دانلود کتابچه نمونه سوالات دروس رشته تاریخ و تمدن ملل اسلامی مخصوص ورودی های 95 و بعد

دانلود کتابچه نمونه سوالات دروس رشته تاریخ و تمدن ملل اسلامی مخصوص ورودی های 95 و بعد

نمونه سوالات پیام نور

دانلود کتابچه نمونه سوالات دروس رشته تاریخ و تمدن ملل اسلامی مخصوص ورودی های 95 و بعد

 

در زیر لیست دروس مربوط به این رشته را طبق چینش برنامه 8 ترمه مشاهده می کنید

برای مشاهده جزئیات بیشتر بر روی نام هر درس کلیک کنید

و برای اضافه کردن هر کتابچه به سبد خرید خود، بر روی کلید سمت راست کلیک کنید:

ترم اول
کد درس نام درس قیمت
١٢٢٠٧٦٠ کلام هم منبع:

١٢٢٠٧٦١ منطق
١٢٢٠٧٦٣ آموزش زبان عربی 1 به زودی …
١٢٢٠٧٦٢ تاریخ اسلام 1 به زودی …
١٢٢٠٠٣٧ آشنایی با ادیان بزرگ
١٢١٣٢١٠ فارسی عمومی
۱۲۱۲۲۵۶ زبان خارجه
ترم دوم
کد درس نام درس قیمت
۱۲۲۰۷۶۴ شناخت منابع تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی  
۱۲۲۰۷۶۵ آشنایی با کلیات فقه و حقوق اسلامی هم منبع:

۱۲۲۰۷۶۶ آموزش زبان عربی 2 به زودی …
١٢٢٠٧٦٧ تاریخ اسلام 2 به زودی …
١٢٢٠٧٦٨ آشنایی با قرآن کریم هم منبع:

١٢٢٠٧٦٩ تاریخ علوم در اسلام 1 به زودی …
١٢٢٠٧٧٠ آشنایی با علوم حدیث هم منبع:

١٢١٥٤٢٧ تربیت بدنی
ترم سوم
کد درس نام درس قیمت
١٢٢٠٧٧١ آشنایی با مبانی فقه و حقوق اسلامی
١٢٢٠٧٧٢ آموزش نحو عربی 1 هم منبع:

١٢٢٠٧٧٣ تاریخ اسلام 3 به زودی …
۱۲۲۰۷۷۴ قرائت متون فرهنگ عربی به زودی …
۱۳۲۲۰۸۵ مبانی کامپیوتر و کاربرد آن
۱۲۲۰۷۷۵ روش تحقیق
۱۲۲۰۷۷۶ جغرافیای تاریخی جهان اسلام 1
١٢٢٠٨٠٧ جغرافیا نگاری در اسلام به زودی …
١٢١٥٤٢٨ ورزش 1
ترم چهارم
کد درس نام درس قیمت
١٢٢٠٧٧٧ تاریخ آموزش و پرورش در اسلام 1
١٢٢٠٧٧٨ آموزش نحو عربی 2 هم منبع:

١٢٢٠٧٧٩ تاریخ اسلام 4 به زودی …
١٢٢٠٧٨٠ تاریخ هنرهای اسلامی ۱  
١٢٢٠٧٨١ تاریخ علوم در اسلام 2
١٢٢٠٧٨٢ تاریخ تشکیلات اسلامی 1 به زودی …
۱۲۱۲۳۵۶ زبان تخصصی 1
١٢٢٠٧٨٣ ترجمه از عربی به فارسی 1 به زودی …
١٢٢٩١٢٨ فرهنگ و تمدن اسلام و ایران
ترم پنجم
کد درس نام درس قیمت
۱۲۲۰۷۸۴ جغرافیای تاریخی جهان اسلام 2
۱۲۲۰۷۸۵ تاریخ آموزش و پرورش در اسلام 2 به زودی …
۱۲۲۰۷۸۶ تاریخ اسلام در مصر و شام 1
١٢٢٠٧٨٧ تاریخ حکومتهای متقارن در شرق از آغاز تا سقوط بغداد به زودی …
١٢٢٠٧٨٨ تاریخ علوم در اسلام 3 به زودی …
١٢٢٠٧٨٩ تاریخ تشکیلات اسلامی 2 به زودی …
١٢١٢٣٥٧ زبان تخصصی ۲  
١٢٢٠٧٩٠ ترجمه از عربی به فارسی 2 به زودی …
١٢٢٠٧٩١ تاریخ عثمانیان  
١٢٢٠٤٣٣ آیین زندگی ( اخلاق کاربردی )
ترم ششم
کد درس نام درس قیمت
١٢٢٠٧٩٢ وضع کنونی جهان اسلام 1
١٢٢٠٧٩٣ هم منبع:

تاریخ نگاری در اسلام

هم منبع:

۱۲۲۰۷۹۴ تاریخ اسلام در مصر و شام 2 به زودی …
۱۲۲۰۷۹۵ تاریخ هنرهای اسلامی ۲  
۱۲۲۰۷۹۶ تاریخ علوم در اسلام 4
١٢٢٠٧٩٧ تاریخ اسلام از سقوط بغداد تا  دولت صفویه  
١٢١٢٣٥٨ هم منبع:

زبان تخصصی ۳

هم منبع:

١٢٢٠٧٩٨ تاریخ تشیع درس هم منبع:

١٢٢٠٧٩٩ تاریخ اسلام در شبه قاره هند  
۱۲۲۳۱۷۵ آشنایی با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
ترم هفتم
کد درس نام درس قیمت
١٢٢٠٨٠٠ هم منبع:

وضع کنونی جهان اسلام ۲

هم منبع:

١٢٢٠٨٠١ متون تاریخی وجغرافیایی به زبان عربی  
١٢٢٠٨٠٢ تاریخ صفویان به زودی …
١٢٢٠٨٠٣ کلیات فرهنگ و تمدن اسلامی به زودی …
۱۲۲۰۸۰۴ تاریخ اسلام در مغرب
۱۲۲۰۸۰۵ تاریخ اسلام در اندلس به زودی …
۱۲۲۰۸۰۶ مطالعات اسلامی در غرب
١٢٢٠٦٥٧ حفظ جزء سی قرآن کریم **
١٢٣٣٠٤٣ دانش خانواده و جمعیت
ردیف نوع درس تعداد واحد
1 تخصصی الزامی 70
2 تخصصی اختیاری 8
3 پایه 40
4 عمومی 16
جمع کل واحد 134