاسخنامه

سوالات رشته علوم اجتماعی گرایش روزنامه نگاری مخصوص ورودیهای 95 و بعد به صورت کتابچه همراه با پاسخنامه

دانشجوی عزیز

برای مشاهده جزئیات هر کتابچه بر روی نام درس کلیک و برای خرید یک یا چند کتابچه بر روی ” اضافه به سبد خرید” کلیک کنید.

به هر تعداد کتابچه نیاز داری به سبد خریدت اضافه کن!

سبد خرید شما در ستون سمت راست صفحه قابل مشاهده هست!

ترم 1 تا 4

کد درس

نام و قیمت درس

1222318 مباني ارتباطات انسانی
1222301   كليات حقوق

1222302   اصول علم سياست

1222303   مباني جامعه شناسی

1213210 فارسي عمومي

1212256 زبان خارجه

1222306 آمار مقدماتي

1222305 اصول علم اقتصاد

1222320 مبانی ارتباطات جمعی

1222439 شيوه نگارش فارسی در مطبوعات
1222304   روان شناسي اجتماعي

1222347   كاربرد رايانه در علوم ارتباطات
1233038 تفسير موضوعي نهج البلاغه

1233032 تفسير موضوعي قرآن كريم

1222317 مبانی تاريخ اجتماعی ايران
1222310 اصول سازمان و مديريت

1222307 نظريه هاي جامعه شناسي

1222311 اقتصاد ايران

1222328   ارتباطات سياسی

1222308   زبان تخصصی 1 متون ارتباطات اجتماعی

1222337 تاريخ مطبوعات

1233030 انديشه اسلامي 1

1222331   ارتباطات تصويری

1222326   نظريه های ارتباطات اجتماعی
1222340   حقوق ارتباط جمعی

1222329 اصول روزنامه نگاری
1222313   انديشه های سياسی در قرن بيستم
1222309   آمار در علوم اجتماعي

1222312   اصول روابط و سازمانهای بين المللی
1222322   حقوق اساسی

1233031 انديشه اسلامي 2

ترم 5 تا 8

کد درس

نام و قیمت درس

1222335   روزنامه نگاری عملی 1 مصاحبه مطبوعاتی

به زودی …

1222325 تكنولوژی ارتباطی

1222324   گرافيك و صفحه آرايی در مطبوعات
1222315   روش های تحقيق درعلوم اجتماعی (نظری و عملی)
1212300 آشنايي با دفاع مقدس

1229128 فرهنگ و تمدن اسلام و ايران

1222314   زبان تخصصی 2 متون روز نامه نگاری
1222334   ارتباطات بين المللی

1222342   روزنامه نگاری عملی 2 گزارش مطبوعاتی

1222339   عكاسي خبری (فتوژورناليسم)
1222323   روزنامه نگاری راديويی و تلويزيونی
1220433 آيين زندگي (اخلاق كاربردي)

1233033 اخلاق اسلامي (مباني و مفاهيم )

1211411 فلسفه اخلاق (با تكيه بر مباحث تربيتي)

1222343   ويراستاری و مديريت اخبار
1222332   مبانی جامعه اطلاعاتی

1222321   مبانی ارتباط و توسعه

1222333   افكار عمومي ووسايل ارتباط جمعی
1222345   نقد و تفسير مقاله نويسی
1222330   تحليل محتوای پيامهای ارتباطی
1223175 آشنايي با قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران

1220434 انقلاب اسلامي ايران

1220479 انديشه سياسي امام خميني

1222338   حقوق و مسئوليتهای روزنامه نگاری
1222327   معنی شناسی در رسانه

1222348   روزنامه نگاری الكترونيكی
1222344   روزنامه نگاری تخصصی

به زودی …

1220657 حفظ جزء سي قرآن كريم

1233043 دانش خانواده و جمعيت