نمونه سوالات رشته علوم قرآن و حدیث مخصوص ورودیهای ۹۵ و بعد

نمونه سوالات رشته علوم قرآن و حدیث مخصوص ورودیهای 95 و بعد

سوال طرح کنید و جایزه بگیرید

نمونه سوالات رشته علوم قرآن و حدیث مخصوص ورودیهای ۹۵ و بعد

دانشجوی عزیز

برای مشاهده جزئیات هر کتابچه بر روی نام درس کلیک و برای خرید یک یا چند کتابچه بر روی ” اضافه به سبد خرید” کلیک کنید.

به هر تعداد کتابچه نیاز داری به سبد خریدت اضافه کن!

سبد خرید شما در ستون سمت راست صفحه قابل مشاهده هست!

ترم ۱ تا ۴

کد درس

نام و قیمت درس

۱۲۲۰۷۲۲صرف کاربردی ۱
۱۲۲۰۷۳۳ نحو کاربردی ۱
۱۲۲۰۷۳۴کلام اسلامی
۱۲۲۰۷۳۶ منطق
۱۲۲۰۷۳۷ آشنایی با ادیان بزرگ و کتاب آسمانی
۱۲۲۰۷۳۸ کلیات فقه و مبانی حقوق اسلامی
۱۲۱۲۲۵۶ زبان انگلیسی

رایگان – اضافه به سبد خرید
۱۲۲۰۷۳۹ صرف کاربردی ۲
۱۲۲۰۷۵۹ نحو کاربردی ۲
۱۲۲۰۷۴۲ روش تحقیق درعلوم قرآن و حدیث
۱۲۲۰۷۳۵ تاریخ تحلیلی اسلام
۱۲۲۰۷۴۴ علوم قرآنی ۱ ( وحی، نزول)
۱۲۲۰۷۴۵تاریخ حدیث
۱۲۲۰۸۱۰تفسیر ترتیبی قرآن ۱
۱۲۲۰۸۱۱علوم قرآنی ۲ (اعجاز، تحریف ناپذیری)
۱۲۲۰۸۱۲مصطلح الحدیث
۱۲۲۰۸۱۳تاریخ کتابت قرآن و قرائات(تاریخ قرآن)
۱۲۲۰۸۱۴ماخذشناسی تفاسیر قرآن
۱۲۲۰۸۱۵اصول و مقدمات تفسیر
۱۲۲۰۸۱۶فقه الحدیث ۱
۱۲۲۰۸۱۷ مفردات قرآن
۱۲۲۰۸۱۸ علوم قرآنی ۳ ( مکی و مدنی،  اسباب نزول محکم و متشابه، نسخ)
۱۲۲۰۸۱۹ قرائت و ترجمه متون تخصصی ۱
۱۲۲۰۸۲۰ تفسیر ترتیبی قرآن ۲
۱۲۲۰۸۲۱ علوم بلاغی و زیبایی شناختی قرآن ۱
۱۲۲۰۸۲۲ تفسیر موضوعی قران ۱
۱۲۲۰۸۲۳ معرفت شناسی حدیث
۱۲۲۰۸۲۴ فقه الحدیث ۲
۱۲۱۲۳۵۴ زبان تخصصی

ترم ۵ تا ۸

کد درس

نام و قیمت درس

۱۲۲۰۸۲۵ علوم قرآنی ۴ ( دلالت های قرآنی)
۱۲۲۰۸۲۶ تفسیر ترتیبی قران ۳
۱۲۲۰۸۲۷ تفسیر موضوعی قرآن ۲
۱۲۲۰۸۲۸ علوم بلاغی و زیبایی شناختی قرآن ۲
۱۲۲۰۸۲۹ فقه الحدیث ۳
۱۲۲۰۸۳۰ شناخت نهج البلاغه
۱۲۲۰۸۳۱ آشنایی با صحیفه سجادیه ادعیه و زیارات مأثوره
۱۲۲۰۸۳۲ قرائت و ترجمه متون تخصصی ۲
۱۲۳۳۰۴۳ دانش خانواده

رایگان – اضافه به سبد خرید
۱۲۲۰۴۳۴ انقلاب اسلامی

رایگان – اضافه به سبد خرید
۱۲۲۰۸۳۳ تاریخ استشراق و سیر تحول مطالعات قرآنی در غرب
۱۲۲۰۸۳۴ تفسیر ساختاری قرآن کریم
۱۲۲۰۸۳۵معناشناسی ۱
۱۲۲۰۸۳۶ آیین نگارش متون علمی
۱۲۲۰۸۳۷ روش های تفسیری
۱۲۲۰۸۳۸ کتاب شناسی و معرفت شناسی علوم اسلامی با تکیه بر مطالعات قرآن و حدیث
۱۲۲۰۸۳۹ مراکز پژوهش قرآن و حدیث ایران و جهان
۱۲۲۰۸۴۰ رابطه قرآن و سنت
۱۲۱۳۲۱۰ زبان فارسی

رایگان – اضافه به سبد خرید
۱۲۲۰۸۴۱روش ها و شیوه های تدبر در قرآن
۱۲۲۰۸۵۴ معناشناسی ۲
۱۲۲۰۸۵۶ قصص انبیا در قرآن و عهدین
۱۲۲۰۸۵۵ جریان شناسی مطالعات قرآنی معاصر
۱۲۲۰۸۵۱ آیین ویرایش متون علمی
۱۲۲۰۸۵۷ روش شناسی مطالعات قرآنی بین رشته ای
۱۲۱۲۳۵۵ متون تخصصی مطالعات قرآن و حدیث به زبان انگلیسی
۱۲۲۰۸۵۸ فقه الحدیث ۴
۱۲۲۰۸۵۳ زبان قرآن
۱۲۲۰۸۵۲هندسه دانش های قرآنی و حدیثی
۱۲۲۰۸۴۲ آشنایی با رجال
۱۲۲۰۸۴۳ مشکل الحدیث
۱۲۲۰۸۳۸ کتاب شناسی و معرفت شناسی علوم اسلامی با تکیه بر مطالعات قرآن و حدیث
۱۲۲۰۸۴۴ مبانی شناخت حدیث از دیدگاه فریقین
۱۲۲۰۸۴۵ جریان شناسی مطالعات حدیثی معاصر
۱۲۲۰۸۳۹ مراکز پژوهش قرآن و حدیث ایران و جهان
۱۲۲۰۸۳۶ آیین نگارش متون علمی
۱۲۲۴۲۶۶ کتابخانه دیجیتالی
۱۲۲۰۸۴۶ تحقیق موضوعی در حدیث
۱۲۱۳۲۱۰زبان فارسی

رایگان – اضافه به سبد خرید
۱۲۲۰۸۴۷ توثیق و تضعیف
۱۲۲۰۸۴۸ رجال کاربردی با تیکه بر سند شناس
۱۲۲۰۸۴۹ اختلاف الحدیث
۱۲۲۰۸۵۰ روش شناسی مطالعات حدیثی بین رشته ای
۱۲۱۲۳۵۵ متون تخصصی مطالعات قرآن و حدیث به زبان انگلیسی
۱۲۲۰۸۵۱ آیین ویرایش متون علمی
۱۲۲۰۸۵۸ فقه الحدیث ۴
۱۲۲۰۸۴۰ رابطه قرآن و سنت
۱۲۲۰۸۵۲هندسه دانش های قرآنی و حدیثی

This site is protected by wp-copyrightpro.com