کتابچه نمونه سوال زبان و ادبیات عرب

کتابچه نمونه سوال زبان و ادبیات عرب

دانشجویان گرامی دانشگاه پیام نور:

کتابچه نمونه سوال زبان و ادبیات عرب ، دانشکده الهیات و علوم اسلامی دانشگاه پیام نور را به صورت کتابچه و به همراه پاسخنامه در جدول زیر قرار داده ایم.

برای مشاهده جزئیات هر کتابچه، بر روی نام درس و برای اضافه کردن به سبد خرید بر روی دکمه سمت چپ هر درس کلیک کنید و پس از اینکه تمام دروس مورد نظر خود را به سبد خرید اضافه کردید با کلیک بر روی دکمه پرداخت به صفحه پرداخت منتقل می شوید.

۱۲۳۰۰۷۵نگارش ۱ 
رایگان – اضافه‌ به سبدخرید
۱۲۳۰۰۰۹آزمایشگاه ۱ 
رایگان – اضافه‌ به سبدخرید
۱۲۳۰۰۷۶گفت و شنود ۱ 
رایگان – اضافه‌ به سبدخرید
۱۲۳۰۰۷۷نحو ۱ 
رایگان – اضافه‌ به سبدخرید
۱۲۳۰۰۷۸صرف ۱ 
۳,۰۰۰ ریال – اضافه‌ به سبدخرید
۱۲۱۳۲۱۰فارسی عمومی 
رایگان – اضافه به سبد خرید
۱۲۱۲۲۵۶زبان خارجه 
رایگان – اضافه به سبد خرید
۱۲۳۰۰۷۹نگارش ۲ 
۴,۰۰۰ ریال – اضافه‌ به سبدخرید
۱۲۳۰۰۵۳آزمایشگاه ۲ 
۳,۰۰۰ ریال – اضافه‌ به سبدخرید
۱۲۳۰۰۸۰گفت و شنود ۲ 
۳,۰۰۰ ریال – اضافه‌ به سبدخرید
۱۲۳۰۰۸۱نحو ۲ 
رایگان – اضافه‌ به سبدخرید
۱۲۳۰۰۸۲صرف ۲ 
رایگان – اضافه‌ به سبدخرید
۱۲۳۰۰۸۸متون نظم دوره جاهلی 
رایگان – اضافه‌ به سبدخرید
۱۲۳۳۰۳۲تفسیر موضوعی قرآن
رایگان – اضافه به سبد خرید
۱۲۳۳۰۳۸تفسیر موضوعی نهج البلاغه 
رایگان – اضافه به سبد خرید
۱۲۳۰۰۸۳نگارش ۳ 
رایگان – اضافه‌ به سبدخرید
۱۲۳۰۰۲۷آزمایشگاه ۳ 
رایگان – اضافه‌ به سبدخرید
۱۲۳۰۰۸۶گفت و شنود ۳ 
رایگان – اضافه‌ به سبدخرید
۱۲۳۰۰۸۴نحو ۳ 
رایگان – اضافه‌ به سبدخرید
۱۲۳۰۰۸۵صرف ۳ به زودی …
۱۲۳۰۰۸۷متون نثر از دوره جاهلی تا پایان اموی
۲,۰۰۰ ریال – اضافه‌ به سبدخرید
۱۲۳۰۱۰۳متون نظم دوره های اسلامی و اموی 
۳,۰۰۰ ریال – اضافه‌ به سبدخرید
۱۲۳۳۰۳۰اندیشه اسلامی ۱ 
رایگان – اضافه به سبد خرید
۱۲۳۰۰۹۰نحو ۴ 
رایگان – اضافه‌ به سبدخرید
۱۲۳۰۰۹۱متون نثر دوره عباسی ۱
۳,۰۰۰ ریال – اضافه‌ به سبدخرید
۱۲۳۰۰۹۲متون نظم دوره عباسی ۱ 
رایگان – اضافه‌ به سبدخرید
۱۲۳۰۰۸۹تاریخ ادبیات دوره جاهلی تا پایان اموی 
رایگان – اضافه‌ به سبدخرید
۱۲۳۰۰۹۵ترجمه از عربی به فارسی 
رایگان – اضافه‌ به سبدخرید
۱۲۳۰۰۹۶ترجمه از فارسی به عربی 
رایگان – اضافه‌ به سبدخرید
۱۲۳۰۰۱۹روش تحقیق و ماخذ شناسی 
رایگان – اضافه‌ به سبدخرید
۱۲۳۰۰۹۸متون حدیث و نهج البلاغه 
رایگان – اضافه به سبد خرید
۱۲۳۰۱۲۴فن ترجمه 
۳,۰۰۰ ریال – اضافه‌ به سبدخرید
۱۲۳۳۰۳۱اندیشه اسلامی۲ 
رایگان – اضافه به سبد خرید
۱۲۳۰۰۹۴متون نثر دوره عباسی ۲
۴,۰۰۰ ریال – اضافه‌ به سبدخرید
۱۲۳۰۰۹۷متون نظم دوره عباسی ۲
۳,۰۰۰ ریال – اضافه‌ به سبدخرید
۱۲۳۰۱۰۴ترجمه قرآن کریم
رایگان – اضافه‌ به سبدخرید
۱۲۳۰۰۹۹قرائت و ترجمه متون تفسیری 
رایگان – اضافه‌ به سبدخرید
۱۲۳۰۱۰۱خواندن و ترجمه متون مطبوعاتی عربی 
رایگان – اضافه‌ به سبدخرید
۱۲۳۰۱۲۰مکتبهای ادبی 
رایگان – اضافه‌ به سبدخرید
۱۲۳۰۰۹۳تاریخ ادبیات دوره عباسی ۱ 
رایگان – اضافه‌ به سبدخرید
۱۲۳۰۱۲۵آوا شناسی زبان عربی
۴,۰۰۰ ریال – اضافه‌ به سبدخرید
۱۲۱۲۳۰۰آشنایی با دفاع مقدس 
رایگان – اضافه به سبد خرید
۱۲۲۹۱۲۸فرهنگ و تمدن اسلام و ایران
رایگان – اضافه به سبد خرید
۱۲۳۰۰۴۰علوم بلاغی ۱ (معانی) 
رایگان – اضافه‌ به سبدخرید
۱۲۳۰۱۰۶زبان تخصصی 
رایگان – اضافه‌ به سبدخرید
۱۲۳۰۱۱۱متون نظم و نثر اندلس 
رایگان – اضافه‌ به سبدخرید
۱۲۳۰۰۴۷عروض و قافیه 
رایگان – اضافه‌ به سبدخرید
۱۲۳۰۱۰۵نحو ۵ 
رایگان – اضافه‌ به سبدخرید
۱۲۳۰۱۰۷تاریخ ادبیات عباسی (۲) اندلس 
رایگان – اضافه‌ به سبدخرید
۱۲۳۰۱۱۴متون نظم و نثر دوره مغولی، مملوکی و عثمانی 
رایگان – اضافه‌ به سبدخرید
۱۲۳۰۰۵۲نقد ادبی 
رایگان – اضافه‌ به سبدخرید
۱۲۲۰۴۳۳آیین زندگی (اخلاق کاربردی) 
رایگان – اضافه به سبد خرید
۱۲۳۳۰۳۳ اخلاق اسلامی (مبانی و مفاهیم) 
۵,۰۰۰ ریال – اضافه به سبد خرید
۱۲۱۱۴۱۱فلسفه اخلاق (با تکیه بر مباحث تربیتی)
رایگان – اضافه‌ به سبدخرید
۱۲۳۰۱۰۹نحو ۶ 
رایگان – اضافه‌ به سبدخرید
۱۲۳۰۱۱۰علوم بلاغی ۲ (بیان) 
رایگان – اضافه‌ به سبدخرید
۱۲۳۰۱۰۸تاریخ ادبیات دوره مغولی، مملوکی و عثمانی
۵,۰۰۰ ریال – اضافه‌ به سبدخرید
۱۲۳۰۱۱۲متون نثر دوره معاصر (۱) 
رایگان – اضافه‌ به سبدخرید
۱۲۳۰۱۱۳متون نظم دوره معاصر (۱)
۴,۰۰۰ ریال – اضافه‌ به سبدخرید
۱۲۳۰۰۲۸فقه اللغه (زبان شناسی عربی) 
رایگان – اضافه‌ به سبدخرید
۱۲۳۰۱۲۳ادبیات تطبیقی 
رایگان – اضافه‌ به سبدخرید
۱۲۲۳۱۷۵آشنایی با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران 
رایگان – اضافه به سبد خرید
۱۲۲۰۴۳۳انقلاب اسلامی ایران 
رایگان – اضافه به سبد خرید
۱۲۲۰۴۷۹اندیشه سیاسی امام خمینی 
رایگان – اضافه به سبد خرید
۱۲۳۰۱۱۶نحو ۷ 
رایگان – اضافه‌ به سبدخرید
۱۲۳۰۱۱۵تاریخ ادبیات دوره معاصر 
رایگان – اضافه‌ به سبدخرید
۱۲۳۰۱۱۷علوم بلاغی ۳ (بدیع)
رایگان – اضافه‌ به سبدخرید
۱۲۳۰۱۱۸متون نثر دوره معاصر (۲)
۴,۰۰۰ ریال – اضافه‌ به سبدخرید
۱۲۳۰۱۱۹متون نظم دوره معاصر ۲
۴,۰۰۰ ریال – اضافه‌ به سبدخرید
۱۲۳۳۰۴۳دانش خانواده و جمعیت 
رایگان – اضافه به سبد خرید
۱۲۲۰۶۵۷حفظ جزء سی قرآن کریم 
رایگان – اضافه به سبد خرید

This site is protected by wp-copyrightpro.com