نمونه سوالات رشته حقوق مخصوص ورودی های ۹۵ و بعد

نمونه سوالات رشته حقوق مخصوص ورودی های 95 و بعد

سوال طرح کنید و جایزه بگیرید

نمونه سوالات رشته حقوق مخصوص ورودی های ۹۵ و بعد

دانشجوی عزیز

برای مشاهده جزئیات هر کتابچه بر روی نام درس کلیک و برای خرید یک یا چند کتابچه بر روی ” اضافه به سبد خرید” کلیک کنید.

به هر تعداد کتابچه نیاز داری به سبد خریدت اضافه کن!

سبد خرید شما در ستون سمت راست صفحه قابل مشاهده هست!

ترم ۱ تا ۴

کد درسنام درس
۱۲۲۳۲۱۸ مقدمه علم حقوق

۴,۰۰۰ ریال – اضافه‌ به سبدخرید
۱۲۲۳۲۲۰ حقوق بین الملل عمومی (۱)

۴,۰۰۰ ریال – اضافه‌ به سبدخرید
۱۲۲۳۲۲۱ حقوق اساسی (۱)

رایگان – اضافه‌ به سبدخرید
۱۲۲۳۲۲۲ حقوق مدنی (۱)  اشخاص و حمایت از محجورین

رایگان – اضافه‌ به سبدخرید
۱۲۲۳۲۲۳ حقوق تجارت (۱)  تجار و اعمال تجاری

۳,۰۰۰ ریال – اضافه‌ به سبدخرید
۱۲۱۳۲۱۰ فارسی عمومی

رایگان – اضافه‌ به سبدخرید
۱۲۱۲۲۵۶ زبان خارجه

رایگان – اضافه به سبد خرید
۱۲۲۳۲۲۶ حقوق مدنی (۲) اموال و مالکیت

۳,۰۰۰ ریال – اضافه‌ به سبدخرید
۱۲۲۳۲۲۹ حقوق تجارت (۲)  شرکت ها

رایگان – اضافه‌ به سبدخرید
۱۲۲۳۲۳۰اصول فقه (۱)

رایگان – اضافه‌ به سبدخرید
۱۲۲۳۲۲۴ حقوق مالیه عمومی

۳,۰۰۰ ریال – اضافه‌ به سبدخرید
۱۲۲۳۲۲۷ حقوق اداری (۱)

۳,۰۰۰ ریال – اضافه‌ به سبدخرید
۱۲۲۳۲۳۱حقوق بین الملل عمومی (۲)

۳,۰۰۰ ریال – اضافه‌ به سبدخرید
۱۲۲۳۲۲۵ حقوق جزایی عمومی (۱)

۳,۰۰۰ ریال – اضافه‌ به سبدخرید
۱۲۲۳۲۳۲ حقوق اساسی (۲)

۲,۰۰۰ ریال – اضافه‌ به سبدخرید
۱۲۲۳۲۲۸ حقوق بشر در اسلام

۳,۰۰۰ ریال – اضافه‌ به سبدخرید
۱۲۳۳۰۳۲ تفسیر موضوعی  قرآن کریم

رایگان – اضافه به سبد خرید
۱۲۳۳۰۳۸ تفسیر موضوعی نهج البلاغه

رایگان – اضافه به سبد خرید
۱۲۲۳۰۳۲ حقوق مدنی (۳)  کلیات قراردادها

۳,۰۰۰ ریال – اضافه‌ به سبدخرید
۱۲۲۳۲۴۳ حقوق تجارت (۳)  اسناد تجاری

۳,۰۰۰ ریال – اضافه‌ به سبدخرید
۱۲۲۳۰۲۴ حقوق جزای عمومی (۲)

۴,۰۰۰ ریال – اضافه‌ به سبدخرید
۱۲۲۳۲۴۴ حقوق اساسی (۳)

به زودی …

۱۲۲۳۰۳۵حقوق اداری (۲)

۴,۰۰۰ ریال – اضافه‌ به سبدخرید
۱۲۲۰۲۹۰اصول فقه (۲)

۴,۰۰۰ ریال – اضافه‌ به سبدخرید
۱۲۲۳۲۴۵ حقوق محیط زیست

۳,۰۰۰ ریال – اضافه‌ به سبدخرید
۱۲۲۳۲۴۶حقوق فضای مجازی

۳,۰۰۰ ریال – اضافه‌ به سبدخرید
۱۲۳۳۰۳۰اندیشه اسلامی ۱

رایگان – اضافه به سبد خرید
۱۲۲۳۰۳۹ حقوق مدنی (۴)  الزامات خارج از قرارداد

۴,۰۰۰ ریال – اضافه‌ به سبدخرید
۱۲۲۳۲۴۷ حقوق تجارت (۴)  ورشکستگی

۳,۰۰۰ ریال – اضافه‌ به سبدخرید
۱۲۲۳۰۲۸ حقوق جزای عمومی ( ۳)

۴,۰۰۰ ریال – اضافه‌ به سبدخرید
۱۲۱۲۳۵۰ متون حقوقی (۱)  حقوق خصوصی

۳,۰۰۰ ریال – اضافه‌ به سبدخرید
۱۲۲۳۰۲۶ آیین دادرسی مدنی (۱)

۴,۰۰۰ ریال – اضافه‌ به سبدخرید
۱۲۲۳۰۴۴ حقوق بین الملل خصوصی (۱)

۴,۰۰۰ ریال – اضافه‌ به سبدخرید
۱۲۲۰۷۵۴ متون فقه (۱)  فقه معاملات

۳,۰۰۰ ریال – اضافه‌ به سبدخرید
۱۲۲۳۰۳۸ کیفر شناسی

۴,۰۰۰ ریال – اضافه‌ به سبدخرید
۱۲۲۳۰۶۳ حقوق بیمه

۵,۰۰۰ ریال – اضافه‌ به سبدخرید
۱۲۲۳۲۴۸ حقوق رسانه

۳,۰۰۰ ریال – اضافه‌ به سبدخرید
۱۲۳۳۰۳۱اندیشه اسلامی ۲

رایگان – اضافه به سبد خرید

ترم ۵ تا ۸

کد درسنام درس
۱۲۲۳۲۴۹ حقوق مدنی (۵)  حقوق خانواده

۲,۰۰۰ ریال – اضافه‌ به سبدخرید
۱۲۲۳۰۴۳ آیین دادرسی کیفری (۱)

۴,۰۰۰ ریال – اضافه‌ به سبدخرید
۱۲۲۳۲۵۰ حقوق جزای اختصاصی (۱)  جرایم علیه اموال و مالکیت

۳,۰۰۰ ریال – اضافه‌ به سبدخرید
۱۲۱۲۳۵۱ متون حقوقی (۲)  حقوق جزائی

به زودی …

۱۲۲۳۰۴۲ آیین دادرسی مدنی (۲)

۴,۰۰۰ ریال – اضافه‌ به سبدخرید
۱۲۲۳۰۵۲ حقوق بین الملل خصوصی ( ۲)

به زودی …

۱۲۲۰۷۵۵ متون فقه (۲)  فقه خانواده

۳,۰۰۰ ریال – اضافه‌ به سبدخرید
۱۲۲۳۰۳۳ جرم شناسی

۴,۰۰۰ ریال – اضافه‌ به سبدخرید
۱۲۲۹۱۲۸فرهنگ و تمدن اسلام و ایران

رایگان – اضافه به سبد خرید
۱۲۲۳۰۴۷ حقوق مدنی (۶)  عقود معین قسمت الف

۴,۰۰۰ ریال – اضافه‌ به سبدخرید
۱۲۲۳۰۴۹آیین دادرسی کیفری (۲)

۲,۰۰۰ ریال – اضافه‌ به سبدخرید
۱۲۲۳۲۵۱ حقوق جزای اختصاصی (۲)  جرایم علیه مصالح عمومی کشور

۳,۰۰۰ ریال – اضافه‌ به سبدخرید
۱۲۱۲۳۵۲ متون حقوقی (۳)  حقوق عمومی

۳,۰۰۰ ریال – اضافه‌ به سبدخرید
۱۲۲۳۰۵۳آیین دادرسی مدنی (۳)

۴,۰۰۰ ریال – اضافه‌ به سبدخرید
۱۲۲۳۰۶۲ حقوق تطبیقی

۴,۰۰۰ ریال – اضافه‌ به سبدخرید
۱۲۲۰۷۵۶ متون فقه (۳)  حقوق عمومی و بین الملل

به زودی …

۱۲۲۳۰۴۵ حقوق کار

۴,۰۰۰ ریال – اضافه‌ به سبدخرید
۱۲۲۳۲۵۲ پیشگیری از جرم

۲,۰۰۰ ریال – اضافه‌ به سبدخرید
۱۲۲۳۲۵۳ حقوق مالکیت فکری

به زودی …

۱۲۲۰۴۳۳ آیین زندگی ( اخلاق کاربردی)

رایگان – اضافه به سبد خرید
۱۲۱۱۴۱۱ فلسفه اخلاق (  با تکیه بر مباحث تربیتی)

رایگان – اضافه به سبد خرید
۱۲۳۳۰۳۳اخلاق اسلامی ( مبانی و مفاهیم)

رایگان – اضافه به سبد خرید
۱۲۲۳۰۵۴ حقوق مدنی (۷)  عقود معین قسمت ب

۴,۰۰۰ ریال – اضافه‌ به سبدخرید
۱۲۲۳۲۵۴ حقوق جزای اختصاصی (۳)  جرایم علیه تمامیت جسمانی اشخاص

۳,۰۰۰ ریال – اضافه‌ به سبدخرید
۱۲۱۲۳۵۳ متون حقوقی (۴)  حقوق بین الملل

۲,۰۰۰ ریال – اضافه‌ به سبدخرید
۱۲۲۳۲۵۵ روش تحقیق

۲,۰۰۰ ریال – اضافه‌ به سبدخرید
۱۲۲۳۰۶۰ ادله اثبات دعوی

۴,۰۰۰ ریال – اضافه‌ به سبدخرید
۱۲۲۰۷۵۷ متون فقه (۴)  فقه جزایی

به زودی …

۱۲۲۳۲۵۶ قواعد فقه (۱)  مدنی

۲,۰۰۰ ریال – اضافه‌ به سبدخرید
۱۲۲۳۲۵۷ حقوق هوایی

۲,۰۰۰ ریال – اضافه‌ به سبدخرید
۱۲۲۰۴۳۴ انقلاب اسلامی ایران

رایگان – اضافه به سبد خرید
۱۲۲۳۱۷۵ آشنایی با قانون اساسی جمهوری اسلامی

رایگان – اضافه به سبد خرید
۱۲۲۰۴۷۹ اندیشه سیاسی امام خمینی

رایگان – اضافه به سبد خرید
۱۲۲۰۶۵۷حفظ جزء ۳۰ قرآن کریم

رایگان – اضافه به سبد خرید
۱۲۲۳۲۵۹ حقوق مدنی (۸)  شفعه و وصیت وارث

۳,۰۰۰ ریال – اضافه‌ به سبدخرید
۱۲۲۳۲۶۰ حقوق جزای اختصاصی (۴)  جرایم علیه شخصیت معنوی اشخاص

به زودی …

۱۲۲۳۲۶۱ پزشکی قانونی

۲,۰۰۰ ریال – اضافه‌ به سبدخرید
۱۲۲۳۲۵۸ قواعد فقه (۲)  جزایی

۳,۰۰۰ ریال – اضافه‌ به سبدخرید
۱۲۲۳۰۵۵ حقوق سازمانهای بین المللی

۴,۰۰۰ ریال – اضافه‌ به سبدخرید
۱۲۲۳۲۶۲ داوری بین المللی

۲,۰۰۰ ریال – اضافه‌ به سبدخرید
۱۲۲۳۰۵۱ حقوق ثبت

۴,۰۰۰ ریال – اضافه‌ به سبدخرید
۱۲۲۳۲۶۳ حقوق دریایی

۲,۰۰۰ ریال – اضافه‌ به سبدخرید
۱۲۳۳۰۴۳ دانش خانواده و جمعیت
رایگان – اضافه به سبد خرید

 

This site is protected by wp-copyrightpro.com