کتابچه نمونه سوال پیام نور رشته حقوق

کتابچه نمونه سوال پیام نور رشته حقوق

کتابچه نمونه سوال پیام نور رشته حقوق به همراه پاسخنامه تستی و جواب تشریحی!

کتابچه نمونه سوال پیام نور رشته حقوق

برای مشاهده جزئیات هر درس بر روی نام آن کلیک کنید
۱۲۲۳۰۲۰مقدمه علم حقوق 
۴,۰۰۰ ریال – اضافه‌ به سبدخرید
۱۲۲۳۰۲۱خقوق جزای عمومی ۱ 
۴,۰۰۰ ریال – اضافه‌ به سبدخرید
۱۲۲۳۰۲۲حقوق اساسی ۱ 
رایگان – اضافه‌ به سبدخرید
۱۲۲۱۰۳۸مالیه عمومی 
۴,۰۰۰ ریال – اضافه‌ به سبدخرید
۱۲۲۰۲۸۷اصول فقه ۱ 
۴,۰۰۰ ریال – اضافه‌ به سبدخرید
۱۲۲۱۰۳۷مبانی علم اقتصاد 
۴,۰۰۰ ریال – اضافه‌ به سبدخرید
۱۲۲۰۲۸۶عربی 
۳,۰۰۰ ریال – اضافه‌ به سبدخرید
۱۲۱۳۲۱۰فارسی عمومی 
رایگان – اضافه به سبد خرید
۱۲۱۲۲۵۶زبان خارجه 
رایگان – اضافه به سبد خرید
۱۲۲۳۰۲۳حقوق مدنی ۱ اشخاص و حمایت از محجورین
۴,۰۰۰ ریال – اضافه‌ به سبدخرید
۱۲۲۳۰۳۰حقوق اساسی ۲ 
۴,۰۰۰ ریال – اضافه‌ به سبدخرید
۱۲۲۳۰۲۴حقوق جزای عمومی ۲ 
۴,۰۰۰ ریال – اضافه‌ به سبدخرید
۱۲۲۳۰۲۷حقوق مدنی ۲ اموال و مالکیت 
۴,۰۰۰ ریال – اضافه‌ به سبدخرید
۱۲۲۳۰۳۱حقوق اداری ۱ 
۴,۰۰۰ ریال – اضافه‌ به سبدخرید
۱۲۲۳۰۲۵حقوق بین الملل عمومی ۱
رایگان – اضافه‌ به سبدخرید
۱۲۲۰۲۸۸متون فقه ۱ 
۴,۰۰۰ ریال – اضافه‌ به سبدخرید
۱۲۲۲۰۷۸مبانی جامعه شناسی 
۴,۰۰۰ ریال – اضافه به سبد خرید
۱۲۲۰۲۹۰اصول فقه ۲ 
۴,۰۰۰ ریال – اضافه‌ به سبدخرید
۱۲۳۳۰۳۸تفسیر موضوعی نهج البلاغه 
رایگان – اضافه به سبد خرید
۱۲۳۳۰۳۲تفسیر موضوعی قرآن کریم 
رایگان – اضافه به سبد خرید
۱۲۲۳۰۳۲حقوق مدنی ۳ کلیات قراردادها 
۴,۰۰۰ ریال – اضافه‌ به سبدخرید
۱۲۲۳۰۳۷حقوق بین الملل عمومی ۲ 
۴,۰۰۰ ریال – اضافه‌ به سبدخرید
۱۲۲۳۰۳۵حقوق اداری ۲ 
۴,۰۰۰ ریال – اضافه‌ به سبدخرید
۱۲۲۰۲۸۹متون فقه ۲ 
۴,۰۰۰ ریال – اضافه‌ به سبدخرید
۱۲۲۰۲۹۴آیات الاحکام 
۴,۰۰۰ ریال – اضافه‌ به سبدخرید
۱۲۲۳۱۸۰حقوق جزای بین الملل ایران 
۴,۰۰۰ ریال – اضافه‌ به سبدخرید
۱۲۲۳۰۲۹حقوق تجارت ۱ اشخاص 
۴,۰۰۰ ریال – اضافه‌ به سبدخرید
۱۲۲۳۰۲۸حقوق جزای عمومی ۳ 
۴,۰۰۰ ریال – اضافه‌ به سبدخرید
۱۲۲۳۰۲۶آیین دادرسی مدنی ۱ 
۴,۰۰۰ ریال – اضافه‌ به سبدخرید
۱۲۲۰۲۹۳قواعد فقه ۱ 
۴,۰۰۰ ریال – اضافه‌ به سبدخرید
۱۲۳۳۰۳۰اندیشه اسلامی ۱ 
رایگان – اضافه‌ به سبدخرید
۱۲۲۳۰۳۹حقوق مدنی ۴ الزامات خارج از قراردادها 
۴,۰۰۰ ریال – اضافه‌ به سبدخرید
۱۲۲۳۰۳۴حقوق جزای اختصاصی ۱ 
رایگان – اضافه‌ به سبدخرید
۱۲۲۳۰۵۵حقوق سازمانهای بین المللی 
۴,۰۰۰ ریال – اضافه‌ به سبدخرید
۱۲۲۰۲۹۱متون فقه ۳ 
۴,۰۰۰ ریال – اضافه‌ به سبدخرید
۱۲۲۳۰۵۱حقوق ثبت 
۴,۰۰۰ ریال – اضافه‌ به سبدخرید
۱۲۲۳۰۴۵حقوق کار 
۴,۰۰۰ ریال – اضافه‌ به سبدخرید
۱۲۲۳۰۵۷رویه قضایی 
۴,۰۰۰ ریال – اضافه‌ به سبدخرید
۱۲۲۳۰۴۰حقوق تجارت ۲ 
۴,۰۰۰ ریال – اضافه‌ به سبدخرید
۱۲۱۲۱۷۷متون حقوق ۱ به زبان خارجه 
۴,۰۰۰ ریال – اضافه‌ به سبدخرید
۱۲۱۷۱۴۹بزهکاری اطفال ۱ 
۴,۰۰۰ ریال – اضافه‌ به سبدخرید
۱۲۲۳۰۳۸کیفرشناسی 
۴,۰۰۰ ریال – اضافه‌ به سبدخرید
۱۲۳۳۰۳۱اندیشه اسلامی ۲ 
رایگان – اضافه به سبد خرید
۱۲۲۳۰۴۱حقوق مدنی ۵ خانواده 
۴,۰۰۰ ریال – اضافه‌ به سبدخرید
۱۲۲۳۰۳۶حقوق جزای اختصاصی ۲ 
۴,۰۰۰ ریال – اضافه‌ به سبدخرید
۱۲۲۳۰۴۲آیین دادرسی مدنی ۲ 
۴,۰۰۰ ریال – اضافه‌ به سبدخرید
۱۲۲۰۲۹۲متون فقه ۴ 
۴,۰۰۰ ریال – اضافه‌ به سبدخرید
۱۲۲۳۰۵۶حقوق تجارت ۳ 
۴,۰۰۰ ریال – اضافه‌ به سبدخرید
۱۲۲۳۰۴۳آیین دادرسی کیفری ۱ 
۴,۰۰۰ ریال – اضافه‌ به سبدخرید
۱۲۱۲۱۷۸متون حقوقی ۲ به زبان خارجی 
۴,۰۰۰ ریال – اضافه‌ به سبدخرید
۱۲۱۲۳۰۰آشنایی با دفاع مقدس 
رایگان – اضافه به سبد خرید
۱۲۲۹۱۲۸فرهنگ و تمدن اسلام و ایران 
رایگان – اضافه به سبد خرید
۱۲۱۵۴۲۷تربیت بدنی 
رایگان – اضافه به سبد خرید
۱۲۲۳۰۴۷حقوق مدنی ۶ عقود معین قسمت الف 
۴,۰۰۰ ریال – اضافه‌ به سبدخرید
۱۲۲۳۰۵۰حقوق جزای اختصاصی ۳ 
۴,۰۰۰ ریال – اضافه‌ به سبدخرید
۱۲۲۳۰۵۳آیین دادرسی مدنی ۳ 
۴,۰۰۰ ریال – اضافه‌ به سبدخرید
۱۲۲۳۰۶۱حقوق تجارت ۴ 
۴,۰۰۰ ریال – اضافه‌ به سبدخرید
۱۲۲۳۰۴۹آیین دادرسی کیفری ۲ 
۴,۰۰۰ ریال – اضافه‌ به سبدخرید
۱۲۲۳۰۶۰ادله اثبات دعوی 
۴,۰۰۰ ریال – اضافه‌ به سبدخرید
۱۲۲۳۰۳۳جرم شناسی 
۴,۰۰۰ ریال – اضافه‌ به سبدخرید
۱۲۲۳۱۸۶حقوق بشر در اسلام 
۳,۰۰۰ ریال – اضافه‌ به سبدخرید
۱۲۲۳۰۴۴حقوق بین الملل خصوصی ۱ 
۴,۰۰۰ ریال – اضافه‌ به سبدخرید
۱۲۲۰۴۳۳آیین زندگی (اخلاق کربردی) 
رایگان – اضافه به سبد خرید
۱۲۳۳۰۳۳اخلاق اسلامی (مبانی و مفاهیم) 
رایگان – اضافه‌ به سبدخرید
۱۲۱۱۴۱۱فلسفه اخلاق (باتکیه بر مباحث تربیتی) 
رایگان – اضافه‌ به سبدخرید
۱۲۲۳۰۵۲حقوق بین الملل خصوصی ۲ 
۴,۰۰۰ ریال – اضافه‌ به سبدخرید
۱۲۲۳۰۵۴حقوق مدنی ۷ عقود معین قسمت ب 
۴,۰۰۰ ریال – اضافه‌ به سبدخرید
۱۲۲۰۲۹۵قواعد فقه ۲ 
۴,۰۰۰ ریال – اضافه‌ به سبدخرید
۱۲۲۰۰۶۳حقوق بیمه به زودی ..
۱۲۲۳۰۵۹حقوق مدنی ۸ شفعه و وصیت وارث 
۴,۰۰۰ ریال – اضافه‌ به سبدخرید
۱۲۲۳۰۶۲حقوق تطبیقی 
۴,۰۰۰ ریال – اضافه‌ به سبدخرید
۱۲۲۳۰۴۸پزشکی قانونی 
۴,۰۰۰ ریال – اضافه‌ به سبدخرید
۱۲۱۵۴۲۸ورزش ۱ 
رایگان – اضافه به سبد خرید
۱۲۲۳۱۷۵آشنایی با قانون اساسی 
رایگان – اضافه به سبد خرید
۱۲۲۰۴۳۴انقلاب اسلامی ایران 
رایگان – اضافه به سبد خرید
۱۲۲۰۱۲۸اندیشه سیاسی امام خمینی به زودی ..
۱۲۲۰۶۵۷حفظ جزء سی قرآن کریم 
رایگان – اضافه به سبد خرید
۱۲۳۳۰۴۳دانش خانواده و جمعیت 
رایگان – اضافه به سبد خرید

This site is protected by wp-copyrightpro.com