فهرست بستن

نمونه سوالات رشته علوم قرآن و حدیث مخصوص ورودیهای ۹۵ و بعد

نمونه سوالات رشته علوم قرآن و حدیث مخصوص ورودیهای ۹۵ و بعد

نمونه سوالات رشته علوم قرآن و حدیث مخصوص ورودیهای 95 و بعد

سوال طرح کنید و جایزه بگیرید

نمونه سوالات رشته علوم قرآن و حدیث مخصوص ورودیهای ۹۵ و بعد

دانشجوی عزیز

برای مشاهده جزئیات هر کتابچه بر روی نام درس کلیک و برای خرید یک یا چند کتابچه بر روی ” اضافه به سبد خرید” کلیک کنید.

به هر تعداد کتابچه نیاز داری به سبد خریدت اضافه کن!

سبد خرید شما در پایین ترین نقطه صفحه قابل مشاهده هست!

ترم ۱ تا ۴
کد درس نام و قیمت درس
۱۲۲۰۷۳۲ صرف کاربردی ۱ هم منبع:

۱۲۲۰۷۳۳  نحو کاربردی ۱ هم منبع:

۱۲۲۰۷۳۴ کلام اسلامی هم منبع:

۱۲۲۰۷۳۶  منطق هم منبع:

۱۲۲۰۷۳۷  آشنایی با ادیان بزرگ و کتاب آسمانی
۱۲۲۰۷۳۸  کلیات فقه و مبانی حقوق اسلامی
۱۲۱۲۲۵۶  زبان انگلیسی
۱۲۲۰۷۳۹  صرف کاربردی ۲ درس هم منبع:

۱۲۲۰۷۵۹  نحو کاربردی ۲ درس هم منبع:

۱۲۲۰۷۴۲  روش تحقیق درعلوم قرآن و حدیث
۱۲۲۰۷۳۵  تاریخ تحلیلی اسلام
۱۲۲۰۷۴۴  علوم قرآنی ۱ ( وحی، نزول)
۱۲۲۰۷۴۵ تاریخ حدیث
۱۲۲۰۸۱۰ تفسیر ترتیبی قرآن ۱ به زودی …
۱۲۲۰۸۱۱ علوم قرآنی ۲ (اعجاز، تحریف ناپذیری) هم منبع:

۱۲۲۰۸۱۲ مصطلح الحدیث
۱۲۲۰۸۱۳ تاریخ کتابت قرآن و قرائات(تاریخ قرآن) به زودی …
۱۲۲۰۸۱۴ ماخذشناسی تفاسیر قرآن به زودی …
۱۲۲۰۸۱۵ اصول و مقدمات تفسیر به زودی …
۱۲۲۰۸۱۶ فقه الحدیث ۱ به زودی …
۱۲۲۰۸۱۷  مفردات قرآن
۱۲۲۰۸۱۸  علوم قرآنی ۳ ( مکی و مدنی،  اسباب نزول محکم و متشابه، نسخ) به زودی …
۱۲۲۰۸۱۹  قرائت و ترجمه متون تخصصی ۱ به زودی …
۱۲۲۰۸۲۰  تفسیر ترتیبی قرآن ۲ به زودی …
۱۲۲۰۸۲۱  علوم بلاغی و زیبایی شناختی قرآن ۱
۱۲۲۰۸۲۲  تفسیر موضوعی قران ۱ به زودی …
۱۲۲۰۸۲۳  معرفت شناسی حدیث به زودی …
۱۲۲۰۸۲۴  فقه الحدیث ۲ به زودی …
۱۲۱۲۳۵۴  زبان تخصصی

ترم ۵ تا ۸

کد درس
نام و قیمت درس
۱۲۲۰۸۲۵  علوم قرآنی ۴ ( دلالت های قرآنی) به زودی …
۱۲۲۰۸۲۶  تفسیر ترتیبی قران ۳ به زودی …
۱۲۲۰۸۲۷  تفسیر موضوعی قرآن ۲
۱۲۲۰۸۲۸  علوم بلاغی و زیبایی شناختی قرآن ۲ به زودی …
۱۲۲۰۸۲۹  فقه الحدیث ۳ به زودی …
۱۲۲۰۸۳۰  شناخت نهج البلاغه
۱۲۲۰۸۳۱  آشنایی با صحیفه سجادیه ادعیه و زیارات مأثوره فاقد منبع**
۱۲۲۰۸۳۲  قرائت و ترجمه متون تخصصی ۲
۱۲۳۳۰۴۳  دانش خانواده
۱۲۲۰۴۳۴  انقلاب اسلامی
۱۲۲۰۸۳۳  تاریخ استشراق و سیر تحول مطالعات قرآنی در غرب
۱۲۲۰۸۳۴  تفسیر ساختاری قرآن کریم به زودی …
۱۲۲۰۸۳۵ معناشناسی ۱ به زودی …
۱۲۲۰۸۳۶  آیین نگارش متون علمی
۱۲۲۰۸۳۷  روش های تفسیری هم منبع:

۱۲۲۰۸۳۸  کتاب شناسی و معرفت شناسی علوم اسلامی با تکیه بر مطالعات قرآن و حدیث فاقد منبع**
۱۲۲۰۸۳۹  مراکز پژوهش قرآن و حدیث ایران و جهان فاقد منبع**
۱۲۲۰۸۴۰  رابطه قرآن و سنت به زودی ….
۱۲۱۳۲۱۰  زبان فارسی
۱۲۲۰۸۴۱ روش ها و شیوه های تدبر در قرآن به زودی ….
۱۲۲۰۸۵۴  معناشناسی ۲ به زودی ….
۱۲۲۰۸۵۶  قصص انبیا در قرآن و عهدین به زودی ….
۱۲۲۰۸۵۵  جریان شناسی مطالعات قرآنی معاصر به زودی ….
۱۲۲۰۸۵۱  آیین ویرایش متون علمی به زودی ….
۱۲۲۰۸۵۷  روش شناسی مطالعات قرآنی بین رشته ای
۱۲۱۲۳۵۵  متون تخصصی مطالعات قرآن و حدیث به زبان انگلیسی
۱۲۲۰۸۵۸  فقه الحدیث ۴
۱۲۲۰۸۵۳  زبان قرآن به زودی ….
۱۲۲۰۸۵۲ هندسه دانش های قرآنی و حدیثی فاقد منبع**
۱۲۲۰۸۴۲  آشنایی با رجال به زودی ….
۱۲۲۰۸۴۳  مشکل الحدیث فاقد منبع**
۱۲۲۰۸۳۸  کتاب شناسی و معرفت شناسی علوم اسلامی با تکیه بر مطالعات قرآن و حدیث فاقد منبع**
۱۲۲۰۸۴۴  مبانی شناخت حدیث از دیدگاه فریقین فاقد منبع**
۱۲۲۰۸۴۵  جریان شناسی مطالعات حدیثی معاصر به زودی ….
۱۲۲۰۸۳۹  مراکز پژوهش قرآن و حدیث ایران و جهان فاقد منبع**
۱۲۲۰۸۳۶  آیین نگارش متون علمی
۱۲۲۴۲۶۶  کتابخانه دیجیتالی فاقد منبع**
۱۲۲۰۸۴۶  تحقیق موضوعی در حدیث فاقد منبع**
۱۲۱۳۲۱۰ زبان فارسی
۱۲۲۰۸۴۷  توثیق و تضعیف به زودی ….
۱۲۲۰۸۴۸  رجال کاربردی با تیکه بر سند شناس فاقد منبع**
۱۲۲۰۸۴۹  اختلاف الحدیث فاقد منبع**
۱۲۲۰۸۵۰  روش شناسی مطالعات حدیثی بین رشته ای فاقد منبع**
۱۲۱۲۳۵۵  متون تخصصی مطالعات قرآن و حدیث به زبان انگلیسی
۱۲۲۰۸۵۱  آیین ویرایش متون علمی به زودی ….
۱۲۲۰۸۵۸  فقه الحدیث ۴
۱۲۲۰۸۴۰  رابطه قرآن و سنت به زودی ….
۱۲۲۰۸۵۲ هندسه دانش های قرآنی و حدیثی فاقد منبع**

This site is protected by wp-copyrightpro.com