سوالات رشته علوم اجتماعی گرایش روزنامه نگاری مخصوص ورودیهای ۹۵ و بعد به صورت کتابچه همراه با پاسخنامه

سوالات رشته علوم اجتماعی گرایش روزنامه نگاری مخصوص ورودیهای 95 و بعد به صورت کتابچه همراه با پاسخنامه

سوالات رشته علوم اجتماعی گرایش روزنامه نگاری مخصوص ورودیهای ۹۵ و بعد به صورت کتابچه همراه با پاسخنامه

دانشجوی عزیز

برای مشاهده جزئیات هر کتابچه بر روی نام درس کلیک و برای خرید یک یا چند کتابچه بر روی ” اضافه به سبد خرید” کلیک کنید.

به هر تعداد کتابچه نیاز داری به سبد خریدت اضافه کن!

سبد خرید شما در ستون سمت راست صفحه قابل مشاهده هست!

ترم ۱ تا ۴

کد درس

نام و قیمت درس

۱۲۲۲۳۱۸ مبانی ارتباطات انسانی
۱۲۲۲۳۰۱   کلیات حقوق

۱۲۲۲۳۰۲   اصول علم سیاست

۱۲۲۲۳۰۳   مبانی جامعه شناسی

۱۲۱۳۲۱۰ فارسی عمومی

۱۲۱۲۲۵۶ زبان خارجه

۱۲۲۲۳۰۶ آمار مقدماتی

۱۲۲۲۳۰۵ اصول علم اقتصاد

۱۲۲۲۳۲۰ مبانی ارتباطات جمعی

۱۲۲۲۴۳۹ شیوه نگارش فارسی در مطبوعات
1222304   روان شناسی اجتماعی

۱۲۲۲۳۴۷   کاربرد رایانه در علوم ارتباطات
۱۲۳۳۰۳۸ تفسیر موضوعی نهج البلاغه

۱۲۳۳۰۳۲ تفسیر موضوعی قرآن کریم

۱۲۲۲۳۱۷ مبانی تاریخ اجتماعی ایران
1222310 اصول سازمان و مدیریت

1222307 نظریه های جامعه شناسی

۱۲۲۲۳۱۱ اقتصاد ایران

۱۲۲۲۳۲۸   ارتباطات سیاسی

1222308   زبان تخصصی ۱ متون ارتباطات اجتماعی

۱۲۲۲۳۳۷ تاریخ مطبوعات

۱۲۳۳۰۳۰ اندیشه اسلامی ۱

۱۲۲۲۳۳۱   ارتباطات تصویری

1222326   نظریه های ارتباطات اجتماعی
1222340   حقوق ارتباط جمعی

1222329 اصول روزنامه نگاری
۱۲۲۲۳۱۳   اندیشه های سیاسی در قرن بیستم
1222309   آمار در علوم اجتماعی

۱۲۲۲۳۱۲   اصول روابط و سازمانهای بین المللی
1222322   حقوق اساسی

1233031 اندیشه اسلامی ۲

ترم ۵ تا ۸

کد درس

نام و قیمت درس

۱۲۲۲۳۳۵   روزنامه نگاری عملی ۱ مصاحبه مطبوعاتی

به زودی …

۱۲۲۲۳۲۵ تکنولوژی ارتباطی

1222324   گرافیک و صفحه آرایی در مطبوعات
1222315   روش های تحقیق درعلوم اجتماعی (نظری و عملی)
۱۲۱۲۳۰۰ آشنایی با دفاع مقدس

۱۲۲۹۱۲۸ فرهنگ و تمدن اسلام و ایران

۱۲۲۲۳۱۴   زبان تخصصی ۲ متون روز نامه نگاری
۱۲۲۲۳۳۴   ارتباطات بین المللی

1222342   روزنامه نگاری عملی ۲ گزارش مطبوعاتی

1222339   عکاسی خبری (فتوژورنالیسم)
1222323   روزنامه نگاری رادیویی و تلویزیونی
1220433 آیین زندگی (اخلاق کاربردی)

۱۲۳۳۰۳۳ اخلاق اسلامی (مبانی و مفاهیم )

۱۲۱۱۴۱۱ فلسفه اخلاق (با تکیه بر مباحث تربیتی)

۱۲۲۲۳۴۳   ویراستاری و مدیریت اخبار
1222332   مبانی جامعه اطلاعاتی

1222321   مبانی ارتباط و توسعه

1222333   افکار عمومی ووسایل ارتباط جمعی
1222345   نقد و تفسیر مقاله نویسی
1222330   تحلیل محتوای پیامهای ارتباطی
1223175 آشنایی با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

۱۲۲۰۴۳۴ انقلاب اسلامی ایران

۱۲۲۰۴۷۹ اندیشه سیاسی امام خمینی

۱۲۲۲۳۳۸   حقوق و مسئولیتهای روزنامه نگاری
1222327   معنی شناسی در رسانه

1222348   روزنامه نگاری الکترونیکی
1222344   روزنامه نگاری تخصصی

به زودی …

۱۲۲۰۶۵۷ حفظ جزء سی قرآن کریم

۱۲۳۳۰۴۳ دانش خانواده و جمعیت