نمونه سوال پیام نور تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی

نمونه سوال پیام نور تاریخ فرهنگ و تمدن

دانشجویان گرامی دانشگاه پیام نور:

نمونه سوال پیام نور تاریخ فرهنگ و تمدن ، دانشکده الهیات و علوم اسلامی دانشگاه پیام نور را به صورت کتابچه و به همراه پاسخنامه در جدول زیر قرار داده ایم.

برای مشاهده جزئیات هر کتابچه، بر روی نام درس و برای اضافه کردن به سبد خرید بر روی دکمه سمت چپ هر درس کلیک کنید و پس از اینکه تمام دروس مورد نظر خود را به سبد خرید اضافه کردید با کلیک بر روی دکمه پرداخت به صفحه پرداخت منتقل می شوید.

۱۲۲۰۱۳۱صرف ۱ 
۵,۰۰۰ ریال – اضافه به سبد خرید
۱۲۲۰۱۳۳نحو کاربردی ۱ 
۵,۰۰۰ ریال – اضافه به سبد خرید
۱۲۲۰۰۳۳کلام ۱ 
۴,۰۰۰ ریال – اضافه به سبد خرید
۱۲۲۰۱۳۹آشنایی با علوم قرآن وحدیث 
۵,۰۰۰ ریال – اضافه به سبد خرید
۱۲۲۰۲۸۵تاریخ تحلیلی صدر اسلام 
۵,۰۰۰ ریال – اضافه به سبد خرید
۱۲۲۰۰۱۹منطق ۱ 
۵,۰۰۰ ریال – اضافه به سبد خرید
۱۲۱۳۲۱۰فارسی عمومی 
رایگان – اضافه به سبد خرید
۱۲۱۲۲۵۶زبان خارجه 
رایگان – اضافه به سبد خرید
۱۲۲۰۱۳۲صرف ۲ 
۵,۰۰۰ ریال – اضافه به سبد خرید
۱۲۲۰۱۳۴نحو کاربردی ۲ 
۵,۰۰۰ ریال – اضافه به سبد خرید
۱۲۲۰۰۴۰کلام ۲ 
۵,۰۰۰ ریال – اضافه به سبد خرید
۱۲۲۰۰۲۸منطق ۲ 
۵,۰۰۰ ریال – اضافه به سبد خرید
۱۲۲۰۰۲۳مبادی فقه واصول 
۵,۰۰۰ ریال – اضافه به سبد خرید
۱۲۲۰۱۳۶روش تحقیق در علوم اسلامی 
۵,۰۰۰ ریال – اضافه به سبد خرید
۱۲۲۰۱۳۸کلیات فلسفه اسلامی 
۵,۰۰۰ ریال – اضافه به سبد خرید
۱۲۲۰۱۳۷آشنایی بافقه 
۵,۰۰۰ ریال – اضافه به سبد خرید
۱۲۲۰۱۴۵آشنایی با تاریخ وروشهای تفسیر قرآن 
۵,۰۰۰ ریال – اضافه به سبد خرید
۱۲۱۵۴۲۷تربیت بدنیt 
رایگان – اضافه به سبد خرید
۱۲۲۰۱۳۵نحو کاربردی ۳ 
۴,۰۰۰ ریال – اضافه به سبد خرید
۱۲۲۰۱۴۰قرائت ودرک متون عربی 
۴,۰۰۰ ریال – اضافه به سبد خرید
۱۲۲۰۰۱۸زبان تخصصی ۱ 
۵,۰۰۰ ریال – اضافه به سبد خرید
۱۲۲۰۱۴۳سیری در نهج البلاغه 
۵,۰۰۰ ریال – اضافه به سبد خرید
۱۲۲۰۱۴۴کلیات عرفان اسلامی  
۵,۰۰۰ ریال – اضافه به سبد خرید
۱۲۲۰۰۳۷آشنایی با ادیان بزرگ 
۴,۰۰۰ ریال – اضافه به سبد خرید
۱۲۲۰۲۴۲تاریخ نگاری در اسلام 
۲,۰۰۰ ریال – اضافه به سبد خرید
۱۲۲۰۲۴۳تاریخ اسلام از وفات پیامبر تاسقوط بنی امیه  
۳,۰۰۰ ریال – اضافه به سبد خرید
۱۲۲۰۲۴۴متون تاریخی وجغرافیایی به زبان فارسی 
۲,۰۰۰ ریال – اضافه به سبد خرید
۱۲۱۵۴۲۸ورزش ۱ t 
رایگان – اضافه به سبد خرید
۱۲۱۲۳۰۰آشنایی با دفاع مقدس 
رایگان – اضافه به سبد خرید
۱۲۲۰۱۴۱نحو کاربردی ۴ 
۵,۰۰۰ ریال – اضافه به سبد خرید
۱۲۲۰۰۸۰علوم بلاغی 
۵,۰۰۰ ریال – اضافه به سبد خرید
۱۲۲۰۱۴۲مهارتهای ترجمه 
۵,۰۰۰ ریال – اضافه به سبد خرید
۱۲۲۰۰۲۵زبان تخصصی ۲ 
۵,۰۰۰ ریال – اضافه به سبد خرید
۱۲۲۰۲۴۹تاریخ اسلام در مصر وشام 
۲,۰۰۰ ریال – اضافه به سبد خرید
۱۲۲۰۲۵۴تاریخ علوم در اسلام ۱ 
رایگان – اضافه به سبد خرید
۱۲۲۰۲۴۷تاریخ هنرهای اسلامی ۱ 
۲,۰۰۰ ریال – اضافه به سبد خرید
۱۲۲۹۰۱۰تاریخ تشیع 
رایگان – اضافه به سبد خرید
۱۲۲۹۱۲۸فرهنگ و تمدن اسلام و ایران 
رایگان – اضافه به سبد خرید
۱۲۲۰۲۶۲وضع کنونی جهان اسلام ۱ 
رایگان – اضافه به سبد خرید
۱۲۲۰۲۶۶تاریخ آموزش و پرورش در اسلام 
رایگان – اضافه به سبد خرید
۱۲۲۰۲۷۷جغرافیای تاریخی اسلام ۱ 
۲,۰۰۰ ریال – اضافه به سبد خرید
۱۲۲۰۲۴۸تاریخ اسلام از آغاز خلافت عباسی تا سقوط بغداد
۲,۰۰۰ ریال – اضافه به سبد خرید
۱۲۲۰۲۴۶کلیات فرهنگ و تمدن اسلامی 
رایگان – اضافه به سبد خرید
۱۲۲۰۲۵۰تاریخ اسلام در مغرب واندلس 
رایگان – اضافه به سبد خرید
۱۲۲۰۲۵۲تاریخ تشکیلات اسلامی ۱ 
۲,۰۰۰ ریال – اضافه به سبد خرید
۱۲۲۰۲۴۵شناخت منابع تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی 
۲,۰۰۰ ریال – اضافه به سبد خرید
۱۲۲۰۲۷۶متون تاریخی وجغرافیایی به زبان عربی 
رایگان – اضافه به سبد خرید
۱۲۲۰۴۳۳آیین زندگی(اخلاق کاربردی) 
رایگان – اضافه به سبد خرید
۱۲۲۰۲۵۵تاریخ اسلام از سقوط بغداد تا تاسیس دولت صفویه 
۲,۰۰۰ ریال – اضافه به سبد خرید
۱۲۲۰۲۶۴جغرافیای تاریخی اسلام ۲ 
۲,۰۰۰ ریال – اضافه به سبد خرید
۱۲۲۰۲۶۵جامعه شناسی تاریخی 
۲,۰۰۰ ریال – اضافه به سبد خرید
۱۲۲۰۲۵۶تاریخ علوم در اسلام ۲ 
رایگان – اضافه به سبد خرید
۱۲۲۰۲۵۷تاریخ تشکیلات اسلامی ۲ 
۲,۰۰۰ ریال – اضافه به سبد خرید
۱۲۲۰۰۴۳زبان تخصصی ۳ (متون تاریخی به زبان انگلیسی) 
۲,۰۰۰ ریال – اضافه به سبد خرید
۱۲۲۰۲۵۱تاریخ هنرهای اسلامی ۲ 
۲,۰۰۰ ریال – اضافه به سبد خرید
۱۲۲۰۲۶۳تاریخ اسلام در شبه قاره هند 
۲,۰۰۰ ریال – اضافه به سبد خرید
۱۲۲۳۱۷۵آشنایی با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران  
رایگان – اضافه به سبد خرید
۱۲۲۰۲۷۹جهان اسلام، غرب واستعمار 
۲,۰۰۰ ریال – اضافه به سبد خرید
۱۲۲۰۲۵۸مطالعات اسلامی در غرب 
۲,۰۰۰ ریال – اضافه به سبد خرید
۱۲۲۰۲۷۵فرهنگ وتمدن مسلمانان در کشورهای غیر مسلمان 
رایگان – اضافه به سبد خرید
۱۲۲۰۲۷۸تاریخ صفویه
۳,۰۰۰ ریال – اضافه به سبد خرید
۱۲۲۰۲۶۱تایرخ علوم در اسلام ۳ 
۲,۰۰۰ ریال – اضافه به سبد خرید
۱۲۲۰۲۶۷تاریخ عثمانیان 
۳,۰۰۰ ریال – اضافه به سبد خرید
۱۲۲۰۲۶۸وضع کنونی جهان اسلام ۲ 
رایگان – اضافه به سبد خرید
۱۲۲۰۳۸۷فقه الحدیث 
رایگان – اضافه به سبد خرید
۱۲۲۰۲۶۹خطوط وکتیبه های اسلامی 
۲,۰۰۰ ریال – اضافه به سبد خرید
۱۲۲۰۶۵۷حفظ جزء سی قرآن کریم 
رایگان – اضافه به سبد خرید
۱۲۳۳۰۴۳دانش خانواده وجمعیت 
رایگان – اضافه به سبد خرید

This site is protected by wp-copyrightpro.com