نمونه سوال پیام نور زبان و ادبیات فارسی

نمونه سوال پیام نور زبان و ادبیات فارسی

دانشجویان گرامی دانشگاه پیام نور:

نمونه سوال پیام نور زبان و ادبیات فارسی ، دروس دانشکده ادبیات و زبانهای خارجه دانشگاه پیام نور را به صورت کتابچه و به همراه پاسخنامه در جدول زیر قرار داده ایم.

برای مشاهده جزئیات هر کتابچه، بر روی نام درس و برای اضافه کردن به سبد خرید بر روی دکمه سمت چپ هر درس کلیک کنید و پس از اینکه تمام دروس مورد نظر خود را به سبد خرید اضافه کردید با کلیک بر روی دکمه پرداخت به صفحه پرداخت منتقل می شوید.

۱۲۱۳۲۶۰عربی ۱ قسمت اول (قواعد و متون) 
رایگان – اضافه‌ به سبدخرید
۱۲۱۳۲۶۱متون نظم ۱ پیشگامان نظم فارسی 
۳,۰۰۰ ریال – اضافه‌ به سبدخرید
۱۲۱۳۲۶۲آیین نگارش و ویرایش 
۴,۰۰۰ ریال – اضافه‌ به سبدخرید
۱۲۱۳۰۱۵دستور زبان فارسی ۱ 
۳,۰۰۰ ریال – اضافه‌ به سبدخرید
۱۲۱۳۲۶۳متون نثر ۱ متون ادبی – تاریخی با تاکید بر تاریخ بیهقی 
۳,۰۰۰ ریال – اضافه‌ به سبدخرید
۱۲۱۳۲۶۴بلاغت ۱ (معانی) 
۳,۰۰۰ ریال – اضافه‌ به سبدخرید
۱۲۱۲۲۵۶زبان خارجه 
رایگان – اضافه به سبد خرید
۱۲۱۳۰۵۹عروض و قافیه 
۳,۰۰۰ ریال – اضافه‌ به سبدخرید
۱۲۱۳۰۲۶دستور زبان فارسی ۲ 
۴,۰۰۰ ریال – اضافه‌ به سبدخرید
۱۲۱۳۲۶۵مرجع شناسی و روش تحقیق ۱
۴,۰۰۰ ریال – اضافه‌ به سبدخرید
۱۲۱۳۲۶۶بلاغت ۲ (بدیع و بیان) 
۳,۰۰۰ ریال – اضافه‌ به سبدخرید
۱۲۱۳۲۶۷متون نظم ۲ قسمت اول: شاهنامه ۱ 
۳,۰۰۰ ریال – اضافه‌ به سبدخرید
۱۲۱۳۲۶۸متون نثر ۲ متون ادبی- داستانی با تاکید بر کلیله و دمنه 
۳,۰۰۰ ریال – اضافه‌ به سبدخرید
۱۲۱۳۲۶۹عربی ۲ قسمت دوم: (قواعد و متون) 
رایگان – اضافه‌ به سبدخرید
۱۲۱۳۲۷۰متون نظم ۲ قسمت سوم : قصائد ناصر خسرو 
۳,۰۰۰ ریال – اضافه‌ به سبدخرید
۱۲۳۳۰۳۲تفسیر موضوعی قرآن
رایگان – اضافه به سبد خرید
۱۲۳۳۰۳۸تفسیر موضوعی نهج البلاغه 
رایگان – اضافه به سبد خرید
۱۲۱۳۲۷۱تاریخ ادبیات فارسی ۱ (پیش از اسلام تا آغاز دوره سلجوقیان) 
۳,۰۰۰ ریال – اضافه‌ به سبدخرید
۱۲۱۳۲۷۲متون نظم ۲ قسمت دوم: شاهنامه (۲) 
۳,۰۰۰ ریال – اضافه‌ به سبدخرید
۱۲۱۳۳۰۸کارگاه ویراستاری (۱) 
۳,۰۰۰ ریال – اضافه‌ به سبدخرید
۱۲۱۳۲۷۳ادبیات عامیانه 
۲,۰۰۰ ریال – اضافه‌ به سبدخرید
۱۲۱۳۲۷۴متون نثر (۳) متون ادبی – تعلیمی با تاکید بر گلستان 
۳,۰۰۰ ریال – اضافه‌ به سبدخرید
۱۲۱۳۰۵۵آشنایی با علوم قرآنی 
۴,۰۰۰ ریال – اضافه‌ به سبدخرید
۱۲۱۳۲۷۵عربی ۳ قسمت سوم: (قواعد و متون) 
رایگان – اضافه‌ به سبدخرید
۱۲۱۳۰۳۹مبانی عرفان و تصوف 
۳,۰۰۰ ریال – اضافه‌ به سبدخرید
۱۲۳۳۰۳۰اندیشه اسلامی ۱ 
رایگان – اضافه به سبد خرید
۱۲۱۳۲۷۶متون نثر(۴) متون ادبی – عرفانی با تاکید بر مرصاد العباد 
۴,۰۰۰ ریال – اضافه‌ به سبدخرید
۱۲۱۳۲۷۷متون نظم (۳) قسمت اول: شاعران حوزه ادبی خراسان 
۳,۰۰۰ ریال – اضافه‌ به سبدخرید
۱۲۱۳۲۷۸متون نظم (۳) قسمت دوم: شاعران حوزه ادبی عراق 
رایگان – اضافه‌ به سبدخرید
۱۲۱۳۲۷۹تاریخ ادبیات فارسی ۲ ( از آغاز دوره سلجوقیان تا دوره مغول) 
۳,۰۰۰ ریال – اضافه‌ به سبدخرید
۱۲۱۳۲۸۰عربی ۴ قسمت چهارم:(قواعد و متون) 
۳,۰۰۰ ریال – اضافه‌ به سبدخرید
۱۲۱۳۲۸۱زبان تخصصی قسمت اول 
۳,۰۰۰ ریال – اضافه‌ به سبدخرید
۱۲۱۳۲۸۲متون منتخب نثر ادبی – تعلیمی 
۳,۰۰۰ ریال – اضافه‌ به سبدخرید
۱۲۱۳۳۰۹کارگاه مقاله نویسی 
۲,۰۰۰ ریال – اضافه‌ به سبدخرید
۱۲۳۳۰۳۱اندیشه اسلامی۲ 
رایگان – اضافه به سبد خرید
۱۲۱۳۲۸۳متون نظم (۳) قسمت سوم: نظامی 
۳,۰۰۰ ریال – اضافه‌ به سبدخرید
۱۲۱۳۲۸۴عربی ۵ قسمت پنجم: ( قواعد و متون)
۴,۰۰۰ ریال – اضافه‌ به سبدخرید
۱۲۱۳۲۸۵متون نظم (۳) قسمت چهارم: خاقانی 
۳,۰۰۰ ریال – اضافه‌ به سبدخرید
۱۲۱۳۲۸۶زبان تخصصی قسمت دوم 
۴,۰۰۰ ریال – اضافه‌ به سبدخرید
۱۲۱۳۲۸۷متون نثر (۵) متون تفسیری با تاکید بر کشف الاسرار و تفسیر ابوالفتوح 
۳,۰۰۰ ریال – اضافه‌ به سبدخرید
۱۲۱۳۲۸۸متون نظم غنایی 
۳,۰۰۰ ریال – اضافه‌ به سبدخرید
۱۲۱۳۲۸۹تاثیر قرآن و حدیث در ادب فارسی 
۴,۰۰۰ ریال – اضافه به سبد خرید
۱۲۱۳۲۹۰تاریخ ادبیات فارسی ۳ (از دوره مغول تا دوره صفویه)
۴,۰۰۰ ریال – اضافه‌ به سبدخرید
۱۲۱۲۳۰۰آشنایی با دفاع مقدس 
رایگان – اضافه به سبد خرید
۱۲۲۹۱۲۸فرهنگ و تمدن اسلام و ایران
رایگان – اضافه به سبد خرید
۱۲۱۳۲۹۱متون نظم (۴) قسمت اول: اشعار سنایی 
۴,۰۰۰ ریال – اضافه‌ به سبدخرید
۱۲۱۳۲۹۲متون نظم (۴) قسمت اول: مثنوی های عطار 
۴,۰۰۰ ریال – اضافه‌ به سبدخرید
۱۲۱۳۰۴۶سبک شناسی (۱) نظم 
۴,۰۰۰ ریال – اضافه‌ به سبدخرید
۱۲۱۳۲۹۳کلیات نقد ادبی 
۴,۰۰۰ ریال – اضافه‌ به سبدخرید
۱۲۱۳۲۹۴تاریخ ادبیات فارسی ۴ (از دوره صفویه تا مشروطه) 
رایگان – اضافه‌ به سبدخرید
۱۲۱۳۳۱۰کارگاه روش تصحیح نسخه های خطی 
رایگان – اضافه‌ به سبدخرید
۱۲۱۳۲۹۵متون نظم (۴) قسمت سوم: مثنوی معنوی ۱ 
۴,۰۰۰ ریال – اضافه‌ به سبدخرید
۱۲۱۳۲۹۶عربی ۶ قسمت ششم: ( قواعد و متون)  
۳,۰۰۰ ریال – اضافه‌ به سبدخرید
۱۲۲۰۴۳۳آیین زندگی (اخلاق کاربردی) 
رایگان – اضافه به سبد خرید
۱۲۳۳۰۳۳ اخلاق اسلامی (مبانی و مفاهیم) 
۵,۰۰۰ ریال – اضافه به سبد خرید
۱۲۱۱۴۱۱فلسفه اخلاق (با تکیه بر مباحث تربیتی)
رایگان – اضافه‌ به سبدخرید
۱۲۱۳۲۹۷متون نظم (۴) قسمت چهارم : مثنوی معنوی (۲)
۴,۰۰۰ ریال – اضافه‌ به سبدخرید
۱۲۱۳۰۴۹سبک شناسی (۲) نثر 
۴,۰۰۰ ریال – اضافه‌ به سبدخرید
۱۲۱۳۳۱۱کارگاه فرهنگ نویسی به زودی …
۱۲۱۳۲۹۸ادبیات کودک و نوجوان
رایگان – اضافه‌ به سبدخرید
۱۲۱۳۲۹۹جریان شناسی شعر معاصر ایران 
۴,۰۰۰ ریال – اضافه‌ به سبدخرید
۱۲۱۳۳۰۰نظریه های ادبی 
۳,۰۰۰ ریال – اضافه‌ به سبدخرید
۱۲۱۳۳۰۱کلیات ادبیات تطبیقی
۴,۰۰۰ ریال – اضافه‌ به سبدخرید
۱۲۱۳۳۰۲متون نظم عرفانی
۵,۰۰۰ ریال – اضافه‌ به سبدخرید
۱۲۲۳۱۷۵آشنایی با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران 
رایگان – اضافه به سبد خرید
۱۲۲۰۴۷۹اندیشه سیاسی امام خمینی 
رایگان – اضافه به سبد خرید
۱۲۱۳۳۰۳متون نظم (۵) قسمت اول : اشعار سعدی
۴,۰۰۰ ریال – اضافه‌ به سبدخرید
۱۲۱۳۳۰۴تاریخ زبان فارسی
۵,۰۰۰ ریال – اضافه به سبد خرید
۱۲۱۳۳۰۵جریان شناسی نثر معاصر ایران
رایگان – اضافه‌ به سبدخرید
۱۲۱۳۳۰۶متون نظم (۵) قسمت دوم : اشعار حافظ
۵,۰۰۰ ریال – اضافه‌ به سبدخرید
۱۲۱۳۳۰۷متون نظم (۵) قسمت سوم : صائب و شاعران سبک هندی
۵,۰۰۰ ریال – اضافه‌ به سبدخرید
۱۲۳۳۰۴۳دانش خانواده و جمعیت 
رایگان – اضافه به سبد خرید
۱۲۲۰۶۵۷حفظ جزء سی قرآن کریم 
رایگان – اضافه به سبد خرید

This site is protected by wp-copyrightpro.com